Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phẩm 17: Phân tích thành quả

Friday, May 20, 201100:00(View: 9144)
Phẩm 17: Phân tích thành quả

KINH PHÁP HOA
(Hoa Sen Của Chánh Pháp)
Phần CHÍNH VĂN – Thích Trí Quang dịch

CUỐN 5

Phẩm 17: Phân tích thành quả

Khi nghe đức Thế Tôn nói về thời lượng đời sống của ngài bất tận như vậy, đại hộivô lượng vô số chúng sinh được ích lợi lớn lao. Ngài bảo đức Di Lạc, Như Lai nói về sự bất tận như vậy của đời sống Như Lai thì có chúng sinh nhiều bằng rất nhiều con số trăm triệu hằng sa thực hiện tuệ giác Không sinh. Lại có bồ tát nhiều gấp ngàn lần số ấy được tổng trì Nghe nhớ, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền một thế giới hệ được các tài hùng biện mà trong đó có sự Biện thuyết, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền một thế giới hệ được tổng trì Xoay chuyển vô số; có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền một đại thiên quốc độ có thể chuyển đẩy bánh xe chánh pháp Không còn thoái chuyển, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền một trung thiên quốc độ có thể chuyển đẩy bánh xe chánh pháp Hào quang trong sáng; có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền một tiểu thiên quốc độ chỉ tám đời nữa thì được Tuệ giác vô thượng, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền bốn lần bốn đại lục nhân loại chỉ bốn đời nữa thì được Tuệ giác vô thượng, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền ba lần bốn đại lục nhân loại chỉ ba đời nữa thì được Tuệ giác vô thượng, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền hai lần bốn đại lục nhân loại chỉ hai đời nữa thì được Tuệ giác vô thượng, có bồ tát nhiều bằng bụi nhỏ nghiền một lần bốn đại lục nhân loại chỉ một đời nữa thì được Tuệ giác vô thượng. Lại có chúng sinh nhiều bằng bụi nhỏ nghiền tám thế giới hệ đều phát tâm Tuệ giác vô thượng.

Khi đức Thế Tôn phân tích chư vị bồ tát được lợi ích của Pháp vĩ đại như vậy thì trong không gian mưa xuống hoa mạn đà và hoa mạn đà lớn, rải trên chư Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới vô lượng trăm ngàn vạn ức cây ngọc, rải trên đức Thích Ca và trên đức Phật nhập diệt đã lâu là đức Đa Bảo cùng ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp, rải trên tất cả bồ tátbốn chúng. Trong không gian lại mưa xuống phấn của các hương liệu đại loại như đàn hương, trầm thủy. Cũng trong không gian, trống chư thiên tự kêu vang lên, âm thanh tuyệt diệu, nghe xa; lại mưa xuống cả ngàn loại vải chư thiên; và rủ xuống khắp cả chín phương hướng là những chuỗi ngọc đại loại như chuỗi chân châu, chuỗi ma ni, chuỗi như ý. Bao nhiêu là lư hương, làm bằng các thứ ngọc và ở trong đốt hương liệu vô giá, tự chuyển động đến khắp tất cả, hiến cúng toàn thể pháp hội lớn lao. Các bên ở trên mỗi đức Phật, các vị bồ tát cầm bảo cái có mắc phan phướn, tuần tự mà lên đến Phạn thiên; các vị bồ tát ấy còn đêm âm thanh tuyệt diệu, ngâm hát vô số thi catán dương chư Phật.

Vào lúc ấy, đức Di Lạc từ chỗ ngồi đứng đậy, trần vai bên phải, chắp tay hướng về đức Thế Tôn mà nói những lời chỉnh cú sau đây.

(1) Pháp Thế Tôn nói

thật là hiếm có!

xưa nay chúng con

chưa từng nghe đến!

Thần lực Thế Tôn

thật là vĩ đại!

Đời sống Thế Tôn

thật là bất tận!

(2) Vô số con Phật

hoan hỷ tràn ngập

khắp cả cơ thể,

khi nghe Thế Tôn

phân tích như sau,

về bao nhiêu người

đạt được lợi ích

của Pháp vĩ đại:

(3) Có số thành bậc

Không còn thoái chuyển,

có số thu hoạch

tổng trì Nghe nhớ,

có số thành tựu

về sự Biện thuyết,

số được tổng trì

Xoay chuyển vô số.

(4-Có số bồ tát

7) nhiều bằng bụi nhỏ

một cõi đại thiên

có thể chuyển đẩy

bánh xe chánh pháp

Không còn thoái chuyển,

có số bồ tát

nhiều bằng bụi nhỏ

một cõi trung thiên

có thể chuyển đẩy

bánh xe chánh pháp

Hào quang trong sáng.

Lại có bồ tát

nhiều bằng bụi nhỏ

một cõi tiểu thiên

chỉ tám đời nữa

thì được thực hiện

Tuệ giác Phật đà,

có số bồ tát

nhiều bằng bụi nhỏ

bốn ba hai lần

bốn châu đại lục

chỉ còn bốn đời

ba đời hai đời

thì được trở thành

một đức Phật đà,

có số bồ tát

nhiều bằng bụi nhỏ

một bốn đại lục

chỉ một đời nữa

thì được Tuệ giác

của đấng Toàn giác.

Các vị như vậy

nghe nói đời sống

bất tận của ngài,

cùng thực hiện được

thành quả trong suốt,

thuần khiết, vô hạn.

Lại còn chúng sinh

nhiều bằng bụi nhỏ

tám thế giới hệ

nghe đức Thế Tôn

nói về đời sống

bất tận của ngài,

ai cũng phát Tâm

tuệ giác vô thượng.

(8) Thế Tôn tuyên thuyết

đời sống bất tận,

thật đúng là Pháp

ngoài tầm nghĩ bàn,

Pháp làm nhiều người

được bao lợi ích,

Pháp như không gian

không có biên cương.

(9) Đế Thích, Phạn Vương,

số lượng nhiều như

cát của sông Hằng,

từ nơi vô số

quốc độ của Phật

cùng nhau đến đây,

rải như mưa xuống

hoa của chư thiên

như hoa mạn đà

mạn đà lớn.

(10) Họ như chim bay

di chuyển trong không;

phấn các hương liệu

đàn hương, trầm thủy,

được họ rải xuống

hoa mắt như mưa,

hiến cúng các đấng

Tuệ giác hoàn toàn.

(11) Trống của chư thiên

ở trong không gian

tự nhiên gióng lên

âm thanh tuyệt diệu.

Và vải chư thiên

cả ngàn vạn loại

xoay chuyển trong không

mà cùng rủ xuống.

(12) Những lư hương đẹp

và làm bằng ngọc,

ở trong lại đốt

hương liệu vô giá,

tự động di chuyển

đến khắp tất cả,

hiến cúng các đấng

Tôn cao nhất đời.

(13) Chư đại bồ tát

cầm những bảo cái

có mắc phan phướn

và được làm bằng

bảy chất liệu quí,

đã cao lại đẹp,

số lượng nhiều đến

vạn ức chủng loại,

tuần tự lên đến

tầng trời Phạn thiên.

(14) Trước mỗi đức Phật,

các ngài lại dựng

cột cờ cao đẹp,

trên mắc phan đẹp.

Lại đem ngàn vạn

những bài thi ca,

ngâm hát ca tụng

chư Phật Thế Tôn.

(15) Bao nhiêu sự trạng

đến như thế này,

thì gian trước đây

thật chưa từng có,

xuất từ bao người

cực kỳ hoan hỷ

khi nghe Thế Tôn

nói về thời lượng

đời sống vô lượng

của đức Thế Tôn.

(16) Tiếng nói Thế Tôn

vang cả mười phương,

ích lợi rộng lớn

cho bao chúng sinh,

làm cho tất cả

đủ những thiện căn

hỗ trợ phát Tâm

tuệ giác vô thượng.

Đức Thế Tôn bảo đức Di Lạc, người nào nghe đời sống Như Lai bất tận như vầy, thì dẫu đến nỗi chỉ phát sinh được một ý niệm tin hiểu mà thôi, công đức người ấy đã không có hạn lượng. Thiện nam hay thiện nữ nào vì cầu tuệ giác vô thượngtrải qua rất nhiều trăm triệu thời kỳ, thực hành năm pháp ba la mậtbố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, ngoại trừ bát nhã, công đức của người này đem sánh với công đức của người trước, thì không bằng một phần trong trăm phần, ngàn phần, trăm ngàn vạn ức phần, cho đến toán số ví dụ cũng không có khả năng đem lại sự xác định. Thiện nam hay thiện nữ nào có công đức trước mà thoái chuyển đối với tuệ giác vô thượng là điều không thể có. Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa này nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

(17) Những ai vì cầu

tuệ giác của Phật,

trải qua rất nhiều

trăm triệu thời kỳ

thực hành đủ cả

năm ba la mật -

(18-Bằng cách suốt cả

19) thì gian như vậy,

thực hành bố thí

hiến cho khắp cả,

lại hiến cúng Phật

đệ tử Phật

là chư thanh văn,

duyên giác, bồ tát,

đồ ăn đồ uống

loại quí và lạ,

đồ nằm đồ mặc

loại thượng hảo hạng.

(20) Đem gỗ đàn hương

mà cất tinh xá,

và lập vườn rừng

trang hoàng thêm.

(21) Hiến cúng như vậy

đã nhiều lại tốt,

và trọn thì gian

đã nói ở trên,

rồi đem xoay về

cầu tuệ giác Phật.

(22) Còn giữ tịnh giới

thì rất trong sạch,

không có thiếu sót

không hề lọt mất,

rồi đem xoay về

cầu tuệ vô thượng,

và được chư Phật

ca tụng tán dương.

(23) Thực hành nhẫn nhục

thì đứng vững vàng

ở nơi vị trí

thuần hóa, ôn nhu,

bao nhiêu điều ác

đổ đến nơi mình,

tâm trí người ấy

vẫn không dao động.

(24) Những kẻ tự xưng

là người đắc pháp,

trong lòng ôm giữ

sự tăng thượng mạn;

bị kẻ như vậy

khinh ngạo quấy phá,

sự tồi tệ này

cũng vẫn nhẫn được.

(25) Cần mẫn tinh tiến

thì chính trí nhớ

thường xuyên vững chắc,

vô lượng thời kỳ

chuyên tư duy tu

không hề nhác nghỉ.

(26) Vô số thời kỳ

ở chỗ trống vắng,

hoặc là tọa thiền

hoặc là kinh hành,

dẹp bỏ ngủ nghỉ

tập trung tâm trí.

(27) Nhờ nhân tố này

phát sinh thiền định,

trải qua tám chục

vạn ức thời kỳ,

tâm trí đứng yên

không có loạn động.

(28) Rồi đem cái phước

nhất tâm như vậy

nguyện cầu đạt được

tuệ giác vô thượng,

rằng khi đạt đuợc

sự toàn giác ấy

thì cũng cùng tận

biên cương thiền định.

(29) Người nào trải qua

vạn ức thời kỳ,

làm các pháp trên

mà được công đức,

(30) và người thiện nam

hay thiện nữ nào

nghe Như Lai nói

đời sống Như Lai,

thì dầu chỉ có

một lúc tin hiểu,

công đức người này

vẫn hơn người trên.

(31) Người này hoàn toàn

không có tất cả

những nỗi hoài nghi

những sự hối tiếc,

đem tâm sâu xa

mà tin chốc lát,

vẫn được công đức

đến như thế ấy.

(32) Các vị bồ tát

vô số thời kỳ

thực hành các pháp

đã nói như trên,

thì nghe Như Lai

nói về đời sống

bất tận của Phật

là tin nhận được.

(33) Các vị cúi đầu

kính nhận Pháp Hoa,

cầu nguyện rằng

trong thì vị lai

con cũng có được

đời sống vô tận

để mà hóa độ

vô tận chúng sinh.

(34) Và như Thế Tôn,

vị Sư tử chúa

của dòng họ Thích,

trong thì hiện tại,

đã đến mà ngồi

nơi bồ đề tràng,

cất tiếng vang lên

như sư tử gầm,

thuyết pháp một cách

không sợ hãi gì;

(35) nguyện con sau này

trong thì vị lai,

cũng được mọi người

ai cũng tôn kính,

cũng đến mà ngồi

nơi bồ đề tràng,

cũng nói đời sống

bất tận của Phật

với một phong cách

y như Thế Tôn.

(36) Ai có tâm trí

sâu xa, trong sáng,

thẳng tắp như vậy,

lại còn nghe nhiều

và nhớ đầy đủ,

và theo nghĩa ý

mà lý giải được

lời Như Lai nói,

những người như vậy

không nghi Pháp này.

Lại nữa, Di Lạc, nếu có người nào chỉ nghe Như Lai nói về sự bất tận của đời sống Như Lai mà hiểu được ý hướng của sự nói như vậy, thì người ấy được công đức vô hạn lượng, có năng lực phát khởi tuệ giác vô thượng của Như Lai; huống chi đối với toàn bộ Pháp Hoa mà tự nghe một cách đầy đủ và khuyên người nghe, tự nhớ và khuyên người nhớ, tự chép và khuyên người chép, tự đem hoa, hương, vòng hoa, cờ, phan, lọng dù bằng lụa dày, đèn dầu thơm và đèn bơ sữa bò mà hiến cúng cuốn kinh ấy, thì công đức người này vô hạn lượng, có năng lực phát sinh tuệ giác Biết tất cả.

Di Lạc, thiện nam hay thiện nữ nào nghe Như Lai nói sự bất tận của đời sống Như Lai mà tin hiểu bằng tâm trí sâu xa, thì như vậy là thấy Như Lai thường ở tại Linh sơn, thuyết pháp cho chư vị bồ tátthanh văn bao quanh; thấy thế giới hệ Kham nhẫn này đất bằng lưu ly, bằng phẳng ngay thẳng, dây vàng Diêm phù đàn phân ranh tất cả đường sá thành những đường ngã tám, cây ngọc có hàng có lối, lầu đài toàn do vàng ngọc hợp thành và có các bồ tát ở trong đó. Ai quán tưởng thấy được như vậy thì đại sĩ phải biết đó là sắc thái của sự tin hiểu sâu xa.

Thêm nữa, sau khi Như Lai nhập diệt, ai nghe Pháp Hoa mà không phỉ báng, biết tùy hỷ, thì đại sĩ phải biết như thế cũng đã là sắc thái của sự tin hiểu sâu xa; huống chi tùy hỷ rồi còn biết đọc tụng kính giữ kinh ấy, thì như vậy là đỉnh đầu người ấy đã đội Như Lai. Di Lạc, người như vậy, không kể thiện nam hay thiện nữ, đã không cần xây tháp làm chùa cho Như Lai, đã không cần kiến thiết tăng xá và đem bốn sựï mà hiến cúng chư Tăng. Tại sao, vì thiện nam hay thiện nữ ấy đọc tụng kính giữ Pháp Hoa là đã xây dựng chùa tháp mà hiến cúng Như Lai, đã kiến thiết tăng xá mà hiến cúng chư Tăng; là đã hiến cúng Như Lai bằng cách đem xá lợi của Như Lai mà xây tháp bằng bảy chất liệu quí báu, chu vi rất rộng, và vừa cao vừa nhỏ dần cho đến tận tầng trời Phạn thiên, treo những bảo cái mà ở dưới có mắc phan phướn, treo những chuông nhỏ quí báu, dâng các loại hoa, vòng hoa, các hương liệu, đánh các thứ trống và tấu các nhạc khí như ống tiêu ống sáo và đàn hầu, biểu diễn các vũ khúc và hý kịch, ca hát ngâm vịnhxưng tụng tán dương bằng âm thanh tuyệt diệu; là đã hiến cúng Như Lai bằng cách này trong vô lượng ngàn vạn ức thời kỳ. Di Lạc, sau khi Như Lai nhập diệt, ai nghe Pháp Hoa mà có thể tiếp nhận kính giữ, tự mình và khuyên người sao chép ấn hành, thì như vậy là đã tạo lập tăng xá bằng cách đem gỗ đàn hương đỏ mà làm ba mươi hai sở cung điện và nhà chính, cao bằng tám cây đa la, rộng rãi, tôn nghiêm và mỹ thuật, trong đó có thể ở đến hàng trăm ngàn tỷ kheo; lại có vườn rừng và hồ tắm, có đường để kinh hành, có động để tọa thiền; có đầy đủ đồ mặc, đồ nằm, đồ uống, đồ ăn, dược phẩm và mọi thứ tiện nghi _ đã tạo lập tăng xá như vậy có đến mấy trăm ngàn vạn ức, số lượng vô lượng, mà hiến cúng hiện diện cho Như Laitỷ kheo tăng. Do vậy mà Như Lai nói rằng, sau khi Như Lai nhập diệt, đối với Pháp Hoa, có ai tiếp nhận kính giữ, bằng cách đọc tụng, diễn giảng cho người, tự mình và khuyên người sao chép ấn hành, lại còn xây dựng chùa tháp mà hiến cúng Như Lai, còn tạo lập tăng xá mà hiến cúng với sự tán dương Thanh văn tăng, còn đem trăm ngàn vạn ức phong cách tán dươngtán dương Bồ tátcông đức của Bồ tát, còn vận dụng mọi thứ yếu tố, tùy theo nghĩa ý mà diễn giảng Pháp Hoa cho người, còn giữ giới thanh tịnh, ở chung với những người thuần hóa, còn ẩn nhẩn chứ không giận dữ, trí nhớ vững chắc, thường quí tọa thiềnthực hiện các định sâu xa, tinh tiến dũng mãnh mà thu thập các pháp lành, lợi căn, trí tuệ, khéo đáp mọi sự gạn hỏi _ Di Lạc, sau khi Như Lai nhập diệt, thiện nam hay thiện nữ nào kính giữ Pháp Hoa mà còn có những pháp lành như vậy, thì đại sĩ phải biết những người ấy đã bước mau đến nơi bồ đề tràng, sắp ngồi dưới bồ đề thọ mà hoàn mãn vô thượng giác. Di Lạc, những người ấy đứng ngồi hay kinh hành ở đâu, những chỗ ấy nên xây dựng bảo tháp mà hiến cúng Như Lai, và nhân loại với chư thiên nên hiến cúng bảo tháp này như hiến cúng bảo tháp tôn trí xá lợi của Như Lai.

Khi ấy đức Thế Tôn muốn lặp lại ý nghĩa đã nói, nên nói những lời chỉnh cú sau đây.

(37) Sau khi Như Lai

nhập niết bàn rồi,

ai có năng lực

kính giữ Pháp Hoa,

thì sự vô lượng

của phước người ấy

như Như Lai

đã nói ở trên.

(38) Người như thế ấy

là đã làm đủ

mọi sự hiến cúng

đối với Như Lai

bằng cách xây tháp

mà thờ xá lợi,

tháp ấy trang hoàng

bảy thứ quí báu,

(39) trụ vàng tiêu biểu,

chu vi rất rộng,

càng cao càng nhỏ

cao đến Phạn thiên,

(40) chuông nhỏ quí báu

có ngàn vạn ức,

gió động kêu lên

âm thanh tuyệt diệu;

(41-bằng cách trải qua

42) vô lượng thời kỳ,

hiến cúng tháp ấy

với hoa và hương,

các loại vòng hoa,

vải lụa chư thiên,

diễn tấu kịch nhạc,

đốt đèn dầu thơm

và bơ sữa bò

thường sáng quanh tháp.

(43) Thời kỳ dữ dội

mạt vận giáo pháp,

những ai có thể

kính giữ Pháp Hoa,

thì người như vậy

là đã làm đủ

các cách hiến cúng

đã nói trên đây.

(44) Ai kính giữ được

Diệu Pháp Liên Hoa,

thì như Như Lai

khi còn ở đời

họ đem đàn hương

tạo lập tăng xá

hiến cúng Như Lai

Tỷ kheo tăng.

Tăng xá như vậy

những ngôi nhà chính

mà đã có đến

ba mươi hai sở,

cao bằng tám cây

đa la đại thọ;

(45) thực phẩm hảo hạng,

đồ nằm đồ mặc

toàn loại tinh tế,

đủ mọi tiện nghi

thành nơi cư trú

trăm ngàn chư Tăng;

(46) có vườn có rừng

có những hồ tắm

có đường kinh hành

có động tọa thiền,

tất cả toàn là

tôn nghiêm mỹ thuật.

(47-Đối với Pháp Hoa,

51) những ai tin hiểu

một cách sâu xa,

kính giữ bằng cách

đọc tụng sao chép

khuyên người sao chép,

hiến cúng cuốn kinh

bằng cách dâng lên

các loại bông hoa

các thứ hương liệu,

đem các loại hoa

thích ý, kim sắc,

cùng hoa long thỉ,

ướp dầu mà đốt;

hiến cúng như vậy

được vô lượng phước.

(52) Ví như không gian

vô cùng vô tận,

cái phước như vầy

cũng vô cùng tận.

(53) Những người chỉ có

kính giữ Pháp Hoa

mà đã như vậy,

huống chi những người

kính giữ kinh ấy

mà còn làm cả

bố thí trì giới

nhẫn nhục thiền định;

(54) không có giận dữ

không có ác miệng,

hết lòng tôn kính

chùa tháp thờ Phật,

lại rất khiêm tốn

đối với tỷ kheo,

xa rời tính khí

tự cao tự đại;

(55) thường xuyên tu tập

tư duy, trí tuệ,

có ai gạn hỏi

thì không bực tức

mà lại tùy thuận

giải thích cho họ.

(56) Kính giữ Pháp Hoa

và làm như vậy,

công đức người ấy

không thể lượng định.

(57) Gặp được những người

kính giữ Pháp Hoa,

thành đạt công đức

đến như thế này,

(58) thì nên tung rải

hoa của chư thiên,

đem vải chư thiên

phủ mình người ấy,

đem cả đầu mặt

mà lạy ngang chân,

trong lòng nghĩ tưởng

người ấy như Phật.

(59) Lại nghĩ người ấy

không bao lâu nữa

đến bồ đề tràng

được tuệ giác Phật,

tuệ giác không còn

sơ hở, vọng động,

ích lợi sâu rộng

cho cả trời người.

(60) Và chỗ người ấy

cư trú, kinh hành,

cho đến giảng nói

một bài chỉnh cú,

(61) đều nên xây tháp

tôn nghiêm mỹ thuật

mà hiến Như Lai,

kế đó lại còn

dâng cúng tháp ấy

đủ cả mọi sự.

(62) Vì chỗ con Phật

cư trú như vậy

cũng chính là chỗ

Như Lai sử dụng,

thường xuyên cư trú,

kinh hành, nằm ngồi.

________

Kết thúc tụng kinh Pháp Hoa, chúng con xin hồi hướng:

Vạn ức thời kỳ

không thể nói được

mới được có lúc

Phật nói Pháp Hoa.

Vạn ức thời kỳ

không thể nói được

mới được có lúc

nghe nói Pháp Hoa.

Chúng con nương nhờ

Phật Pháp Tăng lực

mới được trì tụng

Diệu Pháp Liên Hoa.

Chúng con nguyện đem

công đức như vầy

hiến khắp tất cả

các loại chúng sinh,

cầu cho chúng con

cùng với chúng sinh

đều được thành tựu

tuệ giác chư Phật.

Kính lạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bản kinh của tuệ giác bình đẳng vĩ đại, bản kinh dạy cho bồ tát và được Phật giữ gìn. Kính lạy tất cả Pháp bảo trong quốc độ này và trong mười phương quôác độ.

Kính lạy đức Thích Ca Mâu Ni, đức Phật giáo chủ bổn sư, đã tuyên thuyết kinh Pháp Hoa. Kính lạy đức Đa Bảo, đức Phật đã làm chứng cho kinh Pháp Hoa toàn là chân thật. Kính lạy đức Di Lạc, đức Phật đương lai, đã phát khởi kinh Pháp Hoatiếp dẫn những người hành trì Pháp Hoa vãng sinh Đâu suất tịnh độ. Kính lạy tất cả Phật bảo trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ.

Kính lạy bồ tát Văn Thù, vị pháp sư Pháp Hoa. Kính lạy bồ tát Phổ Hiền, vị khuyến phát Pháp Hoa. Kính lạy bồ tát Quan Âm, vị đại sĩ toàn diện. Kính lạy tất cả Tăng bảo là các vị Bồ tát, các vị Duyên giác và các vị Thanh văn trong kinh Pháp Hoa, trong quốc độ này và trong mười phương quốc độ.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35246)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6993)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12015)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30815)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30841)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8327)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12765)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12613)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11998)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13726)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36194)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10212)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52908)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11210)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10892)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11104)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10911)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13520)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16833)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22529)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9937)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7447)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10759)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13468)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13274)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16722)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16955)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14218)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17167)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12602)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14307)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14699)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12124)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11707)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16947)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14777)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16587)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13026)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12497)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12160)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16078)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11929)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14407)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12444)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13181)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15430)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12294)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13518)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14961)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21436)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13631)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11301)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21166)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14756)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21098)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18225)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14481)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32271)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12385)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant