Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phẩm 1: Mở đầu

Friday, May 20, 201100:00(View: 9735)
Phẩm 1: Mở đầu

KINH PHÁP HOA
(Hoa Sen Của Chánh Pháp)
Phần CHÍNH VĂN – Thích Trí Quang dịch

CUỐN 1

 

Ngưỡng bạch Phật Pháp Tăng vô tận Tam bảo từ bi chứng minh. Đệ tử chúng con nguyện vì bản thân, vì cha mẹ bà con, vì người thân kẻ thù, vì mọi người và vì chúng sinh, trì tụng kinh Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa.

Mở đầu tụng kinh Pháp Hoa, chúng con xin kính lạy:

Kính lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh cho Bồ tát và được Phật giữ gìn. Kính lạy tất cả Pháp bảo trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ.

Kính lạy đức Thích Ca Mâu Ni, đức Phật giáo chủ bổn sư, đã tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. Kính lạy đức Đa Bảo, đức Phật đã làm chứng cho kinh Pháp Hoa toàn là chân thật. Kính lạy đức Di Lạc, đức Phật đương lai, đã phát khởi kinh Pháp Hoatiếp dẫn những người hành trì Pháp Hoa vãng sinh Đâu Suất tịnh độ. Kính lạy tất cả Phật bảo trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ.

Kính lạy Bồ tát Văn Thù, vị Pháp sư Pháp Hoa. Kính lạy Bồ tát Phổ Hiền, vị khuyến phát Pháp Hoa. Kính lạy Bồ tát Quan Âm, vị Đại sĩ toàn diện. Kính lạy tất cả Tăng bảo là các vị Bồ tát, các vị Duyên giác và các vị Thanh văn trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ.

KINH PHÁP HOA

Phẩm 1: Mở đầu

Tôi nghe như vầy. Một thời đức Thế Tôn ở trong đỉnh Linh sơn, thuộc thành Vương Xá, cùng chúng đại Tỷ kheo mười hai ngàn vị, toàn là những bậc A La Hán mà sự sơ hở đã được tận diệt, sự phiền não không còn tái sanh, đã đạt được sự ích lợi của bản thân, đã dứt hết sự ràng buộc vào hiện hữu, tâm trí tự tại giải thoát. Tên các vị ấy là tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Đại Ca Diếp, tôn giả Tần Loa Ca Diếp, tôn giả Già Da Ca Diếp, tôn giả Na Đề Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Chiên Diên, tôn giả A Nâu Lâu Đà, tôn giả Kiếp Tân Na, tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, tôn giả Ly Bà Đa, tôn giả Tất Lăng Già, tôn giả Bạc Câu La, tôn giả Câu Hy La, tôn giả Nan Đà, tôn giả Tôn Đà Ra Nan Đà, tôn giả Phú Lâu Na, tôn giả Tu Bồ Đề, tôn giả A Nan Đà, tôn giả La Hầu La, đại loại như vậy, những vị A La Hánmọi người đều biết. Lại có hai ngàn vị tu học tiếp tụctu học hoàn tất, có Tỷ kheo ni Đại Thắng Sinh Chủ cùng với sáu ngàn người tùy thuộc, có thân mẫu tôn giả La Hầu LaTỷ kheo ni Trì Dự cùng với những người tùy thuộc, đều đến tụ tập.

Chúng đại Bồ tát có tám mươi ngàn, toàn là những vị không thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng, được các pháp tổng trì, được các tài hùng biện mà trong đó có sự biện thuyết hoan hỷ, biện thuyết về pháp không thoái chuyển; đã phụng sự vô lượng trăm ngàn chư Phật, vun trồng các gốc rễ công đức ở nơi chư Phật ấây, và thường được chư Phật ấy tán dương; sửa mình bằng đức tính từ bi, khéo nhập vào tuệ giác Phật đà, thông suốt tuệ giác vĩ đại, đạt đến bờ bến bên kia; danh tiếng vang khắp vô lượng quốc độ, hoá độ vô số trăm ngàn chúng sanh. Tên các vị ấy là Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát Quan Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí, Bồ tát Thường Tinh Tấn, Bồ tát Bất Hưu Tức, Bồ tát Bảo Chưởng, Bồ tát Dược Vương, Bồ tát Dũng Thí, Bồ tát Bảo Nguyệt, Bồ tát Nguyệt Quang, Bồ tát Mãn Nguyệt, Bồ tát Đại Lực, Bồ tát Vô Lượng Lực, Bồ tát Việt Tam Giới, Bồ tát Hiền Hộ, Bồ tát Di Lạc, Bồ tát Bảo Tích, Bồ tát Đạo Sư, đại loại như vậy, tám mươi ngàn vị đại bồ tát đều đến tụ tập.

Chư Thiên thì có Đế Thích cùng hai mươi ngàn thiên nhân tùy thuộc; Nguyệt thiên tử, Phổ Hương thiên tử, Bảo Quang thiên tử, và bốn vị đại thiên vương, cùng mười hai ngàn thiên nhân tùy thuộc; Tự Tại thiên tử và Đại Tự Tại thiên tử cùng ba mươi ngàn thiên nhân tùy thuộc; Phạn vương chủ thế giới hệ Kham nhẫn, cùng các Phạn vương đại loại Phạn vương Thi Khí, Phạn vương Quang Minh, và hai mươi ngàn thiên nhân tùy thuộc, đều đến tụ tập. Các bộ khác thì có tám Long vương là Hỷ, Hiền Hỷ, Diêm Hải, Cửu Đầu, Đa Thiệt, Vô Nhiệt Não, Từ TâmHồng Liên Hoa, mỗi vị cùng mấy trăm ngàn tùy thuộc; có bốn Khẩn na la vương là Pháp và Diệu Pháp, Đại PhápTrì Pháp, mỗi vị cùng mấy trăm ngàn tùy thuộc; có bốn Càn thát bà vương là Nhạc và Nhạc Âm, Mỹ và Mỹ Âm, mỗi vị cùng mấy trăm ngày tùy thuộc; có bốn A tu la vươngTối Thắng, Dục Cẩm, Yến Cư và Hấp Khí, mỗi vị cùng mấy trăm ngàn tùy thuộc; có bốn Ca lâu la vương là Đại Uy Đức, Đại Thân, Đại MãnNhư Ý, mỗi vị cùng mấy trăm ngày tùy thuộc, đều đến tụ tập.

Nhân loại thì có con Hoàng hậu Vi Đề HyHoàng đế A Xà Thế, cùng mấy trăm ngàn tùy thuộc, cũng đến tụ tập.

Tất cả các chúng trên đây, mỗi chúng đảnh lễ ngang chân đức Thế tôn, rồi lui lại mà ngồi mỗi chúng một chỗ.

Vào lúc này, đức Thế Tôn được bốn chúng vây quanh, hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương. Ngài nói cho các vị Bồ tát bản kinh Đại thừa tên Nghĩa Vô Lượng, bản kinh dạy cho Bồ tát và được Phật giữ gìn. Nói kinh ấy rồi, đức Thế Tôn vẫn ngồi xếp bằng ở ngay giữa đại hộinhập định. Vị trí của Nghĩa Vô Lượng, thân thểtâm trí đều không dao động. Ngay khi ấy chư thiên mưa xuống hoa mạn đà, hoa mạn đà lớn, hoa mạn thù, hoa mạn thù lớn, rải trên đức Thế Tôn và cả đại hội. Khắp cõi Phật này chấn động đủ cả sáu cách. Trong đại hội, bốn chúngTỷ kheoTỷ kheo ni, Ưu bà tắcƯu bà di; tám bộ là thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, ma hầu la dà, toàn là những người không phải loài người, và các chúng khác mà trong đó có các vị quốc vương và các vị luân vương, hết thảûy các chúng như vậy đều được sự chưa từng có, hoan hỷ, chắp tay, và chuyên chú chiêm ngưỡng đức Thế Tôn. Còn đức Thế Tôn thì từ nơi tướng lông trắng giữa hai đầu của hai hàng lông mày phóng ra ánh sáng, chiếu soi mười tám ngàn thế giới hệ ở về hướng đông, không thế giới hệ nào mà không chiếu soi dưới đến Vô gián ngục trên đến Sắc cứu cánh. Làm cho đại hộithế giới hệ này mà thấy hết chúng sinh trong sáu loài của các thế giới hệ ấy; lại thấy chư Phật hiện tại của các thế giới hệ ấy, nghe kinh pháp của chư Phật ấy nói, thấy bốn chúng, những người hành đạođắc đạo trong các thế giới hệ ấy; lại thấy các vị bồ tát đi theo đường đi của bồ tát bằng các thứ yếu tố, các cách tin hiểu và các loại hình thức; lại thấy chư Phật nhập diệt, thấy sau đó xá lợi của chư Phật ấy được đem ra xây dựng những ngôi tháp bằng bảy chất liệu quý báu mà tôn thờ.

Bấy giờ đức Di Lạc suy nghĩ, hôm nay đức Thế Tôn biểu hiện cảnh tượng thần biến. Vì lý do gì mà có điềm lành như vậy? Đức Thế Tôn đang nhập định, sự thể ngoài sự nghĩ bàn ấy biểu hiện cảnh tượng hiếm có này, ta nên hỏi ai, ai giải đáp được? Đức Di Lạc lại nghĩ, bồ tát Văn Thù, vị thái tử của đức Pháp vương, đã từng thân gần phụng sự vô lượng chư Phật quá khứ, tất đã thấy được cảnh tượng hiếm có này, vậy ta nên hỏi người. Cùng lúc, cả bốn chúng, tám bộ và các chúng khác, ai cũng nghĩ rằng, cảnh tượng thần biến biểu hiện bởi ánh sáng của đức Thế Tôn như vầy, nên đem hỏi ai? Đức Di Lạc muốn giải quyết nghi ngờ của mình, lại xét tâm trí của cả đại hội, nên hỏi bồ tát Văn Thù, vì lý do nào mà có điềm lành _ có cảnh tượng thần biếnđức Thế Tôn phóng ánh sáng lớn chiếu soi mười tám ngàn cõi Phật ở về hướng đông, làm cho đại hội ở đây mà thấy hết mọi sự huy hoàng của các cõi Phật ấy? Đức Di Lạc muốn lặp lại ý nghĩa đã hỏi, nên hỏi bồ tát Văn Thù bằng những lời chỉnh cú sau đây.

(1) Văn Thù đại sĩ,

lý do nào

đức Thế Tôn,

vị thầy dẫn đạo,

từ nơi lông trắng

giữa hai đầu mày,

phóng ánh sáng lớn

chiếu soi khắp cả?

(2) Chư thiên mưa xuống

bao nhiêu hoa quí

mạn đà mạn thù,

và thổi làn gió

hơi thơm đàn hương,

đẹp lòng đại hội.

(3) Vì vậy mặt đất

cả quốc độ này

rực rỡ huy hoàng,

và cả quốc độ

đều chấn động lên

đủ hết sáu cách.

Làm cho bốn chúng

hoan hỷ tất cả,

cơ thể tâm trí

đều thấy thích thú,

cảm nhận sự thể

chưa bao giờ có.

(4) Chỉ một ánh sáng

phóng từ lông trắng

giữa hai đầu mày

chiếu soi hướng đông,

mà khiến một vạn

tám ngàn quốc độ

đều như màu sắc

ánh từ vàng ròng.

(5) Trong các quốc độ

được chiếu như vậy,

từ Vô gián ngục

đến Sắc cứu cánh,

hết thảy chúng sinh

thuộc cả sáu loài

sinh từ loài này

chết đến loài khác,

(6) hành vi lành dữ,

kết quả tốt xấu,

quốc độ này

mà thấy rõ cả.

(7) Lại thấy chư Phật,

chúa của thánh hiền,

tuyên thuyết kinh pháp

tinh túy bậc nhất,

bằng tiếng trong thanh

xuất lời hòa nhã

mà dạy bồ tát

vô số ức vạn.

(8) Bằng tiếng Phạn thiên

thâm thúy kỳ diệu

khiến người thích nghe,

chư Phật ở nơi

quốc độ của mình

diễn giảng chánh pháp,

vận dụng vô số

yếu tố, ví dụ,

soi sáng chánh pháp

thức tỉnh chúng sinh:

(9) Ai bị khổ não,

chán già bịnh chết,

thì nói cho họ

về pháp niết bàn,

để họ diệt tận

biên cương khổ não.

(10) Ai có phước đức

từng hiến cúng Phật,

chí cầu đạt được

chân lý cao hơn,

thì nói cho họ

về pháp duyên giác.

(11) Còn các con Phật

làm mọi hạnh nguyện

để cầu thành tựu

tuệ giác vô thượng,

thì nói cho họ

tuệ giác trong suốt.

*

(12) Văn Thù đại sĩ,

tôi ở nơi đây

mà thấy và nghe

đến như thế đó,

có ngàn ức việc.

Việc nhiều như vậy

nay tôi chỉ kể

một cách vắn tắt.

(13) Tôi thấy bồ tát

như cát sông Hằng,

của trong tất cả

thế giới hệ ấy,

đem mọi yếu tố

cầu tuệ giác Phật.

(14) Có người thực hành

hạnh nguyện bố thí:

bạc, vàng, san hô,

chân châu, ma ni,

xa cừ, mã não,

kim cương, của quí,

tôi tớ, xe thuyền,

vật để cỡi, chở,

(15) xe liễn, xe dư

trang hoàng vàng ngọc,

cũng rất hoan hỷ

mà đem hiến cho,

rồi hồi hướng cả

về nơi trí Phật,

(16) nguyện được xe Phật

cỗ xe bậc nhất

trong cả ba cõi,

được Phật tán dương.

(17) Hoặc có bồ tát

cho xe quí báu

kéo bởi bốn ngựa,

lại có lan can

mui trần hoa mỹ

mái riềm trang hoàng.

(18) Lại thấy bồ tát

cho thân cho thịt

cho tay cho chân

cho cả vợ con,

quyết chí đạt đến

tuệ giác vô thượng.

(19) Lại thấy bồ tát

cho đầu cho mắt

cho cả thân thể _

cho mà vui thích,

để cầu thành tựu

tuệ giác Phật đà.

(20) Văn Thù đại sĩ,

tôi thấy vua chúa

đi đến chỗ Phật

hỏi pháp vô thượng,

rồi từ bỏ liền

đất nước thịnh vượng,

bỏ cả cung điện

đình thần hậu phi,

(21) cạo sạch râu tóc

mà mặc pháp y.

(22) Hoặc thấy bồ tát

mà làm tỷ kheo,

chỉ ở một mình

nơi chỗ thanh vắng,

vui vẻ thích thú

đọc tụng kinh điển.

(23) Lại thấy bồ tát

dũng mãnh tinh tiến,

vào chốn núi sâu

suy nghĩ trí Phật.

(24) Lại thấy bồ tát

tách rời dục vọng,

thường xuyên trú ở

những chỗ trống vắng,

tu sâu thuyền định

được năm thần thông.

(25) Lại thấy bồ tát

chân đứng vững vàng

tư tưởng tập trung

hai tay chắp lại,

đem cả ngàn vạn

bài văn chỉnh cú

hoan hỷ ca tụng

các đấng Pháp vương.

(26) Lại thấy bồ tát

trí sâu, nhớ chắc

có thể thưa hỏi

chánh pháp nơi Phật,

nghe rồi tiếp nhận

ghi nhớ đủ cả.

(27) Lại thấy con Phật

đủ cả định tuệ,

áp dụng vô số

mọi sự ví dụ,

diễn giảng chánh pháp

cho các chúng khác;

(28) lại vui thuyết pháp

giáo hóa bồ tát,

chiến thắng ma vương

và binh đội nó,

rồi gióng lớn lên

tiếng trống chánh pháp.

(29) Lại thấy bồ tát

vắng bặt im lặng,

trời rồng cung kính

không lấy làm mừng.

(30) Lại thấy bồ tát

ở trong núi rừng

mà phóng ánh sáng

cứu khổ địa ngục,

thức tỉnh cho họ

hướng vào trí Phật.

*

(31) Lại thấy con Phật

chưa từng ngủ nghỉ,

kinh hành trong rừng

siêng cầu trí Phật.

(32) Lại thấy có vị

giới pháp đầy đủ,

uy nghi vẹn toàn,

sạch sẽ trong suốt

in như ngọc quí

để cầu trí Phật.

(33) Lại thấy con Phật

trụ vào sức nhẫn,

bao kẻ thượng mạn

mắng nhiếc đánh đập

vẫn nhẫn được cả

để cầu trí Phật.

(34) Lại thấy bồ tát

từ bỏ trò chơi,

bỏ luôn những kẻ

thân thuộc ngu dốt,

chỉ biết thân gần

những người thánh trí,

(35) chuyên nhất tâm ý

trừ bỏ loạn động,

trú ở núi rừng

tập trung tư tưởng,

trải qua ức vạn

những năm như vậy

để cầu thành tựu

tuệ giác Phật đà.

(36) Hoặc thấy bồ tát

cỗ bàn quí trọng,

thức uống, đồ ăn,

các loại dược phẩm,

đều đem hiến cúng

Phật bảo Tăng bảo.

(37) Y phục danh tiếng

thượng hảo hạng,

giá trị ngàn vạn

hoặc đến vô giá,

đều đem hiến cúng

Phật bảo Tăng bảo.

(38) Nhà cửa quí báu

bằng gỗ đàn hương,

trong đó đồ nằm

rất tốt và đẹp,

nhà và đồ ấy

nhiều đến vạn ức,

đều đem hiến cúng

Phật bảo Tăng bảo.

(39) Vườn rừng quang đãng,

trong đó đủ cả

hoa trái tốt nhiều,

suối chảy ao tắm,

đều đem hiến cúng

Phật bảo Tăng bảo.

(40) Đồng đẳng như vậy,

họ đem hiến cúng

đủ hết những thứ

rất là tinh tế,

mà lòng hoan lạc

không biết nhàm chán,

chí quyết đạt đến

tuệ giác vô thượng.

(41) Hoặc có bồ tát

bằng nhiều minh chứng,

nói về nguyên lý

tuyệt đối vắng lặng,

huấn dụ vô số

các loại chúng sinh.

(42) Hoặc thấy bồ tát

xét thấy bản thể

tất cả vạn hữu

in như hư không:

không những khái niệm

thuộc về nhị biên.

Lại thấy con Phật

tâm không vướng mắc,

đem tuệ mầu này

cầu tuệ vô thượng.

*

(43) Văn Thù đại sĩ,

có những bồ tát

Phật nhập diệt rồi

hiến cúng xá lợi.

(44) Lại thấy con Phật

dựng bao chùa tháp

nhiều bằng Hằng sa

tô điểm quốc độ.

(45) Tháp thì tráng lệ,

làm bằng bảy báu,

chiều cao có đến

năm ngàn do tuần,

chu vi rộng đến

hai ngàn do tuần.

(46) Mỗi một chùa tháp

cờ phan cả ngàn,

màn được kết ngọc,

chuông nhỏ hòa reo,

tám bộ thiên long,

loài người loài khác,

thường đem hiến cúng

hoa hương, kịch nhạc.

(47) Văn Thù đại sĩ,

những con Phật ấy

chính vì hiến cúng

xá lợi của Phật

mà cố trang hoàng

những ngôi chùa tháp,

nên cả quốc độ

tự nhiên tráng lệ

tuyệt diệu tuyệt hảo,

in như cây chúa

của trời Đế Thích

toàn bộ nở hoa.

*

(48) Thế Tôn chỉ phóng

một đường ánh sáng

mà làm cho tôi

và cả đại hội

thấy quốc độ này

đủ mọi vẻ đẹp.

(49) Những thần thông lực

của đức Thế Tôn

thật là hiếm có:

chỉ phóng một đường

ánh sáng rực rỡ

mà chiếu khắp cả

vô lượng quốc độ.

(50) Làm cho chúng tôi

nhìn cảnh tượng này

ai cũng cảm được

sự chưa từng có.

Phật tử Văn Thù,

xin hãy giải thích

cho nỗi nghi ngờ

của cả đại hội.

(51) Tất cả bốn chúng

thích thú trông ngóng,

nhìn vào nhân giả

và nhìn vào tôi.

(52) Ai cũng muốn biết

tại sao Thế Tôn

phóng ra ánh sáng

đến như thế này?

(53) Phật tử Văn Thù,

hãy đáp ứng gấp,

giải tỏa nghi ngờ

cho họ hoan hỷ:

ích lợi nào

đức Thế Tôn

phóng ra ánh sáng

đến như thế này -

(54) Chánh pháp tinh túy

đức Thế Tôn

đã chứng ngộ được

trong khi mới ngồi

nơi bồ đề tràng,

ngài muốn tuyên thuyết

về chánh pháp ấy,

hay muốn thọ ký?

(55) Ánh sáng Thế Tôn

đã làm hiện ra

cho chúng tôi thấy

bao nhiêu cõi Phật

đẹp và sáng lên

với những ngọc quí,

lại được thấy cả

chư vị Phật đà,

thì đó không phải

sự kiện nhỏ.

(56) Văn Thù đại sĩ,

nên biết tất cả

bốn chúng tám bộ

và các chúng khác,

nhìn xem nhân giả

nói cho rhế nào?

Lúc ấy bồ tát Văn Thù nói với đức Di Lạc, và các vị đại sĩ khác, chư vị thiện nam tử, theo tôi suy xét thì đức Thế Tôn hiện nay muốn nói chánh pháp vĩ đại, đổ mưa chánh pháp vĩ đại, thổi loa chánh pháp vĩ đại, đánh trống chánh pháp vĩ đại, diễn nghĩa chánh pháp vĩ đại. Chư vị thiện nam tử, nơi chư Phật quá khứ, tôi đã từng thấy điềm lành như vậy. Các ngài phóng ra ánh sáng này rồi là nói về chánh pháp vĩ đại. Do đó, chư vị nên biết, đức Thế Tôn hiện nay phóng ra ánh sáng thì cũng sẽ làm như vậy. Muốn làm cho chúng sinh ai cũng nghe biết được cái pháp mà cả thế gian đều khó tin, nên đức Thế Tôn biểu hiện điềm lành như vầy.

Chư vị thiện nam tửû, như trong quá khứ, lâu đến rất nhiều thời kỳ vô số, bấy giờ có đức Phật danh hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, đủ mười đức hiệu: bậc Đến như chư Phật, bậc Thích ứng hiến cúng, bậc Biết đúng và khắp, bậc Hoàn hảo sự sáng, bậc Khéo qua niết bàn, bậc Lý giải vũ trụ, bậc Không ai trên nữa, bậc Thuần hóa mọi người, bậc Thầy cả trời người, bậc Tuệ giáùc hoàn toàn: bậc Tôn cao nhất đời. Ngài tuyên thuyết chánh pháp một cách phần đầu phần giữa phần cuối ba phần đều tuyệt hảo, nghĩa lý sâu xa, lời tiếng tuyệt diệu, thuần nhất không tạp, đủû hết sắc thái phạn hạnh trắng trong. Ấy là người cầu Thanh văn thì nói mà đáp ứng bằng bốn chân lý, để họ vượt qua sinh, già, bịnh, chết, cứu cánh niết bàn; người cầu Duyên giác thì nói mà đáp ứng bằng mười hai duyên khởi; còn các vị Bồ tát thì nói mà đáp ứng bằng sáu ba la mật, làm cho họ được tuệ giác vô thượng, nghĩa là thành bậc Tuệ giác biết tất cả.

Kế đó lại có đức Phật cũng tên Nhật Nguyệt Đăng Minh, kế đó nữa lại có đức Phật cũng tên Nhật Nguyệt Đăng Minh. Như vậy có hai mươi ngàn đức Phật đều cùng một tên, tên Nhật Nguyệt Đăng Minh, và cùng một họ, họ Phả La Đọa. Di Lạc đại sĩ, đại sĩ nên biết, đức Phật đầu tiên cũng như đức Phật cuối cùng đều cùng một tên Nhật Nguyệt Đăng Minh, cùng đủ mười đức hiệu, và pháp mà các ngài tuyên thuyết cũng phần đầu phần giữa phần cuối ba phần đều tuyệt hảo. Đức Phật cuối cùng, khi chưa xuất gia, có tám vương tử, thứ nhất tên Hữu Ý, thứ hai tên Thiện Ý, thứ ba tên Vô Lượng Ý, thứ tư tên Bảo Ý, thứ năm tên Tăng Ý, thứ sáu tên Trừ Nghi Ý, thứ bảy tên Hướng Ý, thứ tám tên Pháp Ý. Cả tám vương tử đều uy đức tự tại, thống lãnh bốn đại lục. Khi nghe phụ hoàng xuất gia, thành tựu tuệ giác vô thượng, thì tám vương tử ấy cùng bỏ ngôi vua mà xuất gia theo, phát tâm Đại thừa, thường hành phạn hạnh, và cùng làm pháp sư, vì đã từng gieo trồng các gốc rễ điều lành ở nơi ngàn vạn đức Phật. Bấy giờ đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng đã nói bản kinh Đại thừa tên Nghiã Vô Lượng, bản kinh dạy cho bồ tát và được Phật giữ gìn. Nói kinh ấy rồi, đức Phật ấy cũng đã ở ngay giữa đại hộingồi xếp bằng, nhập định vị trí của nghiã vô lượng, thân thểtâm trí đều không dao động. Lúc ấy chư thiên cũng mưa xuống hoa Mạn Đà, hoa Mạn Đà lớn, hoa Mạn Thù, hoa Mạn Thù lớn, rải trên đức Phật và cả đại hội. Khắp cõi Phật này cũng chấn động đủ hết sáu cách. Trong đại hội, bốn chúng, tám bộ và các chúng khác, hết thảy các chúng như vậy cũng được sự chưa từng có, hoan hỷ, chắp tay, chuyên chúchiêm ngưỡng đức Phật. Còn đức Phật thì cũng từ nơi tướng lông trắng giữa hai đầu của hai hàng lông mày phóng ra ánh sáng, chiếu soi mười tám ngàn cõi Phật ở về hướng đông, không cõi Phật nào mà không chiếu soi khắp cả, y như những cõi Phật mà ngày nay chư vị đang thấy.

Di Lạc đại sĩ, đại sĩ nên biết, trong đại hội lúc ấy có hai mươi ức bồ tát ưa thích nghe pháp. Các vị bồ tát này thấy ánh sáng của Phật chiếu khắp các cõi Phật như vậy thì cũng được sự chưa từng có, và cũng muốn biết mục đích của ánh sáng ấy. Bấy giờ có một vị bồ tát tên Diệu Quang, có tám trăm đệ tử. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất định, nhân bồ tát Diệu Quang mà nói bản kinh Đại thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh dạy cho bồ tát và được Phật giữ gìn. Ngài nói đến sáu mươi thời kỳ bậc nhỏ, không đứng dậy khỏi pháp tòa. Đại hội thính giả lúc ấy cũng ngồi một chỗ, trải qua sáu mươi thời kỳ bậc nhỏ mà thân thểtâm trí đều bất động, nghe đức Phật nói thì cho rằng chỉ bằng thì gian một bữa ăn. Cả đại hội không một ai mà thân thể hay tâm trí sinh nhác sinh mệt. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa trong sáu mươi thời kỳ bậc nhỏ rồi, liền ở giữa đại hội các chúng phạn vương, ma vương, sa môn, bà la môn, và chư thiên, nhân loại, tu la, tuyên ngôn rằng giữa đêm hôm nay Như Lai sẽ nhập niết bàn hoàn toàn.

Bấy giờ có bồ tát tên Đức Tạng, đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho, bằng cách nói với chư vị Tỷ kheo, rằng vị bồ tát Đức Tạng này sẽ kế tiếp làm Phật, danh hiệu Tịnh Thân, bậc Đến như chư Phật, bậc Thích ứng hiến cúng, bậc Biết đúng và kháép. Thọ ký rồi, ngay giữa đêm ấy, đức Phật nhập niết bàn hoàn toàn. Sau đó bồ tát Diệu Quang ghi nhớ Pháp Hoa, diễn giảng cho người trọn tám mươi thời kỳ bậc nhỏ. Tám vương tử con đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn thờ bồ tát Diệu Quang làm thầy, bồ tát ấy giáo hóa, làm cho tám vương tử vững chắc đối với tuệ giác vô thượng. Tám vương tử, sau đó, phụng sự rất nhiều ức đức Phật rồi, được thành Phật cả, và vị thành Phật cuối cùng danh hiệu là Nhiên Đăng. Trong tám trăm đệ tử của bồ tát Diệu Quang, có một vị tên là Cầu Danh, đam mê danh lợi, dẫu cũng đọc tụng kinh pháp mà không thông suốt, phần nhiều quên mất, nên mới có cái tên Cầu Danh. Nhưng vị này cũng nhờ sự gieo trồng các gốc rễ điều lành mà được gặp rất nhiều ức đức Phật, hiến cúng, cung kính, tôn trọngtán dương. Di Lạc đại sĩ, đại sĩ nên biết bồ tát Diệu Quang lúc ấy đâu phải ai khác, mà chính là tôi đây, còn bồ tát Cầu Danh thì chính là đại sĩ. Ngày nay thấy điềm lành như vầy so với ngày xưa không khác gì cả, nên tôi nghĩ rằng đức Thế Tôn hiện nay sẽ tuyên thuyết về bản kinh Đại thừa tên là Pháp Hoa, bản kinh dạy cho bồ tát và được Phật giữ gìn.

Lúc ấy, ở giữa đại hội, bồ tát Văn Thù muốn lập lại ý nghiã đã nói, nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

(57) Tôi nhớ quá khứ

vô số thời kỳ,

đức Phật đà,

bậc tôn cao nhất,

danh hiệu ngài là

Nhật Nguyệt Đăng Minh.

(58) Đức Phật đà ấy

tuyên thuyết chánh pháp

hóa độ vô lượng

các loại chúng sinh,

vô số ức

các vị Bồ tát,

làm cho vào được

tuệ giác Phật đà.

(59) Có tám vương tử

con của Phật sinh

lúc chưa xuất gia,

thấy Phật xuất gia

cũng xuất gia theo

thực hành phạn hạnh.

(60) Bấy giờ Phật nói

bản kinh đại thừa

tên Nghĩa Vô Lượng,

giảng giải rộng rãi

nghĩa lý vô lượng

cho cả đại hội.

(61) Phật tuyên thuyết xong

bản kinh ấy rồi,

liền ngồi xếp bằng

ngay trên pháp tòa,

nhập định Vị trí

của nghĩa vô lượng.

(62) Chư thiên mưa xuống

hoa mạn đà la,

và trống chư thiên

tự kêu vang rền;

tám bộ thiên long

dùng hoa trống ấy

hiến cúng lên bậc

tôn cao nhất người.

(63) Toàn cõi Phật này

đồng thời chấn động.

Và rồi đức Phật

phóng ra ánh sáng

từ nơi lông trắng

giữa hai đầu mày,

biểu hiện đủ cả

cảnh tượng hiếm có.

*

(64) Ánh sáng như vậy

chiếu soi một vạn

tám ngàn cõi Phật

ở về hướng đông,

biểu hiện cho thấy

tất cả những chỗ

các loại chúng sinh

sinh ra chết đi,

hành động lành dữ,

hưởng chịu tốt xấu.

(65) Lại được nhìn thấy

có những cõi Phật

toàn thể trang hoàng

bằng bao vàng ngọc,

ánh lên màu sắc

lưu ly pha lê;

đại hội thấy được

đến như thế này

là do ánh sáng

của Phật chiếu soi.

(66) Lại thấy tất cả

tám bộ thiên long

cùng với nhân loại

tại mỗi quốc độ

cùng nhau hiến cúng

đức Phật của mình.

(67) Lại thấy chư Phật

tự thành Phật tuệ,

thân như núi vàng

cực kỳ tráng lệ.

Các ngài ở giữa

đại hội thánh hiền

diễn giảng nghĩa ý

của pháp sâu xa,

thì trông giống như

những tượng vàng thật

hiện trong các khối

lưu ly trong suốt.

(68) Trong mỗi cõi Phật,

thanh văn vô số,

cũng nhờ ánh sáng

của Phật chiếu soi

mà thấy rõ cả

chúng thanh văn ấy.

(69) Thấy chư tỷ kheo

ở trong núi rừng,

tinh tiến giữ giới

như giữ ngọc sáng.

(70) Lại thấy bồ tát

nỗ lực bố thí

kiên trì nhẫn nhục,

số bồ tát ấy

nhiều như hằng sa

mà thấy được cả,

là do ánh sáng

của Phật chiếu soi.

(71) Thấy các bồ tát

tinh tiến nhập định

một cách sâu xa,

thân tâm bất động,

đem thiền định ấy

cầu trí vô thượng.

(72) Thấy các bồ tát

biết rất thấu suốt

thật tướng vắng lặng

của tất cả pháp,

thuyết thật tướng ấy

nơi quốc độ mình,

đem bát nhã này

cầu thành trí Phật.

(73) Bấy giờ bốn chúng

được thấy đức Phật

Nhật Nguyệt Đăng Minh

biểu hiện thần lực

đến như thế ấy,

lòng họ hoan hỷû

và cùng hỏi nhau,

rằng cảnh tượng này

lý do nào

mà Phật biểu hiện?

*

(74) Khi ấy đức Phật,

đấng mà trời người

ai cũng tôn thờ,

vừa mới xuất định,

tức thì khen ngợi

bồ tát Diệu Quang:

(75) Ông là con mắt

của cả thế gian!

Ai cũng qui về

tin tưởng nơi ông!

Ông kính giữ được

kho tàng chánh pháp!

Kho tàng chánh pháp

mà rồi Như Lai

sẽ nói hết ra,

chỉ ông chứng biết!

(76) Đức Phật khen ngợi

làm cho bồ tát

Diệu Quang hoan hỷ,

rồi nói Pháp Hoa

suốt hết sáu mươi

thời kỳ bậc nhỏ.

(77) Và pháp tối thượng

tuyệt diệu như vậy

được Phật tuyên thuyết

mà không đứng dậy

rời khỏi pháp tòa,

pháp sư Diệu Quang

vẫn tiếp nhận được

và ghi nhớ cả.

(78) Đức Phật tuyên thuyết

về kinh Pháp Hoa

làm cho các chúng

hoan hỷ cả rồi,

liền trong ngày ấy

ngài bảo các chúng:

(79) Thật tướng các pháp

Như Lai đã đem

nói cho các người.

Giữa đêm hôm nay

Như Lai sẽ nhập

niết bàn hoàn toàn.

(80) Các người cần phải

một lòng tinh tiến

chuyên chú vào pháp

Như Lai đã nói,

còn sự phóùng dật

nên tránh thật xa;

vì lẽ chư Phật

rất là khó gặp,

vạn ức thời kỳ

mới thấy một lần.

(81) Đệ tử của Phật

nghe Phật loan báo

sắp sửa nhập diệt,

ai cũng đau buồn

nghĩ Phật nhập diệt

sao mà mau chóng.

(82) Vị chúa thánh triết

và vua các pháp

an ủi các chúng:

sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi

các người đừng lo.

(83) Bồ tát Đức Tạng

tâm trí thấu triệt

thật tướng thuần khiết,

sẽ kế Như Lai

thành đức Phật đà

danh hiệu Tịnh Thân,

và cũng hóa độ

vô lượng các chúng.

(84) Rồi giữa đêm ấy

đức Phật nhập diệt

như củi mà hết

thì lửa cũng tắt.

Sau đó xá lợi

được phân bủa ra

xây dựng lên

vô số bảo tháp.

(85) Chư vị tỷ kheo

tỷ kheo ni

số lượng nhiều đến

như cát sông Hằng,

lại càng nỗ lực

tinh tiến hơn lên

để cầu đạt được

tuệ giác vô thượng.

*

(86) Phần ngài Diệu Quang,

pháp sư bồ tát,

kính giữ kho tàng

chánh pháp của Phật,

trải qua tám mươi

thời kỳ bậc nhỏ

tuyên thuyết rộng rãi

Diệu Pháp Liên Hoa.

(87) Còn tám vương tử

thì nhờ bồ tát

Diệu Quang khai hóa,

tất cả đều được

vững chắc đối với

tuệ giác vô thượng,

nên sau gặp được

vô số Phật đà.

(88) Các vị phụng sự

chư Phật như vậy,

cùng nhau đi theo

con đường vĩ đại,

nên kế tiếp nhau

được thành Phật cả,

và theo thứ tự

thọ ký cho nhau.

(89) Đức Phật cuối cùng,

vị trời nhất trời,

danh hiệu ngài là

Nhiên Đăng Như Lai,

bậc thầy dẫn đạo

các vị hiền triết,

độ cho giải thoát

vô số các chúng.

(90) Pháp sư Diệu Quang

có một đệ tử

tính thường biếng nhác

đam mê danh lợi,

(91) cầu hồ danh lợi

một cách không chán,

nên hay giao du

với nhà dòng dõi,

bỏ bê kinh pháp

đã được tụng tập,

nên hay quên mất

chứ không thông suốt.

(92) Vì lý do ấy

có tên Cầu Danh.

(93) Nhưng cũng thực hành

đủ các pháp lành,

gặp được vô số

chư vị Phật đà,

phụng sự hiến cúng

Phật đà như vậy

và cũng đi theo

con đường vĩ đại,

hoàn thiện sáu pháp

đến bờ bên kia,

nên nay lại gặp

Sư tử họ Thích.

(94) Thì gian sau ngài,

sẽ kế làm Phật

với danh hiệu

Di Lạc từ tôn,

cứu độ rộng rãi

các loại chúng sinh

mà số lượng ấy

không thể tính kể.

*

(95) Sau khi đức Phật

Nhật Nguyệt Đăng Minh

nhập niết bàn rồi,

người hay biếng nhác

chính là đại sĩ,

còn vị pháp sư

bồ tát Diệu Quang

bản thân tôi.

(96) Chính tôi xưa kia

Ở nơi đức Phật

Nhật Nguyệt Đăng Minh

đã từng thấy được

điềm lành ánh sáng

như tôi vừa nói.

(97) Vì vậy tôi biết

Thế Tôn ngày nay

chủ ý muốn nói

về kinh Pháp Hoa.

(98) Cảnh tượng hiện nay

giống điềm lành cũ,

và là phương tiện

của chư Thế Tôn:

Thế Tôn ngày nay

phóng ánh sáng lớn

là để hổ trợ

phát hiện thật tướng.

(99) Chư vị nên biết

chủ ý như vậy,

và hãy chắp tay

nhất tâm mà chờ.

Thế Tôn sẽ đổ

nước mưa chánh pháp,

sung túc những người

cầu tuệ giác Phật.

(100) Tất cả những người

cầu ba cỗ xe

nếu có điều gì

hoài nghi hối tiếc,

thì vị Toàn giác

sẽ giải trừ cho -

giải trừ sạch hết,

không còn sót lại

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35282)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6999)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12032)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30824)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30854)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8333)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12778)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12622)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12003)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13776)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36226)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10222)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52925)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11218)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10897)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11108)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10917)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13529)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16843)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22543)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9939)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7454)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10765)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13486)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13281)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16732)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16960)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14223)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17179)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12607)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14320)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14702)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9592)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12128)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11717)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16958)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14787)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16588)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13033)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12505)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12168)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16084)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11940)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14419)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12450)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13190)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15432)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12296)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13526)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14968)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21470)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13641)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11330)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21193)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14772)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21135)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18261)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14504)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32288)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12412)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant