Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Nhất Tâm Niệm Phật

Sunday, May 5, 201300:00(View: 25268)
Nhất Tâm Niệm Phật
Lời bài hát: Nhất Tâm Niệm Phật

(Đọc)
Đức Phật với lòng từ bi quảng đại, bình đẳng thương sinh
Đã phát 48 đại nguyện để cứu độ tất cả chúng sanh còn trầm luân trong biển khổ
Nhưng nếu ta niệm Phật không chuyên nhất, không thành lòng
Chỉ sợ đến lúc lâm chung, vọng niệm tham sân si vẫn còn
Lòng luyến ái nặng mang, sẽ làm chướng duyên trong việc vãng sanh Tịnh Độ

Ái không nặng, không sanh vào cõi tục
Niệm Phật không thành lòng, khó về được Tây phương

Từ vô thỉ kiếp đến nay, trong sáu phương luân hồi
Gây biết bao lỗi lầm, phiền não tham sân si
Vô minh đắp xây thành ngục tù tử sanh trần lao

Nên làm chia lìa Phật tâm ngăn cách
Cũng do nơi mình chạy theo sanh tướng thinh âm
Đam mê ái ân dục tình tạo thành duyên nghiệp sầu đau
Ta nay tĩnh tâm tu hành đại hùng thoát qua bờ mê

Từ xưa nay Phật tánh viên dung, bất diệt cùng bất sinh
Đủ đầy trí tuệ màu linh, ôi kho tàng công đức vô biên

Nhưng xét ra phiền não vô minh cũng là huyễn ảo
Như ảnh trong gương, như trăng dưới nước
Chợt có chợt không, sinh diệt vô thường

Như bóng đen bao phủ đêm trường
Khi bình minh lên, bóng đêm tan mất
Niệm giác liền ngộ Phật tại tâm
Như ngôi nhà tăm tối ngàn năm
Khi sáng lên cũng không tăng không giảm
Lúc làm Thánh, Phật tánh cũng như như
Khi làm chúng sanh, Phật tánh ta cũng không mất

Bổn lai Phật tánh vốn vô sanh
Vì tâm sinh diệt mới hành pháp tu
Khi niệm khởi sinh, ta liền tỉnh giác
Thì bóng vô minh lập tức tan liền
Khẩu ý thân đâu tạo nghiệp luân hồi

Trong mỗi lúc ta soi đèn chánh niệm
Đi đứng nằm ngồi niệm sáu chữ Hồng Danh
Đêm với ngày ra sức khởi tranh
Tâm niệm tai nghe mỗi câu tỏ rõ
Tịnh niệm nối nhau cũng như nước chảy
Sẽ có một ngày hiện rõ tánh chân như

Vì Phật tức tâm, tâm tức Phật
Tâm Phật xa lìa cũng tại do ta
Nay thành tâm niệm sáu chữ Di Đà
Là khai mở hiện bày bản tánh

Phật là giác, niệm sáu chữ Hồng Danh là niệm giác
Khi tịnh niệm nối nhau là đã tương ưng với bản giác của ta rồi

Đã quyết tâm thoát biển luân hồi
Hãy nhanh chân lên thuyền Tịnh Độ
Niệm Di Đà về chỗ chân như
Phải ngộ rằng Phật tánh vốn vô sanh
Nay niệm Phật là về nơi bất diệt
Tâm niệm, tai nghe rõ ràng thường biết
Niệm được nhất tâm thì cực lạc hiện bày

Tâm nhiễm trược thì hiện toàn cảnh trược
Tâm tịnh thanh thì hiện cảnh minh thanh
Nguyện trọn đời niệm sáu chữ Hồng Danh
Sở niệm liền quên thì tâm thanh tịnh
Nguyện về cõi Phật bụi trần không dính
Phải chí tâm mới được viên thành

chúng sinh còn trầm luân sáu nẻo
Ta hãy ráng tu hành cho đạo quả viên dung
Đưa người Tịnh Độ vãng sanh
Khuyên người niệm Phật về cùng lạc ban
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
THƯ MỜI ĐẠI LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ VÀ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU GIẢI OAN BẠT ĐỘ CHẨN TẾ CHO CHƯ VONG LINH NGÀY 09 - 10 THÁNG 12 NĂM 2022 (16 & 17 tháng 11 Âm Lịch)