Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phần Diễn Nghĩa

Friday, April 1, 201100:00(View: 8626)
Phần Diễn Nghĩa

1/ Nhất tâm phụng thỉnh:

Ác vàng tên ruổi, thỏ bạc thoi dong

Ôm lòng đau cốt nhục nỗi xa trông,

Sững mắt ngắm anh hồn còn đâu đó

Lò bảo đảnh màu hương nhen mới tỏ,

Giọng thiền lưu rày ngỏ với vong linh.

Ới ! vong linh ơi !

Nghe lời triệu thỉnh rành rành

Hồn chơi trong cõi u minh xin về.


2/ Nhất tâm phụng thỉnh!

Màu non lờ lạt,

Giọng nước thầm thì

Xuân đi rồi, hoa hãy còn đây

Người tới đó chim rày đã dạn,

Vài lượt thắp hơi trầm bay tứ tản

Đôi phen mời linh sảng ở đâu đây.

Ơi ! vong linh ơi !

Vong linh hồn nhẻ có hay

Nghe lời triệu thỉnh kíp xoay cõi trần...


3/ Nhất tâm triệu thỉnh!

Biển trần lênh láng,

Sóng nghiệp lao xao,

Người mê man trong giấc chiêm bao,

Mấy tỉnh lặng phân hào trong lẽ diệu.

Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu,

Uổng một vòng chơi nẻo nhơn gian,

Ba phen hương thắp Bảo đàn.

Ớ ! vong linh ơi !

Ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn linh,

Nương lời bí mật đêm thanh trở về,

Về đây hưởng thọ hương huê,

Cam lồ pháp thực ê hề thiếu chi.


4/ Trước thỉnh kẻ Hoàng Vương, Đế Bá,

Triều đại xưa trải quá biết bao,

Đền đài chín lớp ở cao,

Non sông muôn dặm chen vào một tay,

Thuyền chuyến phút đổi thay vượng khí,

Xe loan còn rủ rỉ oan thanh.

Ôi thôi!

Đỗ Quyên kêu trót tàn canh,

Máu hờn nhuộm mãi trên cành đào hoa,

Trước sau Vương, Bá những là;

Hồn hương xin chứng tiệc hoa sẵn sàng.


5/ Lại thỉnh kẻ đăng đàn bái tướng,

Dựng ngọn cờ báo thưởng hầu quan,

Nghìn cân lực cử đảnh vàng

Thân trường thành vững trăm ngàn dặm khơi,

Trướng hùm lạnh, uổng đời Hãn Mã,

Khói lan tràn nào gã Phàn Long!

Ôi thôi!

Ngựa nhà chiến tướng vắng không,

Hoa hèn cỏ nội mấy vùng buồn thiu,

Anh hùng tướng soái bao nhiêu,

Pháp diên xin chứng ít nhiều phải chăng.


6/ Lại thỉnh kẻ ngũ lăng tài tuấn

Phẩm hiền lương bá quận danh thần,

Ba năm quan tiết trong ngần,

Lòng son một tấm trung quân rõ ràng,

Nhà Châu huyện xa làng phụ mẫu

Xóm nước trời theo dấu thần tiên.

Ôi thôi!

Chênh chênh bể hoạn sóng nghiêng,

Mờ mờ hồn bướm ly miền dương quan,

Văn thần xiết kể muôn ngàn

Chốn này xin chứng pháp đàn cho xong.


7/ Lại thỉnh kẻ tao ông mặc khách

Lối cữa vàng nhà bạch vào ra,

Rừng văn nhẹ bước Thám hoa,

Ngang cung bút chiến chơi tòa cát vi,

Tan lửa đóm tiếc dày công học

Mòn đĩa nghiên uổng nhọc chí bền.

Ôi thôi!

Lụa hồng bảy thước đề tên,

Đất vàng một cụm lấp nền văn chương,

Văn nhơn biết bấy nhiêu lường

Hồn hoa xin chứng tiếc thương mấy phần.


8/ Lại thỉnh kẻ "Xuất trần phi tích"

Thượng sĩ kìa với khách Cao Tăng,

Trai tịnh ngũ giới đạo hằng,

Gái tỳ kheo lại đủ ngần nết tu,

Làng hoa trúc nào câu mật đế

Nhà hổ nô vắng kệ, khổ không.

Ôi thôi!

Kinh song trăng thẳm lạnh lùng,

Nhà thiền leo lắt đèn chong canh dài,

Thiền lưu này hỡi ai ai,

Chơn hồn xin hỡi chứng lai Pháp đàn.


9/ Lại thỉnh kẻ Hoàng quan giả khách

Dòng võ y phong cách nhà tiên,

Tu chơn trong động Đào nguyên,

Trước châu lãng uyển khi rèn tánh ta,

Trời nêu tiếng tam hoa chưa toại

Đất chôn hồn tứ đại thêm thương.

Ôi thôi!

Lò đơn lâm quán lạnh sương,

Tiêu đàn gió thảm thổi tàn hạnh hoa,

Bao nhiêu Đạo sĩ nhưng là

Mùi hương u cảm thấu nhà hư vô.


10/ Lại thỉnh kẻ giang hồ cơ lữ

Đường Bắc Nam trải thứ hành thương

Lợi quyền muôn dặm toan đương

Ngàn vàng trử lại trong hàng hóa buôn

Thân sương gió thịt chôn bụng cá

Bước gió mây xương rã đường dê.

Ôi thôi!

Vía theo mây Bắc sè sè

Hồn theo ngọn nước xuôi về biển Đông

Thương nhơn sau trước một dòng

Bữa nay xin chứng vào trong tiệc đồng.


11/ Lại thỉnh kẻ lướt xông chiến trận

Sức phương cường mình bận áo binh,

Cờ điều phất bóng tương tranh,

Trong chùm mũi bạc đem mình chống đương,

Gan ruột nát theo trường kim cổ

Da thịt rơi đầy chỗ can qua.

Ôi thôi!

Cát vàng văng vẳng tiếng ma,

Mờ mờ xương trắng ai mà thu cho,

Xưa nay mấy kẻ tốt đồ

Đêm nay xin hưởng cam lồ tiệc trai.


12/ Lại thỉnh kẻ nghén thai mười tháng

Lót chiếu rơm ngồi mãn ba ngày,

Trước mừng loan phụng hiệp bầy,

Sau thời trông giấc hùng bi cho tường,

Vần cung phụng phút chường hung cát,

Tuồng ngõa chương rơi nát mẹ con.

Ôi thôi!

Cành hoa nở, trận mưa tuôn

Đương khi trăng tỏ gặp luồng mây xâm,

Những người sản nạn qui âm,

Nghe lời triệu thỉnh lai lâm Pháp đàn.


13/ Lại thỉnh kẻ bốn phương mọi rợ,

Với những người ú ớ điếc đui,

Chết mình tôi tớ lui thui,

Liều thân hầu hạ bỡi người ghen tuông,

Khinh Tam bảo tội dường cát bãi

Nghịch song thân ác nhẫy cõi người.

Ôi thôi!

Đêm trường thăm thẳm bóng mơi,

Cữa mù thiu thỉu như trời thu đông,

Những người bội nghịch hoang hung

Pháp diên xin chứng vào trong cho tề.


14/ Lại thỉnh kẻ cung khuê thuở trước

Gái má đào sắc nước kém đâu,

Bức tranh chi phấn đua nhau,

Áo huân long xạ ganh màu thiên hương,

Hồn vân vũ tan vườn kim cốc

Ruột trăng hoa héo dọc mã khôi.

Ôi thôi!

Phong lưu ngày trước đâu rồi,

Xương khô lạnh lẽo trong chồi cỏ cây,

Những trang xinh tốt xưa nay

Lửa hương xin chứng tiệc chay bỉ bàng.


15/ Lại thỉnh kẻ cơ hàn khất cái

Cùng tù nhơn mang phải trọng hình,

Gặp tai nước lửa hại mình,

Hoặc xuông hùm sói tan thành thịt xương,

Khí oán mãi day rường thuốc độc

Hồn kinh vì sóng húc bờ siêu.

Ôi thôi!

Mưa chiều khói lạnh thước kêu,

Lá thu gió thổi dập dìu nha bay,

Những người hoạnh tử xưa nay

Cam lồ rày đã sẵn bày tiệc hương.


16/ Lại thỉnh kẻ sáu đường pháp giới

Những cô hồn mười loại đâu đây,

Diên Nhiên sở thống một tay,

Nòi kìa tịch lệ giống nầy trần sa,

Nương cây cỏ bóng ma mường tượng

Ly mỵ và vọng lượng quỷ danh,

Cô hồn phách trệ linh đinh,

Tiên vong với kẻ thân tình gần xa,

Bao nhiêu triệu thỉnh nhưng là

Ai ai xin cũng chứng qua tiệc này...

Thượng lai triệu thỉnhphân minh,

Duy nguyện lai lâm giám hạ tình,

Tam tước cẩn hành sơ hiến lễ

Hoa đàn tịnh tọa thỉnh kinh thanh.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 7326)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 59191)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 78661)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 22592)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 12701)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27023)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25291)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 36609)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32157)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 41684)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 47053)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18404)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 140925)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15402)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18514)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 8783)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17023)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 48986)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 27107)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21212)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 59554)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23694)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 78543)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 23863)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 32988)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12375)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23214)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 18723)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 23988)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 9828)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25363)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 23704)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 19997)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 120932)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 37531)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13324)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 22981)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 40927)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46469)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 30933)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 16724)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22117)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 78090)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16112)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14656)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56018)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 25574)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21216)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 24656)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23196)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 59473)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 25866)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 17892)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 15860)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18178)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19169)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 17885)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 43770)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15609)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15369)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM