Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Quan Âm Thị Kính

Sunday, July 17, 201100:00(View: 14380)
Quan Âm Thị Kính
Truyện Quan Âm Thị Kính do một tác giả vô danh Việt Nam biên soạn. Truyện diễn ca gồm có 788 câu

quanamthikinh


Tu Là Cội Phúc

1. Nhân sinh thành Phật dễ đâu,

Tu hành có khó rồi sau mới thành.
Ai hay vững dạ làm lành,
Chứng minh trong chốn minh minh cũng tường.
5. Kìa Ngô thị, tụng Kim Cang (*),
Chân thân còn để tượng vàng nghìn thu.
Kìa Địa Tạng(**), dốc lòng tu,
Độ thân cũng được khỏi tù đấng thân(***).
Ấy là những truyện gần gần,
10. Tu thân mà được, độ thân lắm người.
Lọ là đức hạnh tót vời,
Đức Quán Âm ấy truyện đời còn ghi.
____________________
* Kim Cang: Kinh Kim Cang Bát Nhã.
** Địa Tạng: Vị Bồ Tát nguyện vào địa ngục cứu độ chúng sanh.
*** khỏi tù đấng thân: Sự tích Mục Kiền Liên cứu mẹ ra khỏi địa ngục A Tỳ.

Tiền Kiếp Của Quán Âm Thị Kính

Vốn xưa là đấng nam nhi,
Dốc lòng từ thủa thiếu thì xuất gia.
15. Tu trong chín kiếp hầu qua,
Bụi trần rũ sạch, thói tà rửa không.
Đức Mâu Ni(*) xuống thử lòng,
Hiện ra một ả tư dung mỹ miều.
Lần khân ép dấu nài yêu,
20. Người rằng: " Vốn đã lánh điều nguyệt hoa. "
"Có chăng kiếp khác họa là,"
"Kiếp này sợi chỉ trót đà buộc tay".
Nào ngờ phép Phật nhiệm thay,
Lỡ lời mà đã vin(**) ngay lấy lời.
25. Chờ cho kiếp nữa đủ mười,
Thử cho đày đọa suốt đời xem sao?
____________________
* Mâu Ni: Đức Thích Ca Mâu Ni.
** vin: căn cứ, dựa theo.

Quán Âm Đầu Thai Xuống Trần Thế

Cõi trần mượn cửa thác vào,
Hóa sinh, sinh hóa lẽ nào cho hay.
Cao Ly là nước lớn thay,
30. Đại Bang thành vốn xưa nay gọi là.
Lũng Tài quận ấy không xa,
Hồ Nam huyện Bắc, có nhà Mãng Ông.
Gia tư thì cũng bậc trung,
Chỉ hiềm trước cửa treo cung còn chầy.
35. Vết Kim Tiễn kể thiêng thay,
Báo thai mộng nguyệt, mãn ngày treo khăn.
Tuy chưa phải đấng thạch lân (*),
Khấn cầu cũng bỏ người thân muộn màng.
Đặt cho Thị Kính tên nàng,
40. Đượm nhuần sắc nước, dịu dàng nét hoa.
Não nùng chim cũng phải sa,
Người tiên cung ở đâu ta trên đời.
Gồm trong tứ đức(**) vẹn mười,
Cửa Vương đạo dễ mấy người tường đông.
_______________
* thạch lân: Ý nói sự cầu xin con trai.
** tứ đức: gồm Công (khéo tay); Dung (nhan sắc); Ngôn (ăn nói dịu dàng); Hạnh (tính tình dễ thương)

Họ Sùng Ngỏ Lời Thông Gia Với Họ Mãng

45. Ở trong quận, có họ Sùng,
Sẵn khuôn y bát(*), vốn dòng cân đai.
Sinh chàng Thiện Sĩ là trai,
Qua vòng tổng giốc mới ngoài gia quan.
Kể điều tài mạo cũng ngoan,
50. Gã Tào kiếp trước, chàng Phan phen này.
Đã trồng bạch bích sẵn đây,
Còn chờ bói phượng chưa vầy bạn loan.
Thư trung dành có ngọc nhan,
Sách đèn còn bận, buông màn Quảng Xuyên.
55. Vẳng nghe họ Mãng gần miền,
Lam kiều là chốn thần tiên có người.
Bức tranh Khổng tước vẽ vời,
Tay hèn dấu bắn mấy đời cho tin.
Đem cân mà thử nhắc lên,
62. Bên tài bên sắc đôi bên cũng vừa.
Mượn người đánh tiếng trình thưa,
Cầu hôn mới viết thư từ đệ sang(*).
_____________
* y bát: áo và bình bát của nhà Phật.
** đệ sang: đưa sang

Họ Mãng Nhận Lời Cầu Hôn

Mở ra họ Mãng xem tường,
Cùng phu nhân mới lo lường trước sau.
65. Bấy lâu vốn đã quen nhau,
Họ người vả cũng công hầu xưa kia
Con trai rèn cập sớm khuya,
Nhà thi thư lại giữ nghề thi thư.
Vừa đôi phải lứa Quán thư,
70. Há rằng Trịnh với Tề ư mà ngờ.
Đừng rằng oanh yến lọc lừa,
Lại còn nay đợi mai chờ nơi nao?
Tơ hồng đã khéo se vào,
Viết thơ hoàn cát(*) mà trao họ Sùng.
_________________
* hoàn cát: thư nhận lời.

Thị Kính Buồn Phải Xa Cha Mẹ

75. Nàng nghe nghĩ ngợi đã xong,
Năm canh thắc mắc, trong lòng cảm thương.
Linh Xuân một khóm hầu vang,
Quế non Yên đã nở nang chồi nào?
Có ta một chút má đào,
80. Thần hôn cũng đã ra vào làm khuây.
Áo Lai(*) chưa múa sân này,
Thì đem kinh bố mà thay gọi là,
Tòng phu(**) nếu đã từ gia,
Thừa hoan như lúc ở nhà được đâu?
________________
*Áo Lai: tức ông Lai Tử quá bảy mươi tuổi vẫn mặc đồ con nít múa may làm vui lòng cha mẹ già
** Tòng phu: theo chồng

Cha Mẹ Khuyên Giải Thị Kính

85. Song thân thấy ý đeo sầu,
Gọi con mới dạy gót đầu cho hay.
"Kẻ làm phụ mẫu xưa nay,
"Gái sinh mong sớm đến ngày hữu gia (*).
"Cứ xem phúc trạch nhà ta,
90. "Một mai cũng dễ trai già nở châu.
"Sự nhà chớ lấy làm sầu,
"Miễn con giữ đạo làm dâu cho toàn.
"Núi kia ắt hẳn chưa mòn,
"Thông kia sương tuyết hãy còn chở che.
95. "Vả xem lối lại đường đi,
"Quanh đây thăm viếng đôi khi cũng gần."
______________
* hữu gia: lập gia đình

Thị Kính Về Nhà Chồng

Nàng nghe dạy dỗ ân cần,
Gạt châu mới nghĩ, lại dần dần khuây.
Cá đi, nhạn lại, tin bay,
100. Đủ năm lễ đã đến ngày thừa long.
Đào yêu choi chói màu hồng,
Ngọc trao chén dặn, hương xông áo nguyền.
Gió đằng kể khéo đưa duyên,
Chàng Lưu giong ruổi đến miền Thiên thai.
105. Tiếng cầm tiếng sắt bẻ hai,
Tiếng chuông, tiếng trống, bên tai rập rình.
Một đôi tài sắc vừa xinh,
Đố Tăng Đô vẽ bức tranh nào bằng?
110. Một rằng thế thế hai rằng sinh sinh.
Đá kia tạc lấy lời minh,
Vàng kia thiếp lấy chữ tình mà treo,
Xét nàng nết đủ mọi điều,
Đã niềm hiếu thảo, lại chiều đoan trang.
115. Ở trên hiếu thuận song đường,
Lòng quỳ dám trễ, tay khương nào rời.
Câu thơ liễn nhứ ngâm chơi,
Dẫu tài nàng Tạ đã xơi cho tày.
Khuyên chàng kinh sử đêm ngày.
120. Thanh mây mong nhắc chân giầy cho cao.
Nghi gia hai chữ thơ Đào,
Nhận ra trăm nết, nết nào còn chê.

Thị Kính Bị Nghi Oan Giết Chồng

Hôm mai trong chốn thâm khuê,
Kẻ đường kim chỉ, người nghề bút nghiên.
125. Canh khuya bạn với sách đèn,
Mỏi lưng chàng mới tựa bên cạnh nàng.
Phải khi liếc mắt trông chàng,
Thấy râu mọc ngược ở ngang dưới cằm.
Vô tâm xui bỗng gia tâm,
130. Dao con sẵn đấy, mới cầm lên tay.
Vừa giơ sắp tiến cho tày,
Giật mình chàng đã tỉnh ngay bấy giờ.
Ngán thay sửa dép ruộng dưa,
Dẫu ngay cho chết, cũng ngờ rằng gian.
135. Thất thần nào kịp hỏi han,
Một lời la lối rằng toan giết người,
Song thân nghe tiếng rụng rời,
Rằng: " Sao khuya khoắt mà lời gớm thay?"
Thưa rằng: "Giấc bướm vừa say,
140. "Dao con nàng bỗng cầm tay kề gần.
"Hai vai hộ có quỷ thần,
"Thực hư đôi lẽ xin phân cho tường."

Thị Kính Bày Tỏ Nỗi Oan

Nàng vâng thưa hết mọi đường,
Rằng: " Từ gảy khúc loan hoàng đến nay.
145. "Án kia nâng để ngang mày,
"Sạch trong một tiết, thảo ngay một bề.
"Bởi chàng đèn sách mỏi mê,
"Gối Ôn Công thửa giấc hòe thiu thiu.
"Thấy râu mọc chút chẳng đều,
150. "Cầm dao tiến để một chiều như nhau.
"Há rằng có phụ tình đâu,
"Muôn trông xét đến tình đầu kẻo oan.
"Thác đi phỏng lại sinh hoàn,
"Thì đem lá phổi buồng gan giãi bày".

Thị Kính Bị Nghi Ngờ Ngoại Tình

155. Cô công rằng: " Bảo cho hay,
"Trộm hương, cắp phấn cũng đầy chan chan.
"Mấy người một ngựa một an,
"Nay Trương, mai Lý thế gian hiếm gì?
"Ấy may mà tỉnh ngay đi,
160. "Đỉnh đình đinh nữa có khi còn đời.
"Sự này chớ lấy làm chơi",
Sai người tức khắc đến mời Mãng Ông.
Trách rằng: " Sự mới lạ lùng,
"Sinh con ai dễ sinh lòng ấy đâu?
165. "Sắt cầm bỗng dở dang nhau,
"Say đâu với đứa trong dâu hẹn hò.
"Sông kia còn có kẻ dò,
"Lòng người ai dễ mà đo cho cùng.
"Sự này mười mắt đều trông,
170. "Thôi đừng tra hỏi, gạn gùng nữa chi.
"Nghe anh nào có bụng gì,
"Đem lòng dạy dỗ sau thì mặc anh."
Lặng nghe kể hết sự tình,
Ngậm ngùi nghĩ đến con mình mà thương.
175. Nỗi kia, đoạn nọ ngổn ngang,
Tủi thân khôn đậu hai hàng mưa sa.
Thưa rằng: " Trong nghĩa thông gia,
"Ơn lòng chiếu cố thực là hậu thay.
"Hiếm hoi mới một chút này,
180. "Được nương cửa ấy, đã may bội phần,
"Nguyền xưa mong vẹn Tấn Tần,
"Hai non ngoảnh lại cho gần cả hai,
"Nào ngờ trẻ mỏ nghe ai,
"Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình.
185. "Phù dung nỡ để lìa cành,
"Giếng thơi nỡ để rơi mình từ đây.
"Nước trong bát, đã rời tay,
"Có còn bốc lại cho đầy được chăng?
"Mưa tan mây cuốn nửa chừng,
190. "Rộng dung dạy thế, xin vâng lĩnh về.
"Lờn bơn chịu ép một bề,
"Quản làm sao được kẻ chê người cười".
Gọi con đến trước lạy người,
Lạy lương nhân đã, sẽ rời chân ra.

Thị Kính Từ Giã Nhà Chồng

195. Lòng nàng xiết nỗi xót xa,
Má đào ủ dột mặt hoa âu sầu.
Đến nơi làm lễ khấu đầu,
Lạy công cô đoạn, rồi sau lạy chồng.
Như tuôn giọt lệ ròng ròng,
200. Nín hơi thổn thức giãi lòng sau xưa.
Kể từ kim cải duyên ưa,
Giây leo cây bách mong nhờ về sau.
Dù ai phụ bạc cùng nhau,
Đã thần ba thước trên đầu chứng tri.
215. Vì đâu phút hợp, phút ly,
Kiếp này đã lỡ, chắc gì kiếp sau.
Tiếc công Ô thước bắc cầu,
Chàng Ngưu, ả Chức giã nhau từ rày.

Nỗi Đau Chia Lìa Của Thị Kính

Ngập ngừng tới lúc chia tay,
210. Đôi bên sùi sụt, bốn mày châu chan (*).
Ai làm cho phượng lìa loan,
Đang tay nỡ bẻ phím đàn làm đôi.
Lòng chàng nghĩ lại bồi hồi,
Trước kia còn giận, sau rồi lại thương,
215. Duyên này mà đã dở dang,
Còn nên gảy khúc cầu hoàng (**) nữa sao?
Lưu tô sương gió lọt vào,
Đem mâm mà chứa ngọc giao hẳn đầy,
Phấn kia còn dấu bình này,
220. Hương kia còn dính áo này chưa phai.
Xanh xanh khóm liễu Chương đài,
Tiếc thay đã để tay ai vin cành.
Muôn thu viếng chốn Giai thành,
Vẫn còn hai chữ bất bình mang đi.
___________
* châu chan: nước mắt đầm đìa.
** Cầu hoàng: Tức khúc Phượng Cầu Hoàng do Tư Mã Tương Như gãy cho Trác Văn Quân nghe.

Thị Kính Sau Khi Về Nhà Cha Mẹ

225. Nàng đi dở bước vu quy,
Nhân duyên thôi có nghĩ gì như ai.
Đã oan về chiếc tăng hài,
Mặt nào mà lại đi hai lần đò.
Trách người sao nỡ dày vò,
230. Để cho Tiểu Ngọc giận no cũng già.
Nhạn hàng phỏng có đôi ba,
Thà rằng minh mục, hơn là ô danh.
Tủi vì phận liễu một cành,
Liễu đi thì để mối tình cậy ai?
235. Phòng riêng vò võ hôm mai,
Trông ngày đằng đẵng lại dài hơn năm.
Buồng trong giọt ngọc đầm đầm,
Mùi ăn không nhớ, giấc nằm không ngon.
Nực cười sự nhỏ cỏn con,
240. Bằng lông mà nảy nên cồn Thái Sơn.
Vẻ chi chút phận hồng nhan,
Cành hoa nở muộn thì tàn mà thôi.
Xót thay tóc bạc da mồi,
Vì ai nên nỗi đứng ngồi chẳng khuây.
245. Dày vò chút phận thơ ngây,
Sự vui chưa thấy, thấy ngay sự phiền.
Lấy gì báo đáp thung, huyên,
Dễ đem má phấn mà đền trời xanh,
Có khi dốc chí tu hành,
250. Lánh mình trần tục, nương miền Thiền môn.
Độ trì nhờ đức Thế Tôn.
Dở dang thửa trước, vuông tròn mai sau.
Nghiêm, từ hưởng phúc về lâu,
Họa đền nghĩa nặng ơn sâu cho bằng.
255. Thượng thừa là Phật là Tăng,
Xích thằng đã ủi, kim thằng hẳn giai,
Chỉn e thưa gửi rõ bài,
Thương con hẳn chẳng nỡ hoài cho đi.
Thôi thôi xuất cáo làm chi,
260. Thân này còn quản thị phi được nào!
Bàn thầm mọi lẽ thấp cao.
Ba mươi sáu chước chước nào là trên?

Thị Kính Cải Trang Trốn Đi

Xuất gia quyết một gan liều,
Phụ tinh, đới nguyệt bước lên dặm đường.
265. Quần chân áo chít dịu dàng,
Giả hình nam tử ai tường căn nguyên.
Song đường thấy sự ngạc nhiên,
Ruột tằm bối rối, thêm phiền não ra.
Biết đâu dặm thẳm đường xa,
270. Biết đâu giếng cạn, hay là bể sâu.
Chốc là phần ấy tuổi đầu,
Đến nay cả lớn, vừa hầu cậy trông.
Giải kia lầm giắt chữ đồng.
Tủi duyên ấy, để nỡ lòng sâm thương.
275. Hay là bực tuyết buồn sương.
Như ai khoét vách, trèo tường, chớ chơi.
Vậy thì sao chẳng một lời,
Biết mà gả phắt cho đời là xong.
Đá vàng nghe cũng bền lòng.
280. Lẽ nào trống thủng bồng long đến điều,
Vì đâu gió quở mưa trêu,
Để nguồn trôi nổi, cho bèo mênh mông.
Mắt lòa, chân chậm, răng long,
Để như Lữ Ngọc hết công tìm tòi,
285. Biết bao nước mắt mồ hôi,
Cây đồng được mấy mươi chồi cho cam?
Bây giờ đôi ngả bắc nam,
Biết còn quanh quẩn cõi phàm hay không?
Nghìn năm nghiêng lở non Đồng,
290. Biết còn ứng tiếng Lạc Chung đó là?
Thương thay lụ khụ tuổi già,
Dế năm canh nguyệt, Cuốc ba tháng hè.

Thị Kính Vào Tu Tại Chùa Văn Tự


Nàng từ xa chốn hương khuê,
Nỗi nhà man mác mọi bề mà lo.
295. Cũng toan gở mối tơ vò.
Thành sầu cao ngất phá cho tan tành.
Tưởng ơn trời bể mông mênh,
Dễ mà đền được ân tình ấy đâu?
Tà tà bóng ngả cành dâu?
300. Sớm khuya dưới gối ai hầu hạ thay?
Vắng người khuất mặt lúc này,
Lòng người thiểu não biết ngày nào nguôi?
Nghĩ điều mưa nắng xa xôi,
Cảm thương đòi đoạn, bồi hồi chừng nao!
305. Chân trời đất khách đã lâu,
Chiêm bao lẩn thẩn ở đâu quê nhà.
Hỏi thăm dặm liễu dần dà,
Ngờ đâu Văn Tự chẳng là ở đây,
Bốn bề phong cảnh lạ thay,
310. Bồng lai khi cũng thế này mà thôi.
Cửa Thiền sẽ lẻn chân coi,
Trông lên sư phụ vừa ngồi tụng kinh.
Mưa hoa rảy khắp bên mình,
Nhấp nhô đá cũng xếp quanh gật đầu.
315. Mới hay đạo Phật rất mầu,
Nghĩ đây cũng dễ đổi sầu làm vui,
Chờ khi kinh giáo vừa rồi,
Lạy sư phụ, bạch khúc thưa tỏ tường.
Trình bày tên họ gia hương,
320. Nhà xưa theo dấu văn chương cũng là.
Chán vùng danh lợi phồn hoa,
Chắp tay xin đến Thiền già quy y.
Sư rằng: " Này đạo từ bi,
"Rộng đường phổ độ, hẹp gì trần duyên.

Thị Kính Quy Y Cửa Phật

325. "Nhưng sao đương độ thiếu niên,
"Nhìn xem phong thể cũng nên con người.
"Cớ chi nhà lối xa khơi,
"Đem mình đài các, vào nơi lâm tuyền.
"Hay là tủi phận hờn duyên,
330. "Hay là đeo lụy mang phiền chi chăng?
"Chỉn e vượn Sở lạc chừng,
"Bận lòng đến cả cây rừng, chưa minh?".
Thưa rằng: "Trẻ mỏ thư sinh,
"Làm chi cho được luỵ mình, chớ e!
335. "Nền nhân nhờ bóng sân hòe,
"Cũng may tới cửa ngựa xe với người.
"Đoái trông thế sự nực cười,
"Như đem trò rối mà chơi khác gì.
"Phù vân một đóa bay đi,
340. "Khi thì áo trắng, khi thì muông đen
"Chật đường chen chúc như nêm,
"Cân đai nhan nhản người quen với mình.
"Chẳng thèm ra áng công khanh,
"Mà đem thân thế làm hình dịch chi.
345. "Cho nên mến cảnh trụ trì
"Dám xin nhờ bóng tăng huy xét lòng."
Sư khen rằng: "Kẻ nho phong,
"Đã say đến chữ sắc không đấy mà !
"Kìa bào, kìa ảnh phút qua,
350. "Kìa sương, kìa chớp, kìa là chiêm bao
"Lọ là tranh trí thấp cao,
"Kẻ xem khoái chí, người gào thất thanh
"Lấy ai làm nhục làm vinh,
"Trăm năm là nấm cỏ xanh rì rì.
355. "Sao bằng vui thú liên trì,
"Dứt không tứ tướng, sá gì nhị biên,
"Đạo này huyền thực là huyền,
"Hư vô mà vẫn trang nghiêm thế này,

Thị Kính Đổi Tên Là Kính Tâm


Tiểu đã mến đạo đến đây,
360. "Kính Tâm tên đặt từ nay gọi thường".
Vâng lời nương cảnh thượng phương,
Khêu đèn Bát nhã, gióng chuông Tam huyền.
Chân kinh ghi chữ tâm truyền,
Trực tòa Long nhiễu, vui miền Hổ khê.
365. Đòi cơn tưởng nỗi hương khuê,
Người đi nghìn dặm, bóng về năm canh.
Sự mình, mình giận với mình,
Nặng tình cũng phải nén tình làm khuây.
Thanh gươm trí tuệ mài đây,
370. Bao nhiêu khổ não cắt ngay cho rồi.
Hương xông pháp giới ngùi ngùi,
Thông rung trống kệ, trúc hồi mõ kinh.
Có người cảnh lại càng thanh,
Bồn không cũng nảy ra cành liên hoa.
375. Đã lồng ba tấm cà sa,
Nhưng người tiên vần trông ra khác phàm.
Dập dìu trước chốn thiền am,
Kẻ hoài xuân những muốn làm ni cô.
Ngỡ chàng Phan Nhạc đấy ru,
380. Ra đâu cũng ném quả cho tiếc gì.

Thị Mầu Phải Lòng Kính Tâm

Trời sinh tư sắc làm chi,
Hoa thơm bướm cũng có khi bợn lòng.
Trong làng có một phú ông,
Gia tư đọ với Thạch Sùng kém đâu.
385. Tiểu thư ở chốn hồng lâu,
Tuổi vừa đôi tám Thị Mầu là tên.
Lá hồng đặt xuống nâng lên,
Mối duyên đo đắn chưa nên mối gì.
Nào rằng giữ nết khuê vi,
390. Ngày rằm mồng một cũng đi cúng đàng
Nhác trông thấy tiểu dịu dàng,
Sóng thu xui khiến cho nàng khát khao.
Người đâu có dáng thanh tao,
Bóng trăng dưới nước, vẻ sao trên trời.
395. Đáp thưa chưa kịp hết lời,
Mới giàn mặt, thoắt đã rời chân đi.
Khấn sao đức Phật độ trì,
Xui ra, họa có chước gì được thân.
Như không phải kiếp Châu trần.
400. Thì xin một trận phong vân cũng nhờ.
Lạ thay tiểu vẫn hững hờ,
Mấy phen thời cũng thờ ơ với mình.
Hoa kia nói, hẳn nghiêng thành,
Chào hoa hoa lại vô tình mới căm.
405. Tri âm chẳng gặp tri âm,
Để ai mong đứng mong nằm, sầu riêng,
Trách ông Nguyệt lão nào thiêng,
Có khi bên Thích cũng kiêng kẻo là!
Đăm đăm tưởng nguyệt, mơ hoa,

Thị Mầu Tư Thông Với Đứa Ở

410. Biết sao khuây khỏa cho qua cơn sầu.
Trong nhà sẵn đứa thương đầu,
Quyền nghi một chút dễ hầu ai hay
Nào ngờ gió thổi mây bay
Hạt kia gieo xuống đợi ngày mà sinh
415. Ba trăng coi đã khác hình
Bữa cơm thì biếng, mùi chanh thì thèm.

Phú Ông Tra Hỏi Thị Mầu

Song thân ngờ, mới hỏi xem,
"Sao con lại mọc ra điềm chẳng hay?
"Thế mà ai hỏi bấy nay,
420. "Đôi bêu tay áo chẳng day bên nào
"Lỡ ra rồi biết làm sao,
"Chớ con trả mận gieo đào với ai?
"Dễ mà ăn cáy bưng tai,
"Dăng dăng nghe chuyện bên ngoài hổ ngươi".
425. Nàng rằng: " Đâu khéo những lời,
"Ngọc lành ai có dại đời thế đâu?
"Cành hoa vẫn giữ còn màu,
"Con oanh dẫu hót cho sầu, trối thây.
"Ví dù tính nước lòng mây.
430. "Nhà ma nào chịu đến rày chửa đi.
"Năm xung tháng hạn phải khi,
"Hóa ra thế ấy hỏi chi tức mình?"
Dứt lời nghe mõ nguyệt bình,
Rằng đòi con gái ngoại tình ra tra.
435. Phú ông thấy sự xấu xa,
Trở vào tắc lưỡi, trở ra vật mình.
Rằng: "Con sinh sự, sự sinh,
"Há rằng vạ ở trời xanh gieo vào,
"Một là động địa làm sao,
440. "Nước phương mộc dục chảy vào chẳng sai,
"Hai là lầm thuốc dông dài,
"Cái dâm dương hoắc thì ai cũng vừa,
"Ba là phải đứa trao bùa,
"Miếng trầu hoan hỷ nó cho bao giờ.
445. "Vô tình nào có ai ngờ,
"Thế mà ăn nói ỡm ờ như không.
"Khôn mà thưa gửi cho xong,
"Chẳng thì bè chuối trôi sông chẳng hòa."

Thị Mầu Bị Đưa Ra Đình

Dắt tay kính dẫn nàng ra,
450. Con mang bụng nặng, cha già theo sau.
Những là chê khó chê già,
Đến nay con dại dễ hầu ai mang?
Phú ông nghe nói hổ hang,
Nhủ rằng: " Sao đấy liệu đường mà đi".
455. Thưa rằng: " Hổ phận nữ nhi,
"Tam tòng(*) vẫn giữ một ly dám rời.
"Dẫu khi bãi Hán chơi bời,
"Đố người cường bạo một đời dám trêu.
"Điều đâu như dệt như thêu,
460. "Điều đâu ai khéo đặt điều xấu xa.
"Có đâu những thói dâm tà,
"Bởi chung xấu máu hóa ra thế này.
"Thực là vạ gió tai bay,
"Bỗng dưng gắp lửa bàn tay tội đời".
465. Làng rằng: "Nào phải nói chơi,
"Đừng quen dao lá những lời vắt chanh,
"Tướng kia coi đã hiện hình
"Nhỡn quang như thủy có lành được đâu,
"Chẳng hay ngày tháng bao lâu,
470. "Má hồng coi đã ra màu xanh xanh.
"Phải ai thì thú thực tình,
"Luật cho đoàn tụ cũng thành thất gia
"Không thì một chữ thân qua,
Chín trâu: "Chưa dễ chuộc ra được nào".
475. Nghe lời đe nạt mà nao,
Nghĩ mình đã trót, dễ sao bưng bồng.
Thương đầu nò đã tếch xong,
Nói ra thêm xấu, vả không có bằng.
Phép người đã cứ cung xưng,
480. Yêu ai chỉ nấy, may chưng được nhờ.
Thưa rằng: "Trước hãy còn sơ,
"Cạn sông thì đá sờ sờ khôn che.
"Xưa nay ở chốn thâm khuê,
"Dù ong hay bướm chưa hề biết ai.
485. "Phải khi lên chốn thiền trai,
"Kính Tâm tiểu ấy gặp ngoài sau bia.
"Quá yêu tôi đã nguyền thề,
"Nhụy hoa phó mặc bướm kia ra vào.
"Dù nên cầu bắc bến nào,
490. "Nhờ làng ơn ấy đời nào dám quên."
Rõ ràng chỉ mặt rõ tên,
Truyền đời tiểu đến nhỡn tiền đôi co.
___________
(*) Tam tòng: theo cha, theo chồng, theo con (Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử)

Kính Tâm Bị Làng Tra Hỏi

Mảng tin, thầy, tớ đều lo,
Dữ, lành nào biết duyên do việc gì?
495. Vâng lời sư dẫn tiểu đi,
Tay thì lần hạt, miệng thì tụng kinh.
Đến nơi làng hỏi thực tình:
"Tiểu kia đã quyết tu hành đến đây.
"Sóng thu sao hãy còn lay,
500. "Thị Mầu kia đã trình bày phân minh.
"Nói ngay thì cũng thứ tình,
"Liệu ta chớ có dối quanh nữa đòn!"
Lặng nghe đau đớn lòng son,
Kiếp tu, quả ấy có tròn được chăng?
505. Bây giờ cải dạng nam trang,
Nói ra dễ giữ thói hằng được đâu!
Thật vàng dẫu lửa mà sao,
Đốt than mà thử mấy tao cũng dầu!
Trước sau nông nỗi gót đầu,
510. Rằng: " Câu không sắc dễ hầu dám sai.
"Như còn bợn dạ trần ai,
"Thì xin có đức Như Lai trên đầu".
Trái tai, làng hỏi Thị Mầu,
Cứ thưa một mực trước sau rành rành.
515. Làng rằng: " Thôi chẳng oan tình,
"Tiểu kia cứ thực mà trình mới xong.
"Phải suy Phật ấy là lòng,
"Như đường gia thất cũng không cấm nào.
"Thôi đừng dối Phật, dối nhau,
520. "Ăn hoa lội nước xơi rau qua rào.
"Mộc thiên chẳng dỗ được nào,
"Buồn mình lại quyến đứa vào vui chơi.
"Giả hình làm tiểu đời đời,
"Dối ai dễ dối được trời kia ru!
525. "Liệu ba mươi sáu đường tu,
"Chẳng thì văn bút, vũ vồ dễ chi !"

Kính Tâm Bị Đòn


Lời sao cũng cứ tri tri,
Túi roi vồ nọc tức thì truyền mau.
Làm cho chín khúc cùng đau,
530. Đào nhăn nhó mặt, tiểu cau có mày.
Hãy đường gặp trận gió tây,
Lá rơi rải rác, hoa bay tơi bời.
Mười phương Phật chín phương Trời,
Chưa hay đến sự dưới trời oan ru?
535 Đuốc nào soi thấu lời vu,
Bôi nhoà đen trắng lộn mù phải chăng?
Càng van, càng buộc khăng khăng,
Nỡ nào để tiếng thầy tăng giết người.
Vóc bồ xem đã tơi bời,

Nhà Sư Xin Bảo Lĩnh Kính Tâm

540. Thương thay sư mới cất lời van lơn.
Thưa rằng: " Làm phúc nào hơn,
"Mở lòng Bồ tát dẹp cơn lôi đình.
"Khoán làng xin nộp phân minh,
"Dại khôn xin hãy thứ tình một phen"
545. Một lời đạo đức nói lên,
Dẫu người độc dữ cũng nên xuôi lòng.
Rấp toan khảo đã cho cùng,
Nay sư đã lĩnh thì dung cho về.
Bè từ tế độ cũng ghê,
550. Chẳng thì sa chốn sông mê còn gì?
Ngửa nhờ giọt nước dương chi,
Dẫu cho đã héo rồi thì lại tươi.
Dần dà sư mới ngỏ lời,
Rằng: " Con đã mắc tiếng người chê bai.
555. "Tam Quan ra ở mái ngoài,
"Kẻo e miệng thế mỉa mai đến thầy,
"Dù con thiệt có chuyện này
"Lòng trần rũ sạch, từ nay thì chừa.
"Như không, mà phải tiếng ngờ,
560. "Cũng nên khuyên gượng làm ngơ kẻo buồn."

Nỗi Niềm Kính Tâm Khi Ở Tam Quan

Vâng lời ra ở thuyền môn,
Trong toà phương trượng dám còn vào ra.
Nương mình bên khóm cúc hoa,
Một hai chồi trúc, năm ba cụm tùng,
565. Gương bạch nguyệt quạt thanh phong.
Cười cùng thiếu nữ bạn cùng thuyền quyên.
Lấy gì làm thú giải phiền,
Quyển kinh trăm lá, ngọn đèn một hoa.
Bạch vân kìa nẻo xa xa,
570. Song thân ta đấy là nhà phải không?
Bể, non chưa chút đền công,
Bấy lâu nay những nặng lòng vì con.
Ngỡ đà qua nạn Cự môn,
Ai hay Thái tuế hãy còn theo đây,
575. Tiền sinh nghiệp chướng còn đầy,
Cho nên trời mới đem đày nhân gian,
Mắt phàm khôn tỏ ngay gian,
Hai phen đem buộc tiếng oan tày trời.
Châu kinh tụng mấy muôn lời,
580. Tai ương hay cũng rụng rời như tro.
Sá thù chi đứa dâm ô,
Nước tuỳ duyên rửa đi cho kẻo mà!
Chữ răn: Nhẫn nhục nhiệm hòa,
Nhẫn điều khó nhẫn mới là chân tu.
585. Lọc vàng nào quản công phu,
Mắt ngừng trên vách, mấy thu đã chầy,

Thị Mầu Giao Con Cho Kính Tâm

Lần lần tính đốt ngón tay,
Thị Mầu đã đủ đến ngày sinh trai.
Phú ông chi khéo nỡ hoài,
590. Con ai thì phó trả ai giữ giàng.
Lòng này dở dở, dang dang,
Lọt lòng hôi hổi chẳng thương được nào?
Trên tay nâng giọt máu đào,
Hầu đi lại đứng, toan vào lại ra.
595. Ngỡ chơi đâu biết thế mà,
Cắn răng đem vứt ruột rà cho ai.
Cắm đầu ra nẽo thiền trai,
Ôm con len lén đứng ngoài mái hiên,
Tiểu đương tụng niệm khấn nguyền.
600. Bỗng nghe tiếng trẻ khóc lên giật mình.
Ngoảnh đi thì dạ chẳng đành,
Nhận ra thì hóa ra mình chẳng ngay.
Gớm thay mặt dạn mày dày,
Chân chân đem trả con đây mà về,
605. Cơ thiền kể cũng khắt khe,
Khéo xui ra đứa làm rêu riếu mình.

Kính Tâm Nuôi Con Thị Mầu

Nhưng vì trong dạ hiếu sinh,
Phúc thì làm phúc, dơ đành chịu dơ.
Cá trong chậu nước bơ vơ,
610. Khi nay chẳng cứu, còn chờ khi nao?
Chẳng sinh cũng chịu cù lao,
Xót tình măng sữa, nâng vào trong tay,
Bữa sau sư phụ mới hay,
Dạy rằng: " Như thế thì thày cũng nghi.
615. "Phỏng như khác máu ru thì,
"Con ai mặc nấy can gì đa mang?"
Bạch rằng: " Muôn đội thầy thương,
"Xưa nay thầy dạy mọi đường nhỏ to.
"Dù xây chín đợt phù đồ,
620. "Sao bằng làm phúc cứu cho một người.
"Vậy nên con phải vâng lời,
"Mệnh người dám lấy làm chơi mà liều".
Sư nghe thưa thốt mấy điều,
Khen rằng: "Cũng có ít nhiều từ tâm".
625. Rõ là nước lã vẫn lầm,
Mà đem giọt máu tình thâm hòa vào.
Mẹ vò thì sữa khát khao,
Lo nuôi con nhện làm sao cho tuyền.
Nâng niu xiết nỗi trân chuyên,
630. Nhai cơm mớm sữa, để nên thân người,
Đến đâu ai cũng chê cười,
Tiểu kia tu có trót đời được đâu?
Biết chăng một đứa thương đầu,
Mình là hai với Thì Mầu là ba.

Tình Mẫu Tử

635. Ra công nuôi hộ thiệt là,
Đương buồn có trẻ hóa ra đỡ buồn.
Khi trống giục, lúc chuông dồn,
Tiếng chuông lẫn tiếng ru con tối ngày.
Phù trì như thổi ra ngay,
640. Lọ phương hoạt ấu, lọ thầy bảo anh.
Bùa thiên đã sẵn kim kinh,
Ma vương kia cũng phải kinh lọ là.
Thoi đưa tháng lại ngày qua,
Mấy thu mà đã lên ba tuổi rồi.
645. Con mày mà giống cha nuôi,
Hình dung ý tứ khác nòi bản sinh.
Mai ngày đến lúc trưởng thành,
Cơ cừu dễ rạng tiền trình hơn xưa.
Vừa mừng con đã sở sơ,
650. Ai ngờ tằm kéo hết tơ thì già.
Gió vàng một phút thoảng qua,
Lá ngô biến sắc cành hoa ủ màu.
Than rằng này đạo cao sâu,
Cam lòng tịch diệt ngon đâu phàm trần.
655. Hóa thân thì mượn chân thân,
Siêu thân được lượm tinh thần mang đi.
Ký quy đành chẳng lệ chi,
Đoái tình trứng nước, nghĩ thì càng thương.

Kính Tâm Viết Thư Dặn Con Rồi Siêu Thoát

Gọi con từ giã mọi đường,
660. Bút hoa mới viết vài hàng căn nguyên.
Thảo thư dặn rõ cẩn truyền,
Cầm tay, rồi sẽ tìm lên quê nhà.
Chờ khi xả tự thoát ra,
Lên hầu Sư phụ rồi mà bạch ngay.
665. Dứt lời thoắt đã chia tay
Hồn hương đã sẵn xe mây rước về.
Khen cho bé nhỏ mà ghê,
Vật mình lăn khóc ngồi kề một bên.
Vâng lời nhủ lại dám quên,
670. Xăm xăm lên bạch Sư trên Thiền đường.
Nghe lời, sư nghĩ mà thương,
Dạy rằng: " Nào bản đạo trường ra coi.
"Kính Tâm chầu Phật đi rồi,
"Phải ra xem sóc, cứ noi lệ thường".

Kính Tâm Được Minh Oan

675. Giờ lâu vào bạch rõ ràng,
Rằng nay tiểu ấy coi dường nữ ni.
Sư rằng: " Nghe nói hồ nghi,
Vãi đâu ra thử, có thì lại thưa".
Vãi rằng: " Sự chẳng còn ngờ,
680. "Thế mà đày đọa bấy giờ đến nay".
Sãi vào trình với làng hay,
Quả nhiên xóm nọ thôn này đổ ra.
Xôn xao tín nữ, lão bà,
Đều rằng tu thế mới là chân tu.
685. Cha con Mầu thị phao vu,
Mõ truyền lập tức ra cho làng đòi.
Khoán sư dân đã thu rồi,
Chiểu thu nộp một bắt bồi làm hai.
Trị tang các việc trong ngoài,
690. Phú ông còn đổ cho ai được nào?
Tiểu nhi sư mới gọi vào,
Cha con nhủ lại những sao bây giờ?
Bạch rằng: "Thương xót con thơ,
"Trối trăn có viết một tờ lại đây".
695. Xem thư sư phụ mới hay,
Thương cho tiếng nọ điều này những oan.
Xa xôi cách mấy trùng san,
Cho đưa thư tới Hương Quán quê nàng,
Sắm sanh lễ vật mọi đường,
700. Phú ông vâng phải tính phương chu tuyền.
Ngửa tay chịu việc tần phiền,
Nhờ con báo bổ đã nên cam lòng.
Thị Mầu cùng bạn má hồng,
Để tang phải khóc là chồng dở dang.
705. Phần thì hổ với dân làng,
Phần thì rầu với song đường nơi đây.
Còn người con cái thẹn này,
Phải liều như thể vợ thầy Trang sinh,
Trầm luân kiếp ấy đã đành,
710. May ra còn có chút tình xót xa.

Nỗi Nhà Họ Mãng Khi Nhận Được Thư

Xót thay họ Mãng tuổi già,
Bức thư đưa đến mở ra rụng rời.
Vân mòng đã mấy năm trời,
Thấy thư lại hóa ra người biệt ly.
715. Ỷ hòe một giấc còn chi,
Người là người cổ, thư thì thư không.
Quản bao nước thẳm, non cùng,
Đeo khăn quảy gánh thẳng giong tức thì,
Nghe tin Thiện sĩ theo đi,
720. Gánh sầu san sẻ, nặng nề cả ba
Thắp cao dặm trúc ngàn hoa,
Qua hồ Tây đến đây là chùa Văn.
Cần quyền xót nỗi song thân,
Nước non len lỏi mấy lần thẳm xa.
725. Ngửng trông ba thước hồng la,
Trách thầy Tử hạ khóc mà được chăng?
Thiềm cung từ vắng ả Hằng,
Tìm kim đáy nước mò trăng giữa đầm.
Non Hành nhạn vắng tin thăm,
730. Sông ngô tìm cá, thì tăm cũng chìm,
Bấy lâu tin tức đã im,
Ai hay di thể còn tìm thấy đây?
Giữa đường thoát gánh khỏi tay,
Thông già, huyên cỗi sau này làm sao?
735. Lòng chàng chín khúc tiêu hao,
Hạt châu lai láng, thấm bào như dong.
Lời nguyền chỉ núi thề sông,
Tiếng là da mở, nghĩa cùng thịt xương.
Tơ duyên bỗng xẻ đôi đường,
740. Vì anh lỗi đạo, cho nàng ngậm oan,
Châu rồi có lẽ phục hoàn,
Cũng mong Liễu lại tay Hàn mai ngay.
Nửa chăn để bụi đã đầy,
Uyên uơng ước lại sum vầy đồng khâm
745. Vi Cao lòng vẫn chăm chăm,
Ngọc Tiêu phỏng độ mấy năm tái hoàn?
Thề rằng chán nguyện nhân gian,
Lại xin theo dấu Niết bàn ở đây.
Họa chăng gặp kiếp sau này,
750. Chẳng thì xin hóa làm cây Hàn Bằng.
Ai trông thấy chẳng ngập ngừng,
Động lòng mà khóc người dưng sụt sùi.
Một đoàn bồ bạt tới lui,
Dọn đường tổ đạo đặt nơi ủy hình.
755. Theo đưa kia biết bao tình,
Đứa nuôi hoàng khẩu, đấng sinh bạch đầu.
Tiếng tiêu inh ỏi giọng sầu,
Một giây bạch bố bắc cầu độ vong,
Kìa ai muốn khảo cho cùng,
760. Theo đưa cũng chạnh tấm lòng ăn năn.
Nỗi cơn lệ vũ sầu vân,
Vang hồi pháp khí, rung cành linh phan.
Vùi hương chôn ngọc đã an,
Cửa thiền mới đặt pháp đàn làm chay.
765. Đủ đồ thập cúng sẵn bày,
Lòng đi ba cõi hương bay chín trời,
Bảo đường tụng niệm mấy lời,
Chúc cho giải thoát sang đời mai sau.

Kính Tâm Siêu Thăng Thành Phật Quán Âm

Ai hay phép Phật nhiệm mầu,
770. Có khi nước Trúc ở đâu cũng gần.
Giữa trời kết đóa Tường Vân,
Đức Thế Tôn hiện toàn thân xuống đàn.
Ào ào dạng bóng tường loan,
Tràng phan bảo cái giao ban âm thầm.
775. Truyền rằng nào Tiểu Kính Tâm,
Phi thăng làm Phật Quán Âm tức thì.
Lại thương đến đứa si nhi,
Trên tay cho đứng liền khi bấy giờ.
Kìa như Thiện Sĩ lờ đờ,
780. Cho làm chim vẹt đứng nhờ một bên,
Độ cho hai khóm thung, huyên,
Giơ tay cầm quyết, bước lên trên tòa.
Siêu thăng thoát cả một nhà,
Từ nay phúc đẳng hà sa vô cùng,
785. Lên miền Cực Lạc hội đồng,
Mọi người khi ấy đều trông rành rành.
Cho hay lành lại gặp lành,
Nam mô Di Phật tu hành thì hơn.

{Xem Điển Tích: Quan Âm Thị Kính}


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1695)
Người đã đến, vầng hồng dương rạng rỡ Bước nhiệm huyền bừng nở những đài sen,
(View: 1730)
Trong những bài thuyết pháp, Lục Tổ Huệ Năng nói nhiều đến thấy tánh, trí huệ Bát nhã… nhưng ngài cũng nói nhiều đến ...
(View: 2552)
Tôi là dòng suối nhỏ Reo ca dưới mặt trời Uốn mình qua rừng vắng Lòng cuộn lá thu rơi.
(View: 3301)
Khi Phật giáo lần đầu du nhập vào Trung Quốc, những người nắm giữ quyền lực không chỉ dần tin và thực hành theo Phật giáo mà họ cũng cố gắng kiểm soát nó.
(View: 3398)
Phật giáo Tây Tạng đã trải qua những thời kỳ thăng trầm gắn với những biến cố lịch sử làm thay đổi đời sống con người và xã hội.
(View: 4720)
Hình ảnh con trâu tượng trưng cho tâm ý của chúng sinh. Mỗi người ai cũng đều có một con “trâu tâm" của riêng mình.
(View: 5351)
Đông đã qua rồi xuân ở đây Vườn xuân hoa nở nắng xuân đầy Xuân tâm rạng chiếu mầm xuân dậy Ánh nguyệt ngời soi tuệ nghiệp xây
(View: 4166)
Chúng ta đã quen với thể loại thơ Thiền sáng tác nhiều thế kỷ trước từ các ngài Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Hương Hải…
(View: 2700)
Cầu cho Nước Mỹ an lành, Hùng mạnh bác ái dẫn đầu Năm Châu, Tự Do lan tỏa địa cầu, Nhân dân hạnh phúc, yên an, thái bình...
(View: 3776)
Nơi thành Xá Vệ xưa kia Vợ chồng nhà nọ rất chi là giàu Vì cha ông họ từ lâu Chết đi để lại đời sau gia tài.
(View: 4701)
Bốn người bạn thuở xa xưa Môn sinh trường học trầm tư vùng này Cùng nhau quán tưởng hàng ngày, Một hôm cam kết từ nay thi tài
(View: 4195)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
(View: 3983)
Bốn chín ngày đêm nhập định thiền Kiết già phu tọa cạnh bờ thiêng Thân tâm khế hợp điều hơi thở Ý tứ hài hoà quán pháp duyên
(View: 3889)
Thành Xá Vệ nước Ấn xưa Có ông trưởng giả rất ư là giàu Tính tình hào hiệp từ lâu Sẵn lòng bố thí trước sau mọi nhà
(View: 4173)
Thiền sư cất túp lều tranh Một mình ẩn dật tu hành rừng sâu Thị thành xa lánh từ lâu Tâm hồn thanh thản, đạo mầu kiên trinh.
(View: 3834)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 3510)
Nắng chiều rơi rụng ven Sông. Lơ thơ tơ nắng nhuộm hồng bờ vai, Đò chiều cập bến đợi ai ? Mái chèo khắc khoải ngày dài đợi mong...!
(View: 4930)
Như Lai lẳng lặng chốn dương trần, Phóng rọi quang từ thoát khổ luân. Hóa giải nhiêu đường qua chín cõi, (**) Soi cùng khắp nẻo ứng ba thân.(*)
(View: 4486)
Từ ngày lọt lòng mẹ, Tôi biết thở một mình, Thuở bé nằm trong nôi, Tôi biết khóc gọi mẹ.
(View: 3894)
Ngày xưa ở tại nước kia Có bà goá phụ Đề Vi rất giàu Chồng thời chết đã từ lâu Lại không con cái, u sầu mãi thôi
(View: 3804)
Trong vương quốc nọ thuở xưa Có chàng hoàng tử mới vừa sinh ra Vua cha cùng với hoàng gia Đón mừng quý tử thật là vui tươi,
(View: 3995)
Thực tại được biết chắc sau này Của những gì trước đây được tưởng tượng bởi vô minh
(View: 4434)
Đêm tịnh huệ tọa thiền thu huyền mộng Giữa biển đời sóng dội gió bão giông! Hồn vũ trụ ngân vang khuya thạch động Hạt cát reo theo thế giới đại đồng...
(View: 3841)
Lái buôn tên gọi Tàu Dư Mỗi năm gần Tết thường ưa mang hàng Đi xa, đến một xóm làng Bán buôn quen biết đã hằng bao năm
(View: 6973)
Thuở xưa đức Quán Thế Âm Chọn nơi đây chốn sơn lâm tuyệt vời Mở mang Phật pháp giúp đời Đạo tràng xây dựng cho người tu tâm,
(View: 4324)
Ngày xưa ở một ngôi làng Nhiều người có của giàu sang vô cùng Ông kia giàu nhất trong vùng Có nhiều vàng bạc chứa trong nhà mình.
(View: 3615)
Ngày xưa ở một ngôi chùa Trụ trì là một thiền sư lâu đời Thầy tu từ thuở thiếu thời Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
(View: 3740)
Người ta kể chuyện ngày xưa Có người trông giống thầy tu vô cùng Cột đầu, bện tóc, hở lưng Mặc đồ rách rưới, sống vùng hoang vu
(View: 3864)
Ngày xưa ở tại nông thôn Có gia đình nọ sống luôn thuận hòa Nuôi hai bò trong trại nhà Lông màu hung đỏ, mượt mà, dịu êm
(View: 3753)
Lời quê một chút gọi là, Ân sư - hiền mẫu - sơn hà sáng soi
(View: 4539)
Xin gửi tặng độc giả xa gần hai bài thơ của nữ thi sĩ người Mỹ Louise Glück (1943-), vừa đoạt giải Nobel Văn chương, ngày thứ năm vừa qua, 08.10.20.
(View: 4623)
Sống ĐẠO vui đời có áng THƠ, Tâm bình học ĐẠO chảy dòng THƠ. THƠ hay nguyện lớn, cần nương ĐẠO, ĐẠO cả rộng bàn, dựa ý THƠ.
(View: 4635)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng Con thầm cầu nguyện trong lòng Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê
(View: 3951)
Giòng sông nào đưa ta về tĩnh lặng? Cơn gió nào thổi cuốn não phiền đi? Cỏ và cây in dấu bước chân đi, Ngồi nơi đây, trú an trong tỉnh thức.
(View: 5091)
Pháp Phật viên dung vạn cõi hòa, Người trời liễu ngộ, lặng niềm ca. Tu chơn phá động qui đường chánh, Niệm ảo ghiền tham đến nẻo tà.
(View: 4485)
A Na Luật được sinh ra Ở trong vương tộc rất là nổi danh Thật thà, hoạt bát, thông minh Múa ca, âm nhạc quả tình tinh thông
(View: 6928)
Ở bên sườn núi thuở xưa Có ngôi chùa nhỏ với sư rất già Lông mày sư tựa tuyết pha Chòm râu cước trắng mượt mà đẹp thay,
(View: 5800)
Trong ngôi thiền viện thuở xưa Đứng đầu là một thiền sư lâu đời Lìa trần tuổi chín mươi hai Danh ngài viện chủ khó ai sánh cùng,
(View: 4255)
Ni cô quyết chí tu hành Cầu tìm giác ngộ lòng thành thiết tha Nên cô nhờ thợ tạc ra Một pho tượng Phật thật là uy nghi
(View: 7572)
Đọc Thơ Phật Của Thi Sĩ Tâm Tấn - Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn
(View: 4259)
Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa Có hoàng tử nọ khi vừa sinh ra Tin lành tràn ngập quốc gia Vua, hoàng hậu với muôn nhà mừng vui,
(View: 5808)
Miền Nam Ấn Độ một thời Cách thành Vương Xá chỉ vài dặm thôi Quê hương đó chính là nơi Thầy Xá Lợi Phất ra đời thuở xưa,
(View: 4636)
Một chiếc nệm trắng tinh, Nếu chân bạn lấm lem. Mà bạn leo lên đó, Thì nệm cũng trở thành một tấm bùn nhơ.
(View: 4505)
Dù ta không có bạc tiền Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người.
(View: 4560)
Khi chim còn sống trên đời Chim ăn kiến nhỏ thấy thời khó chi, Nhưng khi chim bị chết đi Kiến thời ăn nó có gì khó đâu.
(View: 4095)
Đây lời Phật dạy lâu rồi: "Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời Của hàng vua chúa mọi thời
(View: 4627)
Có chàng chiến sỹ thuở xưa Tìm qua thăm hỏi thiền sư một lời: "Thiên đường, địa ngục đôi nơi Thực chăng hay chỉ nói chơi đặt bày?"
(View: 4110)
Thuở xưa có một thanh niên Rất là hiếu thảo khắp miền biết danh Là con một, đã trưởng thành Nhưng chưa chịu lập gia đình với ai
(View: 4222)
Có ông lãnh chúa vùng kia Một hôm cho thuộc hạ đi triệu mời Thỉnh hai vị khách tới chơi Hai thiền sư nọ là người tiếng tăm.
(View: 4634)
Anh chàng Đại Lãng thuở xưa Có tài đô vật rất ư tuyệt vời Lại thêm sức mạnh hơn người, Khi trong nội bộ ngay nơi viện nhà
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant