Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13)

Thursday, November 18, 201000:00(View: 42875)
Reader's Comment
Thursday, March 19, 201506:59
Guest
Con cám ơn Thầy nhiều nhiều ah.
Saturday, December 6, 201419:39
Guest
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả , đệ tử vâ chúng sanh đều trọn thành phật đạo
Wednesday, November 26, 201413:02
Guest
A MI DA PHAT
Tuesday, November 18, 201404:05
Guest
tôi yêu phật pháp. tôi xin phát nguyện theo đức Phật thich ca muôn kiếp
Saturday, July 12, 201409:11
Guest
Nam Mo Dai Thua Dieu Phap Lien Hoa Kinh
Xin cho con than tam an lac de theo con duong tri tung va bai sam Kinh Phap Hoa, cau xin Bo Tat Tùng Địa Xuất thầm giúp cho con. Moi lan nghe Thay tung kinh Phat long con thay an lanh, kinh chuc Thầy Pháp Thể Khinh An Chúng Sanh Dị Độ.
Sunday, July 6, 201415:42
Guest
Phẩm thứ 5 không có thầy ơi ,, thầy kiểm tra lại giúp con
Saturday, June 14, 201402:15
Guest
Cảm ơn Thầy. Con rất thích nghe những bài tụng của Thầy. Thấm đẫm từ bi và bác ái. Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, thành tựu viên mãn. Nhờ những bài kinh này mà con bớt tham, sân, si. A Di Đà Phật.
Monday, May 7, 201207:00
Guest
Thầy Trí thoát tụng rất hay,tôi tìm bài tụng của thầy có câu.sinh ra chẳng có một xu đeo người,và đến khi thân đả chết rồi một xu tiền chẳng kiếp này mang theo
Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
(View: 2508)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 9136)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 5895)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 34532)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 15386)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 24909)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 20442)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 13796)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 16889)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 24834)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 13127)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 37239)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 20829)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 28667)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28638)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 30064)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 17382)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 22267)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 28084)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 19688)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 18063)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20602)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 17901)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18977)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 13087)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 26043)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28575)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50616)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 27599)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 18685)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 50037)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 23743)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 15666)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 12070)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22280)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59794)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17309)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 19733)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 13246)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 12628)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 11166)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19186)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 10332)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 12239)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 11701)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 40582)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14747)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 10726)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 6187)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 26840)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 8123)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 11959)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14154)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 11477)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14081)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7280)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 6823)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7568)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15298)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 9335)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ