Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Diệu Pháp Liên Hoa

Tuesday, April 17, 201200:00(View: 70600)
Diệu Pháp Liên Hoa
Diệu Pháp Liên Hoa

Thơ: Thích Hạnh Niệm

Phổ nhạc & Phối khí: Cao Tâm
Trình bày: CS Đức Thiện


Ra đời dẫn chúng thoát mê lầm
Phương tiện đưa về diệu giác tâm
Tháy tánh bổn lai thành Phật Đạo
Chuyển mê thành ngộ dứt Xan tham

Thuyết Pháp Châu, Trí Tuệ Châu, Nhân duyên châu
Giải nói thân dìu dắt
Chín thí dụ, Tuyên bày diệu chấp đam
Khai thị chúng sanh tri kiến Phật
Dẫu rằng giang khó vẫn vui làm

Một đời thuyết Pháp độ quần sanh
Chỉ thẳng khó tường phải nói quanh
Không dọn phân dơ đành lãng đãng
Chẳng hay châu báu phải linh đinh

Quê nhà trăng gió luôn bày soạn
Đất khách phong sương mãi chạy quanh
Như biết mở châu trong vạt áo
Cuộc đời khắc chuyển nếp thanh cao

Hướng về Phật đạo độ thiên nhân
Dẫu biết lâu xa chẳng ngại ngần
Thành hóa đâu cam lòng trú mãi
Thuốc hay quyết trị bệnh thuyên dần

Ba thừa phương tiện lìa viêm hỏa
Một nẻo “chân như” đến pháp thân
Tinh tấn 1 lòng tu giải thoát
Không cô tâm Phật độ thiên nhân.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM