Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức

Tuesday, May 17, 201100:00(View: 39025)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức


Reader's Comment
Sunday, February 9, 202002:25
Guest
THAM CẦU
...rằng tôi đánh mất cái Tâm
Loay-hoay lẫn-quẫn nhớ gần quên xa
Nhớ những chuyện trăm năm qua
Quên bao tiền-kiếp trong ta hiện-tiền
Bởi quên. Đối mặt nghịch-duyên
Sân-Si Lục-Tặc triền-miên Nghiệp trần
Lạy Trời xin được ban ân
Cho con ra khỏi Quả Nhân Luân-Hồi
Để Tôi tận tuyệt mất Tôi
„Diệt Vô Lão Tử Tận“ * lời Tâm-Kinh.
(* Bát Nhã Ba La Mật Đa )
Rằm Thượng-Ngươn Canh Tý – Tháng Hai 2020
Tuesday, December 10, 201912:59
Guest
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đạ Bi Quán Thế Âm Bồ tát. Nam mô Chư Phật mười Phương ba tận hư không khắp pháp giới xin cho con thành kính đảnh lễ và xin thỉnh tiềng đại hồng chung nghe để tâm được an lạc.Con xin chân thành cảm ơn và xin phép tu viên cho cn được tải tiêng Đại Hồng Chung !!!
Monday, October 1, 201820:57
Guest
A Di Đà Phật. Cho con xin tải tiến chuong Đại Hồng Chung. Cảm ơn.
Monday, November 27, 201714:56
Guest
Nam mô a di đà phật.
Con xin qúy thầy Tu viện Quảng Đức cho phép con xin thỉnh âm thanh Đại hồng chung, hàng ngày con nghe âm thanh huyền diệu tâm con được an lạc.
Nam mô a di đà phật.
Sunday, August 27, 201701:44
Guest
Con xin duoc tai tieng chuong Dai Hong .
Sunday, April 10, 201616:10
Guest
Con xin ₫uoc tai tieng chuong ve ₫e ₫uoc nghe a.da,con xin nha chua hoan hy cho con.
Monday, October 13, 201415:45
Guest
Mệt-nhoài khi lao-lực
Ngồi nghỉ tưởng Hồng Chung
Hồng Chung mang an-trú
Bao lụy-phiền nhân-gian

Một ngày tận lao-tâm
Đêm nằm vọng Hồng Chung
Hồng Chung từ thơ dại
Triêu ân-niệm không cùng

Lạy Trời đừng mất tiếng chuông
trong con từ thuở lạc đường đến đây
trăm năm cợt-nhả chốn nầy
Giựt mình dụi mắt mới hay bụi trần
Friday, September 5, 201420:43
Guest
Nam-Mô A-Di-Đà-Phật. Chân thành cám-tạ sự trợ-giúp của Quý Thầy Tu-Viện Quảng-Đức cho việc tĩnh tâm của chúng con qua Hồi Đại Hồng Chung của Tu-Viện. Rất ước mong Tu-Viện cho hồi chuông dược dài hơn so với thời-lượng hiện nay. Được nghe Đại Hồng Chung càng nhiêu, càng lâu thì sẽ giúp chúng con không bị loạn tâm & thất niệm. Nam-Mô A-Di-Đà-Phật.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7657)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 7164)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24713)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7231)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39787)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 12003)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7883)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11627)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9533)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 14041)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16339)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73496)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 49075)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27088)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51832)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30561)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62634)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60307)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108351)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46686)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33457)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38697)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 60161)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 29020)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 256272)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56785)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56776)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54723)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59565)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33691)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40312)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 32050)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29423)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30756)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28864)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30836)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 21061)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50894)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55554)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101794)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 43077)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34876)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 93569)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 42050)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28680)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22826)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39794)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 111503)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31644)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41359)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25860)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24421)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21100)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33852)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 20046)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31698)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27979)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128537)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14267)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 45802)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant