Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

20. Bộ Sử Truyện (94 bộ)

Wednesday, February 8, 201200:00(View: 34236)
20. Bộ Sử Truyện (94 bộ)

Bộ Sử Truyện

2026, Soạn Tập Tam Tạng Cập Tạp Tạng Truyện, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2027, Ca Diếp Kết Kinh, 1 quyển, [ Hậu Hán An Thế Cao dịch ]

2028, Ca Đinh Tỳ Kheo Thuyết Đương Lai Biến Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2029, Phật Sử Tỳ Kheo Ca Chiên Duyên Thuyết Pháp Một Tận Kệ Bách Nhị Thập Chương, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2030, Đại A La Hán Nan Đề Mật Đa La Sở Thuyết Pháp Trụ Kí, 1 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch ]

 Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2031, Dị Bộ Tông Luân Luận, 1 quyển, [ Thế Hữu Bồ Tát tạo Đường Huyền Trang dịch ]

 Bản dịch giải của HT Thích Trí Quang

2032, Thập Bát Bộ Luận, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

2033, Bộ Chấp Dị Luận, 1 quyển, [ Thiên Hữu Bồ Tát tạo Trần Chân Đế dịch ]

2034, Lịch Đại Tam Bảo Kỉ, 15 quyển, [ Tùy Phí Trường Phòng soạn ]

2035, Phật Tổ Thống Kỉ, 54 quyển, [ Tống Chí Bàn soạn ]

2036, Phật Tổ Lịch Đại Thông Tái, 22 quyển, [ Nguyên Niệm Thường tập ]

2037, Thích Thị Kê Cổ Lược, 4 quyển, [ Nguyên Giác Ngạn biên ]

2038, Thích Giám Kê Cổ Lược Tục Tập, 3 quyển, [ Minh Huyễn Luân biên ]

2039, Tam Quốc Di Sự, 5 quyển, [ Cao Lệ Nhất Nhiên soạn ]

2040, Thích Ca Phổ, 5 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2041, Thích Ca Thị Phổ, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2042, A Dục Vương Truyện, 7 quyển, [ Tây Tấn An Pháp Khâm dịch ]

2043, A Dục Vương Kinh, 10 quyển, [ Lương Tăng Ca Bà La dịch ]

2044, Thiên Tôn Thuyết A Dục Vương Thí Dụ Kinh, 1 quyển, [ Thất dịch ]

2045, A Dục Vương Tức Hoại Mục Nhân Duyên Kinh, 1 quyển, [ Phù Tần Đàm Ma Nan Đề dịch ]

2046, Mã Minh Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Hậu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2047a, Thọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2047b, Thọ Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2048, Đề Bà Bồ Tát Truyện, 1 quyển, [ Diêu Tần Cưu Ma La Thập dịch ]

2049, Bà Tẩu Bàn Đậu Pháp Sư Truyện, 1 quyển, [ Trần Chân Đế dịch ]

 Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2050, Tùy Thiên Đài Trí Giả Đại Sư Biệt Truyện, 1 quyển, [ Tùy Quán Đảnh soạn ]

2051, Đường Hộ Pháp Sa Môn Pháp Lâm Biệt Truyện, 3 quyển, [ Đường Ngạn Tông soạn ]

2052, Đại Đường Cố Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Minh Tường soạn ]

2053, Đại Đường Đại Từ Ân Tự Tam Tạng Pháp Sư Truyện, 10 quyển, [ Đường Tuệ Lập Bổn . Ngạn Tông Tiên ]

2054, Đường Đại Tiến Phước Tự Cố Tự Chủ Phiên Kinh Đại Đức Pháp Tạng Hòa Thượng Truyện, 1 quyển, [ Tân La Thôi Trí Viễn soạn ]

2055, Huyền Tông Triêu Phiên Kinh Tam Tạng Thiện Vô Úy Tặng Hồng Lư Khanh Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Lý Hoa soạn ]

2056, Đại Đường Cố Đại Đức Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Hành Trạng, 1 quyển, [ Đường Triệu Thiên soạn ]

2057, Đại Đường Thanh Tự Tam Triêu Cung Phụng Đại Đức Hành Trạng, 1 quyển, [ ]

2058, Phó Pháp Tạng Nhân Duyên Truyện, 6 quyển, [ Nguyên Ngụy Cát Ca Dạ cộng Đàm Diệu dịch ]

2059, Cao Tăng Truyện, 14 quyển, [ Lương Tuệ Kiểu soạn ]

2060, Tục Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2061, Tống Cao Tăng Truyện, 30 quyển, [ Tống Tán Ninh Đẳng soạn ]

2062, Đại Minh Cao Tăng Truyện, 8 quyển, [ Minh Như Tinh soạn ]

2063, Tỳ Kheo Ni Truyện, 4 quyển, [ Lương Bảo Xướng soạn ]

2064, Thần Tăng Truyện, 9 quyển, [ ]

2065, Hải Đông Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Cao Lệ Giác Huấn soạn ]

2066, Đại Đường Tây Vực Cầu Pháp Cao Tăng Truyện, 2 quyển, [ Đường Nghĩa Tịnh soạn ]

2067, Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, 10 quyển, [ Đường Huệ Tường soạn ]

2068, Pháp Hoa Truyện Kí, 10 quyển, [ Đường Tăng Tường soạn ]

2069, Thiên Đài Cửu Tổ Truyện, 1 quyển, [ Tống Sĩ Hành biên ]

2070, Vãng Sinh Tây Phương Tịnh Độ Thụy ứng Truyện, 1 quyển, [ ]

2071, Vãng Sinh Truyện, 3 quyển, [ Tống Giới Châu tự ]

2072, Vãng Sinh Tập, 3 quyển, [ Minh Châu Hoằng tập ]

 Bản dịch của Nguyên Lộc Thọ Phước

2073, Hoa Nghiêm Kinh Truyện Kí, 5 quyển, [ Đường Pháp Tạng tập ]

2074, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cảm ứng Truyện, 1 quyển, [ Đường Huệ Anh soạn . Hồ U Trinh toản ]

2075, Lịch Đại Pháp Bảo Kí, 1 quyển, [ ]

2076, Cảnh Đức Truyện Đăng Lục, 30 quyển, [ Tống Đạo Nguyên toản ]

 Bản dịch của Lý Việt Dũng

2077, Tục Truyện Đăng Lục, 36 quyển, [ ]

2078, Truyện Pháp Chánh Tông Kí, 9 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

2079, Truyện Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ, 1 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

2080, Truyện Pháp Chánh Tông Luận, 2 quyển, [ Tống Khế Tung biên ]

2081, Lưỡng Bộ Đại Pháp Tương Thừa Sư Tư Phó Pháp Kí, 2 quyển, [ Đường Hải Vân kí ]

2082, Minh Báo Kí, 3 quyển, [ Đường Đường Lâm soạn ]

2083, Thích Môn Tự Kính Lục, 2 quyển, [ Đường Hoài Tín thuật ]

2084, Tam Bảo Cảm ứng Yếu Lược Lục, 3 quyển, [ Tống Phi Trọc tập ]

2085, Cao Tăng Pháp Hiển Truyện, 1 quyển, [ Đông Tấn Pháp Hiển kí ]

2086, Bắc Ngụy Tăng Huệ Sinh Sử Tây Vực, 1 quyển, [ ]

2087, Đại Đường Tây Vực Kí, 12 quyển, [ Đường Huyền Trang dịch . Biện Ky soạn ]

 Bản dịch của Thích Như Điển

2088, Thích Ca Phương Chí, 2 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2089, Du Phương Kí Sao, 1 quyển, [ Tân La Tuệ Siêu Đường Viên Chiếu Đẳng soạn ]

2090, Thích Ca Mâu Ni Như Lai Tượng Pháp Diệt Tận Chi Kí, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành dịch ]

2091, Đôn Hoàng Lục, 1 quyển, [ ]

2092, Lạc Dương Ca Lam Kí, 5 quyển, [ Nguyên Ngụy Dương Huyễn Chi soạn ]

2093, Tự Tháp Kí, 1 quyển, [ Đường Đoạn Thành Thức soạn ]

2094, Lương Kinh Tự Kí, 1 quyển, [ ]

2095, Lư Sơn Kí, 5 quyển, [ Tống Trần Thuấn Du soạn ]

2096, Thiên Đài Sơn, 1 quyển, [ Đường Từ Linh Phủ soạn ]

2097, Nam Nhạc Tổng Thắng Tập, 3 quyển, [ Tống Trần Điền Phu soạn ]

2098, Cổ Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Đường Tuệ Tường soạn ]

2099, Quảng Thanh Lương Truyện, 3 quyển, [ Tống Duyên Nhất biên ]

2100, Tục Thanh Lương Truyện, 2 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

2101, Bổ Đà Lạc Ca Sơn Truyện, 1 quyển, [ Nguyên Thịnh Hi Minh thuật ]

2102, Hoằng Minh Tập, 14 quyển, [ Lương Tăng Hữu soạn ]

2103, Quảng Hoằng Minh Tập, 30 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2104, Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 4 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2105, Tục Tập Cổ Kim Phật Đạo Luận Hành, 1 quyển, [ Đường Trí Thăng soạn ]

2106, Tập Thần Châu Tam Bảo Cảm Thông Lục, 3 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2107, Đạo Tuyên Luật Sư Cảm Thông Lục, 1 quyển, [ Đường Đạo Tuyên soạn ]

2108, Tập Sa Môn Bất ứng Bái Tục Đẳng Sự, 6 quyển, [ Đường Ngạn Tông toản lục ]

2109, Phá Tà Luận, 2 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

2110, Biện Chánh Luận, 8 quyển, [ Đường Pháp Lâm soạn ]

2111, Thập Môn Biện Hoặc Luận, 3 quyển, [ Đường Phục Lễ soạn ]

2112, Chân Chánh Luận, 3 quyển, [ Đường Huyền Nghi soạn ]

2113, Bắc Sơn Lục, 10 quyển, [ Đường Thần Thanh soạn . Tuệ Bảo chú ]

2114, Hộ Pháp Luận, 1 quyển, [ Tống Trương Thương Anh thuật ]

2115, Phiêu Tân Văn Tập, 19 quyển, [ Tống Khế Tung soạn ]

2116, Biện Ngụy Lục, 5 quyển, [ Nguyên Tường Mại soạn ]

2117, Tam Giáo Bình Tâm Luận, 2 quyển, [ Nguyên Lưu Mật soạn ]

2118, Chiết Nghi Luận, 5 quyển, [ Sư Tử Tỳ Kheo thuật chú ]

2119, Tự Sa Môn Huyền Trang Thượng Biểu Kí, 1 quyển, [ ]

2120, Đại Tông Triêu Tặng Ti Không Đại Biện Chánh Quảng Trí Tam Tạng Hòa Thượng Biểu Chế Tập, 6 quyển, [ Đường Viên Chiếu tập ]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29014)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5432)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9352)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29073)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29187)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7068)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10500)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11067)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10283)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10456)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31165)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8622)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50648)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9334)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9369)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9572)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9334)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11548)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14378)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20293)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8415)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6216)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9366)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10480)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11562)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15015)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15205)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12512)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13668)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10619)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12453)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13344)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8250)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10823)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10294)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14824)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12621)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14740)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11496)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10895)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10511)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14607)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10133)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12887)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10824)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11251)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13656)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11080)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11529)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13134)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19007)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11983)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10032)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19030)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13001)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18471)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15762)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12565)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30619)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10904)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM