Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Bát Phật Danh Hiệu

Friday, November 29, 201300:00(View: 15868)
Kinh Bát Phật Danh Hiệu


Kinh Bát Phật Danh Hiệu


Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0431

Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa dịch

Thích Hạnh Tuệ trú xứ Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ dịch Việt

Hiệu đính: HT Thích Như Điển, Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc

 

 

Tôi nghe như vầy.

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng chúng đại Tỳ kheo 1,250 vị câu hội, lại có chúng đại thừa Bồ Tát Ha Ma Tát 10,000 người cùng câu hội.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tônvô lượng vô số trăm ngàn vạn chúng đang vây quanh mà thuyết pháp.

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải chấm đất, chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con có lòng nghi, nay muốn xin hỏi, kính mong Như Lai, thương xót chúng sanh vì con giải nói.”

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: “Này thiện nam tử, nếu có lòng nghi, tuỳ nơi ông hỏi, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói.”

Bấy giờ, Xá Lợi Phất được Phật cho phép, hứa giải lưới nghi, vui mừng hớn hở, liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn, có Chư Phật Thế Tôn trong mười phương hiện nay, do nguyện lực xưa mà thường vì chúng sanh, hiện đang thuyết pháp chăng? Chư Như Lai ấy có danh hiệu là gì? Nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn muốn được trì tụng danh hiệu Chư Phật ấy, hoặc đọc, hoặc nghe, cũng như biên chép; nhờ công đức nầy liền được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không chỗ khuyết giảm, cho đến đạo Vô thượng Chánh Chân và mau chóng thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, điều ông hỏi đây thật khéo biện tài, vì làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh trong đời sau, từ bi thương xót tất cả trời người mà hỏi Như Lai ý nghĩa thâm sâu này. Cho nên, nay ông nghe kĩ, giữ gìn, khéo nhớ nghĩ lấy. Ta nay vì ông phân biệt giải nói.”

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Dạ, thưa Thế Tôn! Con nguyện muốn nghe.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất:

“Thiện nam tử, từ đây về phương đông, trải qua một hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Nan Hàng Phục. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ vì các đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua hai hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Vô Chướng Ngại. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Nhân Đà La Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua ba hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Ái Nhạo. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua bốn hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Phổ Nhập. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua năm hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Tịnh Tụ. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua sáu hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Vô Độc Chủ. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua bảy hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Trắc Tắc Hương Mãn. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua tám hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Diệu Âm Minh. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Này Xá Lợi Phất, cõi Phật của các Đức Phật Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác kia thanh tịnh không nhơ, không có năm trược, cũng không có ngũ dục. Chúng sanh trong ấy không có tâm dối gian, nịnh nọt, cũng không hành dục cùng với người nữ.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ, thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn kia nếu đoạ trong ba đường ác thì thật không có chỗ ấy, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng thánh nhân.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ; người ấy tới khi chứng quả Bồ đề sanh ra chỗ nào cũng thường đầy đủ ngũ thông, lại được các Đà la ni, sáu căn đầy đủ không có thiếu khuyết, thường được hoan hỷ, lông thân xoay về bên phải.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ; những chúng sanh này khi ở chỗ nào, huyện quan ác tặc không thể gây hại, lửa không thể đốt, nước không thể trôi, rồng ác rắn dữ không thể làm hại; lúc đứng khi đi, sư tử, hổ lang, sài báo, dạ xoa, la sát, ác quỷ ác thần như Cưu bàn trà, cùng nhơn phi nhơn làm cho sợ hãi thì thật không thể có được, chỉ trừ tai ương đời trước.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có người nữ chán ghét thân nữ, nhớ nghĩ chuyên tâm, thọ trì đọc tụng danh hiệu Chư Phật Thế Tôn lại vì người khác phân biệt nói rõ; sau khi mạng chung mà còn thọ thân gái lại nữa thì thật không thể có được.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn trong đêm yên tĩnh tụng niệm danh hiệu Chư Phật thì chúng sanh này làm các công việc gì trong hiện đời đều chóng thành tựu, ngày càng tăng trưởng, không gặp chướng ngại.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn rõ nghĩa trên mà nói kệ rằng:

“Nếu có các chúng sanh

Thọ trì danh hiệu Phật

Bỏ tất cả đường ác

Mau sanh vào cõi lành.

Thường ở trước Chư Phật

Nghe được Diệu pháp âm

Chứng đạo quả Vô Thượng

Tuỳ tâm mà cúng dường.

Tụng trì danh hiệu Phật

Quá ức ngàn vạn kiếp

Tất cả những phiền não

Thành tựu quả Bồ Đề.

Nếu ai trọn bảy ngày

Hay tụng danh hiệu Phật

Liền được mắt thanh tịnh

Có thể thấy Chư Phật.

Nếu nghe danh hiệu Phật

Người ấy liền thọ trì

Tuỳ nơi chỗ thọ sanh

Thường được người kính mến.

Tướng tốt, hình đoan chánh

Sanh vào nhà phúc lạc

Tâm luôn đại hỷ xả

Thông minh không buông lung.

Như có các người nữ

Nghe danh hiệu Phật nầy

Tự tụng vì người nói

Được phước không thể lường.

Cho đến lúc mạng chung

Liền bỏ thân người nữ

Được thọ thân nam tử

Đời đời luôn lợi căn.

Tụng trì danh hiệu Phật

Trong nhiều trăm ức kiếp

Hơi miệng thường thơm tho

Giống như hương chiên đàn.

Các Chư Phật Thế Tôn

Danh hiệu như thế ấy

Ai có thể tụng trì

Giữ tâm chớ buông lung.

Tụng trì danh hiệu Phật

Cha mẹ cùng anh em

Bao gồm các quyến thuộc

Trọn không khổ chia lìa.

Tụng trì danh hiệu Phật

Tất cả ma Ba tuần

Cùng quyến thuộc hắc ám

Trọn không thể não hại.

Ác độc không thể xâm

Đao gậy cùng lửa dữ

Bọn ác tặc ô quan

Tất thảy không thương tổn.

Tụng trì danh hiệu Phật

Trong ngàn ức số kiếp

Sanh vào hoa sen báu

Đủ uy tướng thần thông.

Thường ở trong hư không

Biến khắp không chỗ lường

Thấy các Phật độ khác

Người trong ấy thanh tịnh.

Chứng đạo Vô thượng rồi

Khắp vì các chủng loại

Chư Thiên cùng loài người

Làm chỗ về nương tựa.”

Đức Phật nói kinh này xong, trưởng lão Xá Lợi Phất cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn và Phi nhơn v.v... tất cả đại chúng nghe Phật thuyết rồi hoan hỷ phụng hành.

Bát Phật Danh Hiệu Kinh

 

Dịch xong ngày 25/11/2013

===================

 

No. 431

八佛名號經

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與大比丘僧千二百五十人俱;復有大乘眾菩薩摩訶薩十千人俱。

爾時世尊,與無量無數百千萬眾,前後圍遶,而為說法。

爾時,尊者舍利弗,於大眾中即從座起,偏袒右肩,右膝著地,向佛合掌,而白佛言:「世尊!我有疑心,今欲發問,惟願如來憐愍眾生,為我解說。」

爾時,世尊告舍利弗言:「善男子!隨汝所問,若有疑心,吾當為汝分別解說。」

時,舍利弗蒙佛印可,許決疑網,歡喜踊躍,即白佛言:「世尊!頗有現在十方世界諸佛世尊,往昔願力常為眾生現在說法,彼諸如來所有名號,若善男子及善女人,欲得誦持此諸佛名,若讀、若聞及以書寫,緣是功德,便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉,無所缺減,至於無上正真之道,速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不?」

爾時,世尊告舍利弗言:「善哉,善哉!善男子!汝所諮問真妙辯才,為於來世無量眾生廣作利益,慈悲哀愍一切天人,能問如來如斯奧義。是故,汝今諦聽諦受,善思念之,吾當為汝分別解說。」

舍利弗言:「唯然世尊!願樂欲聞。」

爾時,世尊告舍利弗言:「善男子!東方去此過一恒河沙世界,有一佛剎名難降伏,於彼國土有佛世尊,號善說稱功德如來.至真.等正覺,於今現在為諸大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過二恒河沙世界,有一佛剎名無障礙,於彼國土有佛世尊,號因陀羅相幢星王如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過三恒河沙世界,有一佛剎名曰愛樂,於彼國土有佛世尊,號普光明功德莊嚴如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過四恒河沙世界,有一佛剎名曰普入,於彼國土有佛世尊,號善鬪戰難降伏超越如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過五恒河沙世界,有一佛剎名曰淨聚,於彼國土有佛世尊,號普功德明莊嚴如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過六恒河沙世界,有一佛剎名無毒主,於彼國土有佛世尊,號無礙藥樹功德稱如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過七恒河沙世界,有一佛剎名側塞香滿,於彼國土有佛世尊,號步寶蓮華如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過八恒河沙世界,有一佛剎名妙音明,於彼國土有佛世尊,號寶蓮花善住娑羅樹王如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「舍利弗!是等諸佛如來.至真.等正覺,如是佛剎清淨無穢,無有五濁,復無五欲,其中眾生無有諂曲虛偽之心,亦無欲行及以女人。

「復次,舍利弗!若善男子及善女人,得聞彼等諸佛世尊如是名號,既得聞已能自受持讀誦修行,復為他人宣揚顯說,彼善男子及善女人,若墮三惡道者無有是處;惟除五逆、誹謗正法及謗聖人。

「復次,舍利弗!若善男子、善女人,得聞彼等諸佛世尊如是名號,既得聞已能自受持讀誦修行,復為他人宣揚顯說,如是之人乃至菩提,於其中間生生之處常具五通,兼復逮得諸陀羅尼,六根完具無諸殘缺,常得歡喜身毛右旋。

「復次,舍利弗!若善男子及善女人,得聞彼等諸佛世尊如是名號,既得聞已能自受持讀誦修行,復為他人宣揚顯說,彼等眾生所在之處,縣官、惡賊不能得便,火不能焚、水不能漂,惡龍惡蛇不能毒害;若行若住,師子、虎狼、熊羆、豺豹,夜叉、羅剎、諸惡鬼神、鳩槃荼等及人非人,能作驚惶無有是處,惟除宿殃。

「復次,舍利弗!若有女人,能厭其身,繫念專心,受持讀誦如是世尊諸佛名號,復為他人分別顯說,壽終之後,更復受於女人身者,無有是處。

「復次,舍利弗!若有善男子、善女人,於靜夜中能誦如是諸佛名號,是等眾生,於現世間所作功業皆速成就,日日增長,無諸障礙。」

爾時,世尊欲重明此義,而說偈言:

「若有諸眾生, 能持是佛名,
悉捨諸惡道, 速生於善處。
常在諸佛前, 恒聞說妙法,
既覩無上尊, 隨心而供養。
誦持佛名故, 超億千萬劫,
一切諸煩惱, 疾成得菩提。
若人滿七日, 能誦是佛名,
即得清淨眼, 便能見諸佛。
若有聞佛名, 即能誦持者,
隨其所生處, 常為他所敬。
相好形端正, 常生福樂家,
喜心行大捨, 聰明不放逸。
若有諸女人, 聞此佛名故,
自誦為他說, 其福不可量,
於此壽終已, 必捨女人報,
得受丈夫身, 生生常利根。
誦持佛名故, 多百億劫中,
口氣常芬馥, 恒如栴檀香。
彼等諸大仙, 如是諸名字,
若能誦持者, 細心不放逸。
誦持佛名故, 父母及兄弟,
并餘諸眷屬, 終無異苦惱。
誦持佛名故, 一切魔波旬,
黑闇眾眷屬, 終不能障礙。
惡毒不能害, 刀杖及火等,
縣官惡賊盜, 一切不能傷。
誦持佛名故, 千億諸劫中,
常生寶蓮華, 威相神通具;
常在虛空中, 遍不思議剎,
觀諸異佛土, 剎中清淨者。
證無上道已, 普為諸雜類,
諸天及世人, 能作歸依處。」

佛說是經已,長老舍利弗及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等,一切大眾,聞佛所說,歡喜奉行。

八佛名號經

==============

【經文資訊】大正藏第 14 冊 No. 0431 八佛名號經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 Rev. 1.11 (UTF8),完成日期:2009/04/23
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,閻學新大德輸入/Gamblers 大德校對,北美某大德提供,Jasmine 提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告】

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35298)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7003)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12039)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30828)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30856)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8337)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12786)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12623)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12007)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13785)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36247)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10227)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52935)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11220)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10902)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11115)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10919)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13530)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16846)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22547)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9943)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7455)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10769)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13496)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13286)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16735)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16964)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14227)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17181)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12613)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14325)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14704)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9595)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12130)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11723)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16961)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14790)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16593)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13035)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12506)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12171)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16089)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11943)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14421)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12455)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13191)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15436)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12296)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13529)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14969)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21471)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13643)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11334)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21195)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14773)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21140)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18264)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14506)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32295)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12416)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant