Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Nhứt thiết Phật nhiếp tương ưng Đại giáo vương kinh, Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát niệm tụng nghi quỹ

Tuesday, July 19, 201100:00(View: 30837)
Nhứt thiết Phật nhiếp tương ưng Đại giáo vương kinh, Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát niệm tụng nghi quỹ

NHỨT THIẾT PHẬT NHIẾP TƯƠNG ƯNG
Đại giáo vương kinh
Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát niệm tụng nghi quỹ

Hán dịch: Đại sư Pháp Hiền
Việt dịch: Sa-môn Thích Viên Đức

Con nay quy mạng Phật, Bồ-tát
Diễn bày Tương Ưng Đại Giáo Vương
Lược thuật Quán Âm Bồ-tát nghi 
Nay làm công việc lợi quần sanh

 

Lúc bấy giờ đức Thế tôn vì muốn lợi ích các chúng sanh, diễn nói Đại Giáo Tương Ưng của chư Phật.

Phật dạy: “Nếu vị a-xà-lê cùng người tu hành muốn tu hạnh Bồ-đề phần pháp và các món thành tựu, nên đối với pháp của Quán Tự Tại Bồ-tát mà tu tập. Nếu tu pháp này, trước cầu tịnh xứ, y nơi nghi quỹ chuyên tâm không giãi đãi, tu hành trước hết phải cho được tinh thục, nhiên hậu y pháp quán tưởng và tụng chữ “Hùm”. Chọn đất kiết giới làm pháp khiển ma xong, nơi ấy mới trải tòa cỏ mà ngồi. Lúc này người trì tụng phải đem hết sức vận tưởng, quán tưởng hiền thánh. Trước cần tịnh tam nghiệp, tức tụng Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

Úm Ca dã phạ cô tức đa Phạ nhật ra ta bà phạ đát ra cô ham.

Tụng chơn ngôn này rồi, lại nói thí dụ già-đà rằng:

Thí như sắc sen thơm trong sạch

Tuy sanh trong bùn không thể nhiễm

Như vậy chúng sanhphiền não

Thảy được trong sạch nơi tam giới.

Tụng già-đà rồi, tự mình tưởng nơi trên đảnh đội mão báu, trong đó có Phật Vô Lượng Thọ. Lại nữa, ở trong bổn tâm, tưởng ra một hoa sen trắng nở tròn, trên hoa sen kia có vành nguyệt luân, nơi trong nguyệt luân hiện ra chữ “Úm”, thể như hư không, chỉ cho Chơn thật đại trí, nhiên hậu tụng Khai huệ chơn ngôn:

Úm Tức đa Bát ra đê vi đặng Ca rô mi.

Tụng chơn ngôn này rồi, lại tưởng chúng bảo hóa thành hoa sen tám cánh, trên hoa sen quán tưởng vành nguyệt luân, trong nguyệt luân hiện ra chữ “Hột-lăng”, tức là bổn thân của Quán Tự Tại Bồ-tát ngồi kiết già phu. Thân ngài sắc đỏ, có hai tay. Bên tả của Bồ-tát, tưởng Bạch Y Bồ-tát tay cầm hoa sen. Lại tưởng tám phương hiền thánh: thứ nhất nơi cánh sen phía Đông, tưởng Vĩ-lộ-kiết-nễ Bồ-tát tay cầm hoa sen màu hồng. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Vĩ lô kiết nễ A phạ lô ca giả Ta phạ ha.

Nơi cánh sen phía Nam, tưởng Đa-la Bồ-tát, tay cầm hoa sen màu lục. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Đa rị Đốt đa rị Đốt rị Ta phạ ha.

Lại tưởng cánh sen phía Tây có Bộ-lị-ni Bồ-tát, tay cầm hoa Ưu-bát-la, trong hoa có tám vòng bức luân. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Bộ lị ni Ma hạ tát hật ra phạ lị để nể hồng.

Nơi cánh sen phía Bắc, tưởng hiện ra Tần-mi Bồ-tát, tay cầm hoa sen màu vàng. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Giáo lị cô trí đát trí mạt tra hùm.

Lại nơi cánh sen phía Đông-Bắc, tưởng hiện ra Bát-nạp-ma-phạ-tì-nể Bồ-tát, tay cầm hoa sen màu xanh lợt. Bồ-tát chân ngôn:

Úm Ma hạ Thất lị duệ Mani Bát nạp mi Hồng.

Lại nữa, nơi cánh sen phía Đông-Nam, tưởng hiện ra Phạ-nhật-ra Bát-nạp-ma-thuyết-lị Bồ-tát, tay cầm hoa sen trắng. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Phạ nhật ra Bát nạp mi Thấp phạ lị Đà ra Bát nạp mi Hồng.

Lại nữa, ở nơi cánh sen phía Tây-Nam, lại tưởng Vĩ-thuyết-Bát-nạp-ma Bồ-tát, tay cầm hoa sen đen. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Vĩ thấp phạ Bát nạp mi Hật lị.

Lại nữa ở cánh hoa sen phía Tây-Bắc, tưởng hiện ra Vĩ-thuyết-Phạ-nhựt-ra Bồ-tát, tay cầm chày yết-ma. Bồ-tát chân ngôn rằng:

Úm Vĩ thấp phạ Phạ nhựt lị Hồng.

Lại nữa, nơi giữa trung tâm của hoa sen, tưởng ngài Quán Tự Tại đại Bồ-tát, hiện đại diệu sắc thân. Chơn ngôn rằng:

Úm Hột lăng Bát nạp ma Na lị đế Thấp phạ ra Hồng.

Nếu người trì tụng bảy pháp quán tưởng các đại Bồ-tát và vi diệu chơn ngôn như vậy, và tụng chơn ngôn chuyên chú không thối chuyển, đấy là người đương lai mau chứng quả Phật. Mặc dù người ấy còn thọ ngũ dục lạc cũng có thể viên mãn thập Ba-la-mật và Tổng trì môn, cho đến Bích-chi Phật quả, Thập địa Bồ-tát và Phật, mau được thành tựu, chớ sanh nghi hoặc.

Lại nữa, người trì tụng cũng cần thường phục năm món Đại thừa dược, nghĩa là: Mạo địa tức đa yết lị bố ra ra hật đa tán nại na phạ nhật ra ô na ca… Nếu hay thường phục những thuốc như vậy và trì tụng không trễ nãi, sẽ chóng xa lìa già, bịnh, khổ, tăng trưởng thọ mạng, biến đổi sắc tướng, người thấy kính mến, hiện đời hoạch đắc thành tối thượng trí.

Lại nữa, đã có tức tai, tăng ích, kính ái, hàng phục, cho đến câu triệu, trừ diệt các ma, phát khiển oán ác, cấm pháp, đả ác pháp, cho đến phi không tự tại và các tam-ma-địa, nếu tu Quán Tự Tại pháp thì thảy đều thành tựu.

Quán Tự Tại Bồ-tát căn bản chơn ngôn rằng:

Úm Hột lăng Bát nạp ma Na lị đế Thấp phạ ra Hồng.

Lại nữa, nếu người trì tụng thường niệm Quán Tự Tại Bồ-tát căn bản chơn ngôn này, ngày đêm tụng 108 biến, những tội mà người ấy đã tạo ra thảy đều được tiêu diệt.

Tụng 500 biến hay trừ tất cả bịnh.

Nếu mỗi ngày tụng 1000 biến được thọ mạngtăng trưởng.

Nếu tụng 2000 biến được mọi người cung kính.

Nếu tụng 3000 biến, mọi người kính mến, tăng trưởng giàu có.

Nếu tụng 4000 biến xa lìa bần khổ.

Tụng 5000 biến hay khiến các oan gia thân tâm mờ mịt.

Tụng 6000 biến hay hàng các oan gia.

Tụng 7000 biến hay hàng Tứ ma.

Tụng 8000 biến hay hàng chư ThiênThiên nữ.

Tụng 9000 biến hay hàng Dạ-xoa, Dạ-xoa nữ.

Tụng một vạn biến hay hàng thiên long và nhơn.

Tụng hai vạn biến hiền thánh làm cho thành tựu các pháp ẩn thân.

Tụng ba vạn biến hay mãn tất cả nguyện.

Tụng bốn vạn biến sẽ được đằng không tự tại.

Tụng năm vạn biến sẽ được thánh kiếm thành tựu.

Tụng sáu vạn biến sẽ được Trì Minh Thiên.

Tụng bảy vạn biến được làm chúa trong thế gian.

Tụng tám vạn biến được địa vị Thiết Luân Vương.

Tụng chín vạn biến sẽ được địa vị Kim Luân Vương.

Tụng một lạc-xoa số sẽ được địa vị Bồ-tát.

Nếu tụng 10 lạc-xoa sẽ được tự tại, mãn thập địa vị.

Tụng 50 lạc-xoa số, chứng Phật vị.

Tụng một câu-chi số sẽ được cụ túc Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ Phật thân khẩu ý, lợi lạc chúng sanh.

Lúc bấy giờ đức Thế tôn lại nói Bạch Y Bồ-tát chơn ngôn:

Úm Bán nõa ra Phạ tỉ nể Pha ra nễ Hồng.

Nếu người thường hay trì tụng Bạch Y Bồ-tát vi diệu chơn ngôn, tất cả tội nghiệp đã phạm thảy đều được tiêu diệt. Nếu hay y pháp chuyên chú trì tụng mãn bảy ngày, hết thảy nhân dân trong quốc thành đều phụng trọng hành giả. Tụng một tháng, thu hoạch đại giàu có. Trì tụng như vậy cho đến một lạc-xoa số, sẽ được cùng Bồ-tát oai lực không khác.

Lại nữa (đức Thế tôn) nói Vĩ-lộ-kiết-nễ Bồ-tát chơn ngôn rằng:

Úm Vĩ lộ kiết nễ A phạ lộ ca giả Ta phạ ha.

Nếu người y pháp, trì tụng vi diệu chân ngôn của Bồ-tát này một vạn biến sẽ được thành tựu thánh kiếm. Nếu trì tụng có sở cầu việc gì, nên lấy cây tăm chùi răng gia trì 21 biền chùi răng mà nằm cầu việc gì, trong mộng đều ứng nói. Phàm việc đã nói ra, thảy đều chân thật.

Lại nữa (đức Thế tôn) nói Đa-la Bồ-tát chơn ngôn rằng:

Úm Đa lị Đốt đa lị Đốt lị Ta phạ ha.

Nếu người y pháp trì tụng vi diệu chân ngôn Bồ-tát này một lạc-xoa số, thì có thể hàng phục tam giới. Các thiên, long, A-tu-la, Trì Minh Thiên và những kẻ nữ kia đến làm kẻ tôi bộc, tùy tâm mình sai khiến. Người trì tụng nếu muốn làm pháp câu triệu thiên long và những vị nữ ấy đến, nên tưởng thân các vị ấy sắc đỏ, giữa tâm có kim cang câu, hào quang rực rỡ, câu nơi tâm của vị ấy. Lại tưởng quyến tác buộc nơi cổ chân làm tướng sợ hãi. Phàm chế câu triệu ấy tùy lúc trì tụng quyết định mau đến, có sở cầu việc gì, thảy đều tùy tâm.

Lại nữa (đức Thế tôn) nói Bộ-lị-ni Bồ-tát chơn ngôn:

Úm Bộ lị ni Ma ha tát hật ra phạ lị để nể hồng.

Nếu người trì tụng vi diệu chân ngôn Bồ-tát, muốn cầu thành tựu, trước nên dùng những thuốc Vĩ nạ phạ phạ nhật rô na ca thoa nơi đạo tràng, tưởng như mặt trăng tròn, nhiên hậu tùy sức trang bị hương hoa cúng dường ở trong đàn. Người trì tụng nhiên hậu kiết già phu tọa, nhất tâm chuyên chú trì tụng không biếng trễ, có việc sở cầu gì quyết được thành tựu, sau khi mạng chung được sanh Cực Lạc thế giới.

Lại nữa (đức Thế tôn) nói Tần-mi Bồ-tát chơn ngôn rằng:

Úm Giáo lị cô trí đát trí mạt tra hồng.

Nếu người trì tụng vi diệu chân ngôn Bồ-tát này muốn làm phép điều phục, phải lấy đất dưới chân của kẻ oan gia và đất hai bên bờ sông, lại dùng thuốc độc, giới tử, muối, máu và cốc-vĩ-nã-phạ, phạ-nhật-rô-na-ca… đồng hòa làm bùn dẻo nắn hình tượng kẻ oan gia, dùng xương người làm đinh nọc, đóng nơi thân phần chi tiết của tượng oan gia đặt trong cái đầu lâu, dụng độc lâu ấy đem nơi thi đà lâm, dùng lửa thiêu tử thi thiêu cháy ra tro. Tụng chơn ngôn gia trì trải qua 21 ngày đêm quyết định điều phục.

Lại nói Bát-nạp-ma-phạ-tì-nể Bồ-tát chơn ngôn rằng:

Úm Ma hạ Thất lị duệ Mani Bát nạp mi Hồng.

Nếu trì tụng vi diệu chân ngôn Bồ-tát này, trước phải lấy năm món hương hoacúng dường, rồi mới có thể trì tụng. Có thể làm tất cả việc ủng hộ.Nơi luận nghị, quyết định đắc thắng, được đại tự tại cũng như đức Quán Tự Tại Bồ-tát. Nếu lấy một vạn cái hoa sen làm pháp hộ-ma, được làm địa chủ. Nếu dùng hoa sen 10 vạn để làm phép hộ-ma, được làm Chuyển Luân Vương vị.

Đức Thế tôn lại nói Phạ-nhật-ra Bát-nạp-ma-thuyết-lị Bồ-tát chơn ngôn:

Úm Phạ nhật ra Bát nạp mi Thuyết lị Phạ ra Bát nạp mi Hồng.

Nếu người trì tụng,lúc khởi tâm niệm vi diệu chơn ngôn của Bồ-tát này, liền hay câu triệu, hàng phục. Nếu tụng bảy biến hay ủng hộ tự thân. Nếu tụng 1000 biến hay trừ độc dược, đao kiếm, sư tử, rắn, lửa, giặc, cấm phược, các nạn hải quỷ…, và trừ những bịnh sai-kha-lị-cô, na-ca-nạp, nhai-lị-mi, đa-nạp-lị-lãng, nghĩ-da các bịnh… và toái trừ tất cả ác độc chúng sanh. Nếu tụng 10 vạn biến, tăng trưởng thọ mạng, già trở lại thành trẻ, thân tướng viên mãn, Chúng nhân ái kính. Nếu gặp cảnh hạn hán, thì phải lựa chỗ đất họa vẽ một ao rồng. Liền nơi trước ao, tâm niệm tên con rồng, đoạn lấy hạt cải trắng và muối làm phép hộ-ma, liền giáng một trận mưa lớn.

Đức Thế tôn lại nói Vĩ-thuyết-Bát-nạp-ma Bồ-tát chơn ngôn:

Úm Vĩ thấp phạ Bát nạp mi Hật lị.

Nếu người chuyên chú trì tụng vi diệu chơn ngôn Bồ-tát này, sẽ được cụ túc thân khẩu ý nghiệp, có công năng thành tựu các việc, nghĩa là cấm phục pháp, vọng lượng pháp, quỷ mị pháp, đinh quyết pháp, câu tha tâm pháp, huyển hóa pháp, cho đến khai mở hang A-tu-la và ẩn thân phi không tự tại, thảy đều thành tựu.

 Lại nữa (đức Thế tôn) nói Vĩ-thuyết-Phạ-nhựt-ra Bồ-tát chơn ngôn:

Úm Vĩ thuyết phạ Phạ nhựt lị Hồng.

Nếu người trì tụng chuyên chú vi diệu chơn ngôn Bồ-tát này, không biếng nhác y pháp trì tụng, thường hay ủng hộ tự tha và được tất cả kính ái, cho đến thu hoạch đại biện tài, hay thắng tha biện. Vị Bồ-tát này hay ở nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cứu độ chúng sanh phát đại tinh tấn như Quán Tự Tại Bồ-tát. Nếu có người tin trọng Phật pháp thì Bồ-tát như người mẹ hiềnthường theo ủng hộ.

Phật dạy: “Nếu có người đối với Nhứt thiết Như Lai Nhiếp Tương ưng Đại giáo vương kinh, Thánh Quán Tự Tại Bồ-tát niệm tụng nghi quỹ này tâm không còn nghi hoặc, kiên cố tu hành, sẽ được thành tựu pháp rốt ráo. Lại nữa, nếu có người không vào mạn-đà-la, cho đến bị đủ phiền não, gồm cả bạc phước…, nếu người ấy tùy ý ưa muốn, đi đứng nằm ngồi, hoặc nói hoặc cười không hở các việc, thường phát Bồ-đề tâm, tưởng chơn thật lý, thường nên trì tụng, thì phép đã làm đều được thành tựu.

Lại nữa, người trì tụng phát Bồ-đề tâm, phục năm món thánh dược, nghĩa là Ma hạ ra mật dương yết lị bố rô ra mật đa tán nại na…, y Quán Tự Tại Bồ-tát nghi quỹ trì tụng và cúng dường hiền thánh, người ấy tuy không làm Phật tượng cũng có thể thu hoạch được tối thượng tương ưng hoặc Kim Cang Tát-đỏa Bồ-tát vị, mau chứng Bồ-đề.

Như vậy thành tựu phải có tướng gì? Pháp Bồ-đề phần, Ba-la-mật tổng trì, Thập địa môn… tự nhiên thành tựu. Nếu người có thể hay y nơi Nhứt thiết Phật Tương ưng pháp trì tụng, tức cùng tất cả Phật không khác.

Lại nữa, nếu người trì tụng tâm chưa vắng lặng, không thấu rõ pháp tương ưng, ta nay vì người kia nói phương pháp họa tượng. Nếu người trì tụng muốn họa dung nhan bức tượng, trước phải tìm một thợ vẽ rất khéo đẹp, thân tâm thanh khiết, dự tu trai giới. Dùng lụa thượng hảo, mềm mỏng, hai đầu thật bằng, dài hai thước. Đoạn dùng những thứ màu sắc tuyệt đẹp, nơi trên tấm lụa vẽ một vành trăng tròn. Trong vành trăng lại vẽ hoa sen tám cánh nhiều sắc, giữa trung tâm hoa sen vẽ ngài Quán Tự Tại Bồ-tát thân sắc đỏ, ba mặt sáu tay, đầu đội mão báu, trong mão có đức A-sơ Phật, mặt phía hữu sắc đen hiện tướng phẫn nộ, mặt tả sắc trắng, sáu tay y theo pháp nắm cầm hoa sen.

Nơi cánh hoa phương Đông vẽ Vĩ-lộ-kiết-nễ Bồ-tát thân sắc trắng, tay tả cầm hoa sen đỏ, tay hữu cầm chày kim cang.

Vị ở cánh sen phía Nam: vẽ Đa-la Bồ-tát thân sắc lục, tay tả cầm hoa sen màu lục, tay hữu cầm bảo trì.

Vị ở cánh sen phía Tây: vẽ Bộ-lị-ni Bồ-tát thân sắc màu vàng ròng, tay cầm hoa sen Ưu-bát-la, trong có Pháp luân.

Vị ở cánh sen phía Bắc: vẽ ngài Tần-mi Bồ-tát thân màu hồng bạch, tay cầm hoa sen màu vàng và cầm cây gươm bén.

Vị ở cánh sen phía Đông-Bắc: vẽ ngài Bát-nạp-ma-tỉ-nể Bồ-tát thân sắc vàng kim, tay cầm hoa sen màu xanh dương.

Vị ở cánh sen phía Đông-Nam: vẽ Phạ-nhựt-ra-bát-nạp-mi-thuyết-lị Bồ-tát thân sắc như hư không, tay cầm hoa sen trắng và xâu chuỗi ngọc pha lê.

Vị ở cánh sen phía Tây-Nam: vẽ Vĩ-thuyết-bát-nạp-ma Bồ-tát, thân ngài như ánh trăng thu, tay cầm hoa sen màu đen và cầm Kinh Pháp.

Vị ở cánh sen phía Tây-Bắc: vẽ ngài Vĩ-thuyết-Phạ-nhựt-ra Bồ-tát thân ngài có đủ các sắc, tay cầm hoa sen.

Lại ở bên ngoài cánh sen, bốn phía vẽ Tứ thân cận Bồ-tát Múa, Cười, Tràng hoa, Ca. Thứ lại nơi bốn cửa, tưởng Nịch ( ), Hồng ( ), Vãm ( ), Hô ( ), bốn chữ vi diệu biến thành bốn vị Bồ-tát móc câu, dây quyến sách, xích, chuông, bốn vị hộ nơi bốn cửa.

Lại nữa, nói về tượng pháp. Như trước đã nói, nên tuyển lựa vị họa sư rất tinh xảo. Lấy lụa trắng tốt như trên mà họa tượng Quán Tự Tại Bồ-tát thân sắc như ánh trăng thu, đầy đủ tướng tốt, đầu đội mão báu, trong mão có đức Vô Lượng Thọ Phật, thân có tám tay. Tay mặt thứ nhất cầm xâu chuỗi, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thứ ba cầm chỉa ba, tay thứ tư bắt Thí nguyện ấn. Tay thứ nhất bên tả cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bình Quân-trì, tay thứ ba cầm dây quyến sách, tay thứ tư cầm quyển Kinh Bát-nhã. Bồ-tát mặc áo da cọp, với dây nịt hình con rồng, hoặc đứng hoặc ngồi kiêt-già phu trên hoa sen. Phía hữu Bồ-tát, vẽ người trì tụng tay cầm bát Ứ-già và lư hương, hình tướng tác lễ cung kính.

Lại nữa nói họa tượng pháp. Như Bổ-đà-lạc-ca sơn tướng nghi, vẽ Quán Tự Tại Bồ-tát thân sắc trắng, đầy đủ tướng viên mãn, mặc y trắng trang nghiêm. Tay hữu cầm xâu chuỗi, tay tả chống má tác tướng suy nghĩ lợi ích tất cả chúng sanh, ngồi trên tòa sư tử liên hoa, chân tả thòng xuống để nơi hoa sen, chân hữu để trên tòa liên hoa.

Lại nói họa tượng pháp nữa. Như trước đã trình bày, trên lụa tốt vẽ Quán Tự Tại Bồ-tát thân màu hồng bạch có 10 tay. Tay thứ nhất bên hữu cầm tràng chuỗi, còn bốn tay kia làm tướng Thí vô úy cứu chúng sanh khổ nạn. Tay thứ nhất bên tả cầm hai nhánh sen đỏ, trên có Kinh Bát-nhã, còn bốn tay kia cũng làm tướng Thí vô úy cứu chúng sanh khổ nạn. Bồ-tát ngồi trên sư tử liên hoa tòa, thòng chân tả xuống, gác trên hoa sen. Nơi mặt phía hữu của Bồ-tát vẽ sư tử, voi, hỏa xà. Bên mặt tả vẽ tặc cấm phược hải quỷ. Chúng sanh gặp tám nạn như vậy, làm tướng Bồ-tát cứu độ.

Lại nói họa tượng pháp như trước nữa. Dùng lụa tốt vẽ Quán Tự Tại Bồ-tát trong nguyệt luân, hiện các sắc, có 13 đầu đều đội mão báu, trong có đức Vô Lượng Thọ Phật. Mặt chính viên mãn, mặt thứ 13 màu xanh lục hiện tướng mã đầu, có 100 tay, tay cầm các loại khí trượng Yết-ma. Hoặc họa 100 đầu 1000 tay, tay cũng lại cầm các thứ khí trượng Yết-ma.

Bên hữu các họa tượng đã nói, đều vẽ người trì tụng làm tướng hồ quỳ cung kính, tay cầm bát Ứ-già và lư hương.

Trong các dung nhan ảnh tượng như đã nói trên, người trì tụng tùy tâm họa lấy một tướng, mỗi mỗi đều cần phải phát tâm tối thượng thù thắng. Họa được dung nhan rồi, liền bày biện các món thù diệu, hương hoa, ẩm thực, các thứ cúng dường. Nơi trước tôn tượng nên thỉnh vị a-xà-lê y pháp làm lễ khánh tán xong rồi, người trì tụng nhiên hậu tự mình phải tinh khiết thanh tịnh, nơi trước tượng, an tọa định tâm, tụng Quán Tự Tại Bồ-tát Vi diệu căn bản chân ngôn. Nếu xa lìa được các nghi hoặc, chuyên chú không thôi nghỉ, tất cả việc làm quyết định thành tựu.

Lại nữa, vị a-xà-lê làm lễ khánh tán và truyền giao Căn bổn Vi diệu chân ngôn này rồi, người trì tụng kia làm đệ tử lễ bái cung kính, nên đem tất cả các món trân bảo, vàng bạc, tài vật cho đến quốc thành, và cả thân mạng đều có thể phụng thượng vị a-xà-lê để làm lễ đáp tạ. Vì sao thế? Vì Pháp như trên rất là khó được gặp gỡ, huống chi lại được truyền thọ. Vậy cho nên hết sức thành tâm cầu vị a-xà-lê, nguyện thí hoan hỉ.

Lại nữa Pháp này không được truyền cho những kẻ dung dị, vì kẻ ấy tâm không cung kính chí thành, sở chiêu ác báo.

 

PHẬT NÓI NHẤT THIẾT PHẬT NHIẾP TƯƠNG ƯNG ĐẠI GIÁO VƯƠNG KINH,
THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ-TÁT NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn năm 1975, bản thô, chưa chỉnh sửa.
Nhập liệu: Chúc Huy Nguyễn Minh Hoàng

Source: thuvienhoasen
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 33233)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6547)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 11281)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30402)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30435)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7984)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12195)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12260)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11605)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 12822)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 34770)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 9845)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52269)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 10743)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10521)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 10716)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10473)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13086)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16275)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 21846)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9623)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7124)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10397)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 12759)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 12798)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16235)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16534)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 13865)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 16593)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12130)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 13818)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14330)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9214)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 11761)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11279)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16312)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14336)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16192)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 12695)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12080)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 11797)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 15666)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11515)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14017)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12014)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 12625)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 14995)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11963)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13129)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14530)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 20692)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13237)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10954)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 20710)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14365)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 20385)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 17663)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14020)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 31858)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12017)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant