Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

T

Thursday, November 15, 201200:00(View: 8532)
T


Từ điển Việt-Pali

Sa di Định Phúc

Lưu ý: Ðọc với phông chữ VU Times (Viet-Pali Unicode)


T

ta: atta (nam)

tà đạo: kupatha (nam), kummagga (nam)

tá điền: khettājīva (nam)

tà giáo: uddhamma (nam)

tà kiến: diṭṭhi (nữ), kumati (nữ)

mạng: anesanā (nữ), dujjīvita (trung)

tà thuyết: adhamma (nam), diṭṭhi (nữ), pāsaṇḍa (trung), uddhamma (nam)

tinh tấn: vāyāma (nam)

tà tư duy: saṅkappa (nam)

tà vạy: micchā (trạng từ)

tà vọng: micchatta (trung)

tác giả: ganthakāra (nam), kattu (nam), ganthakāra (nam)

tách: casaka (nam), kosaka (trung) (nam)

tách ra: dāreti (dāl + e), padāleti (pa + dar + e), pabheda (nam), pavivitta (tính từ), sambhañjati (saṃ + bhañj + a)

tai: sota (trung)

tai hại: antarāya (nam), āpadā (nữ)

tai tiếng: ayasa (nam) (trung)

tai ương: īti (nữ)

tái sanh: nibbaṭṭeti (ni + vat + e), nibbattana (trung), paṭisandhi (nữ), saṃsarati (saṃ + sar + a), saṃsāra (nam), upapajjati (upa + pad + ya), uppatati (trung), gati (nữ), jāti (nữ), okkantika (tính từ)

tài năng: veyattiya (trung), samattha (tính từ)

tài sản: dhana (trung), dhinī (tính từ), sāpateyya (trung), vasu (trung), vitta (trung)

tài xế: pājaka (nam), sāratthi, sāratthī (nam)

tài công (ghe, tàu): kaṇṇadhāra (nam)

tại đây: atra (trạng từ), ettha (trạng từ)

tại sao ?: kasmā (trạng từ)

tam giới: laka (nam)

tam tạng: tipiṭaka (trung)

tạm thời: khaṇika (tính từ), tadaṅga (tính từ), tāvakālika (tính từ), sāmayika (tính từ), yāvakālika (tính từ)

tạm trú: vāsa (nam), viharati (vi + har + a)

tan mất: antaradhāyati (antara + dhe + a), antaradhāna (trung), antaradhāyana (trung)

tan rã: bhaṅga (nam), bhedeti (bhid + e), lujjana (trung), nirujjhati (ni + rudh + ya), vipajjati (vi + pad + ya), vipajjana (trung), vilīyati (vi + lī + ya), vilīyana (trung)

tán: koṭṭeti (kuṭṭ + e)

tán dương: abhitthavati (abhi + thu + a), abhitthavana (trung), abhittunāti (abhi + thu + nā), namakkāra (nam), parikitteti (pari + kitt + e), pasaṃsati (pa + saṃs + a), samukkhaṃseti (saṃ + u + gam + a), sādhukāra (nam), ukkaṃsaka (tính từ) ukkaṃsanā (nữ), kitteti (kitt + e), vaṇṇeti (vaṇṇ + e)

tán loạn: vidhupeti (vi + dhūp + e), viyūhana (trung)

tán thán: āmeṇdita (trung)

tán thành: abbhanumodanā (nữ)

tán trợ: pabhāveti (pa + bhū + e)

tàn bạo: ariṭṭha (tính từ), caṇḍa (tính từ) caṇḍikka (trung), ludda (tính từ), vihīṃsana (trung), niṭṭhura (tính từ), niddaya (tính từ)

tàn đêm: rattikkhaya (nam)

tàn phá: atipāteti (ati + pat + e), atipāta (nam), nāseti (nas + e), nassana (trung), nāsa (nam), nigghātana (trung), nighāta (nam), paridhaṃsaka (tính từ), vidhamati (vi + dhaṃ + a), vyantībhāva (nam), vyasana (trung), saṅkhaya (nam)

tàn tạ: jajjara (tính từ), līyati (li + ya), sārada (tính từ), sāradadika (tính từ), vipajjhati (vi + radh + ya), veti (vi + i + e)

tàn thực: atiritta (bhojana)

tảng: kabala (nam) (trung)

tảng đá: kabalaliṅkāra (nam), pāsāṇa (nam), silā (nữ), siluccaya (nam), siluccaya (nam), sela (nam)

tánh ái tình: rāgacarita (tính từ)

tánh nết: carita (trung) cariyā (nữ), ācāra (nam)

tánh tình: samācarati (saṃ + ā + car + a), samācaraṇa (trung)

táo bạo: pagabbha (tính từ)

tạo hóa: brahma (nam), issaranimmāṇa (trung), nimmātu (nam), vidhātu (nam)

tạo nên: māpeti (mā + āpe)

tạo ra: abhinipphadeti (abhi + ni + pad +e), abhinipphatti (nữ), abhinibbatteti (abhi + ni + vat + e), abhinibnatti (nữ), abhinimmiṇāti (abhi + ni + mā + nā ), nimmināti (ni + mi + nā)

tạo tác: nimmāṇa (trung)

tạo thành: viracayati (vi + rac + ya)

tạo xong: pakata (tính từ)

tàu: doṇi (nữ), nāvā (nữ), taranī (nữ)

tàu thủy: nāvā (nữ)

tay: hattha (nam)

tắc kè: kakaṇṭa (nam)

tắm: nahāyati (nhā + ya)

tắm rửa: nahāna (trung), nhāna (trung), nahāpana (trung), nahāpeti (nah + āpe)

tăng khách: āgantuka (nam)

tăng kỳ: kappa (nam)

tăng sự: saṅghakamma (nam)

tăng tiến: vaḍḍhana (trung)

tăng-già: saṅgha (nam)

tằng hắng: ukkāsati (u + kas +a)

tặng: dadāti, deti (dā + a), onojeti (ova + nuj + e), padāna (trung), padīyati (pa + dā + i + ya), vissajjeti (vi + sajj + e), vissajjana (trung), vossajati (vi + ava + saj + a), vossagga (nam), niyyāteti, niyyādeti (ni + yat + e)

tắt đèn: ninnāmeti (ni + nam+ e), nibbāpeti (ni + vā + e)

tâm: citta (trung), mana (nam) (trung)

tâm bấn loạn: cittakkhepa (nam)

tâm buồn rầu: cittasantāpa (nam)

tâm ghê sợ: cittauttrāsa (nam)

tâm hỉ lạc: pītimana (tính từ)

tâm hoan hỷ : cittamudutā (nữ)

tâm ngay thẳng: cittatujjukatā (nữ)

tâm niệm: cittasamatha (nam)

tâm phát khởi lên: cittatuppāda (nam)

tâm suy nghĩ: cittatābhoga (nam)

tâm thần: saṃvega (nam)

tâm thức: viññāna (nam)

tâm từ: mettā (nữ)

tâm xả: upekkhā, upekkhanā, upekhā (nữ)

tâm yên tịnh : cittapassaddhi (nữ), ekaggatā (nữ)

tấm: kaṇa (nam)

tấm che ngực: uracchada (nam)

tấm khảm: kojava (nam)

tấm da mỏng: paṭala (trung)

tấm thảm: kojava (nam)

tấm thớt: suma (nữ)

tấm trải giường: atthara (nam)

tầm cầu: pariyesati (pari + vṛj)

tầm thường: gamma (tính từ)

tẩm nước thơm: anuvāseti (anu + vas + e), anuvāsana (trung)

tân thời: ajjatana (tính từ)

tấn công: āsādeti (ā + sad + e), abhinipatati (abhi + ni + pat + a), abhinipāta (nam), abhinipātana (trung), padhaṃseti (pa + dhaṃs + e), paripāteti (pari + pat + e)

tầng trên: pāsādatala (trung)

tập hợp: samaya (nam), sanipatati (saṃ + ni + pat)

tập thể: niyaka (nam)

tập trung: upasaṃharati (upa + saṃ + har + a), sanipatati (saṃ + ni + pat), samādhāva (trung)

tất cả: nikhila (tính từ), sakala (tính từ), sabba (tính từ), sākalya (trung), samanta (tính từ)

tật bệnh: vyādhi (nam)

tẩu thoát: palāyanaka (tính từ)

tẩu thuốc: dhūmanetta (trung)

tây: pacchima (tính từ), patīci (nữ)

: pakirati (pa + kir + a), pāteti (pat + e), sampāta (nam)

té ngã: abhinipatati (abhi + ni + pat + a), abhinipāta (nam), abhinipātana (trung), pāteti (pat + e), patati (pat + a)

té xuống: nipatati (ni + pat + a), palujjati (pa + luj + ya), bhassati (bhas + ya ), papatana (trung)

tem: muddā (nữ)

teo lại: saṅkucati (saṃ + kuc + a)

tép tỏi: lavaṅga (trung)

tê cứng: santhambheti (saṃ + thambh + e)

tế độ quyến thuộc: ñātisaṅgaha (nam)

tế nhị: saṇha (tính từ), sukhuma (tính từ), sokhumma (trung)

tha: muñcati (muc + ṃ + a)

tha thiết: abhigijjhati (abhi + gidh + ya)

tha thứ: titikkhā (nữ), vijahati (vi + hā + a)

thả bình bồng: anvāhiṇḍati (anu + a + hid + m + a)

thả lỏng: cajati (caj + a), nissajati (ni + saj + a)

thả ra: moceti (muc + e), mokkhati (mokkh + a), mokkha (nam), muñcati (muc + ṃ + a), niyyāma (trung), pamuñcati (pa + muc + ṃ + a), pamokkha (nam), pamoceti (pa + muc + e), ossajati (ova + saj + a) ossajana (trung)

thạch cao: sudhā (nữ)

thai nghén: gahaṇī (nữ)

thai sanh: gabbhaseyyaka (tính từ)

thái bình: khema (tính từ), nibbuti (nữ), sāma (nam)

thái độ: avaṭṭhāna (trung), avaṭṭhiti (nữ), ñāya (nam), saññā (nữ), ākappa (nam)

thái dương hệ: cakkavāla (nam), dinapati (nam)

thải ra: ūhadati (u + had + a)

tham: lobha (nam)

tham khảo: manteti (mant + e)

tham lam: giddhi (nữ), jigiṃsanā (nữ), jigiṃsā (nữ)

tham lam quá độ: mahātaṇha (tính từ)

tham muốn: abhijjhāyati (abhi + jhe + a), abhijjhā (nữ), bibbana (tính từ), banatha (tính từ)

tham nhũng: lañca (nam), lañcadāna (nam)

tham quá: mahiccha (tính từ)

tham thiền: bhāvanā (nữ), jhāna (trung), jhāyati (jhe + a), nijjhāyati (ni + jhā + ya), paṭisallīyati (paṭi + saṃ + li + ya), samādhi (nam)

thám hiểm: parigaṇhāti (pari + gah + ṇā)

thảm: atthara (nam), bhummattharaṇa (trung), upatthara (nam), kilañja (nữ)

thảm chùi chân: kilañja (nam), dhotapādaka, pādapuñchanī (trung)

thảm len: goṇaka (nam)

than (đốt): aṅgāra (nam) (trung)

than chì: abbhaka (trung)

than khóc: ādeva (nam) ādevanā (nữ) ārodanā (nữ), akkandati (ā + kand + a), akkandana (trung), anutthunāti (anu + thu + nā), anutthunana (trung), parideva (nam), paridevati (pari + dev + a), thūnāti (thu + nā)

than phiền: anusocati (anu + suc + a), anusocana (trung), ujjhāpeti (u + jhe + a)

than van: akkandati (ā + kand + a), akkandana (trung), anutthunāti (anu + thu + nā), anutthunana (trung), anusocati (anu + suc + a), anusocana (trung), nitthunana (trung), nitthunāti (ni + thu + nā), vippalapati (vi + pa + lap + a), vilapati (vi + lap + a), vilāpa (nam)

thang: adhirohanī (nữ), sopāna (nam), nissenī (nữ)

tháng: māsa (nam)

thanh bình: santi (nữ)

thanh danh: siloka (nam)

thanh lọc: payata (tính từ)

thanh niên: yuva (nam), yobbana, yobbañña (nam)

thanh tịnh: ekagga (tính từ), passambhanā (nữ), pārisuddhi (nữ), vūpasammati (vi + upa + sam + ya), sama (nam)

thanh tịnh đạo: visuddhimagga (nam)

thanh tra: parikkhati (pari + ikkh + a), viloketi (vi + lok + e), vilokana (trung)

thanh vắng: vivitta (tính từ), rāhaseyyaka (tính từ), samattha (nam), panta (tính từ)

thánh đạo: ariyamagga (nam)

thánh kinh: pāvacana (trung)

thánh nhân: ariya (nam)

thánh vức: lokuttara (tính từ)

thành công: ijjhati (idh + ya), ijjhana (trung), ijjhanā (nữ), samijjhati (saṃ + idh + ya), yasa (nam)

thành kiến: pariyuṭṭhāna (trung)

thành lập: paṭiṭhāpati (paṭi + ṭhā + āpe), vāseti (vas + e), saṇṭhāpati (saṃ + thā + āpe), saṇṭhapana (trung)

thành lũy: pākāra (nam)

thành phần: vibhaṅga (nam)

thành thị: nagara (trung), nāgara (tính từ), garika (tính từ)

thành tựu: pacceti (pati + i + a), sacchikaroti (sacchi + kar + o), saṃsijjhati (saṃ + siddh + ya), saṃsiddhi (nữ), sijjhati (sidh + ya), siddhi (nữ), samijjhati (saṃ + idh + ya)

tháo (dây): nibbeṭhana (trung), nibbeṭheti (ni + veṭh + e)

thảo luận: manteti (mant + e), anuyuñjati (anu + yuj + m+ a)

tháp nhỏ: niyyūha (nam)

tháp nhọn: kūṭāgāra (nam)

thay đổi: ruppati (rup + ya), vikāra (nam), viparināmeti (vi + pari + nam + a), vikubbati (vi + kar + o), vikubbana (trung), pārivaṭṭaka (tính từ), nāvanā (nữ), viparināma (nam)

thay phiên: mithu (trạng từ)

thay thế: vattati (vat + a)

thảy: nikkaddahaṭi (ni + kaḍḍh + a), attharati (ā + thar + a), attharaṇa (trung), khipati (khip + a), khipa (nam), khipana (trung), nipāteti (ni + pat + e)

thảy ra: samuggirati (saṃ + u + gir + a)

thảy vào: pakkhipati (pa + khip + a)

thảy xuống: avakkhipati (ava + khip + a), avakkhippana (trung), nipātana (trung), pakirati (pa + kir + a), okkhipati (ova + khip + a)

thăm dò: sammanteti (saṃ + mant + e)

thắng: atigacchati (ati + gam + a), atibhoti (ati + bhū + a), atiyāti (ati + yā + a), ativattati (ati + vat + a), ativatteti (ati + vat + e)

thắng phục: jināti (ji + nā), abhimaddati (abhi + madd + a), abhimaddana (trung), pamaddati (pa + mad + a), parājeti (parā + ji + e), parisahati (pari + sah + a), pasahana (trung), sahati (sah + a)

thắng trận: vijayati (vi + ji + a), vujaya (nam), jaya (nam)

thẳng thắn: akutila (tính từ), ajimha (tính từ), ajjava (nam) (trung)

thắp đèn: jāleti (jal + e), padīpeti (pa + dip + e), samādahati (saṃ + ā + dhā + a)

thắp sáng: sandīpeti (saṃ + dip + e), sandīpana (trung), ujjoteti (u + jut +e)

thắt: bandhati (badh + a)

thắt cổ: ubbandhati (a + banth + a)

thắt lưng: kaṭi (nữ), soṇī (nữ)

thấm vào: paṭivijjhati (paṭi + vidh + ya), pariyuṭṭhāti (pari + u + ṭhā + a), pharaṇa (trung), pharati (phar + a), vipphāra (nam), nibbetha (nam)

thẩm phán: akkhadassa (nam)

thẩm vấn: abhiyuñjati (abhi + yuj + ñ + a), abhiyuñjana (trung), anupicchati (anu + pucch + a)

thân cận: saṃseva (nam), saṃsevananā (nữ), bhajati (bhaj + a)

thân cây: vaṇṭa (trung), vaṇṭaka (trung), khandha (nam)

thân cây thốt nốt: tālakkhandha (nam)

thân đau khổ: kāyikadukkha (trung)

thân hành: kāyasaṅkhāra (nam)

thân hữu: aviruddha (tính từ), avera (tính từ), suhajja (trung)

thân mật: abbhantarika (tính từ), santhava (nam), vissāsā (nam)

thân quyến: bandhava (nam), sajana (nam)

thân quyến đã quá vãng: ñātipeta (nam)

thân thể: bondi (nam), deha (nam)(trung), gatta (trung), kāya (nam), sarīra (trung), sarīra (trung), vapu (trung), viggaha (nam), kāya (nam), vakka (trung)

thân thể con người: kalebara (trung)

thân thể hôi thúi: pūtikāya (nam)

thân thể khỏe mạnh: kallasarīra (tính từ)

thân thể tráng kiện: kallasarīra (tính từ)

thân thức: kāyaviññāṇa (trung)

thân trong sạch: kāmasucarita (trung)

thần: sura (nam)

thần dược: ariṭṭha (trung)

thần thánh: visuddhi (nữ)

thần thông: devānubhāva (nam), iddhi (nữ)

thần tình ái: aviggaha (nam)

thần túc: iddhipāda (nam)

thận trọng: appamatta (tính từ), appamāda (nam), nepakka (trung)

thấp: lakuṇṭaka (tính từ), nīca (tính từ)

thấp hèn: adhama (tính từ), hīna (tính từ), lāmaka (tính từ), nihīna (tính từ), nikiṭṭha (tính từ), ninnatā (nữ), oma (tính từ), omaka (tính từ), oraka (tính từ), gārayha (tính từ), jamma (tính từ)

thấp nhất: orima (tính từ), pacchima (tính từ)

thấp thỏi: hīna (tính từ)

thất bại: vipajjati (vi + pad + ya), vipajjana (trung), vipajjhati (vi + radh + ya), virādhanā (nữ), virādheti (vi + radh + e), vyāpajjati (vi + ā + pad + ya)

thất danh: ayasa (nam) (trung)

thất đức: guṇahīna (tính từ)

thất học: avinīta (tính từ)

thất vọng: āsābhaṅga (nam), visāda (nam)

thật: taccha (tính từ), tatha (tính từ)

thật dài: tāvataka (tính từ)

thật sự: niyāma (nam), niyāmata (nữ), niyata (tính từ), tatta (trung), yathatta (trung)

thật tự nhiên: tatta (trung)

thật vậy: addhā (trạng từ), ekantaṃ (trạng từ), ekantena (trạng từ), taggha (trạng từ)

thâu được: paṭilābha (nam)

thâu gom: saṃvarati (saṃ + var + a), saṃvarana (trung), samuccaya (nam)

thâu góp: saṅkalana (trung)

thâu lại: samantāharati (saṃ + anu + ā + hār + a)

thâu lấy: paṭigganhana (trung)

thâu ngắn: saṅkhipati (saṃ + khip + a)

thâu nhập: saṅgāha (nam)

thấu hiểu: abhisameti (abhi + saṃ + i + a), abhisamaya (nam), vijānāti (vi + jā + nā), vijānana (trung)

thấu qua: nibbetha (nam)

thấu rõ: bujjati (budh + ya)

thấy: samanupassati (saṃ + anu + dis + e), passati (dis + a), paṭidissati (dis + ya)

thấy được: sandissati (saṃ + dis + ya), padissati (pa + dis + ya)

thấy rõ: atipassati (ati + dis + a)

thầy: garu (nam)

thầy bói: ikkhaṇika (nam), ikkhaṇikā (nữ), nemiṭtika (nam)

thầy đầu tiên: pubbācāriya (nam)

thầy giáo: ajjhāyaka (nam), garu (nam), sikkhāpaka (3), sikkhāpanaka (3), ācariya (nam), ācera (nam)

thầy tế độ: upajjha (nam), upajjhāya (nam)

thầy thuốc: bhisakka (nam), rogahārī (nam), tikicchaka (nam), vejja (nam)

thầy tổ: adhipa (nam), adhipati (nam), garu (nam), guru (nam), nāyaka (nam), pācariya (nam), satthu (nam), sāmī (nam)

thầy tu: muni (nam), pabbajita (nam)

thầy tu cao hạ: vassagga (trung)

thèm khát: madanīya (tính từ), rati (nữ), lagga (tính từ), laggati (lag + a), laggana (trung), vinibandha (nam), visattikā (nữ), nandi (nữ), taṇha(nữ)

thèm muốn: lolatā (nữ), pihālu (tính từ)

then cửa: aggala (trung)

thẹn thùng: hirimantu (tính từ), maṅku (trạng từ)

theo: yathā (trạng từ)

theo cách nào ?: kathaṃ (trạng từ)

theo dõi: paṭisevati (paṭi + sev + a)

theo sau: anubandhati (anu + badh + m + a), anubandhana (trung), anuanusarati (anu + sar + a)

theo ý: cittarūpaṃ (trạng từ)

thẹo: saṅketa (nam)

thế gian: manussaloka (nam)

thế giới: ihaloka (trung), cakkavāla (nam), jagati (nữ), loka (nam)

thế nào?: kathaṃ (trạng từ)

Thế Tôn: Tathāgata (nam)

thế tục: lokika (tính từ), lokiya (tính từ)

thề: sapati (sap + a), sapatha (nam)

thể thao: lāsa (nam), lāsana (nt), kīḷā (nữ)

thể xác: kāya (nam)

thêm vào: odahati (ova + dah + a), pabhāveti (pa + bhū + e), saṅkalana (trung)

thềm ba: osāraka

thềm cửa: indakhīla (nam)

thềm nhà: āḷinda

thênh thang: brahanta (tính từ)

thi hành: payojana (trung), payojeti (pa + yuj + e)

thi sĩ: kavi (nam), thutipāṭhaka (nam)

thí chủ: dātu (nam)

thí dụ: udāharaṇa (trung)

thí nghiệm: abhiyuñjati (abhi + yuj + ñ + a), abhiyuñjana (trung), vedayita (trung)

thí phát (cạo tóc): bhaṇḍukamma (trung)

thì giờ: velā (nữ)

thị trấn: nāgara, garika (tính từ)

thị trưởng: nagarādhipa (nam)

thị xã: nagara (trung)

thìa: kaṭacchu (nam)

thích: ruci (nữ)

thích đáng: āvatthika (tính từ)

thích hợp: sandahati (saṃ + dis + e), yuganaddha, yuganandha (tính từ), sutappaya (tính từ), yuganaddha (tính từ), yuganandha (tính từ), kappiya (tính từ)

thích nghi: yathāvidhiṃ (trạng từ)

thích thú: modati (mud + a), pamoda (nam), vidona (nam)

thích ứng: yathāruciṃ (trạng từ)

thiên đàn: sagga (nam)

thiên nga: haṃsa (nam)

thiên nhãn thông: dibbacakkhu (trung)

thiên nhiên: bhāva (nam), sabhāva (nam), pakati (nữ)

thiên sứ: devadūta

thiên tai: sāpa (nam)

thiên thần: amanussa (nam), maru (nam)

thiên tử: devaputta (nam)

thiên văn học: jotisattha (trung)

thiên vị: agati (nữ)

thiền định: jhāna (trung)

thiền tịnh: paṭisallāna (trung)

thiện: kusala (tính từ)

thiện lai tỳ kheo: ehi-bhikkhu

thiện nam: upāsaka (nam)

thiện nghiệp: kusalakamma (trung)

thiệp mời: nimantakana (trung)

thiệt căn: jivhāyatana (trung)

thiệt hại: hiṃsati (hiṃs + a)

thiệt thức: jivhāviññāṇa (trung)

thiêu: pariḍayhana (trung)

thiêu đốt: jhāyati (jhā + ya), jāyana (trung), ḍahati (dah + a), ḍāha (nam), jalati (jal + a), jalana (trung), santāpeti (saṃ + tap + e)

thiêu hủy: anuḍahati (anu + dah + a), anuḍahana (trung)

thiếu: saṃsīdati (saṃ + sad + a), virādheti (vi + radh + e)

thiếu kém: ūna (tính từ), ūnaka (tính từ), ūnatta (trung), ūnattā (nữ)

thiếu niên: komāra (tính từ)

thiếu nữ: kumārī (nữ), kumārikā (nữ), taruṇī (nữ), yuvatī (nữ), māṇavikā (nữ), māṇavī (nữ)

thiếu sót: vippaṭipajjati (vi + paṭi + pad + ya), vipajjhati (vi + radh + ya), virādhanā (nữ), vekalla (trung)

thiếu sức khỏe: dubbala (tính từ)

thiếu thốn: vikala (tính từ)

thím (vợ của chú): cūllamātu, cūlamātā (nữ)

thỉnh: ajjhesati (adhi + isu + a), ajjhesanā (nữ), nimanteti (ni + mant + e)

thỉnh mời: ārādheti (ā + rādh + e), ārādhanā (nữ)

thỉnh thoảng: antarantā (trạng từ), kadaci (trạng từ), karahaci (trạng từ)

thình lình: sahasā (trạng từ)

thịnh vượng: samiddhi (nữ), maṅgala (tính từ), phīta (tính từ), bhavanta (tính từ), samijjhati (saṃ + idh + ya), vibhava (nam)

thịt: maṃsa (trung)

thịt khô: vallūra (trung)

thịt lợn: sūkaramaṃsa (trung)

thiu thỉu: pacalāyati (pa + cal + āya)

thỏ rừng: pelaka (nam), sasa (nam)

thọ dụng (tứ vật dụng): paribhuñjati (pari + bhuj + ṃ + a)

thọ hưởng: vediyati (vid + i + ya), bhuñjati (bhuj), bhogga (tính từ)

thọ lãnh: paṭigganhāt i(paṭi + gah + nhā), paṭicchati (paṭi + isu + a), paṭilabhati (paṭi + labh + a), samādāti (saṃ + ā + dā + a)

thọ lãnh kết quả của nghiệp: kammadā (tính từ), kammayāda (tính từ)

thọ thực: bhakkhati (bhakkh + a), bhuñjati (bhuj + ṃ + a), bhuñjana (trung), āhāreti (ā + har + e), sambhuñjati (saṃ + bhūj + ṃ + a)

thọ thai: gabbhāvakkanti (nữ)

thọ trì: sallakkheti (saṃ + lakkh + e)

thọ uẩn: khandhavedanā (nam)

thô: khara (tính từ)

thô bỉ: niṭṭhura (tính từ), anariya (tính từ)

thô cứng: khara (tính từ), āhuṇa (trung)

thô kịch: lūkha (tính từ)

thô lỗ: pharusa (tính từ)

thô sơ: olārika (tính từ)

thô thiển: kakkhaḷa (tính từ)

thổ ngữ: bhāsā (nữ)

thớ (vỏ cây): vāka (trung)

thờ ơ: mandiya (trung), nikkhepana (trung), nikkhepa (nam), udāsīna (tính từ)

thờ phụng: vandati (vand + a), vandana (trung), vandanā (nữ)

thở: assasati (a + sas + a), assāsa (nam)

thở hổn hển: vitthambheti (vi + thambh + e), vitthambhana (trung)

thở ra: passasati (pa + sas + a), apāna (trung)

thợ bạc: suvaṇṇakāra (nam), heraññika (nam)

thợ cạo: kappaka (tính từ) kesohāraka (nam)

thợ chạm ngà voi: dantakāra (nam)

thợ dệt: tantavāya (nam), pesakāra (nam)

thợ đóng sách: potthakasibbaka (nam)

thợ giặt: dhovaka (nam)

thợ hồ: gahakāraka (nam), palagaṇḍa (nam)

thợ hoa: mālākāra (nam)

thợ hớt tóc: nahāpita (nam)

thợ in: muddāsaka (nam)

thợ làm bánh: pūpakāra (nam)

thợ làm cây: vanakammika (nam)

thợ làm cung: dhanukāra (nam)

thợ làm đồng: lohakāra (nam)

thợ làm muối: loṇakāra (nam)

thợ làm tràng hoa: mālākāra (nam)

thợ mài ngọc: maṇikāra (nam)

thợ may: tuṇṇavāya (nam), sibbanī (nữ), cīvarakāra (nam)

thợ máy: yantasippī (nam), yantika (nam)

thợ mộc: vaḍḍhakī (nam)

thợ nhà in: muddāpaka (nam)

thợ nhuộm: raṅgakāra (nam)

thợ rèn: kammāra (nam)

thợ săn: luddaka (nam), vyādha (nam), māgavika (nam), nesāda (nam), pasughātaka (nam)

thợ thuộc da: cammakāra (nam)

thợ tiện: bhamakāra (nam), cundakāra (nam)

thoa: vilampati (vi + lip + ṃ + a), vilimpeti (vi + limp + e), vilepeti (vi + lip + e), vilepana (trung), makkhaṇa (trung), makkheti (makkh + e), avalimpati (ava + lip + ṃ + a), avalepana (trung)

thoa bóp: parimaddati (pari + mad + a), sambāhati (saṃ + bah + a)

thoa dầu: abbhañjati (abhi + añj + a), abbhañjana (trung), limpeti (lip + e)

thoa dầu thơm: upavāseti (upa + vas + e)

thỏa thích: abhippamodati (abhi + pa + mud + a), attamana (tính từ), anumodati (anu + mud + a), anumodanā (nữ), kāma (nam), nandi (nữ), sampīneti (saṃ + pī + nā + e)

thỏa thuận: paṭisunāti (paṭi + su +nā)

thõa mãn: nicchāta (tính từ), pīṇana (trung), pīṇeti (pin + e), ramati (ram + a), ramana (trung), santappeti (saṃ + tapp + e), santuṭṭhi (nữ), suhita (tính từ), tappeti (tapp + a), titti (nữ), tosa (nam)

thoải mái: yathāsukhaṃ (trạng từ)

thoát khỏi: mokkhati (mokkh + a), mokkha (nam), muccati (mucc + a), nissaraṇa (trung), nissāraṇa (trung), odhunāti (ova + dhu + nā), parimutti (nữ), samatikkamati (sām + ati + kam + a), samatikkama (nam), samatikkamana (trung), samativattati (saṃ + ati + kam + a), vitarati (vi + tar + a), vitarana (trung), vimuccati (vi + muc + ya), vimuccana (trung), ādhunāti (ā + dhu + nā)

thoát khỏi ái dục: bibbana (tính từ), banatha (tính từ)

thoát khỏi gánh nặng: mocana (trung)

thoát khỏi phiền não: viraja (tính từ)

thoát nợ: ānanya (trung)

thoát vòng: niddhurana (trung)

thóc: odana (nam)

thoi (dệt): vema (nam)

thói quen: cāritta (trung), sīla (trung), vutti (nữ)

thỏi sắt: nāracā (nam)

thong thả: mutti (nữ), seritā (nữ)

thôi: nirujjhati (ni + rudh + ya), sammati (saṃ + a)

thối lui: parikassati (pari + kas + a)

thổi: samīrati (saṃ + īr + a), dhamati (dham + a), dhameti (dham + e), vyantībhavati (vi + anta + bhā + a), sandhamati (saṃ + dham + a), vāyati (vā + ya), vāyana (trung)

thổi đến: abhidhamati (abhi + dham + a)

thổi kèn: kuñcanāda (nam)

thổi phồng: vikasati (vi + kas + a), vikāsa (nam), vikāseti (vi + kas + e)

thổi tắt: niddhamati (ni + dham + a)

thổi tới: vāti (vā + a)

thôn quê: paccanta (nam)

thông báo: pacāreti (pa + car + e), sāveti (su + e), āroceti (ā + ruc + e)

thông điệp: sandesa (nam), sāsana (trung)

thông hiểu: abhisameti (abhi + saṃ + i + a), abhisamaya (nam), vedeti (vid + e)

thông minh: dakkha (tính từ), kovida (tính từ), paṇḍita (tính từ), pavīṇa (tính từ), bujjanaka (tính từ)

thông rõ: samanupassati (saṃ + anu + dis + e)

thông thái: paṇḍicca (trung)

thông thạo: catura (tính từ), kalla (tính từ) kusalatā (nữ), dakkha (tính từ), dakkhatā (nữ), nipaka (tính từ), nipuṇa (tính từ), paṭu (tính từ), pariṇamati (pari + nam + a), pāguññtā (nữ)

thông tin: anusāveti (anu + su + e), anusāvana (trung), anusāvanā (nữ), nivedeti (ni + vid + e), saññatti (nữ), viññāpeti (vi + nā + āpe ), viññāpana (trung)

thống nhất: bandhati (bandh + a), ekībhūta (tính từ), ekatta (trung), paṭisandahati (paṭi + saṃ + dah + a), sandahati (saṃ + dis + e)

thống trị: pāleti (pal + e), pasāsati (pa + sās + a), yama (nam)

thốt ra: vacana (trung)

thời gian: kāla (nam)

thời hạn: niyama (nam)

thời khắc: muhuttaṃ (trạng từ)

thời kỳ: phaggu (nam)

thời tiết: utu (nữ) (trung)

thời vận: bhāgadheyya (trung), bhāgadheya (trung)

thơm: surabhi (tính từ)

thơm ngon: ojavantu (tính từ)

thu nhập: saṃharati (saṃ + har + a), dāyati (dā + ya), dāyana (trung)

thu được: upalabhati (upa + labh + a)

thu thúc: saṃvarati (saṃ + var + a), saṃvarana (trung)saṃyata (tính từ), saṃyameti (saṃ + yam + e), saṃyama (nam), saṃyamana (trung), saṃvara (nam), saṃyata (tính từ), saṃyameti (saṃ + yam + e), saṃyama (nam), saṃyamana (trung), ṭhitatta (ṭhita + atta)

thu thúc lục căn: indriyadamana (trung), indriyasaṃvara (trung)

thù nghịch: paṭiyodha (nam), paṭivirodha (nam), savera (tính từ), vera (trung)

thù oán: palāsa (nam), palāsī (tính từ), savera (tính từ)

thủ công: hatthakamma (trung)

thủ đô: ṭhānīya (trung)

thủ kho chánh pháp: dhammabhaṇḍāgārika (nam)

thủ lĩnh: adhipati (nam)

thủ thư: ganthālayādhikārī (nam)

thủ tiêu: ugghāṭeti (u +ghaṭ +e), vijjhāyati (vi + jhe + a), vyantīkaroti (vi + anta + kar + a)

thủ tướng: mahāmatta (nam), mahāmacca (nam), rājamahāmatta (nam)

thụ thai: sagabbha (tính từ)

thua trận: parājaya (nam)

thuần hóa: dameti (dam + e), damaka (tính từ)

thuần phục: akkamati (ā + kam + a), akkami (trung), akkamana (trung)

thuận chiều: anuvāta (nam), anuvātaṃ (trạng từ)

thuận gió: anuvāta (nam), anuvātaṃ (trạng từ)

thuận hòa: somma (tính từ)

thuận lợi: anukūla (tính từ), kappa (tính từ), sappāya (tính từ), sappāyatā (nữ)

thuận thảo: anukūla (tính từ)

thuận tiện: anucchavika (tính từ), channa (tính từ), kappa (tính từ), saṃsandati (saṃ + sand + a), sāruppa (tính từ), yogga (tính từ)

thuật lại: bhaṇati (bhaṇ + a), bhāsati (bhās + a), vadati (vad +a)

thúc giục: niyojana (trung), tiyojeti (ni + yuj + e), samuttejaka (tính từ), vitudati (vi + tud + a), vitudana (trung)

thúc hối: ākoṭana (trung)

thuế má: bali (nữ), kara (nam)

thuế nợ: nyāsa (nam)

thung lũng nhỏ: kuñja (trung), nikuñja (nam)

thúng: pacchi (nữ), piṭaka (trung)

thùng: bhājana (trung), mañjūsā (nữ)

thùng cơm: thālipāka (nam)

thùng đựng nước: karaka (trung)

thùng phân: gūthakaṭāha (nam)

thùng rác: avakkārapātī (nữ)

thủng: nittudana (trung)

thuốc (chữa bệnh): agada (trung), bhesajja (trung), osadha (trung)

thuốc dán: ālepa (nam)

thuốc nhỏ mắt: añjana (trung), rasañjana (trung)

thuốc xổ: vireka (nam)

thuộc lòng: paguṇa (tính từ)

thùy mị: hirimantu (tính từ)

thủy ngân: pārada (nam), rasa (nam)

thủy quân: nābhi (nữ)

thủy thần: dakarakkhasa (nam)

thủy thủ: nāvika (nam)

thủy tinh: kāca (nam), kācamaṇi (nam), marumbā (nữ), sakkharā (nữ)

thuyền: doṇi (nữ), nāvā (nữ), taranī (nữ)

thuyền trưởng: niyāmaka (nam)

thuyết giảng: bhaṇati (bhaṇ + a), lapati (lap + a), vadati (vad +a), deseti (dis + e), sammadakkhāta (tính từ)

thuyết minh: katheti (kath + e)

thuyết pháp: dhammadesenā (nữ)

thuyết ra: brūti (brū + a)

thuyết trình viên: akkhātu (nam), akkhāyī (nam)

thư ký: lekhaka (nam), lekhikā (nữ)

thứ bậc: yathāvuḍḍhaṃ (trạng từ)

thứ lỗi: vijahati (vi + hā + a)

thứ lớp: pariyāya (nam), sāsana (trung)

thứ tự: yathakkamaṃ (trạng từ), ānupubbī (nữ)

thử nghiệm: vinicchinati (vi + ni + chi + nā)

thử thách: ussahati (u + sah +a)

thưa kiện: abhiyuñjati (abhi + yuj + ñ + a), abhiyuñjana (trung), codanā (nữ), mārisa (tính từ)

thức (chưa ngủ): jaggati (jagg + a), jaggana (trung), jagganā (nữ)

thức ăn: bhojana (trung)

thức ăn cứng: khādanīya (trung)

thức ăn mềm: bhojanīya (trung)

thức dậy: paṭibujjhati (paṭi + budh + ya), pabotheti (pa + budh + e), jambhati (jabh + ṃ + a)jambhanā (nữ)

thức tỉnh: jāgara (tính từ), jāgarati (jāgar + a), jāgariya (trung), bodheti (budh + e), pabujjhati (pa + budh + ya)

thức uẩn: viññānakkhandha (nam)

thực hành: abhiyuñjati (abhi + yuj + ñ + a), abhiyuñjana (trung), āsevati (ā + sev + a), āsevanā (nữ), upayuñcati (upa + yuj + ṃ + a), carati (car + a), pacarati (pa + car + a), paṭipajjana (trung), paricaya (nam), paṭisevati (paṭi + sev + a), payoga (nam), samācarati (saṃ + ā + car + a), samācaraṇa (trung), sevati (sav + a), sikkhati (sikkh + a), sikkhana (trung), vutti (nữ)

thực hiện: karoti (kar + o)

thực nghiệm: anubhavati (anu + bhū + a), anubhavana (trung), abhiyuñjati (abhi + yuj + ñ + a), abhiyuñjana (trung), paṭisaṃvedeti (paṭi + saṃ + vid + e)

thực quản: galanāḷa (nam)

thuở xưa: bhūtapubbaṃ (trạng từ)

thương: mañju (tính từ), satti (nữ), tomara (trung)

thương buôn: vānija (nam), vānijaka (nam)

thương gia: vikkayaka (3)

thương hại: anukampati (anu + kamp), kāuṇika (tính từ)

thương lượng: upacarati (upa + car + a)

thương mại: kayavikkaya (nam), vaṇijjā (nữ), vānijja (trung), paṇiya (trung), voharati (vi + ava + har + a)

thương mến: piya (tính từ), māmaka (tính từ), sādara (tính từ)

thương ngắn: kaṇaya (nam)

thương tích: vaṇa (trung), vihīṃsana (trung)

thương xót: anukampati (anu + kamp + a), anukampana (trung), anukampā (nữ), anukampaka (tính từ), anukampī (tính từ)

thương yêu: rati (nữ)

thường: satata (tính từ)

thường còn: niccaṃ (trạng từ)

thường dùng: vutti (nữ)

thường kiến: sassatadiṭṭhi (nữ)

thường nhật: anvahaṃ (trạng từ)

thường thường: abhiṇha (tính từ), abhiṇhaṃ (trạng từ), niccata (nữ)

thường tồn: nicca (tính từ), niccakālaṃ (trạng từ), niccaṃ (trạng từ)

thường xuyên: anavarataṃ (trạng từ), abhikkhanaṃ (trạng từ), abhiṇhaṃ (trạng từ), bahula (tính từ), nibaddha (tính từ), sasataṃ (trạng từ)

thường trực: dhuvaṃ (trạng từ)

thưởng: paṭidaṇḍa (nam)

thưởng thức: bhuñjati (bhuj + ṃ + a), paribhuñjati (pari + bhuj + ṃ + a), paribhoga (nam)

thượng đế: sayambhū (nam)

thượng đỉnh: upariṭṭha (tính từ)

thượng tọa: thera (nam)

thượng trí: adhipaññā (nữ)

tia lửa: vipphuliṅga (trung)

tia sáng: kiraṇa (nam), mayūkha (nam), marīci (nữ), raṃsi (nữ), vipphuliṅga (trung)

tích trữ: cināti (ci + nā), nicaya (nam), pacināti (pa + ci + nā), pavasati (pa + su + a), sambhāra (nam), samuccaya (nam), sañcaya (nam), sañcināti (saṃ + ci + na), sañcinana (trung), sañcaya (nam), sannicaya (nam), ācaya (nam), āyūhana (trung), āyūhati (ā + yūh + a)

tích trữ nghiệp: kammupaccaya (nam)

tiệm: āpaṇa (nam)

tiên nữ: devakaññā (nữ)

tiên sư: pubbācāriya (nam)

tiên tri: ādesanā (nữ) ādisanā (nữ)

tiến hành: cāra (nam), pavatta (tính từ), vajati (vaj + a), vattati (vat + a), vidhāna (trung)

tiến hóa: uparūheti (upa + grūh + e)

tiến triển: bhāvanā (nữ)

tiền bạc: mūla (trung)

tiền kiếp: pubbenivāsa (nam), purimajāti (nữ), purimattabhāva (nam)

tiện lợi: anukūla (tính từ)

tiền lương: nibbisa (trung), paribbājaka (nam)

tiền mặt: mūla (trung)

tiền mướn: mūlya (trung), vetana (trung)

tiền thuê: bhati (nữ)

tiền thuế: sunka (nam)

tiếng động: rava (nam), sadda (nam)

tiếng gầm: rava (nam)

tiếng hát: gīta (trung)

tiếng la: rava (nam)

tiếng nói: bhāsā (nữ)

tiếng ồn: ārāva (nam)

tiếng tăm: siloka (nam)

tiếng vang: dhanita (trung)

tiếng xấu: ayasa (nam) (trung)

tiếp đãi: sakkaroti (saṃ + kar + o)

tiếp nhận: paṭigganhana (trung), paṭicchati (paṭi + isu + a)

tiếp rước: paṭigganhana (trung), paṭisanthāra (nam)

tiếp tục: pariharaṇa (nữ), santāna (trung), sātatika (tính từ)

tiếp tục đi: yāti (yā + a)

tiếp viên nam: paricāraka (nam)

tiếp viên nữ: paricārikā (nữ), parivesikā (nữ)

tiếp xúc: samphusati (saṃ + phus + a), samphassa (nam), saṃsagga (nam), phusati (phus + a), phusana (trung)

tiết lộ: ukkoṭeti (u + kut +e), uddasseti (u + dis + e)

tiêu: marica (trung)

tiêu chảy: pakkhandikā (nữ)

tiêu diệt: nassati (nas + a), nirujjhati (ni + rudh + ya), vinassati (vi + nas + ya), vipajjana (trung)

tiêu hóa: gahaṇī (nữ), pariṇāmana (trung), paripāka (nam), pācaka (tính từ)

tiêu hóa dễ dàng: gahaṇika (tính từ)

tiêu hoại của 1 a tăng kỳ: kappavināsa (nam)

tiêu hủy: nijjareti (ni + jar + e)

tiêu khiển: acceti (ati + i + a), atināmeti (ati + nam + e), vītavatteti (vi + ati + vat + e)

tiêu mất: vipajjati (vi + pad + ya), vipajjana (trung), vilīyati (vi + lī + ya), vilīyana (trung), nibbāyati (ni + vā + ya)

tiêu tan: vinodana (trung), vinodeti (vi + nud + e), saṃvaṭṭati (saṃ + vat + a), nirodheti (ni + rudh + e), nibbāyati (ni + vā + ya)

tiêu tan tài sản: dhanakkhaya (nam)

tiêu thụ: ghasati (ghas + a)

tiêu xài: vayakaraṇa (trung)

tiều tụy: kisa (tính từ)

tiểu: ummihati (u + mih + a)

tiểu tiện: omutteti (ova + mutt + e)

tim: hadaya (trung)

tim cây: miñja (trung)

tìm kiếm: parigaṇhāti (pari + gah + ṇā), pariyeṭṭhi (nữ), pariyesati (pari + es + a), ulloketi (u + lok + e), gavesati (gaves + a), gavesana (trung), gavesanā (nữ), upaparikkhati (upa + pari + ikkh + a), vinicchinati (vi + ni + chi + nā), viloketi (vi + lok + e), vilokana (trung), maggana (trung), vicaya (nam)

tìm ra: pariyesati (pari + es + a), jānāti (ñā + nā)

tìm tòi: anupicchati (anu + pucch + a), anvesati (anu + es + a), anvesana (nữ), gavesati (gaves + a) gavesana (trung) gavesanā (nữ)

tin cậy: vissasati (vi + sas + a), vissāsā (nam), saddha (tính từ), okappaniya (tính từ), abbhantarika (tính từ)

tin chắc: visārada (tính từ)

tin tức: pavatti (nữ)

tin tưởng: abhippasīdati (abhi + pa + sad + e), abhippasāda (nam), abhisaddahati (abhi + saṃ + dah + a), nikankha (tính từ), pasīdana (trung), bhatti (nữ), saddahati (saṃ + dhā + a), saddahana (trung), saddha (tính từ)

tin về nghiệp: kammavādī (tính từ)

tín đồ: sānucara (tính từ)

tín nhiệm: pasīdati (pra + sad)

tín nữ: upāsikā (nữ)

tinh dịch: sukka (trung)

tinh khiết: accha (tính từ), amala (tính từ), nimmala (tính từ), pariyodāta (tính từ), sodheti (sudh + e)

tinh nhuệ: tikkha (tính từ), tippa, tibbba (tính từ)

tinh sương: paccūsa (nam), pabhāta (nam)

tinh tấn: padhāna (tính từ), vāyamati (vi + ā + yam), viriya (trung)

tinh thần: mana (nam) (trung)

tinh vi: sukumāra (tính từ), sukhumāla (tính từ)

tinh xảo: pāṭava (nam)

tính tình hoàn hảo: moneyya (trung)

tính toán: samāneti (saṃ + ā + ni + a)

tính xấu: duṭṭhacitta (trung)

tính thiện: kusalacetanā (nữ)

tình bạn: suhajja (trung)

tình bạn hữu: mettā (nữ)

tình bằng hữu: sohajja (trung), anunaya (nam)

tình dục: kilesakāma (nam), jālinī (nữ), taṇha (nữ), kāma (nam), rāga (nam), rāgī (tính từ)

tình nguyện: chandaka (trung)

tình nhân: jāra (nam)

tình nhân nữ: jārī (nữ)

tình thương: pema (trung), sneha (nam), vacchala (tính từ), ādara (nam)

tỉnh lỵ: janapada (nam), nagara (tính từ), pura (trung)

tỉnh thức: paṭibujjhati (paṭi + budh + ya)

tĩnh mạch: dhamani (nữ), sirā (nữ)

tịnh nhân (người giúp việc trong chùa): ārāmika (nam), ārāmikinī (nữ)

tịnh tâm: samattha (nam)

tịnh thân: kāyapassaddhi

tịnh xá: vihāra (nam)

to: puthula (tính từ), vaṭhara (tính từ)

to béo: visāla (tính từ)

to lớn: olārika (tính từ), tumula (tính từ), mahatta (nam), mahanta (tính từ), brahanta (tính từ)

tò mò: voloketi (vi + ava + lok + e)

tỏ ra: paṭideseti (paṭi + dis + a), padissati (pa + dis + ya), voharati (vi + ava + har + a)

toa xe: sakaṭa (nam)

tòa nhà trắng: khīraṇṇava (nam)

tọa cụ: nisīdana (trung)

toại nguyện: titti (nữ)

toàn giác: sammāsambodhi (nữ)

toàn thể: nikhila (tính từ), nissesa (tính từ)

toàn vẹn: samatta (tính từ)

tóc: kesa (nam), siroruha (nam)

tóc bạc: pālicca (trung)

tóc đen: kālakesa (tính từ)

tóc quăn: kuṇḍalakesa (tính từ)

tỏi: lasuṇa (trung)

tóm lại: samāpeti (saṃ + ap + e), saṅkhipati (saṃ + khip + a)

tóm luận: anumīyati (anu + mā + i + ya), anumāna (nam), nigamana (trung)

tóm tắt: samāseti (saṃ + ās + e), samāsa (nam)

: avalimpati (ava + lip + ṃ + a), avalepana (trung), lepa (nam), lepeti (lip + a), sammakkheti (saṃ + makkh + e), sammakkhana (trung)

tô hồ: limpeti (lip + e)

tô trét: lepana (trung)

tố cáo: abbhācikkhati (abhi + ā + cikkh + a), abbhācikkhana (trung), codanā (nữ), āropeti (ā + rup + e)

tố tụng: adhikaraṇa (trung)

tổ phụ: gotta (trung)

tổ tiên: pubbapurisa (nam), pajā (nữ)

tốc lực: turita (tính từ), vega (nam)

tối: sāma (tính từ)

tối nay: ajjuṇho (trạng từ)

tối tăm: muyhati (muh + ya), tama (trung)(nam)

tội lỗi: agha (trung), durita (trung), kalusa (trung), pāpa (trung), raṇa (trung), vajja (trung)

tội nghiệp: anukampati (anu + kamp + a), anukampana (trung), anukampā (nữ), anukampaka (tính từ), anukampī (tính từ)

tôn giáo: samaya (nam)

tôn kính: apacāyati (apa + cāy + a), apacāyana (trung), apacāyanā (nữ), garu (tính từ), mānana (nam), māneti (mān + e), matteyya (tính từ), mahati (mah + a), namakkāra (nam), namassati (namas + a), namassana (trung), paṇipāta (nam), pujja (tính từ), purekkhāra (nam), sakkaroti (saṃ + kar + o), sakkāra (nam), sagārava (tính từ), sampūjeti (saṃ + puj + e), samukkhaṃseti (saṃ + u + gam + a), vandati (vand + a), vandana (trung), vandanā (nữ)

tôn sùng: bhatti (nữ), cittīkāra (nam), paṇamati (pa + nam + a)

tôn trọng: apacāyati (apa + cāy + a), apacāyana (trung), apacāyanā (nữ), garukaroti (garu + karoti), paṭipūjeti (paṭi + pūj + e), purakkaroti (purā + kar + o), māneti (mān + e), sammāna (nam)

tồn tại: saṃvattati (saṃ + vat + a), vattamāna (nam), niccaṃ (trạng từ)

tổn hại: vihesā (nữ), veyyābādhika (tính từ)

tổn phí: bhati (nữ)

tổn thất: alābha (nam)

tổn thương: hiṃsati (hiṃs + a), samārambha (nam),vihiṃsati (vi + hiṃs + a), vihīṃsana (trung), vihesā (nữ), vihiṃsati (vi + hiṃs)

tống ra: niddhamati (ni + dham + a)

tốt: sādhukaṃ (trạng từ), seyya (tính từ), sundara (tính từ), saṇha (tính từ), sukka (tính từ), sundara (tính từ)

tốt đẹp: bhadda (tính từ), suyiṭṭha (tính từ), hita (trung), kusala (tính từ), sādhu (trạng từ), sadhukaṃ (trạng từ), paguṇa (tính từ), kamanīya (tính từ), kalyāṇatā (nữ)

tốt nhất: parama (tính từ), uttama (tính từ)

tột bậc: pariyanta (nam), paṭhamaṃ (trạng từ)

tột đỉnh: koṭi (nữ)

: koseyya (trung)

tơ lụa: koseyya (trung)

tơ nhện: makkaṭasutta (trung)

tờ: palāsa (nam)

tới: ajjhupagacchati (adhi + upa + gam + a), ajjhuparamana (trung)

tới gần: upasaṅkamati (upa + saṃ + kram)

tra tấn: kāraṇā (nữ)

trà: cāhā (nữ)

trả lại: niyyātana (trung), paṭicodeti (paṭi + cud + e), paṭidadāti (paṭi + dā + a)

trả lời: vyākaroti (vi + ā + kar + a), vyākaraṇa (trung), paṭibhāsati (paṭi + bhā + a), paṭivadati (paṭi + vad + a)

trả nợ: sodheti (sudh + e)

trả thù: paṭikāra (nam)

trả tiền: mūlya (trung), vetana (trung)

trả tự do: muñcati (muc)

trai: kumāra (nam), putta (nam), suta (nam), sūnu (nam), tanaya (nam), tanuja (nam)

trai (sò): muttā (nữ)

trai đường: bhattagga (trung)

trái banh: bheṇḍu (nam), guḷa (trung) goḷa (nam) (trung), goḷaka (nam) (trung),kanduka (nam)

trái bầu: lāpu (nữ), labu (nữ), paṭola (nam)

trái bí: paṭola (nam)

trái cà: vātiṅgana (nam)

trái cà tím: vātiṅgana (nam)

trái cam: jambīra (trung), erāvata (nam), nāgāra (nam)

trái cây: phala (trung)

trái chà là: khajjūrī (nữ)

trái chanh: dantasaṭha (trung), mātuluṅga (nam)

trái chuối: coca (nam), kadaliphala (trung), kadalī (nữ)

trái chùy: ghana (trung), muggara (nam)

trái đào: jambu (nữ)

trái đu đủ: vātakumbhaphala (trung)

trái dừa: nāḷikera (trung)

trái dưa hấu: vallibha (nam)

trái khổ qua: kāravella (nam)

trái lại: paṭiloma (tính từ)

trái lựu đạn: dālima (trung), dāḍima (trung)

trái măng cụt: madhutimbarū (trung)

trái me: ciñcā (nữ), tintinī (nữ)

trái mít: labuja (trung)

trái nho: muddikā (nữ)

trái quýt: erāvata (nam), nāgāra (nam)

trái sung: udumbara (trung)

trái tai (phần dưới vành tai): kaṇṇavalli (nữ)

trái táo: kola (nam) (trung), badara (trung)

trái tim: hadaya (trung)

trái trâm: jambupakka (trung)

trái với: paribāhara (tính từ)

trái xoài: amba (trung)

trải lên: santharati (saṃ + thar + a)

trải qua: vedayita (trung)

trải ra: santharati (saṃ + thar + a), sampasāreti (saṃ + pa + sar + e)

trại: sālā (nữ)

trại bò: gokula (trung), goṭṭha (trung)

trạm gác cửa: dvārabāhā (nữ)

trán: abhimukha (nam), lalāta (nam), nalāta (nam)

tràn đầy :pūra (tính từ)

tràn lan: pharaṇa (trung), pharati (phar + a)

tràn ngập: avakkamati (ava + kam + a), avakkanti (nam), visandati (vi + sand + a)

trang bị: parivaccha (trung)

trang điểm: alaṅkaroti (alaṃ + kar + o), alaṅkaraṇa (trung), alaṅkāra (nam), bhūsana (trung), bhūseti (bhus + e), maṇḍana (trung), maṇḍeti (maṇḍ +e), pasādheti (pa + sadh + e), pilandhana (trung), samalaṅkaroti (saṃ + alaṃ + kar + a)

trang hoàng: alaṅkaroti (alaṃ + kar + o), alaṅkaraṇa (trung), alaṅkāra (nam), pasādheti (pa + sadh + e), bhūsana (trung)

trang nhã: porī (nữ)

trang sức: ābharaṇa (trung)

trang trí: bhūseti (bhus + e), alaṅkaroti (alaṃ + kar + o), alaṅkaraṇa (trung), alaṅkāra (nam), maṇḍana (trung), maṇḍeti (maṇḍ +e), pasādhana (trung), pilandhana (trung), sajjeti (saj + e), samalaṅkaroti (saṃ + alaṃ + kar + a), vicitta (tính từ)

tràng hoa: mālā (nữ), pupphadāma (nam)

tràng hoa để trên đầu: vaṭaṃsaka (nam)

trạng sư: nītivedī (nam)

tranh cãi: viggaha (nam)vivadati (vi + vad + a), vivadana (trung), vivāda (nam)

tranh đấu: samsappana (trung), vipphandati (vi + phand + a)

tranh giành: yugaggāha (nam)

tranh luận: viggaha (nam)vivadati (vi + vad + a), vivadana (trung), vivāda (nam), manteti (mantra)

tránh khỏi: bāheti (vah + e), paṭibāhati (paṭi + vah + a), virahita (tính từ)

tránh né: paṭisedha (nam), paṭisedheti (paṭi + sidh + e)

tránh xa: vajjeti (vaj + e), virati (nữ), viramati (vi + ram + a), parivajjana (trung), parivajjeti (pari + vaj + e), bāheti (vah + e), paṭibāhati (paṭi + vah + a), paṭilīyati (paṭi + lī + ya), veramaṇī (nữ), vivajjeti (vi + vajj + e), vivajjana (trung)

trao dồi: bhāveti (bhū + e)

trao đổi: nimināti (ni + mā + nā), vinimaya (nam)

trắc ẩn: karuṇā (nữ)

trăng tròn: puṇṇacanda (nam)

trắng: avadāta (tính từ), seta (tính từ), odāta (tính từ) (nam), seta (tính từ), sita (tính từ), sukka (tính từ), susukka (tính từ)

trắng sạch: dhavala (tính từ)

trầm lặng: passadhi (nữ)

trầm tư: anucināti (anu + ci + nā), anupassati (anu + dis + a), anupassanā (trung)

trận địa: khandhāvāra (nam)

trật tự: niyāma (nam), niyāmata (nữ), paṭipāti (nữ), anukkama (nam)D

trâu: mahisa (nam)

trấu: bhusa (trung)

tre: vaṃsa (nam), veṇu (nam), veḷu (nam)

trẻ: bāla (tính từ), dahara (tính từ)

trẻ con: dahanara (nam), susu (nam)

trẻ nhất: kaṇittha(tính từ), kaṇiya (tính từ)

treo: laggeti (lug + e), lambati (lab + m + a), uḍḍeti (u + dī +e), olampati (ova + lab + ṃ + a), āruhati (ā + ruh), ārohana (trung)

treo lòng thòng: avalambati (ava + lab + ṃ + a), avalambana (trung)

treo tòn ten: avalambati (ava + lab + ṃ + a), avalambana (trung)

trèo xuống: oruhati (ava + ruh)

trét: avalimpati (ava + lip + ṃ + a), avalepana (trung), lepa (nam), lepeti (lip + a), makkhaṇa (trung), makkheti (makkh + e), limpeti (lip + e), sammakkheti (saṃ + makkh + e), sammakkhana (trung), vilampati (vi + lip + ṃ + a), vilimpeti (vi + limp + e), vilepeti (vi + lip + e), vilepana (trung)

trên: uddha (tính từ) upari

trên hư không: vehāsa (nam)

trên trời: nabha (nam)(trung)

tri túc: mattaññū (tính từ), santuṭṭhi (nữ)

trí nhớ siêu việt: adhipaññā (nữ)

trí sáng: bhūri (nữ)

trí thức: viññū (tính từ)

trí tuệ: buddhi (nữ), mona (trung), vidū (tính từ), ñāṇa (trung), pañña (tính từ), paññavantu (tính từ), paṇḍicca (trung)

trị vì: yama (nam)

triển lãm: dasseti (dis + e), parikathā (nữ), uttānīkamma (trung)

triết lý: nirutti (nữ)

triệu chứng: nimitta (trung), pubbanimitta (trung)

triệu mời: pakkosati (pa + kus + a)

triệu phú: seṭṭhī (nam)

triệu tập: sannipāteti (saṃ + ni + pat + e), sannipatati (saṃ + ni + pat + a)

trinh thám: cara (nam)

trình bày: aṭṭhakathā (nữ), onojana (trung), pakubbati (pa + kar + o), parikathā (nữ), saṃvaṇṇanā (nữ)

trình diễn: raṅga (nam), lasati (las + a)

trìu mến: rāga (nam)

tro: bhasma (trung), chārikā (nữ)

trò chuyện: ālapati (ā + lag +e), katikā (nữ)

trò cười: uppaṇḍanā (nữ)

tróc ngón tay: apphoteti (ā + phut + e)

trói: onandhati (ova + nadh + ṃ + a), gantheti(ganth + e), nandhati (nadh + m + a), pariyonandhati (pari + ava + nah + ṃ + a), pariyonahana (trung), paṭimuñcati (paṭi + muc + ṃ + a), nayhati (nah + ya), saṃyojeti (saṃ + yuj + e), saṃyoga (nam), vinibandha (nam), nibandha (trung), nibandhati (ni + bandh + a), bandhati (bandh + a), saṅku (nam)

tròn đủ: sampūreti (saṃ + pūr + e)

trọn vẹn: kevala (tính từ), kasiṇa (tính từ), nikhila (tính từ), niravasesa (tính từ), nissesa (tính từ), pariyāpuṇāti (pari + ā + pu + nā), sākalya (trung), samanta (tính từ), vepulla (trung), sabba (tính từ)

trong: abbhantara (trung)

trong 1 sát na: khaṇena (trạng từ)

trong đời này: iddha (trạng từ)

trong một ngày: ekāhika (tính từ)

trong sạch: accha (tính từ), aneḷa (tính từ), aneḷaka (tính từ), amala (tính từ), jañña (tính từ), mejjha (tính từ), nikkilesa (tính từ), nippāpa (tính từ), nimmala (tính từ), pārisuddhi (nữ), payata (tính từ), pasīdana (trung), payata (tính từ), parisuddhi (nữ), parisodhana (trung), visada (tính từ), sampasādeti (saṃ + pa + sad + e), saṃsūddhi (nữ), suci (tính từ), suddha (tính từ)

trong sáng: veyattiya (trung)

trong trẻo: sampasīdati (saṃ + pa + sad + a)

tròng mắt: akkhitarā (nữ), nettatārā (nữ)

trọng tội: kibbisa (trung), thullaccaya (nam)

trọng tài: akkhadassa (nam)

trọng đãi: sakkāra (nam)

trổ hoa: pupphati (pupph + a)

trổ trái: phalati (phal + a)

trôi: vuyhati (vah + ya)

trộm cắp: theneti (then + e), thenana (trung), theyya (trung), mosa (nam), mosana (trung)

trộn chung: sambheda (nam)

trộn lộn: missa (tính từ), missaka (tính từ), misseti (miss + e), yoga (nam), sanneti (saṃ + ni + e), sammisseti (saṃ + mis + e)

trông cậy: samappeti (saṃ + ap + e)

trông đợi: paccāsiṃati (pati + ā + siṃs + a), paṭimāneti (paṭi + mān + e), pāṭikaṅkha (tính từ), sapekkha (tính từ), sāphekha (tính từ)

trông nom: āpādeti (ā + pad + e), anuviloketi (anu + vi + lok + a), paricarati (pari + car + a), paricāraṇa (nữ), paṭijaggati (paṭi + jag + a), upatiṭṭhati (upa + thā + a), voharati (vi + ava + har + a)

trông thấy: passati (diss + a)

trống (đánh): bheri (nữ), dundubhi (nữ)

trống rỗng: mogha (tính từ), suñña (tính từ), viraha (nam), virahita (tính từ)

trống trải: muṇḍa (tính từ)

trống trận: paṭaha (nam)

trồng: ropeti (rup + e)

trồng tỉa: vappa (nam)

trồng trọt: kasi (nữ)

trốt (gió xoáy tròn): vātamaṇḍalikā (nữ)

trơ trơ: akkhobha (tính từ), āneñja (tính từ)

trở đi trở lại: punappunaṃ (in)

trở lại: āvattaka (tính từ) āvattati (ā + vat + a) āvattana (trung), paccāgacchati (pati + ā + gam + a)

trở nên: bhavati (bhū + a), bhavana (trung), jigiṃsati (har + sa), pamuyhati (pa + muh + ya), paripūrati (pari + pūr + a)

trở ngại: paḷigha (nam), bādhati (bādh + a), rodha (nam), rodhana (trung), vāreti (var + e), vibādhana (trung), virodha (nam), sambādheti (saṃ + badh + e), vyābādheti (vi + ā + badh + e)

trở thành: bhavati (bhū + a), bhavana (trung), pakāsati (pa + kas + a)

trợ cấp: anudadāti (anu + dā + a)

trợ giúp: anuggaṇhāti (anu + gah + ṇhā), anuggaṇhana (trung), anuggaha (nam)

trời gầm: meghanāde (nam)

trời phạm thiên: kamalāsana (nam)

trởi lại: patitiṭṭhati (pati + ṭhā + a)

trơn bóng: maṭṭa, maṭṭha (tính từ)

trơn láng: siniddha (tính từ), siliṭṭha (tính từ)

trợt: pakkhalati (pa + khal + a)

trú ẩn: vasati (vas + a)

trú ngụ: adhivasati (adhi + vas + a), sālā (nữ)

trú xứ của tỷ kheo ni: upassaya (nam)

trụ: thambha (nam)

trục bánh xe: nābhi (nữ)

trục xe: akkha (nam)

trục xuất: nuda, nudaka (tính từ), nudati (nud + a), paṭivinodana (trung), nāsana (nam), nāseti (nas + e)

trung bình: majjhaṭṭha (tính từ), majjhima (tính từ)

Trung Hoa: cīnarattha (trung)

trung lập: majjhaṭṭha (tính từ)

trung tâm: majjhima (tính từ), ṭhānīya (trung), vemajjha (trung)

trụy lạc: kilesa (nam)

truyền: vikirati ( vi + kir + a), vikaraṇa (trung)

truyền bá: paṇidahati (pa + ni + dah + a), pattharati (pa + thar + a), vyāpaka (tính từ), sampasāreti (saṃ + pa + sar + e)

truyền đi: vipphurati (vi + phur + a)

truyền lệnh: abhiniharati (abhi + ni + har + a)

truyền ra: vitanoti (vi + tan + o)

truyền thanh: pacāreti (pa + car + e), vyāpaka (tính từ)

truyền thống: paveṇī (nữ), santati (nữ)

truyền thống gia đình: kulatanti (nữ)

truyền tin: vyāpeti (vi + ap + e), nivedana (trung)

trưng dọn: samalaṅkaroti (saṃ + alaṃ + kar + a)

trứng cá: macchaṇda (trung)

trứng chí: likkhā (nữ)

trứng rận: likkhā (nữ)

trứng ruồi: āsāṭikā (nữ)

trừng phạt: vadha (nam)

trước: pubba (tính từ), purima (tính từ), pure (trạng từ)

trước buổi ngọ: pubbaṇha (nam)

trước hết: dhura (tính từ), mukhya (tính từ), paṭhama (tính từ), pamukha (tính từ), paṭhamaṃ (trạng từ), pubba (tính từ), purima (tính từ)

trước hơn: pure (trạng từ)

trước kia: porāṇa (tính từ), pure (trạng từ)

trước mắt: āvi (in)

trước ngọ: purebhatta (trung)

trước nhất: padhāna (tính từ), pure (trạng từ), seṭṭha (tính từ)

trước tiên: ādima (tính từ) ādito (trạng từ)

trước tiên: paṭhamaṃ (trạng từ), paṭigacceva (trạng từ), paṭhama (tính từ)

trườn: sappati (sapp + a), sappana (trung)

trường bộ kinh: dīghanikāya

trường đua ngựa: assamaṇḍala (trung)

trường kỷ: pallaṅka (nam), āsandi (nam)

trường sanh: amata (trung), āmanusa (tính từ)

trường tồn: niccaṃ (trạng từ), sassata (tính từ), dhuva (tính từ)

trưởng giả: seṭṭhī (nam)

trưởng làng: gāmajeṭṭha (nam)

trưởng lão: thera (nam)

trưởng lão tăng kệ: theragāthā (nữ)

trưởng thành: abhivaḍḍhati (abhi + vaḍḍh + a), abhivaḍḍhana (trung), abhivaḍḍhi (nữ)

trưởng thượng: jeṭṭhatana (tính từ)

trưởng tộc: kuṭumbika (nam), kuṭimbika (nam)

trượng: laguḷa (nam)

trượt chân: khalati (khal + a) khalita (trung)

tu bổ: abhisaṅkkharoti (abhi + saṃ + kar + a), abhisaṅkhāra (nam), paṭisankharana (trung), paṭisankharoti (paṭi + saṃ + kar + a)

tu sĩ: muni (nam), samaṇa (nam)

tu sĩ phái lõa thể: acelaka (nam)

tu tiến: bhāvanā (nữ)

tù binh: karamarānīta (tính từ)

tù nhân vượt ngục: kārābhedaka(cora)

tủ: cimilikā (nữ)

tụ họp: sanipatati (saṃ + ni + pat + a)

tua: sadasa (tính từ)

tuần hoàn: sambhamati (saṃ + bham + a)

tuần tự: anupubbaṃ, anupubbena (trạng từ)

tục tỉu: duṭṭhulla (trung)

tuệ giác ngộ: ñāṇadassana (trung)

tuệ nhãn: ñāṇacakkhu (trung)

túi: pasbbaka (nam), thavikā (nữ), dabbi (nữ)

túi da: bhastā (nữ)

túi đựng trầu: tambūlapasibbaha (nam)

túi mật: pitta (trung)

túi nhỏ: sipāṭikā (nữ)

tung: vippakirati (vi + pra + kṛ)

tụng: paṭhati (paṭh + a)

tuổi dậy thì (nữ): viññutā (nữ)

tuổi thọ: āyu (trung)

tuổi thơ: taruṇa (tính từ)

tuổi thọ: vaya (nam) (trung)

tuôn ra: āvasati (ā + su + a)

tuồng hát: naṭṭa (trung), natta (trung), nattana (trung), nāṭaka (trung)

tùy duyên tùy nghiệp: kammānurūpa (tính từ)

tùy lúc: yathākālaṃ (trạng từ)

tùy năng lực: yathābhavaṃ (trạng từ)

tùy người: yathāsakaṃ (trạng từ)

tùy phái viên: dūta (nam), pessa (nam)

tùy phương: yathāvidhiṃ (trạng từ)

tùy quyền hạn: yathāsattiṃ (trạng từ)

tùy sở mộ: yathāsādaṃ (trạng từ)

tùy sự: yathākammaṃ (trạng từ)

tùy sức: yathābalaṃ (trạng từ)

tùy theo: yathā (trạng từ)

tùy theo nghiệp: yathākammaṃ (trạng từ)

tùy thích: yathābhirantaṃ (trạng từ)

tùy thời: yathākālaṃ (trạng từ)

tùy tín: yathāsaddhaṃ (trạng từ)

tùy tùng: parijana (nam), sānucara (tính từ), yasa (nam), upaṭṭhāka (nam), parivāra (nam)

tùy ý muốn: yathicchitaṃ (trạng từ)

tủy: aṭṭhimiñjā (nữ), miñja (trung)

tủy xương: aṭṭhimiñjā (nữ), miñja (trung)

tuyên bố: ādisati (ā + dis + a), āroceti (ā + ruc + e), akkhāti (ā + khā + a), anusāveti (anu + su + e), anusāvana (trung), anusāvanā (nữ), ghoseti (ghus + e), ghosanā (nữ), ñatti (nữ), īreti (ir + e), pakāsa (nam), paṭivedeti (paṭi + vid + e), pavedeti (pa + vid + e), sāvaṇa (trung), sāveti (su + e), vyākaroti (vi + ā + kar + a), vyākaraṇa (trung)

tuyển chọn : chandaka (trung)

tuyên ngôn (khi hành tăng sự): kammavācā (nữ)

tuyên ngôn: ñatti (nữ)

tuyên thệ: abhisapati (bhi + sap + a), abhisapana (trung)

tuyên truyền: saṅkittana (trung)

tuyết: hima (trung)

tuyệt đỉnh: agga (tính từ), aggatā (nữ), aggatta (trung), anuttara (tính từ), anuttariya (trung)

tuyệt đối: accanta (tính từ), accantaṃ (trạng từ)

tuyệt hảo: vara (tính từ)

tuyệt mỹ: ukkaṃsa (nam) ukkaṭṭhatā (nữ)

tuyệt vọng: chinnāsa (tính từ)

tư cách: ākappa (nam), pakāra (nam)

tư tưởng: ābhoga (nam), patissata (tính từ), sañjānāti (sam + nā + nā), sañjānana (trung), saññā (nữ), takka(nam)

tư vị: agati (nữ)

tứ bạch tuyên ngôn: ñatticatutthakamma (trung)

tứ chúng: catuparisā (nữ)

tứ đại: cātummahābhūtika (nam), mahābhūta (trung)

tứ vật dụng: catupaccaya (nam)

từ bỏ: paccakkhāti (pati + ā + khā + a), pajahati (pa + hā + a), pariccajati (pari + caj + a), vossajati (vi + ava + saj + a), vossagga (nam), viramati (vi + ram + a), vivajjeti (vi + vajj + e), vivajjana (trung)

từ chối: paṭibāhati (paṭi + vah + a), nudati (nud + a), kaṭikkosati (paṭi + kus + a), paṭikkhipati (paṭi + khip + a), paṭikkhepa (nam), paṭinissagga (nam), paṭisedha (nam), paṭisedheti (paṭi + sidh + e)

từ chút từ chút: thokathokaṃ (trạng từ)

từ đâu: kuto (trạng từ), tadagge (trạng từ)

từ đây về sau: paṭṭhāna (trung)

từ khước: ujjahati (u + hā +a), kasaṭa (nam)

từ trần: cavati (cu + a)

tử cung: antokuccchi (nam) (nữ), gabbhāsaya (nam)

tử khí: kuṇapāgandha (nam)

tử thần: maccu (nam)

tử thần ma vương: mārabandhana (trung)

tử thi: chava (nam), kuṇapā (nam), mataka (3)d

tử vì đạo: medha (nam)

tử vong: cavati (cu + a)

tự cao: vidhā (nữ)

tự do: niraggala (tính từ), muccati (mucc + a), pamoceti (pa + muc + e), seritā (nữ)

tự ép xác: tāpana (trung)

tự giác ngộ: nijjhāna (trung)

tự hủy diệt: attavadha (nam)

tự kiêu: mada (nam), māna (nam)

tự mình: sāmaṃ (trạng từ)

tự nhiên: dhammaṭā (nữ), pakati (nữ), pakatika (tính từ), sabhāva (nam), sīla (trung), yathāsukhaṃ (trạng từ)

tự phụ: vidhā (nữ)

tự soi sáng: nijjhāyati (ni + jhā + ya)

tự tín: visārada (tính từ)

tự tử: attavadha (nam)

tự tứ: pavaraṇā (nữ)

tức giận: vyāpajjati (vi + ā + pad + ya), kujjhati (krudh)

tức thì: ekappahārena (trạng từ), samanantara (tính từ)

tước đoạt: voropana (trung)

tươi: abhinava (tính từ), nūtana (tính từ), harita (tính từ)

tưới: siñcati (sic + ṃ + a), āsiñcati (ā + sic), vikirati ( vi + kir + a), vikaraṇa (trung)

tưới nước: osiñcati (ova + sic + ṃ + a)

tương lai: āyatiṃ (trạng từ), āyati (nữ)

tương phản: kammāsa (tính từ)

tương trợ: paccupakāra (nam), upamā (nữ)

tương tự: sādisa (tính từ)

tướng chỉ huy: camūpati (nam), camūnātha (nam)

tướng lãnh: senānāyaka, senāpati, senānī (nam)

tường: bhitti (nữ)

tường thuật: kathā (nữ)

tưởng lầm: vimoheti (vi + muh + e)

tưởng tượng: saṅkappeti (saṃ + kapp + e), vikappa (nam), maññati (mañ + ya), maññanā (nữ)

tỳ khưu: bhikkhu (nam)

tỳ khưu ni: bhikkhunī (nữ)

tỳ tạng: pihaka (trung)

tỷ: ghāṇa (trung)

tỷ căn: ghāṇadriya (trung)

tỷ thức: ghāṇaviññāna (trung)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8769)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20526)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10019)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44525)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45818)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45343)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24910)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12737)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38075)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13303)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9592)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24593)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26632)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31374)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11794)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41749)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91253)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17530)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13728)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24062)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11591)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30119)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12310)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant