Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Trang 4

Friday, March 11, 201100:00(View: 21053)
Trang 4

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM 
THỨ NHẤT

IV.- CHƯ THẦN-CHỦ GIẢI-THOÁT-MÔN

Thị-Hiện-Cung-Ðiện Chủ-Trú Thần được giải-thoát-môn khắp vào tất cả thế-gian. Pháp-Khởi-Huệ-Hương Thần được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả chúng-sanh đều khiến lợi-ích vui mừng đầy đủ. Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn hay phóng vô-biên pháp quang-minh đáng thích ưa. Hoa-Hương Diệu-Quang Thần được giải-thoát-môn khai phát tâm tin hiểu thanh-tịnh của tất cả chúng-sanh. Phổ-Tập-Diệu-Dược Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm trang-nghiêm công-lực quang-minh rộng khắp. Nhạo-Tác-Hỉ-Mục Thần được giải-thoát-môn khai ngộ khắp tất cả chúng-sanh khổ vui đều khiến được pháp-lạc. Quán-Phương-Phổ-Hiện Thần được giải-thoát-môn thân sai-biệt thập phương pháp-giới. Ðại-Bi-Oai-Lực Thần được giải-thoát-môn cứu hộ tất cả chúng-sanh khiến được an-lạc. Thiện-Căn-Quang-Chiếu Thần được giải-thoát-môn công-đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu-Hoa-Anh-Lạc Thần được giải-thoát-môn tiếng tăm đồn khắp nơi chúng-sanh thấy Phật đều được lợi-ích.

Lúc đó, Thị-Hiện-Cung-Ðiện Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Trú-Thần rồi nói kệ rằng :

Phật-trí như không vô cùng tận

Quang-minh soi sáng khắp mười phương

Tâm hành chúng-sanh đều biết rành

Thế-gian không nơi nào chẳng đến.

Biết lòng sở-thích của chúng-sanh

Theo cơ diễn nói vô-lượng pháp

Cú nghĩa rộng lớn đều không đồng

Phát-Khởi-Huệ-Hương thấy được rõ.

Phật phóng quang-minh chiếu thế-gian

Thấy nghe vui mừng không luống mất

Chỉ bày tịch-diệt chỗ rộng sâu

Nhạo-Thắng-Trang-Nghiêm lòng tỏ ngộ.

Phật rưới Pháp-vũ vô-biên-lượng

Hay khiến người thấy đều mừng rỡ

Thiện-căn tối-thắng từ đây sanh

Hoa-Hương-Diệu-Quang rõ biết được.

Khắp vào pháp-môn sức khai ngộ

Nhiều kiếp tu tập đều thanh-tịnh

Phổ-Tập-Diệu-Dược hay thấu suốt.

Nhiều môn phương-tiện hóa quần-sanh

Hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích

Ðều khiến hớn hở rất vui mừng

Nhạo-Tác-Hỉ-Mục thấy như vậy.

Thập-lực ứng hiện khắp thế-gian

Mười phương pháp-giới đều không sót

Thể-tánh chẳng có cũng chẳng không

Quán-Phương-Phổ-Hiện hay chứng nhập.

Chúng-sanh lưu chuyển trong hiểm nạn

Như-Lai xuất thếthương xót

Tất cả khổ hoạn đều dứt trừ

Ðại-Bi-Oai-Lực môn giải-thoát.

Chúng-sanh trôi chìm trong đêm dài

Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu

Ðều khiến được vui trừ khổ lo

Thiện-Căn-Quang-Chiếu môn ngộ nhập.

Như-Lai phước-đức đồng hư-không

Từ đây nở sanh thế-gian phước

Chỗ làm của Phật trọn không hư

Diệu-Hoa-Anh-Lạc được giải-thoát.

Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Chủ-Dạ-Thần được giải-thoát-môn tịch-tịnh thiền-định lạc đại dũng kiện. Hỉ-Căn-Quán-Thế Thần được giải-thoát-môn tướng công-đức tướng công-đức thanh-tịnh rộng lớn khả-ái. Hộ-Thế-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn hiện khắp thế-gian điều phục chúng-sanh. Tịch-Tịnh-Hải-Âm Thần được giải-thoát-môn chứa nhóm lòng hoan-hỷ rộng lớn. Phổ-Hiện-Kiết-Tường Thần được giải-thoát-môn ngôn âm duyệt ý tự-tại rộng lớn. Phổ-Phát-Thọ-Hoa Thần được giải-thoát-môn tạng-quang-minh rộng lớn đầy đủ hoan-hỉ. Bình-Ðẳng-Hộ-Dục Thần được giải-thoát-môn khai-ngộ chúng-sanh khiến thành-thục thiện-căn. Du-Hí-Khoái-Lạc Thần được giải-thoát-môn vô-biên từ cứu-hộ chúng-sanh. Chư-Căn-Thường-Hỉ Thần được giải-thoát-môn đại-bi khắp hiện trang-nghiêm. Thị-Hiện-Tịnh-Phước Thần được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả chúng-sanh sở-thích được đầy đủ.

Lúc đó, Phổ-Ðức-Tịnh-Quang Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Dạ-Thần mà nói kệ rằng :

Các ngài nên xem công-hạnh Phật

Quảng-đại tịch-tịnh tướng hư-không

Biển dục không bờ làm sạch trong

Chiếu mười phương đoan-nghiêm thanh-tịnh.

Tất cả thế-gian đều thích thấy

Vô-lượng ức kiếp một lần gặp

Ðại-bi thương người đều khắp cùng

Hỉ-Can-Quán-Thế quan-sát thấy.

Ðạo-Sư cứu hộ các thế-gian

Chúng-sanh thấy Phật hiện trước mình

Làm cho các loài đều thanh-tịnh

Hộ-Thế-Tinh-Khí đã biết rõ.

Phật xưa tu tập biển hoan-hỉ

Rộng lớn vô-biên chẳng lường được

Vì thế người thấy đều thích ưa

Tịch-Tịnh-Hải-Âm hiểu biết được.

Như-Lai cảnh giới chẳng thể lường

Diễn khắp mười phươnghằng tịch

Khiến khắp chúng-sanh ý sạch trong

Phổ-Hiện-Kiết-Tường nghe vui đẹp.

Giữa nhóm chúng-sanh không phước-đức

Phật bực đại-phước trang-nghiêm sáng

Khai pháp tịch-diệt lìa cấu trần

Phổ-Phát-Thọ-Hoa đã được ngộ.

Muời phương khắp hiện đại thần thông

Tất cả chúng-sanh đều điều phục

Các thứ sắc tướng đều khiến xem

Bình-Ðẳng-Hộ-Dục quan-sát được.

Như-Lai thuở xưa trong mỗi niệm

Từ-bi phương-tiện đều thanh-tịnh

Cứu hộ chúng-sanh đã khắp cùng

Du-Hí-Khoái-Lạc môn giải-thoát

Chúng-sanh ngu-si thường loạn đụt

Tâm họ cứng độc rất đáng sợ

Như-Lai xuất thếxót thương

Chư-Căn-Thường-Hỉ được tỏ ngộ.

Xưa Phật tu-hành vì chúng-sanh

Tất cả chí-nguyện đều đầy đủ

Do đây đức tướng đều viên thành

Thị-Hiện-Tịnh-Phước được chứng nhập.

Biến-Trụ-Nhứt-Thiết-Chủ-Phương Thần được giải-thoát-môn năng-lực khắp cứu-hộ. Phổ-Hiện-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn trọn nên công-lực thần-thông hóa-độ khắp tất cả chúng-sanh. Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn đại-quang-minh phá tất cả chướng sanh hỉ-lạc. Châu-Hành-Bất-Ngại Thần được giải-thoát-môn hiện khắp tất cả chỗ chẳng luống nhọc. Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc Thần được giải-thoát-môn thị-hiện danh hiệu phát sanh công-đức đồng số tất cả chúng-sanh. Biến-Du-Tịnh-Không Thần được giải-thoát-môn hằng phát-diệu-âm khiến người nghe đều hoan-hỉ. Vân-Tràng-Ðại-Âm Thần được giải-thoát-môn như rồng khắp rưới mưa khiến chúng-sanh hoan-hỉ. Kế-Mục-Vô-Loạn Thần được giải-thoát-môn được giải-thoát-môn năng-lực tự-tại vô-sai-biệt thị-hiện hạnh-nghiệp tất cả chúng-sanh. Phổ-Thế-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn quan-sát các thứ hạnh-nghiệp trong tất cả thú-sanh. Châu-Biến-Du-Lãm Thần được giải-thoát-môn công việ làm đều rốt ráo sanh sự hoan-hỉ tất cả chúng-sanh.

Lúc đó, Biến-Trụ-Nhứt-Thiết Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phương Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai tự-tại hiện ra đời

Tất cả quần-sanh đều giáo-hóa

Chỉ bày khiến ngộ các pháp-môn

Ðều khiến được thành vô-lượng trí.

Thần-thông vô-lượng khắp chúng-sanh

Tùy họ sở thíchhiện tướng

Người thấy đều được lìa khổ lo

Phổ-Hiện-Quang-Minh môn giải-thoát.

Trong biển mê tối của chúng-sanh

Phật hiện đuốc pháp rất sáng suốt

Sáng đó chiếu khắp người đều thấy

Quang-Hạnh-Trang-Nghiêm đã tự-tại.

Ðầy đủ các tiếng của thế-gian

Khắp chuyển pháp-luân người đều hiểu

Chúng-sanh nghe pháp phiền-não trừ

Châu-Hành-Bất-Ngại được tỏ ngộ.

Tất cả danh tự của thế-gian

Hồng danh của Phật đồng số đó

Ðều khiến chúng-sanh lìa mê lầm

Vĩnh-Ðoạn-Mê-Hoặc quan-sát biết.

Nếu có chúng-sanh đến trước Phật

Ðược nghe diệu-âm của Như-Lai

Họ đều sanh lòng rất vui mừng

Biến-Du-Tịnh-Không ngộ pháp đó.

Phật ở trong mỗi mỗi sát-na

Khắp rưới vô-biên đại-pháp-vũ

Ðều khiến chúng-sanh phiền-não trừ

Vân-Tràng-Ðại-Âm rõ biết được.

Tất cả thế-gian những biển nghiệp

Phật xưa khai-thị đồng không khác

Khắp khiến chúng-sanh nghiệp-hoặc trừ

Kế-Mục-Vô-Loạn đã rõ thấu.

Nhứt-Thiết-Trí địa vốn vô-biên

Tất cả tâm niệm của chúng-sanh

Như-Lai soi thấy đều rõ ràng

Phổ-Quán-Thế-Nghiệp môn rộng lớn.

Phật xưa nhiều kiếp tu công-hạnh

Ðủ vô-lượng môn ba-la-mật

Ðại-bi thương xót lợi chúng-sanh

Châu-Biến-Du-Lãm được giải-thoát.

Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Chủ-Không-Thần được giải-thoát-môn biết khắp tất cả tâm chúng-sanh trong các loài. Phổ-Du-Thâm-Quảng Thần được giải-thoát-môn khắp vào pháp-giới. Sanh-Kiết-Tường-Phong Thần được giải-thoát-môn rõ thấu vô-biên cảnh-giới thân-tướng. Ly-Chướng-An-Trụ Thần được giải-thoát-môn hay trừ nghiệp-hoặc-chướng tất cả chúng-sanh. Quảng-Bộ-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp quán-sát tư-duy biển công-hạnh rộng lớn. Vô-Ngại-Quang-Diệm Thần được giải-thoát-môn đại-bi quang khắp cứu-hộ ách nạn tất cả chúng-sanh. Vô-Ngại-Thắng-Lực Thần được giải-thoát-môn vào khắp tất cả phước-đức lực vô-sở-trước. Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tâm tất cả chúng-sanh lìa cái-chướng được thanh-tịnh. Thâm-Viễn-Diệu-Âm Thần được giải-thoát-môn trí quang-minh thấy khắp mười phương. Quang-Biến-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn chẳng động bổn xứ mà hiện khắp thế-gian.

Lúc đó, Tịnh-Quang-Phổ-Chiếu Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Không-Thần rồi kệ rằng :

Như-Lai mắt rộng lớn

Như hư-không thanh-tịnh

Thấy khắp các chúng-sanh

Tất cả đều tỏ rõ.

Thân Phật rất sáng chói

Chiếu khắp mười phương cõi

Mọi nơi đều hiện tiền

Phổ-Du-Thần xem thấy.

Thân Phật như hư-không

Vô-sanh vô-sở-thủ

Vô-tánh vô-khả-đắc

Cát-Tường Thần rõ thấu.

Phật từ vô-lượng kiếp

Rộng nói các thánh đạo

Dứt trừ chướng chúng-sanh

Ly-Chướng Thần được ngộ.

Tôi xem Phật thuở xưa

Tu tập bồ-đề hạnh

Vì an-lạc thế-gian

Diệu-Kế-Thần được thấy.

Tất cả cõi chúng-sanh

Lưu chuyển biển sanh-tử

Phật phóng diệt-khổ-quang

Vô-Ngại-Thần thấy rõ.

Tạng công-đức thanh-tịnh

Làm phước điền thế-gian

Dùng trí huệ hiển bày

Thắng-Lực-Thần tỏ ngộ.

Chúng-sanh thường si-mê

Lưu-chuyển trong đường hiểm

Vì họ Phật phóng quang

Ly-Cấu Thần chứng được

Trí-huệ không ngằn mé

Hiện khắp các quốc-độ

Quang-minh chiếu thế-gian

Diệu-Âm Thần thấy Phật.

Phật vì độ chúng-sanh

Khắp mười phương tu-tập

Tâm nguyện lớn không lường

Quang-Biến Thần thấy biết.

Vô-Ngại-Quang-Minh Chủ-Phong-Thần được giải-thoát-môn vào khắp Phật-pháp và tất cả thế-gian. Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp Thần được giải-thoát-môn Phật xuất hiện trong vô-lượng quốc-độ đều cúng-dường rộng lớn. Phiêu-Kích-Vân-Tràng Thần được giải-thoát-môn dùng hương phong khắp dứt trừ bịnh của tất cả chúng-sanh. Tịnh-Quang-Trang-Nghiêm Thần được giải-thoát-môn khắp sanh thiện căn tất cả chúng-sanh khiến dứt trừ núi chướng nặng. Lực-Năng-Kiệt-Thủy Thần được giải-thoát-môn có thể phá vô-biên chúng ác-ma. Ðại-Thinh-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn dứt hẳn sự sợ hãi tất cả chúng-sanh. Thọ-Diễu-Thùy-Kế Thần được giải-thoát-môn biển biện-tài vào thật-tướng của tất cả pháp.

Phổ-Hành-Vô-Ngại Thần được giải-thoát-môn tạm phương tiện điều phục tất cả chúng-sanh. Chủng-Chủng-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn nhập thiền-định tịch-tịnh dứt trừ ngu-si rất nặng. Ðại-Quang-Phổ-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tùy thuận tất cả chúng-sanh thật hành vô-ngại.

Lúc đó, Vô-Ngại-Quang-Minh Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Phong-Thần rồi nói kệ rằng :

Tất cả Phật-Pháp rất sâu rộng

Phương-tiện vô-ngại khắp vào được

Phật thường xuất-hiện khắp thế-gian

Không tướng, không hình, không ảnh tượng.

Ông xemnl thuở xa xưa

Một niệm cúng-dường vô-lượng Phật

Như vậy dũng-mãnh hạnh bồ-đề

Phổ-Hiện-Dũng-Nghiệp được tỏ ngộ.

Như-Lai cứu-thế bất-tư-nghì

Tất cả phương-tiện không luống uổng

Ðều khiến chúng-sanh lìa khổ lo

Phiêu-Kích-Vân-Tràng môn giải-thoát.

Chúng-sanh vô-phước, chịu khổ đau

Chướng nặng, cái đầy, thường che đậy

Ðều khiến tất cả được thoát lìa

Tịch-Quang-Trang-Nghiêm được rõ biết.

Thần-thông rộng lớn của Như-Lai

Dẹp trừ tất cả loài ma chướng

Bao nhiêu phương-tiện dùng nhiếp trừ

Lực-Năng-Kiệt-Thủy quan-sát thấy.

Chưn lông của Phật diễn diệu-âm

Tiếng Phật thế-gian đều cùng khắp

Tất cả khổ sợ đều dứt trừ

Ðại-Thinh-Biến-Hống rõ biết được.

Phật ở tất cả các quốc-độ

Trong vô-lượng kiếp thường diễn-thuyết

Biện-tài vi-diệu của Như-Lai

Thọ-Diễu-Thùy-Kế đã được hiểu.

Như-Lai tất cả môn phương-tiện

Trí vào trong đó đều vô-ngại

Cảnh-giới vô-biên không ai bằng

Phổ-Hành Vô-Ngại được giải-thoát.

Như-Lai cảnh-giới không ngằn mé

Nơi nơi phương-tiện đều khiến thấy

Mà thân tịch-tịnh không tướng-hình

Chủng-Chủng-Cung-Ðiện được chứng nhập.

Như-Lai nhiều kiếp tu công-hạnh

Tất cả trí lực đều viên mãn

Thuận theo thế-pháp ứng chúng-sanh

Ðại-Quang-Phổ-Chiếu đã được thấy.

Phổ-Quang-Diệm-Tạng Chủ-Hỏa Thần được giải-thoát-môn đều trừ tối tăm tất cả thế-gian.

Phổ-Tập-Quang-Tràng Thần được giải-thoát-môn có thể dứt các nghiệp-hoặc trôi chìm khổ của tất cả chúng-sanh.

Ðại-Quang-Biến-Chiếu Thần được giải-thoát-môn tạng đại-bi phước-lạc vô-động.

Chúng-Diệu-Cung-Ðiện Thần được giải-thoát-môn quan-sát Như-Lai thần-thông-lực thị-hiện vô-biên-tế.

Vô-Tận-Quang-Kế Thần được giải-thoát-môn quang-minh chiếu diện vô-biên hư không giới.

Chủng-Chủng Diệm-Nhãn Thần được giải-thoát-môn các thứ phước trang-nghiêm quang-minh tịch-tịnh.

Thập-Phương-Cung-Ðiện-Như-Tu-Di-Sơn Thần được giải-thoát-môn dứt những khổ não của tất cả các loài.

Oai-Quang-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn tự-tại khai-ngộ tất cả thế-gian.

Quang-Chiếu-Thập-Phương Thần được giải-thoát-môn phá hẳn tất cả kiến chấp ngu-si.

Lôi-Âm-Ðiển-Quang Thần được giải-thoát-môn thành-tựu tất cả nguyện-lực âm-thinh chấn-động.

Lúc đó, Phổ-Quang-Diệm-Tạng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hóa thần rồi nói kệ rằng :

Ông xem Như-Lai tinh-tấn lực

Rộng lớn ức kiếp bất tư-nghì

Vì độ chúng-sanh hiện thế-gian

Bao nhiêu ám chướng khiến đều dứt.

Chúng-sanh ngu-si sanh kiến chấp

Phiền-não như thác như lửa cháy

Ðạo-Sư phương tiện đều dứt trừ

Phổ-Tập-Quang-Tràng được tỏ ngộ.

Phước-đức như không vô cùng tận

Cầu tìm biên-tế bất-khả-đắc

Phật đại-bi-lực không động lay

Ðại-Quang-Biến-Chiếu lòng vui đẹp.

Tôi xem công-hạnh của Như-Lai

Trải vô-lượng kiếp không ngằn mé

Như vậy thị-hiện sức thần-thông

Chúng-Diệu-Cung Thần đã rõ biết.

Ức kiếp tu hành chẳng thể suy

Cầu tìm biên-tế chẳng thể biết

Diễn pháp thật tướng khiến vui mừng

Vô-Tận-Quang-Thần quan-sát thấy.

Mười phương chỗ có vô-lượng chúng

Ðại-chúng hiện-tiền chiêm-ngưỡng Phật

Quang-minh tịch-tịnh chiếu thế-gian

Chủng-Chủng-Diệm-Nhãn hay rõ thấu.

Như-Lai xuất hiện khắp thế-gian

Ngồi trong tất cả cung-điện báu

Tuyên thuyết đại pháp rộng vô-biên

Thập-Phương-Cung-Thần môn giải-thoát.

Chư Phật trí-huệ rất rộng sâu

Thế-gian tự-tại đều khắp hiện

Thuyết minh rành rẽ chơn thật lý

Oai-Quang-Tự-Tại ngộ môn này.

Kiến-chấp ngu-si bị che tối

Chúng-sanh mê lầm thường lưu chuyển

Vì họ Phật dạy diệu-pháp môn

Quang-Chiếu-Phương-Thần hay ngộ nhập.

Chí nguyện rộng lớn bất-tư-nghì

Thập-lực lục-độ đã thanh-tịnh

Theo bổn-nguyện xưa hiện ra đời

Lôi-Âm-Ðiển-Quang rõ biết được.

Phổ-Hưng-Vân-Tràng Chủ-Thủy-Thần được giải-thoát-môn từ-tâm bình-đẳng lợi-ích tất cả chúng-sanh.

Hải-Triều-Vân-Âm Thần được giải-thoát-môn vô-biên pháp trang nghiêm.

Diệu-Sắc-Luân-Kế Thần được giải-thoát-môn quan-sát chúng-sanh đáng giáo hóa dùng phương tiện nhiếp thọ.

Thiện-Xảo-Triền-Phục Thần được giải-thoát-môn khắp diễn bày cảnh-giới thậm-thâm của chư Phật.

Ly-Cấu-Hương-Tích Thần được giải-thoát-môn khắp hiện đại-quang-minh thanh-tịnh.

Phước-Kiều-Quang-Âm Thần được giải-thoát-môn thanh-tịnh pháp-giới vô-tướng vô-tánh.

Tri-Túc-Tự-Tại Thần được giải-thoát-môn biển đại-bi vô-tận.

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm Thần được giải-thoát-môn đại hoan-hỷ trong đạo-tràng chúng hội Bồ-Tát.

Phổ-Hiện-Oai-Quang Thần được giải-thoát-môn dùng sức đại phước-đức vô-ngại khắp xuất hiện.

Hống-Thinh-Biến-Hải Thần được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh phát-khởi phương-tiện điều-phục như hư-không.

Lúc đó Phổ-Hưng-Vân-Tràng Thần thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Thủy Thần rồi nói kệ rằng :

Thanh-Tịnh từ-bi sát-trần số

Cộng sanh một tướng của Như-Lai

Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy

Do đây nhìn Phật không nhàm đủ.

Thế-Tôn thuở xưa lúc tu hành

Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật

Công hạnh tu hành không nhàm mỏi

Phương-tiện như đây Vân-Âm biết.

Phật trong tất cả mười phương cõi

Vắng lặng bất-động không lai khứ

Ðều khiến chúng-sanh thấy thân Phật

Diệu-Sắc-Luân-Kế hay ngộ nhập.

Như-Lai cảnh-giới vô-biên lượng

Tất cả chúng-sanh chẳng biết được

Diệu-Âm diễn-thuyết khắp mười phương

Thiện-Xảo-Triền-Phục tu tập được.

Thế-Tôn quang-minh vô-cùng-tận

Chiếu khắp pháp-giới bất-tư-nghị

Thuyết pháp giáo-hóa độ chúng-sanh

Ly-Cấu-Hương-Tích quan-sát thấy.

Như-Lai thanh-tịnh đồng hư-không

Vô-tướng vô-hình mười phương khắp

Tất cả chúng-hội đều được thấy

Phước-Quang-Âm Thần khéo quan-sát.

Phật xưa tu tập môn đại-bi

Tâm Phật rộng khắp đồng chúng-sanh

Dường như mây lớn hiện thế-gian

Môn giải-thoát này Tri-Túc biết.

Tất cả thập-phương các quốc-độ

Ðều thấy Như-Lai ngự pháp tòa

Khai ngộ rành rẽ đại bồ-đề

Tịnh-Hỷ-Thiện-Âm được chứng nhập.

Chư Phật chỗ làm không chướng ngại

Qua khắp mười phương tất cả cõi

Các nơi thị-hiện đại thần-thông

Phổ-Hiện-Oai-Quang đã ngộ được.

Tu-tập vô-biên hạnh phương-tiện

Khắp cõi chúng-sanh đều đầy đủ

Thần-thông diệu-dụng chẳng tạm dừng

Hống-Thinh-Biến-Hải chứng nhập được.

Xuất-Hiện-Bửu-Quang-Chủ-Hải Thần được giải-thoát-môn dùng thân châu báu trang-nghiêm tâm bình-đẳng bố-thí phước-đức cho tất cả chúng-sanh.

Bất-Khả-Hoại-Kim-Cang Tràng-Thần được giải-thoát-môn phương-tiện khéo giữ-gìn thiện-căn của tất cả chúng-sanh.

Bất-Tạp-Ly-Cấu Thần được giải-thoát-môn có thể làm cạn biển phiền-não của tất cả chúng-sanh.

Hằng-Trụ-Ba-Lãng Thần được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh lìa ác-đạo.

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt Thần được giải-thoát-môn khắp dứt trừ đại si-ám.

Diệu-Hoa-Long-Kế Thần được giải-thoát-môn dứt trừ tất cả sự khổ của các loài ma mà ban cho sự an-lạc.

Phổ-Trì-Quang-Vị Thần được giải-thoát-môn chữa sạch kiến-chấp ngu-si của tất cả chúng-sanh.

Bửu-Diệm-Hoa-Quang Thần được giải-thoát-môn xuất-sanh tất cả bửu chủng-tánh bồ-đề tâm.

Kim-Cang-Diệu-Kế Thần được giải-thoát-môn biển công-đức tâm bất động.

Hải-Triều-Lôi-Âm Thần được giải-thoát-môn vào khắp môn pháp-giới tam-muội.

Lúc đó, Xuất-Hiện Bửu-Quang Thần thừa oai lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hải Thần rồi nói kệ rằng :

Bất-khả-tư-nghì biển đại-kiếp

Cúng dường tất cả mười phương Phật

Khắp đem công-đức thí quần-sanh

Do đây đoan nghiêm không ai sánh.

Tất cả thế-gian đều xuất-hiện

Chúng-sanh căn dục đều biết rõ

Vì họ hoằng tuyên biển pháp-môn

Bất-Hoại-Kim-Tràng vui được ngộ.

Phật là đạo-sư của thế-gian

Pháp-vân pháp-vũ chẳng lường được

Tiêu cạn biển khổ vốn vô-cùng

Bất-Tạp-Trần-Cấu môn ngộ nhập.

Phiền-não che đậy các chúng-sanh

Lưu-chuyển các loài chịu khổ não

Vì họ khai-thị cảnh Như-Lai

Hằng-Trụ-Ba-Thần đã chứng được.

Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn

Tu hành công-hạnh vô cùng tận

Dứt hẳn lưới nghi của chúng-sanh

Cát-Tường-Bửu-Nguyệt đã được biết.

Phật thấy chúng-sanh thường khủng bố

Lưu-chuyển trong biển sanh-tử lớn

Khai đạo vô-thượng của Như-Lai

Diệu-Hoa Long-Kế đã hiểu được.

Chư Phật cảnh-giới bất-tư-nghì

Pháp-giới hư-không tướng bình-đẳng

Trừ sạch lưới nghi của chúng-sanh

Trì-Quang-Vị-Thần hay tuyên thuyết.

Phật-nhãn thanh-tịnh bất-tư-nghì

Tất cả cảnh-giới đều gồm thấy

Ðem đạo vi-diệu dạy chúng-sanh

Bửu-Diệm-Hoa-Quang tâm tỏ ngộ.

Ma quân rộng lớn số vô-lượng

Trong một sát-na đều trừ diệt

Tâm không lay động khó nghĩ lường

Kim-Cang-Diệu-Kế được phương-tiện.

Khắp mười phương cõi diễn diệu-âm

Mười phương pháp-giới đều cùng khắp

Cảnh-giới tam-muội của Như-Lai

Hải-Triều-Âm Thần được rõ biết.

Phổ-Phát-Tấn-Lưu Chủ-Hà-Thần được giải-thoát-môn khắp mưa vô biên pháp-vũ.

Phổ-Khiết-Tuyền-Giản Thần được giải-thoát-môn khắp hiện trước tất cả chúng-sanh khiến lìa hẳn phiền-não.

Ly-Trần-Tịnh-Nhãn Thần được giải-thoát-môn dùng phương-tiện đại-bi khắp rửa sạch phiền-não trần cấu của tất cả chúng-sanh.

Thập-Phương-Biến-Hống Thần được giải-thoát-môn hằng ra tiếng lợi-ích chúng-sanh.

Phổ-Cứu-Hộ-Chúng-Sanh Thần được giải-thoát-môn thường sanh lòng từ không não hại đối với tất cả hàm-thức.

Vô-Nhiệt-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn khắp thị-hiện tất cả căn lành mát-mẻ.

Phổ-Sanh-Hoan-Hỷ Thần được giải-thoát-môn tu hành đầy đủ bố-thí khiến tất cả chúng-sanh lìa hẳn bỏn-sẻn.

Quảng-Ðức-Thắng-Tràng Thần được giải-thoát-môn làm tất cả phước-điền hoan-hỷ.

Quang-Chiếu-Phổ-Thế Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh người tạp nhiễm được thanh-tịnh, kẻ sân-độc được hoan-hỷ.

Hải-Ðức-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh vào biển giải-thoát thường hưởng vui đầy đủ.

Lúc đó Phổ-Phát-Tấn-Lưu Thần thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả chúng Chủ-Hà-Thần rồi nói kệ rằng :

Như-Lai thuở trước vì chúng-sanh

Tu tập pháp-hải vô biên hạnh

Dường như mưa rưới tan nóng nực

Dứt hết phiền não của chúng-sanh.

Phật xưa nhiều kiếp bất-tư-nghì

Quang-Minh đại-nguyện sạch thế-gian

Căn-tánh thuần-thục khiến ngộ đạo

Phổ-Khiết-Tuyền Thần tâm được ngộ.

Ðại-bi phương-tiện khắp chúng-sanh

Ðều hiện trước họ thường giáo hóa

Khiến họ dứt sạch phiền não nhơ

Tịnh-Nhãn thấy đây rất vui đẹp.

Phật diễn diệu-âm đều khiến nghe

Chúng-sanh ưa thích lòng hoan-hỷ

Ðều khiến trừ sạch vô-lượng khổ

Biến-Hống Thần đây được giải-thoát.

Phật xưa tu-tập hạnh bồ-đề

Vì lợi chúng-sanh vô-lượng kiếp

Do đó quang-minh khắp thế-gian

Phổ-Cứu-Hộ-Thần nhớ biết rõ.

Phật xưa tu-hành vì chúng-sanh

Phương tiện giáo hóa khiến thành thục

Biển phước thanh-tịnh trừ khổ phiền

Vô-Nhiệt-Quang-Thần đã được thấy.

Bố-thí rất rộng lớn vô-cùng

Tất cả chúng-sanh đều lợi ích

Hay khiến người thấy hết xan tham

Phổ-Hoan-Hỷ-Thần được tỏ ngộ.

Phật xưa tu-hành thật phương tiện

Thành tựu vô-biên biển công-đức

Người thấy được Phật đều mừng rỡ

Ðức-Thắng-Tràng-Thần lòng vui thích.

Chúng-sanh phiền não đều trừ sạch

Từ tâm bình đẳng với oán thù

Nên được quang-minh chiếu khắp nơi

Phổ-Chiếu-Thế Thần được thấy rõ.

Phật là biển phước-điền công-đức

Hay khiến chúng-sanh lìa điều-ác

Nhẫn đến thành-tựu đại bồ-đề

Hải-Ðức-Minh-Thần được giải-thoát.

Nhu-Nhuyến-Thắng-Vị-Chủ-Giá Thần được giải-thoát-môn đem pháp-vị cho chúng-sanh khiến thành-tựu thân Phật.

Thời-Hoa-Tịnh-Quang Thần được giải-thoát-môn hay khiến tất cả chúng-sanh được sự vui mừng rộng lớn.

Sắc-Lực-Dũng-Kiện Thần được giải-thoát-môn dùng tất cả pháp môn viên mãn làm cho các cảnh-giới đều thanh-tịnh.

Tăng-Ích-Tinh-Khí Thần được giải-thoát-môn thấy đại-bi vô-lượng thần-thông biến hóa của Phật.

Phổ-Sanh-Căn-Quả Thần được giải-thoát-môn khắp hiện Phật phước-điền khiến gieo giống không hư mất.

Diệu-Nghiêm-Hoàn-Kế Thần được giải-thoát-môn khắp phát hoa tịnh-tín của chúng-sanh.

Nhuận-Trạch-Tịnh-Hoa Thần được giải-thoát-môn đại-từ cứu-tế chúng-sanh khiến thêm lớn biển phước-đức.

Thành-Tựu-Diệu-Hương Thần được giải-thoát-môn rộng khai thị tất cả hành pháp.

Kiến-Giả-Ái-Nhạo Thần được giải-thoát-môn hay khiến pháp-giới chúng-sanh xa lìa những điều ác giải-đãi ưu-não đều được thanh-tịnh.

Ly-Cấu-Quang-Minh Thần được giải-thoát-môn quan-sát thiện căn của tất cả chúng-sanh tùy thuận thuyết pháp khiến chúng hội được vui mừng đầy đủ.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35120)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6952)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 11971)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30798)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30822)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8315)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12720)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12599)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11984)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13665)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36110)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10199)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52864)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11189)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10876)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11093)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10891)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13497)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16815)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22507)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9923)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7440)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10741)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13423)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13248)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16707)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16935)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14201)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17140)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12577)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14291)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14690)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9580)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12100)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11689)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16925)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14768)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16569)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13015)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12484)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12142)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16063)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11914)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14386)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12433)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13167)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15414)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12281)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13506)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14951)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21388)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13615)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11290)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21142)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14746)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21077)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18193)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14452)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32261)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12371)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant