Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Trang 1

Friday, March 11, 201100:00(View: 21419)
Trang 1

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM 
THỨ NHẤT

I. Ðại Hội Vân Tập

(1) Như vậy tôi nghe, một lúc Phật ở nước Ma-Kiệt-Ðề, trong đạo-tràng bồ-đề, ban đầu thành Vô-thượng Chánh-giác. Nơi đó đất cứng chắc, bằng Kim-Cang. Có các luân-báu, hoa báu, châu ma-ni thanh-tịnh, dùng trang nghiêm. Các c hâu ma-ni sắc-tướng hải làm tràng, thường phóng quang minh, luôn vang ra tiếng vi diệu. Các mành lưới-báu, chuỗi-hoa hương thơm, bủa giăng rủ bốn phía. Châu ma-ni bảo-vương biến-hiện tự-tại, mưa vô-tận châu-bảo và những hoa đẹp rải khắp mặt đất. Cây báu giăng hàng, nhánh lá sum-sê sáng-rỡ.

Do thần lực của Phật làm cho đạo-tràng này ảnh-hiện tất cả sự trang-nghiêm.

Cây bồ-đề cao lớn lạ thường : thân bằng Kim-Cang và Lưu-Ly, cành cây bằng nhiều chất bảo tốt đẹp, lá báu giăng che như mây, hoa báu nhiều màu đơm sáng các nhánh, trái bồ-đề bằng châu ma-ni chiếu sáng, như lửa ngọn xen lẫn trong hoa.

Quanh cây bồ-đề đều phóng quang-minh, trong quang-minh rưới ma-ni-bảo, trong ma-ni-bảo có các Bồ-Tát xuất hiện, đông nhiều như mây.

Lại do thần lực của Như-Lai, cây bồ-đề này thường vang ra tiếng vi-diệu, nói các thứ pháp-môn vô-cùng vô-tận.

Cung-điện lâu-đài của Ðức Như-Lai ở, rộng-rãi trang-nghiêm, tốt đẹp khắp đến mười Phương. Lâu-đài này do châu ma-ni nhiều màu hiệp thành, các thứ hoa báu đơm-đẹp, những đồ trang-nghiêm trong lâu đài tuôn ánh-sáng như mây.

Từ trong lâu-đài chói sáng kết thành bảo-tràng, vô-biên Bồ-Tát và đạo-tràng chúng-hội đều hợp nơi đó, vì có thể xuất hiện quang-minh của chư Phật. Ma-ni bửu-vương bất-tư-nghì-âm kết lại thành lưới. Thần-thông tự-tại của Như-Lai làm cho tất cả cảnh-giới đều hiện trong lưới báu. Tất cả chúng-sanh, cùng nơi chỗ nhà cửa của họ, đều hiện bóng trong đó. Lại do thần-lực của chư Phật, trong khoảng một niệm, cả pháp-giới đều bao gồm trong lưới.

Toà sư-tử cao rộng tốt đẹp : đài bằng châu ma-ni, lưới bằng hoa sen, vòng quanh bằng bảo-châu vi-diệu thanh-tịnh, hoa đẹp nhiều mầu kết thành chuỗi.

Cung điện, lâu đài, cửa nẻo, thềm bực, tất cả đều hoàn toàn trang nghiêm. Cây báu, nhánh lá, bông trái xen nhau rực rỡ. Châu ma-ni chiếu sáng như mây. Chư Phật mười phương hoá hiện nơi châu-vương. Bảo-châu vi-diệu trong búi tóc của tất cả Bồ-Tát đều phóng quang minh chói sáng lâu đài.

Lại do oai thần của chư Phật, chư Bồ-Tát diễn nói cảnh giới rộng lớn của Như-Lai, tiếng đó vi-diệu, vang xa khắp đến tất cả chỗ.

Lúc đó Ðức Thế-Tôn ngự trên tòa sư-tử này thành vô thượng chánh giác : trí Phật chứng nhập thời gian ba đời đều bình đẳng, thân Phật khắp đầy tất cả thế gian, tiếng Phật thuận khắp cõi nước mười phương. Ví như hư không bao gồm các sắc tướng, đối với các cảnh giới không chỗ phân biệt. Lại như hư không khắp cùng tất cả, bình đẳng vào trong tất cả quốc độ. Thân Phật thường khắp ngồi trong tất cả đạo tràng của chúng Bồ-Tát, oai quang của Phật chói rỡ như mặt trời mọc lên soi sáng thế giới. Phước đức của Phật rộng lớn như biển cả, đều đã thanh-tịnh, mà luôn thị hiện sanh vào quốc độ chư Phật. Vô biên sắc tướng, đầy đủ ánh sáng, cùng khắp pháp-giới, bình đẳng không sai khác. Diễn thuyết tất cả pháp như giăng bủa mây lớn. Mỗi đầu sợi lông đều có thể dung thọ tất cả thế giới mà vẫn không chướng ngại. Ðều hiện vô lượng thần thông giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh. Thân Phật khắp mười phương mà không có tướng qua lại. Trí Phật vào tất cả tướng mà rõ thấu các pháp đều không tịch. Tất cả thần-biến của chư Phật ba đời đều thấy cả trong quang-minh. Tất cả sự trang nghiêm của tất cả Phật-độ trong kiếp số bất-tư-nghì đều làm cho hiển-hiện.

Có mười thế-giới vi-trần số đại Bồ-Tát theo hầu quanh Phật. Danh hiệu của các ngài là : Phổ-Hiền Bồ-Tát, Phổ-Ðức-Tói-Thắng-Ðăng-Quang-Chiếu Bồ-Tát, Phổ-Quang-Sư-Tử-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Diệm-Diệu-Quang Bồ-Tát, Phổ-Âm-Công-Ðức-Hải-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Trí-Quang-Chiếu-Như-Lai-Cảnh Bồ-Tát, Phổ-Bảo-Kế-Hoa-Tràng Bồ-Tát, Phổ-Thanh-Tịnh-Vô-Tận-Phước-Quang Bồ-Tát, Phổ-Quang-Minh-Tướng Bồ-Tát, Hải-Nguyệt-Quang-Ðại-Minh Bồ-Tát, Vân-Âm-Hải-Quang-Vô-Cấu-Tạng Bồ-Tát, Công-Ðức-Bảo-Kế-Trí-Sanh Bồ-Tát, Công-Ðức-Tự-Tại-Vương-Ðại-Quang Bồ-Tát, Thiện-Dũng-Mãnh-Liên-Hoa-Kế Bồ-Tát, Phổ-Trí-Vân-Nhựt-Tràng Bồ-Tát, Ðại-Tinh-Tấn-Kim-Cang-Tê Bồ-Tát, Hương-Diệm-Quang-Tràng Bồ-Tát, Ðại-Minh-Ðức-Thâm-Mỹ-Âm Bồ-Tát, Ðại-Phước-Quang-Trí-Sanh Bồ-Tát, có mười thế giới vi-trần-số đại Bồ-Tát như vậy làm bực thượng thủ.

Từ xưa chư Bồ-Tát này cùng với Tỳ-Lô-Giá-Na Như-Lai đồng tu tập thiện căn, thật hành Bồ-Tát hạnh, từ biển căn lành của Như-Lai sanh ra, đã đầy đủ các môn ba-la-mật, huệ-nhãn sáng suốt thấy ba đời, nơi các môn tam-muội đều đầy đủ thanh-tịnh, biện tài rộng lớn vô tận như biển, đủ công-đức Phật tôn nghiêm đáng kính, biết căn tánh của chúng-sanh thuận theo giáo-hóa điều phục, vào tạng pháp-giới, trí vô-phân-biệt, chứng giải-thoát của Phật rất sâu rộng lớn, có thể tùy phương tiện, vào nơi một bực mà dùng tất cả hạnh nguyện, thường đi chung với trí-tuệ, cùng tận thuở vị-lai rõ thấu cảnh-giới bí-mật rộng lớn của chư Phật, khéo biết tất cả pháp bình đẳng của Phật, đã đi trên bực Phổ-Quang-Minh của Như-Lai, nhập nơi vô-lượng môn tam-muội, đều tùy loại hiện thân khắp tất cả chỗ, đồng sự với thế-gian mà thật hành thế-pháp, tổng-trì rộng lớn chứa nhóm tất cả pháp, biện tài thiện xảo chuyển pháp-luân bất-thối, biển cả công-đức của tất cả Như-Lai đều vào nơi thân của các ngài, tất cả quốc-độ của chư Phật các ngài đều phát nguyện đi đến, đã từng cúng-dường tất cả chư Phật trải qua vô-biên số kiếp luôn hoan-hỷ không nhàm, chỗ tất cả chư Phật chứng đạo bồ-đề các ngài thường ở trong đó gần gũi không rời, thường đem nguyện-thệ Phổ-Hiền đã được, làm cho trí-thân của tất cả chúng-sanh đều đầy đủ. Chư Bồ-Tát trên đây trọn nên vô-lượng công-đức như vậy.

Lại có thế-giới vi-trần số Chấp-Kim-Cang Thần : Diệu-Sắc Na-La-Diên Thần, Nhựt-Luân Tốc-Tật-Tràng Thần, Tu-Di-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Vân-Âm Thần, Chư-Căn-Mỹ-Diệu Thần, Khả-Ái-Lạc-Quang-Minh Thần, Ðại-Thọ-Lôi-Âm Thần, Sư-Tử-Vương-Quang-Minh Thần, Mật-Diệm-Thắng-Mục Thần, Liên-Hoa-Quang-Ma-Ni-Kế Thần, Thế-giới vi-trần số Kim-Cang thần như vậy làm bực tối thượng-thủ. Chư thần này thường phát nguyện lớn trong vô-lượng kiếp quá-khứ : nguyện thường gần-gũi cúng dường chư Phật, nguyện hạnh đã được viên-mãn, đã đến bỉ-ngạn, chứa nhóm vô-biên phước-nghiệp thanh-tịnh, đã thông đạt cảnh-giới của các môn tam-muội, đã được thần-thông theo ở bên Như-Lai, nhập cảnh-giới bất-khả tư-nghì giải-thoát, oai-quang các ngài rất hùng mãnh nơi chúng hội, tùy theo chúng-sanh mà hiện thân để điều phục, tất cả chư Phật hóa thân ở chỗ nào thời các cũng hóa thân theo qua, chỗ cũa tất cả Như-Lai ở các ngài thường siêng năng hộ vệ.

Lại có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng Thần : Hoa-Kế Trang-Nghiêm Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Hải-Âm Ðiều-Phục Thần, Tịnh-Hoa-Nghiêm-Kế Thần, Vô-Lượng-Oai-Nghi Thần, Tói-Thượng-Quang-Nghiêm Thần, Tịnh-Quang-Hương-Vân Thần, Thủ-Hộ-Nhiếp-Trì Thần, Phổ-Hiện-Nhiếp-Thủ Thần, Bất-Ðộng-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Thân-Chúng-Thần như vậy làm bực thượng thủ. Từ xưa chư thần này đã thành-tựu đại-nguyện cúng-dường phục-sự tất cả chư Phật.

Lại có thế-giới vi-trần số Túc-Hành-Thần : Bửu-Ấn-Thủ Thần, Liên-Hoa-Quang Thần, Thanh-Tịnh-Hoa-Kế Thần, Nhiếp-Chư-Thiện-Kiến Thần, Diệu-Bảo-Tinh-Tràng Thần, Lạc-Thổ-Diệu-Âm Thần, Chiên-Ðàn-Thọ-Quang Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Vi-Diệu-Quang-Minh Thần, Tích-Tập-Diệu-Hoa Thần, có thế-giới vi-trần số Túc-hành Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư Thần này trong vô-lượng kiếp quá-khứ thường gần gũi Như-Lai.

Lại có thế-giới vi-trần số Ðạo-Tràng Thần : Tịnh Trang-Nghiêm-Tràng Thần, Tu-Di Bảo-Quang Thần, Lôi-Âm-Tràng-Tướng Thần, Vũ-Hoa-Diệu-Nhãn Thần, Hoa-Anh-Quang-Kế Thần, Vũ-Bửu-Trang-Nghiêm Thần, Kim-Cang-Thể-Vân Thần, Liên-Hoa-Quang-Minh Thần, Diệu-Quang-Chiếu-Diệu Thần, có thế-giới vi-trần số Ðạo-Tràng-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Thuở quá-khứ, chư thần này đã gặp vô-lượng Phật thành tựu nguyện-lực thường cúng dường Phật.

Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần : Bửu-Phong-Quang-Diệu Thần, Diệu-Nghiêm-Cung-Ðiện Thần, Thanh-Tịnh-Hỷ-Bảo Thần, Ly-Ưu-Thanh-Tịnh Thần, Hoa-Ðăng-Diệm-Nhãn Thần, Diệm-Tràng-Minh-Hiện Thần, Thạnh-Phước-Quang-Minh Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Hương-Kế-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Bửu-Quang-Minh Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Thành Thần như vậy làm bực Thượng-thủ. Trong vô-lượng bất-tư-nghì kiếp, chư thần này đều trang nghiêm Thanh-Tịnh cung-điện của Như-Lai.

Lại có thế-giới vi-trần số Chủ-Ðịa Thần : Phổ-Ðức-Tịnh-Hoa Thần, Kiên-Phước-Trang-Nghiêm Thần, Diệu-Hoa-Nghiêm-Thọ Thần, Phổ-Tán-Chúng-Bửu Thần, Tịnh-Mục-Quán-Thời Thần, Diệu-Sắc-Thắng-Nhãn Thần, Hương-Mao-Phát-Quang Thần, Duyệt-Ý-Âm-Thinh Thần, Diệu-Hoa-Triền-Kế Thần, Kim-Cang-Nghiêm-Thể Thần, có thế-giới vi-trần số Chủ-Ðịa Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này thuở xưa phát-nguyện rộng lớn thường gần gũi chư Phật đồng tu phước-nghiệp.

Lại có vô-lượng chủ Sơn-thần : Bửu-Phong-Khai-Hoa Thần, Hoa-Lâm-Diệu-Kế Thần, Cao-Tràng-Phổ-Chiếu Thần, Ly-Trần Tịnh-Kế Thần, Quang-Chiếu Thập-Phương Thần, Ðại-Lực Quang-Minh Thần, Oai-Quang-Phổ-Thắng Thần, Vi-Mật-Quang-Luân Thần, Phổ-Nhãn-Hiện-Kiến Thần, Kim-Cang-Mật-Nhãn Thần, có vô-lượng Chủ-Sơn-Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đã được pháp-nhãn thanh-tịnh đối với các pháp.

Lại có bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần : Bố-Hoa-Như-Vân Thần, Trạc-Cán-Thơ-Quang Thần, Sanh-Nha-Phát-Diệu Thần, Cát-Tường-Tịnh-Diệp Thần, Thùy-Bố-Diệm-Tàng Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Khả-Ý-Lôi-Âm Thần, Quang-Hương Phổ-Biến Thần, Diệu-Quang Hoánh-Diệu Thần, Hoa-Quả-Quang-Vị Thần. Bất-tư-nghì số Chủ-Lâm Thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều có vô-lượng quang-minh khả-ái.

Lại có vô-lượng Chủ-Dược Thần : Cát-Tường Thần, Chiên-Ðàn-Lâm Thần, Thanh-Tịnh-Quang-Minh Thần, Danh-Xưng-Phổ-Văn Thần, Mao-Khổng-Quang-Minh Thần, Phổ-Trị Thanh-Tịnh Thần, Tế-Nhựt-Quang-Tràng Thần, Minh-Kiến Thập-Phương Thần, vô-lượng Chủ-Dược Thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều lìa cấu nhiễm, lòng nhơn từ cứu-giúp muôn vật.

Lại có vô-lượng Chủ-Giá Thần : Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị Thần, Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần, Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần, Tăng-Trưởng Tinh-Khí Thần, Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần, Diệu-Nghiêm Hoàn-Kế Thần, Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần, Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần, Kiến-Giả Ái-Nhạo Thần, Ly-Cấu-Tịnh-Quang Thần, có vô-lượng Chủ-Giá thần như vậy là bực thượng-thủ. Chư thần này đều được thành tựu đại hỷ.

Lại có vô-lượng Chủ-Hà Thần : Phổ-Phát-Tánh-Lưu Thần, Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần, Ly-Trần Tịnh-Nhãn Thần, Thập-Phương Biến-Hống Thần, Cứu-Hộ Chúng-Sanh Thần, Vô-Nhiệt Tịnh-Quang Thần, Phổ-Sanh Hoan-Hỷ Thần, Quảng-Ðức-Thắng-Tràng Thần, Quang-Chiếu-Phổ-Thế-Thần, Hải-Ðức-Quang-Minh Thần, có vô-lượng Chủ-Hà thần như vậy làm bực thượng-thử. Chư thần này đều ân cần để ý lợi ích chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Chủ-Hải Thần : Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần, Thành-Kim-Cang-Tràng Thần, Viễn-Ly-Trần-Cấu Thần, Phổ-Thủy-Cung-Ðiện Thần, Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần, Diệu-Hoa-Long-Kế Thần, Phổ-Trì-Quang-Vị Thần, Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần, Kim-Cang-Diệu-Kế Thần, Hải-Triều-Lôi-Âm Thần, có vô-lượng Chủ-Hải thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều dùng biển cả công-đức của Như-Lai để đầy đủ thân mình.

Lại có vô-lượng Chủ-Thủy Thần : Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần, Hải-Triều-Vân-Âm Thần, Diệu-Sắc Luân-Kế Thần, Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần, Ly-Cấu-Hương-Tích Thần, Phước-Kiều-Quán-Âm Thần, Tri-Túc-Tự-Tại Thần, Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần, Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần, Hống-Âm-Biến-Hải Thần, có vô lượng Chủ-Thủy thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng cứu hộ và làm lợi ích tất cả chúng-sanh.

Lại có vô số Chủ-Hỏa Thần : Phổ-Quang Diệm-Tàng Thần, Phổ-Tập Quang-Tàng Thần, Ðại-Quang-Phổ-Chiếu Thần, Chúng-Diệu-Cung-Ðiện Thần, Vô-Tận Quang-Kế Thần, Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn Thần, Thập-Phương-Cung-Ðiện như Tu-Di-Sơn Thần, Oai-Quang-Tự-Tại Thần, Quang-Minh-Phá-Ám Thần, Lôi-Âm-Ðiển-Quang Thần, có vô-số Chủ-Hoả thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này đều có thể thị-hiện các thứ quang-minh làm cho chúng-sanh dứt trừ những nhiệt-não.

Lại có vô-lượng Chủ-Phong Thần : Vô-Ngại-Quang-Minh Thần, Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần, Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần, Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần, Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần, Ðại-Thinh-Biến-Hống Thần, Thọ-Sóc-Thùy-Kế Thần, Sở-Hành-Vô-Ngại Thần, Chủng-Chủng-Cung-Ðiện Thần, Ðại Quang-Phổ-Chiếu Thần, có vô-lượng Chủ-Phong thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này đều siêng năng làm tan dứt tâm ngã mạn.

Lại có vô-lượng Chủ-Không Thần : Tịnh-Quang-Phổ Chiếu Thần, Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần, Sanh-Cát-Tường-Phong Thần, Ly-Chướng An-Trụ Thần, Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần, Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần, Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần, Ly-Cấu-Quang-Minh Thần, Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần, Quang-Biến-Thập-Phương Thần, có vô-lượng Chủ-Không thần như vậy làm bực thượng-thủ.

Lại có vô-lượng Chủ-Phương Thần : Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần, Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần, Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần, Châu-Hành-Bất-Ngại Thần, Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc Thần, Phổ-Du-Tịnh-Không Thần, Ðại-Vân-Tràng-Âm Thần, Kế-Mục-Vô-Loạn Thần, Phổ-Quán-Thế-Nghiệp Thần, Châu-Biến-Du-Lãm Thần, có vô-lượng Chủ-Phương thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể dùng phương tiện phóng-quang-minh thường chiếu khắp mười phương chẳng dứt.

Lại có vô-lượng Chủ-Dạ Thần : Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Thần, Hỷ-Nhãn-Quán-Thế Thần, Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần, Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần, Phổ-Hiện-Cát-Tường Thần, Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần, Bình-Ðẳng-Hộ-Dục Thần, Du-Hí-Khoái-Lạc Thần, Chư-Căn-Thường-Hỷ Thần, Xuất-Sanh-Tịnh-Phước Thần, có vô-lượng Chủ-Dạ thần như vậy làm bực thượng thủ. Chư thần này thường siêng năng tu-tập, vui với chánh-pháp.

Lại có vô-lượng Chủ-Trú Thần : Thị-Hiện-Cung-Ðiện Thần, Phát-Khởi-Huệ-Hương Thần, Lạc-Thắng-Trang-Nghiêm Thần, Hương-Hoa-Diệu-Quang Thần, Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần, Nhạo-Tác-Hỷ-Mục Thần, Phổ-Hiện-Chư-Phương Thần, Ðại-Bi-Quang-Minh Thần, Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần, Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần, có vô-lượng Chủ-Trú thần như vậy làm bực thượng-thủ. Chư thần này có thể sanh lòng tin hiểu nơi diệu-pháp, thường cùng nhau siêng năng nghiêm-sức cung-điện.

Lại có vô-lượng A-Tu-La-Vương : La-Hầu-Vương, Tỳ Ma-Chất-Ða-La Vương, Xảo-Huyễn-Thuật Vương, Ðại-Quyến-Thuộc Vương, Ðại-Lực Vương, Biến-Chiếu Vương, Kiên-Cố-Hành-Diệu-Trang-Nghiêm Vương, Quảng-Ðại-Nhơn-Huệ Vương, Xuất-Hiện-Thắng-Ðức Vương, Diệu-Hảo-Âm-Thinh Vương, có vô-lượng A-Tu-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các A-Tu-La-Vương này đều đã siêng-năng xô dẹp ngã-mạn và những phiền não.

Lại có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương : Ðại-Tốc-Tật-Lực Vương, Vô-Năng-Hoại-Bảo-Cái Vương, Thanh-Tịnh-Tốc-Tật Vương, Tâm-Bất-Thối-Chuyển Vương, Ðại-Hải-Xứ-Nhiếp-Trì-Lực Vương, Kiên-Cố-Tịnh-Quang-Vương, Xảo-Nghiêm-Quang-Kế Vương, Phổ-Thiệp-Thị-Hiện Vương, Phổ-Quán-Hải Vương, Phổ-Âm-Quãng-Mục Vương, có bất-tư-nghì số Ca-Lâu-La Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Ca-Lâu-La Vương này đều đã thành tựu sức phương tiện lớn, có thể cứu-hộ tất cả chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương : Thiện-Huệ-Quang-Minh-Thiên Vương, Diệu-Hoa-Tràng Vương, Chủng-Chủng Trang-Nghiêm Vương, Duyệt-Ý-Hống-Thinh Vương, Bửu-Thọ-Quang-Minh Vương, Kiến-Giả-Hân-Lạc Vương, Ðộng-Ðịa-Lực Vương, Nhiếp-Phục-Ác-Chúng Vương, có vô-lượng Khẩn-Na-La Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Khẩn-Na-La Vương này đều siêng-năng tinh-tấn quán tất cả pháp, lòng thường khoái-lạc du-hí tự-tại.

Lại có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương : Thiện-Huệ Vương, Thanh-Tịnh-Oai-Âm Vương, Thắng-Huệ-Trang-Nghiêm-Kế Vương, Diệu-Mục-Chủ Vương, Như-Ðăng-Tràng-Vi-Chúng-Sở-Quy Vương, Tói-Thắng-Quang-Minh-Tràng Vương, Sư-Tử-Ức Vương, Chúng-Diệu-Trang-Nghiêm-Âm Vương, Tu-Di-Kiên-Cố Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Vương, có vô-lượng Ma-Hầu-La-Già Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Ma-Hầu-La-Già Vương này đều siêng tu-tập phương-tiện rộng lớn làm cho chúng-sanh dứt hẳn ngu-si.

Lại có vô-lượng Dạ-Xoa Vương : Tỳ-Sa-Môn Vương, Tự-Tại-Âm Vương, Nghiêm-Trì-Khí-Trượng Vương, Ðại-Trí-Huệ Vương, Diệm-Nhãn-Chủ Vương, Kim-Cang-Nhãn Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Dũng-Ðịch-Quân Vương, Phú-Tư-Tài Vương, Lực-Hoại-Cao-Sơn Vương, có vô-lượng Dạ-Xoa Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Dạ-Xoa Vương này đều siêng thủ-hộ tất cả chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Ðại-Long Vương : Tỳ-Lâu-Bát-Xoa Vương, Ta-Kiệt-La Vương, Vân-Âm-Diệu-Tràng Vương, Diệm-Khẩu-Hải-Quang Vương, Phổ-Cao-Vân-Tràng Vương, Ðức-Xoa-Ca-Vân-Tràng Vương, Phổ-Vận-Ðại-Thinh Vương, Vô-Nhiệt-Não Vương, có vô-lượng Ðại-Long Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Long-Vương này đều siêng-năng kéo mây rưới mưa làm tiêu trừ sự phiền-não cho chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương : Tăng-Trưởng Vương, Long-Chúa-Vương, Thiện-Trang-Nghiêm-Tràng Vương, Phổ-Nhiêu-Ích-Hành-Vương, Thậm-Khả-Bố-Úy Vương, Mỹ-Mục-Trang-Nghiêm Vương, Cao-Phong-Huệ Vương, Dũng-Kiện-Tý Vương, Vô-Biên-Tịnh-Hoa-Nhãn Vương, Quảng-Ðại-Thiên-Diệu-A-Tu-La-Nhãn Vương, có vô-lượng Cưu-Bàn-Trà Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Các Cưu-Bàn-Trà Vương này đều siêng tu-học pháp môn vô-ngại phóng quang-minh lớn.

Lại có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương : Trì-Quốc-Càn-Thác-Bà Vương, Thọ-Quang Vương, Tịnh-Mục Vương, Hoa-Quang Vương, Phổ-Âm Vương, Nhạo-Diệu-Ðộng-Diêu-Mục Vương, Diệu-Âm-Sư-Tử-Tràng Vương, Phổ-Phóng-Bửu-Quang-Minh Vương, Kim-Cang-Thọ-Hoa-Tràng Vương, Nhạo-Phổ-HIện-Quang-Nghiêm Vương, có vô-lượng Càn-Thác-Bà Vương như vậy làm thượng-thủ. Các Càn-Thác-Bà Vương này đều tin hiểu sâu xa đối với đại-pháp, hoan-hỷ kính mến, siêng-năng tu-tập chẳng mỏi nhàm.

Lại có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử : Nguyệt-Thiên-Tử, Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử, Chúng-Diệu-Tịnh-Quang-Minh Thiên-Tử, An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử, Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử, Thị-Hiện-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Tử, Phổ-Du-Bất-Ðộng-Quang Thiên-Tử, Tinh-Tú-Vương Tự-Tại Thiên-Tử, Tịnh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử, Ðại-Oai-Ðức-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nguyệt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng năng mở bày tâm-bửu của chúng-sanh.

Lại có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử : Nhựt-Thiên-Tử, Quang-Diệu-Nhãn Thiên-Tử, Tu-Di-Quang-Khả-Úy-Kính-Tràng Thiên-Tử, Ly-Cấu-Bửu-Trang-Nghiêm Thiên-Tử, Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển Thiên-Tử, Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử, Tói-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử, Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, Quang-Minh Nhãn Thiên-Tử, Trì-Thắng-Ðức Thiên-Tử, Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử, có vô-lượng Nhựt-Thiên-Tử như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Tử này đều siêng tu-tập lợi ích chúng-sanh thêm lớn căn lành cho họ.

Lại có vô-lượng Ðao-Lợi Thiên-Vương : Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương, Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương, Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương, Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương, Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Chánh-Niệm Thiên-Vương, Tu-Di-Thắng-Âm Thiên-Vương, Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương, Tự-Tại-Quang-Minh-Năng-Giác-Ngộ Thiên-Vương, có vô-lượng Ðao-Lợi Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng phát khởi phước-nghiệp rộng lớn của tất cả thế-gian.

Lại có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương : Thiện-Thời-Phần Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Tận-Huệ-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương, Thiện-Biến-Hóa-Ðoan-Nghiêm Thiên-Vương, Tổng-Trì-Ðại-Quang-Minh Thiên-Vương, Bất-Tư-Nghì-Trí-Huệ Thiên-Vương, Luân-Tê Thiên-Vương, Quang-Diệm Thiên-Vương, Quang-Chiếu Thiên-Vương, Phổ-Quan-Sát-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương, có vô-lượng Dạ-Ma Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng năng tu tập căn lành rộng lớn, thường có lòng hỷ-túc.

Lại có bất-tư-nghì số Ðâu-Suất Thiên-Vương : Tri-Túc Thiên-Vương, Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương, Tối-Thắng-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo Diệu-Mục Thiên-Vương, Bửu-Phong-Tịnh-Nguyệt Thiên-Vương, Tói-Thắng-Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương, Kim-Cang-Diệu-Quang-Minh Thiên-Vương, Tinh-Tú-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có bất-tư-nghì Ðâu-Suất Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng trì-niệm danh-hiệu của tất cả chư Phật.

Lại có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương : Thiện-Biến-Hóa Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương, Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương, Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương, Niệm-Quang Thiên-Vương, Tói-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương, Chúng-Diệu-Tối-Thắng-Quang Thiên-Vương, Diệu-Kế-Quang-Minh Thiên-Vương, Thành-Tựu-Hỷ-Huệ Thiên-Vương, Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương, Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương, có vô-lượng Hóa-Lạc Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng điều phục tất cả chúng-sanh cho họ được giải-thoát.

Lại có vô-số Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Vương : Ðắc-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Mục chủ Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Dõng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương, Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương, Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Cảnh-Giới-Môn Thiên-Vương, Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Hoa-Nhị-Huệ-Tự-Tại Thiên-Vương, Nhơn-Ðà-La-Lực-Diệu-Trang-Nghiêm-Quang-Minh Thiên-Vương, có vô-số tự-tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng tu-tập pháp-môn rộng lớn phương-tiện tự-tại.

Lại có vô-số Ðại-Phạm Thiên-Vương : Thi-Khí Thiên-Vương, Huệ-Quang Thiên-Vương, Thiện-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Phổ-Vân-Âm Thiên-Vương, Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Thiên-Vương, Quang-Biến-Thập-Phương Thiên-Vương, Biến-Hóa-Âm Thiên-Vương, Quang-Minh-Chiếu-Diệu-Nhãn Thiên-Vương, Duyệt-Ý-Hải-Âm Thiên-Vương, có vô-số Phạm-Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đủ đại-từ thương xót chúng-sanh, phóng quang chiếu khắp làm cho chúng-sanh đều vui đẹp.

Lại có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương : Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương, Năng-Tự-Tại-Âm Thiên-Vương, Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Thanh-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương, Phổ-Âm-Biến-Chiếu Thiên-Vương, Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương, Vô-Cấu-Xưng-Quang-Minh Thiên-Vương, Tối-Thắng-Tịnh-Huệ-Quang Thiên-Vương, có vô-lượng Quang-Âm Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều an trụ nơi pháp-môn hỉ-lạc tịch-tịnh rộng-lớn vô-ngại.

Lại có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương : Thanh-Tịnh-Danh-Xưng Thiên-Vương, Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương, Tịch-Tịnh-Ðức Thiên-Vương, Tu-Di-Âm Thiên-Vương, Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Tối-Thắng-Quang-Chiếu Thiên-Vương, Thế-Gian Tự-Tại Chúa Thiên-Vương, Quang-Diệm Tự-Tại Thiên-Vương, Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương, Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương, Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương, có vô-lượng Biến-Tịnh Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều đã an-trụ pháp-môn rộng-lớn, siêng làm lợi ích cho thế-gian.

Lại có vô-lượng Quảng-Quả Thiên-Vương : Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Trang-Nghiêm Hải Thiên-Vương, Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương, Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương, Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương, Nhạo-Triền-Huệ Thiên-Vương, Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương, Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương, Quảng-Ðại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương, có vô-số lượng Quảng-Quả Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều dùng pháp tịch-tịnh mà làm cung-điện và an-trụ trong đó.

Lại có vô-số Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương : Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, Thanh-Tịnh-Công-Ðức-Nhãn Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Huệ Thiên-Vương, Bất-Ðộng-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương, Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương, Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương, Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Trí Thiên-Vương, Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương, Cực-Tinh-Tấn-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương, có vô-số Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương như vậy làm bực thượng-thủ. Chư Thiên-Vương này đều siêng quán sát pháp vô tướng, chỗ thật hành bình đẳng.

(1) Lúc bấy giờ, hải-chúng đều đã vân tập nơi đạo-tràng của Như-Lai. Tất cả đều nhất tâm chiêm-ngưỡng Ðức Thế-Tôn.

(1) : Hán bộ quyển 2.

Cả chúng hội này đều đã rời tất cả tâm cấu-nhiễm phiền-não và những tập-khí thừa, xô ngã tòa núi trọng-chướng, được thấy Phật không bị trệ-ngại. Ðại-chúng này, từ vô-lượng kiếp xa xưa, đã được sự nhiếp-thọ của Ðức Tỳ-Lô-Giá-Na Phật, trong thời ký tu bồ-tát-hạnh. Họ đã được giáo-hóa thành-thục và đều được an-trụ nơi đạo nhứt-thiết-chủng-trí, đã vun trồng vô-lượng đức lành và đều được đại-phước, đã vào nơi nguyện hải phương-tiện, chỗ thật hành đều hoàn-toàn thanh-tịnh, đã khéo xuất-ly, thường thấy Phật được rõ ràng, dùng sức thắng-giải vào trong biển lớn công-đức của Như-Lai, đã được du-hí thần-thông nơi môn giải-thoát của chư Phật.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35186)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6973)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 11995)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30812)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30836)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8321)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12756)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12607)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11993)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13699)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36159)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10207)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52899)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11207)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10890)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11098)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10908)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13516)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16826)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22524)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9934)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7445)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10755)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13455)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13266)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16719)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16947)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14216)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17158)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12596)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14304)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14699)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12118)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11700)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16938)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14776)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16586)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13025)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12497)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12155)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16076)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11927)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14405)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12443)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13178)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15427)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12291)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13518)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14961)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21428)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13626)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11297)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21159)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14752)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21088)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18215)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14475)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32268)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12381)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant