Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phần Phụ Lục

Thursday, August 4, 201100:00(View: 7176)
Phần Phụ Lục

PHẦN PHỤ LỤC

(Các bài tụng sau đây có thể dùng tụng trong các ngày lễ kỷ niệm ở tập I này).

 

8. BÀI TỤNG LỄ KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay

Gặp ngày Khánh đản

Một dạ vui mừng

Cúi đầu đảnh lễ

Thập phương Tam Thế

Điều Ngự Như Lai

Cùng Thánh Hiền Tăng

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Bởi thiếu nhơn lành

Thảy đều sa đọa

Tham sân chấp ngã

Quên hẳn đường về

Tình ái si mê

Tù trong lục đạo

Trăm dây phiền não

Nghiệp báo không cùng

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân

Dủ lòng lân mẫn

Không nỡ sinh linh thiếu phước

Nặng kiếp luân hồi

Đêm dày tăm tối

Đuốc tuệ rạng soi

Nguyện cứu muôn oai

Pháp dùng phu

Ta Bà thị hiện

Chích chủng thọ sanh

Thánh Ma Gia mộng ứng điềm lành

Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo

Ba mươi hai tướng hảo

Vừa mười chín tuổi xuân

Lòng từ ái cực thuần

Chí xuất trần quá mạnh

Chí xuất trần quá mạnh,

Ngai vàng quyết tránh

Tìm lối xuất gia

Sáu năm khổ hạnh rừng già

Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa

Chứng thành đạo quả

Hàng phục ma binh

Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh

Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ

Chúng con nguyện:

Dứt bỏ dục tình gây khổ

Nguyện học đức tánh quang minh

Cúi xin Phật Tổ giám thành

Từ bi gia hộ:

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh

Chóng thành đạo quả.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

9. BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA

Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa

Tánh đức từ bi hằng biểu lộ

Trải bao cuộc du hành mục đổ (1)

Xót sinh linh kiếp số trầm luân

Cảnh sanh, già, đau, chết, gian truân

Luống chịu khổ không ngừng gây khổ

Mê chấp tánh tham, si, tật đố (2)

Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia

Nợ tuần hoàn vay trả không xa

Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn

Bồ Tát dủ Bà Tâm lân mẫn (3)

Quyết hy sinh độ tận hữu tình

Đoạn ái ân phú quý riêng mình

Chọn điệu sống quang minh vô trụ (4)

Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ

Cùng quần sanh hưởng thú yên lành

Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh

Rời cung cấm băng thành tìm đạo

Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo (5)

Mở lòng thương Đại tạo (6) bao la

Chiếc thân vui bạn với yên hà (7)

Theo tiếng gọi lòng từ dục nhắc

Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc

Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh

Non sông gấm vóc thiên thành (8)

Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào

A Nô Ma sóng vỗ rạt rào

Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh

Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh

Dừng vó câu (9) thả gánh tang bồng (10)

Gởi lời về tâu trước bệ rồng

Cầu Vương phụ giải lòng trông đợi

Rừng khổ hạnh lần dò bước tới

Xét hành nhơn (11) lầm lỗi nhiều phương

Bởi người chưa rõ lý chơn thường

Hạnh kỳ đặc (12) hồi đầu vô ích

Tạm dời gót trên đường điểu tích (13)

Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên

Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền

Kham cảnh màn trời chiếu đất

Đầy ba đức (14) cỏi lòng chơn tịnh

Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng

Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên

Trên pháp tọa Bồ đề chứng quả

Hóa độ khắp đại thiên (15) thiên hạ

Muôn loại đều một dạ ghi ơn

Chúng con nay phát nguyện tu nhơn (16)

Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ (17)

Trước bửu điện trì kinh niệm chú

Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng

Cúi xin Phật, Pháp, Thánh Hiền

Gia hộ tiêu chóng trừ nghiệp chướng

Ngưỡng mộ đấng Pháp Vương vô thượng

Nhất tâm đồng đảnh lễ quy y.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

* Chú thích:

1. Mắt thấy.

2. Ganh ghét.

3. Tâm rộng lớn.

4. Bồ Tát không trụ sanh tử, Niết Bàn.

5. Lệ nói thường tình, phạm vi nhỏ hẹp.

6. Nghĩa là vũ trụ.

7. Nước mây, ý nói xa chốn phồn hoa.

8. Tự nhiên.

9. Con ngựa.

10. Đánh Đông dẹp Bắc tang bồng hồ thỉ.

11. Người tu hành.

12. Hiếu kỳ, lập dị, sai chánh pháp.

13. Dấu chim đi, đường mòn ở chốn hoang vu.

14. Trí đức, đoạn đức, ân đức.

15. Pháp giới, đại thiên thế giới.

16. Tu nhơn lành.

17. Mây từ bi, mưa chánh pháp, ý nói nghe được Phật Pháp.

 

10. BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO

Hào quang chiếu điệu

Sáng tỏa mười phương

Ngộ lý chơn thường

Phá màn hôn ám

Đệ tử lòng thành bái sám

Trước điện dâng hoa

Cúng dường Phật Tổ Thích Ca

Ba ngôi thường trú

Đệ tử chúng con:

Nhân lành chưa đủ

Nghiệp báo theo hoài

Nay nhờ Văn Phật Như Lai

Giáng trần cứu độ

Sáu năm khổ hạnh

Bảy thất tham thiền

Ma oán dẹp yên

Thần long che chở

Tâm quang rực rỡ

Chứng lục thần thông

Lộ chiếu minh tinh

Đạo thành Chánh giác

Trời người hoan lạc

Dậy tiếng hoan hô

Năm mươi năm hóa độ

Ba trăm hội đàm kinh

Cứu phàm ngu thoát khỏi mê đồ

Tiếp hiền thánh siêu sanh Tịnh độ

Muôn đời xưng tán

Vạn đức hồng danh

Đệ tử chí thành

Lễ bày kỷ niệm

Tâm hương phụng hiến

Gọi chút báo ân

Ngửa mong vô thượng Pháp vương

Từ bi gia hộ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần)

Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)

 

 

 

11. BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÍCH CA NHẬP NIẾT BÀN

Đệ tử nay một lòng thành kính

Giờ phút này quỳ giữa đạo tràng

Kỷ niệm ngày Phật Bát Niết Bàn

Trên đất Ấn thành Câu Thi cũ

Bốn bộ chúng tố thành đầy đủ

Khắp nhân thiên hóa độ chu chuân

Chấp thuận lời cầu thỉnh Ba tuần

Xả tuổi thọ trước kỳ ba tháng

Thần thông tạm trụ nơi thân mạng

Pháp yếu cần Di Giáo tôn đồ

Đại Tập Đường hội họp Bí Sô

Nhắc nhớ lại các phần Đạo phẩm

Khuyên tinh tấn thời thường suy gẩm

Chớ mảy may lười biếng buông lung

Liền phóng quang chiếu diệu lạ lùng

Khai thị trước nhân duyên diệt độ

Đều ba cõi nhân thiên thống khổ

Tiếc thương tràn huyết lệ thành mưa

Sự tình hai nghìn rưởi năm xưa

Dở Di Giáo Niết Bàn đọc lại

Cảm động quá, lòng con tê tái

Tưởng tượng nhìn trạng thái Sa La

Giữa hàng Song Thọ diềm dà

Trên Ngọa tháp nghiêng mình Từ Phụ

Khắp đại chúng mặt mày ủ rũ

Khóc than vật vã cực bi ai

Thế Tôn khuyên nén bớt tình hoài

Nhìn đạo lý vô thường sự vật

Đừng chấp trước huyễn thân còn mất

Hãy nương theo giới luật tu trì

Phật diệt còn Pháp đó quy y

Tin nhất hẳn tới kỳ giải thoát

Kiến giải có gì chưa dứt khoát

Chóng nêu lên cầu quyết tâm nghi

Nhập Niết Bàn đã sắp tới thì

Thời khắc đúng như khi thành đạo

Nghe phó chúc lòng càng áo não

Trăm mắt nhìn thấu đáo kim thân

Chi tiết ngưng dao động lần lần

Như Lai đã chứng vui tịch diệt

Bốn chúng thảy nghẹn ngào mến tiếc

Khác nào đàn con mất mẹ hiền

Thụ linh ứng khắp Đại thiên

Tu Di nghiêng ngả, đất liền động rung

Phạm Vương, Đế Thích, Thiên Cung

Tung hoa trỗi nhạc không trung cúng dường

Chúng con phúc bạc vận ương

Sinh xa đời Phật thiếu phương tiện lành

Thiết tha cầu chứng Vô sanh

Giới hương biểu lộ tấc thành cúng dâng

Cúi xin Vô thượng Năng nhơn

Từ bi gia hộ.

 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

 

 

 

12. KINH VU LAN BỒN

(Tụng nhân dịp lễ Vu Lan)

Ta nghe lời tạc như vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá Vệ thành, Kỳ Thụ viên trung

Mục Liên mới dạng lục thông

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền

Làm con hiếu hạnh trước tiên

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỉ

Không uống ăn tiều tụy hình hài

Mục Liên thấy vậy bi ai

Biết mẹ đói khát đem dâng thân mẫu

Đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu

Thấy cơm mẹ rất lo âu

Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn

Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt

Sợ chúng ma cướp giựt của bà

Cơm chưa tới miệng đà

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu

Thấy như vậy âu sầu thê thảm

Mục Kiền Liên bi thảm xót thương

Mau mau về chốn giảng đường

Bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàn

Phật mới bảo rõ ràng căn cội:

"Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu

Dầu ông thần lực nhiệm mầu

Một mình không thể ai cầu đặng đâu

Lòng hiếu thao của ông dầu lớn

Tiếng vang đồn khắp đến Cửu Thiên

Cùng là các bậc Thần kỳ

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên vương

Cộng ba cõi sáu phương tu tập

Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi

Muốn cho cứu được mạng người

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng

Pháp cứu tế ta toan giảng nói

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn

Bèn kêu Mục thị tới gần

Truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi

Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này

Phải toan sắm sửa chớ chầy

Thức ăn trăm món trái cây năm màu

Lại phải giường nằm nệm lót

Cùng thau bồn đèn đuốc nhang dầu

Món ăn tinh sạch báu mầu

Đựng trong bình bát vọng cầu kính dâng

Chư Đại Đức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ được siêu thăng

Lại thêm cha mẹ hiện tiền

Đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ

Dầu ở đâu cũng tựu hội về

Như người thiền định sơn khê

Tránh điều phiền não chăm về thiên na

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả

Công tu hành nguyện thỏa vô sanh

Hoặc người thọ hạ kinh hành

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng

Hoặc nguời đặng lục thông tấn phát

Và những hàng Duyên giác, Thanh văn

Hoặc chư Bồ Tát mười phương

Hiện hình làm sãi ở gần chúng sanh

Đều trì giới rất thanh rất tịnh

Đạo đức dày chánh định chơn tâm

Tất cả bực Thánh, phàm

Đồng lòng thọ lãnh bát cơm Lục Hòa

Người nào có sắm ra vật thực

Đặng cúng dường Tự Tứ, Tăng thời

Hiện tiền phụ mẫu của người

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn

Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên

Như còn cha mẹ hiện tiền

Nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường

Như cha mẹ bảy đời quá vãng

Sẽ hóa sanh về cõi Thiên cung

Người thì tuấn tú hình dung

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng

Phải tuân theo thể thức sau này

Trước khi thọ thực đàn trai

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ

Định tâm thần quán đủ đừng quên

Cho xong ý định hành thiền

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng

Khi thọ dụng nên an vật thực

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung

Chư Tăng chú nguyện viên dung

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa".

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt

Mục Liên cùng Bồ Tát chư Tăng

Đồng nhau tỏ dạ vui mừng

Mục Liên cũng hết khóc than rầu buồn

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan.

Mục Liên bạch với Phật rằng:

"Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra

Như sau đệ tử xuất gia

Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh

Độ cha mẹ còn đương tại thế

Hoặc bảy đời có thể đặng không?".

Phật rằng: "Lời hỏi rất thông

Ta vừa muốn nói ông vùng hỏi theo

Thiện nam tử, Tỳ kheo nam nữ

Cùng Quốc vương, Thái tử, Đại thần

Tam công, Tể tướng, bách quan

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần

Như chí muốn đền ơn cha mẹ

Hiện tại cùng thất thế tình thâm

Đến rằm tháng Bảy mỗi năm

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về

Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ

Phải sắm sanh đủ vị cơm canh

Đựng trong bình bát tinh anh

Chờ giờ Tự Tứ chúng Tăng cúng dường

Đặng cầu nguyện song đường trường thọ

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi

Cùng cầu thất thế đồng thì

Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên

Đặng hưởng phước nhơn duyên vui đẹp

Lại xa lìa nạn khổ cực thân

Môn sanh Phật tử ân cần

Hạnh tu hiếu hạnh phải cần phải chuyên

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sinh

Ngày rằm tháng Bảy mỗi năm

lòng hiếu thảo ân thâm phải đền

Lễ cứu tế chí thành sắp đạt

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu

Đệ tử Phật lo âu gìn giữ

Mới phải là Thích tử Thiền môn".

Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan

Mục Liên với bốn ban Phật tử

Nguyện một lòng tín sự phụng hành

Trước là trả nghĩa sanh thành

Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. (3 lần)

 

13. BÀI TỤNG LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

(30-07 Âm Lịch)

Ta xem Địa Tạng sức oai thần

Kiếp số hàng sa khó tỏ trần

Thấy nghe, một niệm chiêm ngưỡng lễ

Trời, người lợi ích sự không ngần

Hoặc Rồng hoặc Thần cùng nam nữ

Báo tận sẽ sa vào đường dữ

Chí tâm quy mạng Đại sĩ thân

Tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ

Trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha

Huynh đệ chị em kẻ ruột rà

Lớn khôn nghĩ đến đều không biết

Nẻo dữ đường đường lành ở đâu là?

Hoặc vẽ, hoặc tô Đại sĩ hình

Cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành

Hăm mốt ngày luôn niệm danh hiệu

Bồ Tát hiện thân đến bên mình

Chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào

Dầu sa ác thú cũng ra mau

Nếu được không lui lòng kính ngưỡng

Thánh ký, Bồ Tát vuốt đầu trao

Bồ đề vô thượng muốn tu hành

Mong ra ba cõi khỏi tử sinh

Người này đã phát lòng bi lớn

Trước nên chiêm lễ Đại sĩ hình

Nghe tên quy y đấng trọn lành

Cúng dường cung kính phát lòng thành

Nghiệp chướng chảng hề ngăn chướng đặng

Bao nhiêu mong ước sớm viên thành

Có kẻ phát tâm tụng kinh sách

Muốn độ chúng sanh khỏi tai ách

Dầu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn

Đọc rồi quên rồi luôn sót mất

Người này nghiệp chướng nó làm mê

Học Đại thừa kinh khó mọi bề

Y phục, uống ăn, các ngọa cụ

Cúng dường Địa Tạng với hương hoa

Dùng chén nước trong bày trước tượng

Cách một ngày đêm bưng lấy uống

Sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân

Rượu thịt, tà dâm cùng dối luống

Trong hăm mốt ngày chớ sát sanh

Chuyên lòng tưởng niệm Thượng Nhơn danh

Chiêm bao thấy rõ Tôn dung hiện

Thức rồi liền đặng trí khôn lanh

Đại thừa kinh giáo nghe qua tai

Nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai

Chính nhờ Đại sĩ oai thần lớn

Thầm giúp người kia có huệ tài

Chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau

Cửa nhà họa hoạn, người lìa nhau

Ngủ mê mộng mị không an giấc

Cầu muốn hỏng hư chẳng được nào!

Dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài

Bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay

Nhẫn đến chiêm bao đều an cả

Quỉ Thần phò hộ, của dư dùng

Muốn qua sông biển, đến núi rừng

Cầm thú độc nguy, giặc đón đường

Ác thần, ác Quỉ, mưa gió dữ

Nhiều nỗi gian nan khốn không lường

Sắp sửa ra đi đối trước tượng

Cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng

Núi rừng biển cả có vào trong

Ác tai tiêu sạch thường an sướng

Quán Âm lắng nghe ta nói rõ

Địa Tạng vô lượng oai thần đó

Trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi

Rộng tuyên Đại sĩ đầy sức nọ!

Như người nghe đến Địa Tạng danh.

Thầy hình chiêm lễ hết lòng thành

Hương hoa, ăn uống, dâng y phục

Trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành

Nếu hay đem công hồi pháp giới

Rốt ráo thành Phật, sanh tử khỏi

Quán âm nên biết gắng tuyên bày

Truyền khắp hằng sa nhiều nước cõi!

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần)

 

VĂN SỚ CÚNG THÁNH ĐẢN ĐỨC ĐỊA TẠNG

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con cung kính nghe rằng:

Ánh sáng minh châu, soi thấu ba ngàn vũ trụ.

Tiếng reo kim tích, phá tan tám vạn ngục tù.

Bởi vậy, Đức Địa Tạng Bồ Tát đã được:

Chư Phật Đồng khen

Thánh Hiền đều kính.

Sớ rằng:

Nay có đệ tử Thích ... ở chùa ... cùng mười phương Phật tử trong giờ phút này:

Cung kính quì trước kim đài,

Chí thành dâng lên bảo tướng.

Đôi cành hoa giác,

Năm nén hương lòng.

Cúng dường Địa Tạng Bổn Tôn,

Kính lễ U Minh Giáo Chủ.

Ngửa mong Đại Thánh,

Chứng giám tấc thành.

Chúng con và tất cả:

Thiết tha một niệm, cảm cách muôn phương,

Chấp tay chiêm ngưỡng, dâng lời ca dương.

Cao cả thay đại thệ, lớn lao thay đại nguyền!

Thề chưa chứng Bồ đề,

Khi chúng sanh hãy còn sanh tử:

Nguyện không thành Phật đạo,

Lúc địa ngục chưa hết khổ đau.

Thật vậy,

Trọng lời thề hơn Phật vị,

Quí tâm nguyện hơn Bồ đề!

Địa ngục khổ đau ôi đã đến,

Thiên đàng vui sướng hỡi chưa về.

Hy vọng biết bao cho chúng sanh đang trông đợi,

Thỏa lòng nào kể cho Hiền Thánh đã mong nhờ.

Chúng con nhớ một thuở xa xưa:

Dưới chân Đức Thế Tôn,

Trên hội trời Đao Lợi,

Mười phương hội hợp về,

Nhiều khó mà nghĩ ngợi.

Đó là:

Vô số chư Phật, Trời, Người, hà sa Long, Thiên Quỉ vật

Các vị ấy trong vô lượng kiếp từng được Đức Đại Thánh:

Đã độ, đang độ và sẽ độ.

Đã thành, đang thành, và sẽ thành.

Bổn Tôn Địa Tạng, công đức khôn lường,

Hết lòng tán tụng, cùng lời ca dương.

Đến đây, tất cả chúng con chỉ có:

Đôi lời mộc mạc, mạo muội tỏ bày,

Đầu đội sớ này, dâng lên bái bạch.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

 Biển thệ thường đầy, mây lành khắp bủa,

 Cả thi Pháp lực, phá nát A Tỳ,

 Cứu vong nhơn ra khỏi âm ty,

 Mở Thánh lộ đi về Phật quốc,

 Âm dương đều lợi,

 Còn mất đồng nhờ.

 Cẩn sớ.

Nay ngày 30 tháng 7 năm ... Đệ tử chúng đẳng, hòa nam thượng sớ.

 

* Biệt chú:

Bản văn này để tác bạch cúng vía Đức Địa Tạng Bồ Tát thì thể thức quá dài. Vì công hạnh của Bồ Tát không thể viết nggắn lại mà đủ được. Do đó có thể đổi làm bài tụng, và nếu đổi thì câu: "đầu đội sớ này", sửa lại thành "cúi đầu trước đây, xưng dương Thánh hiệu, Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát". (niệm nhiều ít tùy ý) và bỏ câu: " tác đại chứng minh", chỉ dùng phục nguyện, bỏ cả hai chữ "sớ rằng".

Nếu dùng làm bài tụng thì chịu khó viết ra để khi tụng khỏi trục trặc qua các câu thay đổi nói trên. Và tựa đề: Ý nghĩa lễ Thánh đản Đức Địa Tạng Bồ Tát.

Cám ơn!

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8018)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 63208)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 82418)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 23485)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 13206)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 27907)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 25657)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 37375)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 32532)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 42282)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 50606)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 18651)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 142054)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 15733)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 18908)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9044)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 17505)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 51104)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 28124)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 21963)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 60139)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 23926)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 80784)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 24313)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 34331)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 12621)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 23825)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 19734)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24206)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10028)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 25713)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 24227)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 20628)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 130586)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 38092)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 13575)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23150)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 41876)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 46976)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 31443)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 17399)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 22632)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 79241)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 16634)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 14961)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 56794)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 26008)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 21552)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 25409)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23446)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60000)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26042)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18151)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16087)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 18555)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 19616)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 18327)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 44333)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 15850)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 15579)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM