Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

24. Bộ Cổ Dật (132 bộ)

Wednesday, February 8, 201200:00(View: 27877)
24. Bộ Cổ Dật (132 bộ)

Bộ Cổ Dật

2732, Lương Triêu Phó Đại Sĩ Tụng Kim Cương Kinh, 1 quyển, [ ]

2733, Ngự Chú Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Tuyên Diễn, 2 quyển, [ Đường Đạo Nhân soạn ]

2734, Kim Cương Ánh Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Bảo Đạt tập ]

2735, Kim Cương Bát Nhã Kinh Chỉ Tán, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2736, Kim Cương Bát Nhã Kinh Y Thiên Thân Bồ Tát Luận Tán Lược Thích Tần Bổn Nghĩa Kí Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tri Ân soạn ]

2737, Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2738, Kim Cương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2739, Kim Cương Bát Nhã Kinh Hiệp Chú, 1 quyển, [ ]

2740, Kim Cương Bát Nhã Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2741, Kim Cương Bát Nhã Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2742, Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh Truyện Ngoại Truyện Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

2743, Trì Tụng Kim Cương Kinh Linh Nghiệm Công Đức, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Chúc Hiền

2744, Nhân Vương Bát Nhã Thật Tương Luận Quyển Đệ Nhị, 1 quyển, [ ]

2745, Nhân Vương Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2746, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Hoàn Nguyên thuật, 1 quyển, [ ]

2747, Hiệp Chú Ba La Mật Đa Tâm Kinh, 1 quyển, [ ]

2748, Pháp Hoa Nghĩa Kí Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

2749, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2750, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2751, Pháp Hoa Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2752, Pháp Hoa Vấn Đáp, 1 quyển, [ ]

2753, Hoa Nghiêm Kinh Chương, 1 quyển, [ ]

2754, Hoa Nghiêm Lược Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ ]

2755, Hoa Nghiêm Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2756, Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Hậu Ngụy Tuệ Quang soạn ]

2757, Hoa Nghiêm Kinh Sớ Quyển Đệ Tam, 1 quyển, [ Tân La Nguyên Hiểu soạn ]

2758, Thập Địa Nghĩa Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2759, Vô Lượng Thọ Kinh Nghĩa Kí Quyển Hạ, 1 quyển, [ ]

2760, Vô Lượng Thọ Quán Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2761, Thắng Man Kinh, 1 quyển, [ ]

2762, Thắng Man Kinh Sớ, 1 quyển, [ Chiêu Pháp Sư soạn ]

2763, Hiệp Chú Thắng Man Kinh, 1 quyển, [ ]

2764a, Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2764b, Đại Niết Bàn Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2765, Niết Bàn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2766, Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2767, Dược Sư Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2768, Duy Ma Nghĩa Kí, 1 quyển, [ ]

2769, Duy Ma Kinh Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2770, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2771, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2772, Duy Ma Kinh Sớ Quyển Đệ Tam . Đệ Lục, 2 quyển, [ ]

2773, Duy Ma Kinh Sao, 1 quyển, [ ]

2774, Duy Ma Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2775, Duy Ma Sớ Thích Tiền Tiểu Tự Sao, 1 quyển, [ ]

2776, Thích Triệu Tự, 1 quyển, [ Đường Thể Thỉnh kí ]

2777, Tịnh Danh Kinh Tập Giải Quán Trung Sớ, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

2778, Tịnh Danh Kinh Quán Trung Thích Sao, 2 quyển, [ Đường Đạo dịch soạn ]

2779, Phật Thuyết Lăng Già Kinh Thiện Môn Tất Đàm Chương, 1 quyển, [ ]

2780, Ôn Thất Kinh Sớ, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

2781, Vu Lan Bồn Kinh Tán thuật, 1 quyển, [ Đường Tuệ Tịnh soạn ]

2782, Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ, 1 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn ]

2783, Đại Thừa Đạo Dụ Kinh Tùy Thính Sớ Quyết, 1 quyển, [ ]

2784, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Thích Sao, 1 quyển, [ ]

2785, Đại Thừa Tứ Pháp Kinh Luận Quảng Thích Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

2786, Thiên Thỉnh Vấn Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2787, Tứ Phân Giới Bổn Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Nhị . Đệ Tam, 3 quyển, [ ]

2788, Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

2789, Luật Giới Bổn Sớ, 1 quyển, [ ]

2790, Luật Tạp Sao, 1 quyển, [ ]

2791, Tông Tứ Phân Tỳ Kheo Tùy Môn Yếu Lược Hành Nghi, 1 quyển, [ ]

2792, Tỳ Ni Tâm, 1 quyển, [ ]

2793, Tam Bộ Luật Sao, 1 quyển, [ ]

2794, Luật Sao, 1 quyển, [ ]

2795, Tứ Bộ Luật Tịnh Luận Yếu Dụng Sao, 2 quyển, [ ]

2796, Luật Sao Đệ Tam Quyển Thủ Quyết, 1 quyển, [ ]

2797, Phạm Võng Kinh thuật Kí Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2798, Bổn Nghiệp Anh Lạc Kinh Sớ, 1 quyển, [ ]

2799, Thập Địa Luận Nghĩa Sớ Quyển Đệ Nhất . Đệ Tam, 2 quyển, [ Bắc Châu Pháp Thượng soạn ]

2800, Quảng Bách Luận Sớ Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ Đường Văn Quỹ soạn ]

2801, Du Già Sư Địa Luận Phân Môn Kí, 6 quyển, [ Đường Pháp Thành soạn . Trí Tuệ Sơn kí ]

2802, Du Già Luận Thủ Kí, 4 quyển, [ Đường Pháp Thành thuật . Phước Tuệ kí ]

2803, Địa Trì Nghĩa Kí Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2804, Duy Thức Tam Thập Luận Yếu Thích, 1 quyển, [ ]

2805, Nhiếp Đại Thừa Giảng Sớ Quyển Đệ Ngũ . Đệ Thất, 2 quyển, [ ]

2806, Nhiếp Đại Thừa Luận Sao, 1 quyển, [ ]

2807, Nhiếp Đại Thừa Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2808, Nhiếp Luận Chương Quyển Đệ Nhất, 1 quyển, [ ]

2809, Nhiếp Đại Thừa Nghĩa Chương Quyển Đệ Tứ, 1 quyển, [ ]

2810, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2811, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Kí Tự Thích, 1 quyển, [ ]

2812, Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận Khai Tông Nghĩa Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2813, Đại Thừa Khởi Tín Luận Lược thuật, 2 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2814, Đại Thừa Khởi Tín Luận Quảng Thích Quyển Đệ Tam, 3 quyển, Tứ,Ngũ,[ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2815, Khởi Tín Luận Chú, 1 quyển, [ ]

2816, Nhân Duyên Tâm Thích Luận Khai Quyết Kí, 1 quyển, [ ]

2817, Đại Thừa Kinh Toản Yếu Nghĩa, 1 quyển, [ ]

2818, Đại Thừa Nhị Thập Nhị Vấn Bổn, 1 quyển, [ ]

2819, Chư Kinh Yếu Sao, 1 quyển, [ ]

2820, Bồ Tát Tạng Tu Đạo Chúng Kinh Sao Quyển Đệ Thập Nhị, 1 quyển, [ ]

2821, Chư Kinh Yếu Lược Văn, 1 quyển, [ ]

2822, Đại Thừa Yếu Ngữ, 1 quyển, [ ]

2823, Đại Thừa Nhập Đạo Thứ Đệ Khai Quyết, 1 quyển, [ Đường Đàm Khoáng soạn ]

2824, Thiên Đài Phân Môn Đồ, 1 quyển, [ ]

2825, Chân Ngôn Yếu Quyết Quyển Đệ Nhất, 2 quyển, Đệ Tam,[ ]

2826, Lược Chư Kinh Luận Niệm Phật Pháp Môn Vãng Sinh Tịnh Độ Tập Quyển Thượng, 1 quyển, [ Đường Tuệ Nhật soạn ]

2827, Tịnh Độ Ngũ Hội Niệm Phật Tụng Kinh Quán Hành Nghi Quyển Trung . Hạ, 2 quyển, [ Đường Pháp Chiếu soạn ]

2828, Đại Thừa Tịnh Độ Tán, 1 quyển, [ ]

2829, Trì Niệm Phật Sám Hối Lễ Văn, 1 quyển, [ ]

2830a, Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán, 1 quyển, [ ]

2830b, Đạo An Pháp Sư Niệm Phật Tán Văn, 1 quyển, [ ]

2831, Vô Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2832, Nam Thiên Trúc Quốc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2833, Quán Tâm Luận, 1 quyển, [ ]

2834, Đại Thừa Vô Sinh Phương Tiện Môn, 1 quyển, [ ]

2835, Đại Thừa Khai Tâm Hiển Tánh Đốn Ngộ Chân Tông Luận, 1 quyển, [ Đường Tuệ Quang thích ]

Bản dịch của Thích Đắc Pháp

2836, Đại Thừa Bắc Tông Luận, 1 quyển, [ ]

2837, Lăng Già Sư Tư Kí, 1 quyển, [ Đường Tịnh Giác tập ]

2838, Truyện Pháp Bảo Kỉ, 1 quyển, [ Đường Đỗ Khốt soạn ]

2839, Tán Thiện Môn Thi, 1 quyển, [ ]

2840, Tam Giới Đồ, 1 quyển, [ ]

2841, Đại Phật Lược Sám, 1 quyển, [ ]

2842, Ấn Sa Phật Văn, 1 quyển, [ ]

2843, Đại Bi Khải Thỉnh, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2844, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Vô Tương Thập Lễ, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2845, Áp Tọa Văn Loại, 1 quyển, [ ]

2846, Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

2847, Nguyện Văn, 1 quyển, [ ]

2848, Hồi Hướng Văn, 1 quyển, [ ]

2849, Đại Thừa Tứ Nhật, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2850, Địa Tạng Bồ Tát Thập Nhật, 1 quyển, [ ]

Bản dịch của Huyền Thanh

2851, Hòa Bồ Tát Giới Văn, 1 quyển, [ ]

2852, Nhập Bố Tát Đường Thuyết Kệ Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

2853, Bố Tát Văn Đẳng, 1 quyển, [ ]

2854, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2855, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2856, Lễ Sám Văn, 1 quyển, [ ]

2857, Tác Pháp Hào Nghĩa Biện Phúng Tụng Văn, 1 quyển, [ ]

2858, Đại Mục Kiền Liên Minh Gian Cứu Mẫu Biến Văn Tịnh Đồ, 1 quyển, [ ]

2859, Huệ Viễn Ngoại Truyện, 1 quyển, [ ]

2860, Phủ Quân Tồn Huệ Truyện, 1 quyển, [ ]

2861, Tuyền Châu Thiên Phật Tân Trước Chư Tổ Sư Tụng, 1 quyển, [ ]

2862, Đại Phiền Sa Châu Thích Môn Giáo Pháp Hòa Thượng Hồng Biện Tu Công Đức, 1 quyển, [ ]

2863, Vương Phạm Chí Thi Tập, 1 quyển, [ ]

2864, Tiến Chỉ, 1 quyển, [ ]
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29117)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5459)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9412)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29108)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29230)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7085)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10564)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11102)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10309)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10505)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31342)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8646)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50701)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9370)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9394)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9591)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9364)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11580)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14423)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20345)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8441)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6235)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9399)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10535)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11607)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15049)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15243)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12534)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13716)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10646)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12483)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13373)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8272)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10847)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10315)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14864)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12654)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14779)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11522)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10911)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10536)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14633)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10157)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12905)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10844)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11289)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13694)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11113)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11550)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13149)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19090)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 12004)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10050)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19061)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13045)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18529)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15804)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12621)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30661)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10932)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM