Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Duy Thức Tam Thập Tụng

Sunday, December 15, 201300:00(View: 25719)
Duy Thức Tam Thập Tụng

Triṃśikā-Vijñaptimātratāsiddhiḥ

The Thirty Verses on Consciousness-only

Duy Thức Tam Thập Tụng

唯 識 三 十 頌

 

Tác giả: Bồ tát Vasubandhu (Thế Thân, 世親)

Dịch giả: Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn

 

(Tài Liệu Học Tập Lớp Cao Học Triết của Đại Học Văn Khoa Viện Đại Học Vạn Hạnh, Niên Khóa: 1972-1973)

 

LỜI TỰA

Trimsika là luận văn cuối cùng của Bồ tát Vasubandhu. Bộ luận nầy gồm có ba mươi bài tụng, nên được dịch sang tiếng Trung Hoa là "Tam Thập Tụng", đây chính là nghĩa của Trimsika. Ngài Huyền Trang Pháp sư khi dịch nó ra Hán văn có thêm vào hai chữ "Duy Thức", gọi là "Duy Thức Tam Thập Tụng"; vì trong ba mươi bài tụng ấy Bồ tát Vasubandhu đã tóm thâu toàn vẹn tinh ba của Duy Thức Học.

 

Bộ luận Trimsika đã được dịch ra tiếng Pháp, Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật và cả tiếng Đức rồi. Nhưng từ trước đến nay chưa ai dịch nó từ Sanskrit ra Anh văn cả. Vào năm 1971 có vài người bạn ngoại quốc muốn học về Duy Thức Học, nên tôi đã dịch Trimsika từ nguyên bản Sanskrit ra Anh văn để dạy. Niên khóa 1972-1973, trong khi giảng dạy cho lớp Cao Học Triết tại Trường Đại Học Văn Khoa của Viện Đại Học Vạn Hạnh, tôi đã dùng bộ luận nầy làm một môn trong những môn giảng dạy, vì Duy Thức Học là một hệ thống triết học của Đông Phương, và của cả thế giới hiện đại. Nó xuất hiện sớm hơn và siêu việt hơn cả chủ thuyết Duy Tâm (Idealism) của Berkeley trong triết học Tây phương.

 

Khi giảng dạy, để sinh viên có sự so sánh đối chiếu cho bản ý của luận văn được rõ, nên tôi đã phiên âm lại bằng phiên âm mẫu tự quốc tế, từ nguyên bản chữ Sanskrit của TRIMSIKA do Sylvain Lévi ấn hành tại Paris năm 1925, kèm với bản dịch Anh văn của tôi. Cọng vào đó, tôi ghi thêm bản dịch Hán văn "Duy Thức Tam Thập Tụng" của Ngài Huyền Trang đã dịch thẳng từ nguyên bản Sanskrit. Kế tiếp tôi dịch bản Hán văn ấy của Ngài Huyền Trang ra Việt văn, để sinh viên khi tham khảo, tiện việc so sánh đối chiếu. Thành thử bản Anh văn trong đây là tôi dịch thẳng từ nguyên bản Sanskrit của Bồ tát Vasubandhu; còn bản Việt văn là tôi dịch từ bản dịch Hán văn của Ngài Huyền Trang.

 

Nếu đọc và đối chiếu giữa nguyên bản trong tiếng Sanskrit của Bồ tát Vasubandhu, với bản dịch Hán văn của Ngài Huyền Trang, chúng ta sẽ thấy có một vài chỗ khác nhau. Hình như nguyên nhân sinh ra sự kiện đó, là vì Ngài Huyền Trang đã phải dịch ra tiếng Trung Hoa bằng kệ văn (bằng từng bài kệ bốn câu, mỗi câu gồm năm chữ); từ đó gây nên có một vài chỗ khác nhau. Đây là lý do khiến tôi đã dịch bằng tản văn, chứ không dịch bằng kệ văn (vận văn), trong khi dịch bộ luận nầy ra Anh văn và Việt văn. Tuy nhiên đối với ý chính của Bồ tát Vasubandhu trong nguyên bản Sanskrit, Ngài Huyền Trang khi dịch ra Hán văn không hề làm sai lạc một tí nào. Vậy xin chân thành ghi mấy giòng nầy để quí vị lưu ý.

 

Trân trọng.

 

 

1. Ãtmadharmopacãro hi vividho yah pravartate /

Vijnãnaparinãme ‘sau parinamah sa ca tridha //

 

Anh:

 

Because of undertaking about the Self (ãtman) and dharma, it issues out may various appearances; which are transformed from (on) the consciousness (vijnãna), these transforming consciousness are three kinds:

 

Hán:

 

由假說我法 

有種種相轉 

彼依識所變 

此能變唯三

 

Do giả thuyết ngã, pháp

Hữu chủng chủng tướng chuyển

Bỉ y, thức sở biến

Thử năng biến duy tam

 

Việt:

 

Do giả thiết ra ngã và pháp, mà có các hiện tượng sai khác. Tất cả hiện tượng (về ngã và pháp) ấy đều do thức chuyển biến phát sinh. Thức năng biến nầy có ba loại:

 

2. Vipãko mananãkhyas ca vijnaptir visayasya ca /

tatrãlayãkhyavijnãnam vipakah sarvabijakam //

 

Anh:

 

The maturing consciousness, the manana consciousness, and the perceiving objects consciousness.

First is called the ãlaya consciousness, (it is also called) the maturing-consciousness, and the all-bijas-consciousness.

 

Hán:

 

謂異熟思量 

及了別境識 

初阿賴耶識 

異熟一切種

 

Vị Dị thục, Tư lương

Cập Liễu biệt cảnh thức

A lại da thức

Dị thục nhứt thiết chủng

 

Việt:

 

Đấy là thức Dị thục, thức Tư lương, và thức Phân biệt các đối tượng (các trần cảnh).

Trước tiên là Thức Ãlaya, nó cũng gọi là thức Dị thục, và cũng có tên là thức Nhất thiết chủng.

 

3. Asamviditakopãdi athãnavijnaptikam ca tat /

sadã sparsamanaskãravitsamjnãcetanãnvtam //

 

Anh:

 

It is unknown about its (ãlaya) storing place (kopãdi), and its perceiving.

(The ãlaya) joins together with touch, volition, feeling, thought, and thinking.

 

Hán:

 

不可知執受 

處了常與觸 

作意受想思 

相應唯捨受

 

Bất khả tri chấp thọ

Xứ liễu thường dữ Xúc

Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư

Tương ưng duy Xả thọ

 

Việt:

 

Không thể biết được những thứ (tướng phần) mà nó chấp trì, và khả năng liễu biệt (kiến phần) của chính nó (thức ãlaya).

Thức nầy thường tương ưng với các tâm sở: Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, và Tư. Đặc biệt nó chỉ tương ưng với Xả thọ.

 

4. Upeksã vedanã tatrãnivrtãvyãkrtam ca tat /

Tatha sparsãdayah tac ca vartate srotasaughavat//

 

Anh:

 

Associating with sensation (vedanã). It is uncovering, and undistinction; so is the touch, and so on ...; (i.g: these five sarvatragas also have the same characteristic with ãlaya), the ãlaya is always moving forward like a strong torrent.

 

Hán:

 

是無覆無記 

觸等亦如是 

恒轉如瀑流 

阿羅漢位捨

 

Thị vô phú vô ký

Xúc đẳng diệc như thị

Hằng chuyển như bộc lưu

A la hán vị xả

 

Việt:

 

Đặc tính của thức ãlaya là vô phú, vô ký. Xúc ... v.v... cũng như thế. Nó tiếp nối chuyển biến như giòng nước chảy xiết. Đến địa vị A la hán mới xả bỏ (tên của thức ãlaya).

 

5. Tasya vyãvrtir arhatve tad ãsritya pravartate /

Tadãlambam manonãma vijnãnam mananãtmakam //

 

Anh:

 

It is ceased in Arhatship.

Depending on it (ãlaya), the Mana consciousness is produced, and it conceives the (ãlaya) consciousness. It is called the Manas consciousness. Intellection about the Self is its nature.

 

Hán:

 

次第二能變 

是識名末那 

依彼轉緣彼 

思量為性相

 

Thứ đệ nhị năng biến

Thị thức danh Mạt na

Y bỉ chuyển duyên bỉ

Tư lương vi tánh tướng.

 

Việt:

 

Thức năng biến thứ hai là thức Mạt na, thức nầy nương vào thức ãlaya mà sinh khởi, và trở lại duyên chấp thức Ãlaya (làm tự ngã). Đặc tính của nó là tư lương chấp ngã.

 

6. Klesais caturbhih sahitam nivrtãvyãkr taih sadã/

Ãtmadrstyãtmamohãtmamãnãtmasnehasamjnitaih //

(ãtma-drstya, ãtma-moha, ãtma-mãna, ãtma-sneha samjnitaih /)

 

Anh:

 

Relating with the covering and undistinction; It accompanies with four klesas; Self-view, Self-ignorance, Self-pride, and Self-love.

 

Hán:

 

四煩惱常俱 

謂我癡我見 

並我慢我愛 

及餘觸等俱

 

Tứ phiền não thường câu

Vị Ngã si, Ngã kiến

Tịnh Ngã mạn, Ngã ái

Cập dư Xúc đẳng câu

 

Việt:

 

Thức nầy thường tương ưng với bốn thứ phiền não là: Ngã si, Ngã kiến, Ngã mạn, Ngã ái. Nó tương ưng với năm biến hành tâm sở là Xúc ...v.v...

 

7. Yatrajas tanmayair anyaih sparsãdyais cãrhato na tat/

Na nirodhasamãpattau mãrge lokottare na ca //

 

Anh:

 

Whenever (the Ãlaya) is born, (the Mana) continually and relatedly comes to there to be born with it (ãlaya). There is not of it (Mana) in Arhatship, in the Meditation of Cessation (nirodha-samãpatta), and in the Superior Purification State (mãrga-lokottara).

 

Hán:

 

有覆無記攝 

隨所生所繫 

阿羅漢滅定 

出世道無有

 

Hữu phú vô ký nhiếp

Tùy sở sanh sở hệ

A la hán Diệt định

Xuất thế đạo vô hữu

 

Việt:

 

Đặc tính của Mạt nahữu phú vô ký, tùy theo thức ãlaya sinh vào nơi nào, thì thức nầy liên hệ sinh theo vào nơi đó. Khi đạt đến quả A la hán, vào Diệt tận định, hay chứng Đạo xuất thế, thì không còn nó nữa (không còn tên của Mạt na thức nữa).

 

8. Dvitiyah parinãmo ‘yam tritiyah sadvidhasya yã/

Visayasyopalabdhih sã kusalãkusalãdvayã //

 

Anh:

 

This is the second transformation (parinama). The third (transformation) consists six kinds, which perceive all objects.

Good, not good, and neither good nor not good (these three are their nature).

 

Hán:

 

次第三能變 

差別有六種 

了境為性相 

善不善俱非

 

Thứ đệ tam năng biến

Sai biệt hữu lục chủng

Liễu cảnh vi tánh tướng

Thiện, bất thiện câu phi

 

Việt:

 

Kế đến là thức năng biến thứ ba, gồm có sáu món sai khác nhau, công dụng của nó là phân biệt các đối tượng (trần cảnh). Đặc tính của chúng nó là gồm nhiếp cả thiện, ác, và vô ký.

 

9. Sarvatragair viniyataih kusalais caitasair asau/

Samprayuktã tathã klesair upaklesais trivedanaih//

 

Anh:

 

The related-mental-functions (caitasa) (of these consist: The Sarvatragas (general), viniyata (special), good evils, minor-evils, and three sensations.

 

Hán:

 

此心所遍行 

別境善煩惱 

隨煩惱不定 

皆三受相應

 

Thử tâm sở Biến hành

Biệt cảnh, Thiện, Phiền não

Tùy phiền não, Bất định

Giai tam thọ tương ưng

 

Việt:

 

Những tâm sở tương ưng với sáu thức nầy gồm có: Biến hành, Biệt cảnh, Thiện tâm sở, Căn bản phiền não, Tùy phiền não, và Bất định tâm sở. Sáu thức nầy tương ưng với cả ba thức cảm thọ.

 

10. Ãdyãh sparsãdayas chandãdhimoksasmatayah saha/

Samãdhibhyãm niyatãh sraddhãtha hrĩr apatrapã//

 

Anh:

 

The Sarvatragas consist Touch, and so on ... The viniyatas (special mental functions) are desire, resolve, remember, concentration, wisdom. The Kusalas (the good mental functions) are faith, shame, bashfulness.

 

Hán:

 

初遍行觸等 

次別境謂欲 

勝解念定慧 

所緣事不同

 

Biến hành: Xúc đẳng

Thứ Biệt cảnh vị Dục

Thắng Giải, Niệm, Định, Tuệ

Sở duyên sự bất đồng

 

Việt:

 

Biến hành tâm sở gồm có Xúc... v.v... Biệt cảnh tâm sở gồm có Dục, Thắng giải, Niệm, Định, và Tuệ. Đối tượng sở duyên của chúng không đồng nhau.

 

11. Alobhãdhitrayam viryam prasarabdhih sãpra- mãdika /

Ahimsã kusalãh klesã rãgapratighamũdhayah //

 

Anh:

 

Non-convetousness, Non-hatred, Non-ignorance, energy, repose of mind, vigilance, equanimity, and Non-injury. The Evils (klesa) are covetousness, hatred, ignorance.

 

Hán:

 

善謂信慚愧 

無貪等三根 

勤安不放逸 

行捨及不害

 

Thiện vị Tín, Tàm, Quí

Vô tham đẳng tam căn

Cần, An, Bất phóng dật

Hành xả cập Bất hại

 

Việt:

 

Thiện tâm sở (gồm có 11 thứ): Tin tưởng, Tàm, Quí, Không tham, Không sân, Không si, Siêng năng, Thư thái, Không phóng túng, Không chấp trước, Không làm tổn hại kẻ khác.

 

12. Mãnadrgvicikitsas ca krodhopanahane punah /

Mrahsah pradãsa irsyãtha mãtsaryam saha mayayã //

 

Anh:

 

Arrogance, doubt, and false view.

The Minor Evils—Upaklesa-are anger, enmity, concealment, affliction, envy, parsimony, deception.

 

Hán:

 

煩惱謂貪瞋 

癡慢疑惡見 

隨煩惱謂忿 

恨覆惱嫉慳

 

Phiền não vị Tham, Sân

Si, Mạn, Nghi, Ác kiến

Tùy phiền não vi Phẫn

Hận, Phú, Não, Tật, Xan

 

Việt:

 

Căn bản phiền não gồm có (sáu thứ): Tham, Sân, Si, Kiêu mạn, Nghi ngờ, và Thành kiến sai lầm.

 

Tùy phiền não gồm có (20 thứ): Căm phẫn, Uất hận, Che dấu tội lỗi của mình, Làm não loạn kẻ khác, Ganh ghét, Hà tiện.

 

13. Sãthyam mado ‘vihimsãhrĩr atrapã styãnam uddhavah/

Ãsraddhyam atha kausĩdyam pramãdo musitã smrtih//

 

Anh:

 

Fraudulence, pride, injury, shamelessness, non-bashfulness, low-spiritedness, restlessness (noisiness), non-faith, sloth, negligence, forgetfulness.

 

Hán:

 

誑諂與害憍 

無慚及無愧 

掉舉與昏沈 

不信並懈怠

 

Cuống, Xiểm dữ Hại, Kiêu

Vô tàm cập Vô quí

Trạo cử dữ Hôn trầm

Bất tín tịnh Giải đãi

 

Việt:

 

Dối trá, Dua nịnh, Hãm hại kẻ khác, Kiêu căng, Không biết tự hổ, Không biết thẹn với tha nhân, Náo động, Hôn mê, Không tin tưởng, Lười biếng.

 

14. Viksepo samprajanyam ca kaukrtyam middham eva ca /

Vitarkas ca vicãras cety upaklesã dvaye dvidhã //

 

Anh:

 

Distraction, and non-discernment.

(The Aniyatas — The Indeterminate mental functions) are Repentance, Drowsiness; and Reflection.

Investigation, each both (of them) are arranged in two ways (good or not good).

 

Hán:

 

放逸及失念 

散亂不正知 

不定謂悔眠 

尋伺二各二

 

Phóng dật cập Thất niệm

Tán loạn, Bất chánh tri

Bất định vị Hối, Miên

Tầm, Tư nhị các nhị

 

Việt:

 

Phóng túng, Quên, Rối loạn, Nhận thức sai lầm. Bất định tâm sở gồm có (4 thứ): Hối hận, Ngủ, Sự tìm kiếm, Suy tư về sự tìm kiếm.

 

15. Pancãnãm mũlavijnãne yathãpratyayam udbhavah/

Vijnãnãnãm saha na vã tarangãnãm yathã jale//

 

Anh:

 

By causes, whether the five consciousnesses are appeared together or not (they are always depending) on the Basic-consciousness (Ãlaya Consciousness) to appear; just as waves are dependent on the water.

 

Hán:

 

依止根本識 

五識隨緣現 

或俱或不俱 

如波濤依水

 

Y chỉ Căn bản thức

Ngũ thức tùy duyên hiện

Hoặc câu hoặc bất câu

Như ba đào y thủy

 

Việt:

 

Các thức đều y cứ vào Căn bản thức mà hiện khởi, như sóng nương vào nước mà sinh khởi. Năm thức trước tùy duyên phát khởi tác dụng, có khi chúng cùng sinh khởi với nhau đôi khi chúng không cùng sinh khởi với nhau.

 

16. Manovijnãnasambhũtih sarvadãsamjnikãd tre/

Samãpattidvayãn middhãn mũrchanãd apy acittakãt//

 

Anh:

 

The Mind consciousness always manifests, unless (when one) is born in the realm of non-thought (asamjnika). (or is in these unconsciousness situations: 1. Asamjni-samãpatti, 2. Nirodha-samãpatti), in sleeping, and in a swoon.

 

Hán:

 

意識常現起 

除生無想天 

及無心二定 

睡眠與悶絕

 

Ý thức thường hiện khởi

Trừ sanh Vô tưởng thiên

Cập Vô tâm nhị định

Thùy miên dữ muộn tuyệt

 

Việt:

 

Ý thức thường hiện khởi, chỉ trừ khi sinh lên cõi trời Vô tưởng, khi nhập vào Vô tưởng địnhDiệt tận định, lúc ngủ mê, và khi bị chết giấc (năm trường hợp trên đây ý thức không hiện khởi tác dụng).

 

17. Vijnãnaparinãmo ‘yam vikalpo yad vikalpyate/

Tena tan nãsti tenedam sarvam vijnaptimãtrakam//

 

Anh:

 

(From) the transforming-consciousness (vijnãnaparinãma), the distinguishing (vikalpa) / appears / from which the distinguished (object appears). They all are nothing but Consciousness (vijnãna) only.

 

Hán:

 

是諸識轉變 

分別所分別 

由此彼皆無 

故一切唯識

 

Thị chư thức chuyển biến

Phân biệt sở phân biệt

Do thử bỉ giai vô

Cố nhứt thiết Duy thức

 

Việt:

 

Do các thức chuyển biến sinh khởi ra các năng phân biệt và sở phân biệt; lại chính các pháp nầy đều không, cho nên tất cả là Duy thức.

 

18. Sarvabijam hi vijnãnam parinãmas tathã tathã/

Yãty anyonyavasãd yena vikalpah sa sa jãyate //

 

Anh:

 

Because of the All-Bijas-Consciousness (ãlaya-vijnãna) transforms thus thus; by the mutual-power those those variations (various things) have been producing.

 

Hán:

 

由一切種識 

如是如是變 

以展轉力故 

彼彼分別生

 

Do Nhứt Thiết Chủng thức

Như thị như thị biến

triển chuyển lực cố

Bỉ bỉ phân biệt sanh

 

Việt:

 

Do thức Nhất thiết chủng chuyển biến sinh ra các pháp như thế, do năng lực liên tục chuyển biến sinh khởi của nó, mà các pháp sai khác nhau phát sinh.

 

19. Karmano vãsanã grãhadvayavãsanayã saha /

Ksne pũrvavipake ‘nyadvipãkam gianayanti tat //

 

Anh:

 

The vãsanã of action, with the two (kinds of) holding of vãsanã, when the former maturation (former life) is destroyed (dead), produce an other maturation (other life).

 

Hán:

 

由諸業習氣 

二取習氣俱 

前異熟既盡 

復生餘異熟

 

Do chư nghiệp tập khí

Nhị thủ tập khí câu

Tiền Dị thục ký tận

Phục sanh dư quả thục

 

Việt:

 

Do tập khí của các nghiệp, cùng với tập khí của hai loại năng thủsở thủ (về danh ngônngã chấp), nên khi thân mạng của kiếp trước (tiền dị thục) đã chết đi, thì nối tiếp sinh khởi thân mạng của kiếp sau.

 

20. Yena yena vikalpena yad yad vastu vikalpyate/

Parikalpita evãsau svabhãvo na sa vidyate //

 

Anh:

 

By the imaginer (imagination—vikalpa) which imagines every things (imagined objects—vikalpyate). The nature of this Parikalpita (false imagination) is known (that it is) nothing.

 

Hán:

 

由彼彼遍計 

遍計種種物 

此遍計所執 

自性無所有

 

Do bỉ bỉ Biến kế

Biến kế chủng chủng vật

Thử Biến kế sở chấp

Tự tánh vô sở hữu

 

Việt:

 

Do tánh Biến kế chấp nên lầm chấp (nhận thức sai) các sự vật. Tính Biến kế chấp nầy bản chấtkhông thật.

 

21. Paratantrasvabhãvas tu vikalpah pratyayodbhavah /

Nispannas tasya pũrvena sadã rahitatã tu yã //

 

Anh:

 

The Paratantrasvabhãva (is depending on other various causes to become).

The Nispanna (The Parinispannasvabhãva—The real nature) is dwelling on it (The Paratantra), but it separates from the former nature (The Parikalpita).

 

Hán:

 

依他起自性 

分別緣所生 

圓成實於彼 

常遠離前性

 

Y tha khởi tự tánh

Phân biệt duyên sở sanh

Viên thành thật ư bỉ

Thường viễn ly tiền tánh

 

Việt:

 

Tánh Y tha khởi là do các duyên (các yếu tố) sai khác mà phát sinh.

Tánh Viên thành thật là tự nó sẵn có ngay trong tánh Y tha khởi, Nó thường rời xa tánh Biến kế chấp.

 

22. Ata eva sa naivãnyo nãnanyah paratantratah /

Anityatãdivad vãcyo nãdrste ‘smin sa drsyate //

 

Anh:

 

Therefore it (Parinispanna) is neither the same nor different with the Paratantra; as the impermanent character (with the impermanent things); it is said that: if we would not see the Parinispanna, so the Paratantra could not be seen.

 

Hán:

 

故此與依他 

非異非不異 

如無常等性 

非不見此彼

 

Cố thử dữ Y tha

Phi dị phi bất dị

Như vô thường đẳng tánh

Phi bất kiến thử, bỉ

 

Việt:

 

Cho nên tánh Viên thành thật cùng với tánh Y tha khởi, không phải khác, cũng không phải không khác; giống như đặc tính vô thường của sự vật cùng với sự vật (cũng không phải khác và không phải không khác).

Nếu ai chưa liễu đạt được tánh Viên thành thật, thì không thể hoàn toàn thấu triệt được tánh Y tha khởi.

 

23. Trividhasya svabhãvasya trividhãm nihsvabhãvatãm /

Samdhãya sarvadharmãnãm desitã nihsvabhãvatã//

 

Anh:

 

From the three Svabhãvas, the three nih svabhãvas (three non-entities) having established, it is revealed (by the Buddha) that all dharmas are non entity.

 

Hán:

 

即依此三性 

立彼三無性 

故佛密意說 

一切法無性

 

Tức y thử tam tánh

Lập bỉ tam Vô tánh

Cố Phật mật ý thuyết

Nhứt thiết pháp vô tánh

 

Việt:

 

Từ nơi ba tánh nầy mà thiết lập ra ba Vô tánh, đấy là mật ý của đức Phật muốn nói: ‘Tất cả pháp là Không tánh’.

 

24. Parathamo laksanenaiva nihsvabhãvo ‘parah punah/

Na svayambhãva etasyety aparã nihsvabhãvatã//

 

Anh:

 

First is the non entity of form (laksana-nihsvabhãvata). Another is the non-entity of self-being (na svayambhãva). The next (third) one is the non-entity of this (self and form).

 

Hán:

 

初即相無性 

次無自然性 

後由遠離前 

所執我法性

 

Sơ tức Tướng vô tánh

Thứ Vô tự nhiên tánh

Hậu do viễn ly tiền

Sở chấp ngã pháp tánh

 

Việt:

 

Trước hết là Tướng vô tánh, kế đến là Vô tự nhiên tánh, và sau cùng (là Thắng nghĩa vô tánh), vì nó rời xa tánh Biến kế chấp vào ngã và pháp ở trước.

 

25. Dharmãnãm paramãthas ca sa yatas tathatãpi sah/

Sarvakãlam tathãbhãvãt saiva vijnaptimãtratã //

 

Anh:

 

This is the absolute reality of all dharmas, it also is the Tathatã. (Which) always is the real nature, and also is the (nature of) Vijnaptimãtratã (the consciousness) only.

 

Hán:

 

此諸法勝義 

亦即是真如 

常如其性故 

即唯識實性

 

Thử chư pháp thắng nghĩa

Diệc tức thị Chân như

Thường như kỳ tánh cố

Tức Duy thức thật tánh

 

Việt:

 

Đấy tức là Thắng nghĩa tánh của các pháp, cũng tức là Chân như, bởi vì bản tánh nó vốn chân thật; Đấy chính là thực tánh của Duy thức.

 

26. Yãvad vijnaptimãtratve vijnãnam nãvatisthati/

Grãhadvayasya anusayas tãvan na vinivartate //

 

Anh:

 

Until one does not arrive on the vijnaptimãtrata (the nature of vijnãna) yet, (because of) at that time (his) anusaya (1) of the two holding (grãhadvaya) is not destroyed yet.

 

Hán:

 

乃至未起識 

求住唯識性 

於二取隨眠 

猶未能伏滅

 

Nãi chí vị khởi thức

Cầu trú Duy thức tánh

Ư nhị thủ Tùy miên

Du vị năng phục diệt

 

Việt:

 

Người tu hành khi thức tánh chưa phát hiện, muốn cầu được an trụ (liễu đạt) Duy thức tánh, nhưng Tùy miên của hai thứ năng thủsở thủ vẫn chưa trừ diệt được (nên chưa thể chứng được Duy thức tánh).

 

27. Vijnaptimãtram evedam ity api hy upalambhatah/

Sthãpayann agratah kim cit tanmãtre nãvatisthate//

 

Anh:

 

Establishing a little object in front of him, (then one thinks of that) this is the vijnaptimãtra (the nature of vijnãna), (but) because of the obtaining, he does not really arrive on the nature of vijnãna.

 

Hán:

 

現前立少物 

謂是唯識性 

以有所得故 

非實住唯識

 

Hiện tiền lập thiểu vật

Vị thị Duy thức tánh

hữu sở đắc cố

Phi thật trú Duy thức

 

Việt:

 

Trong khi tu hành mà còn thấy có đối tượng chứng đắc, và cho đó là Duy thức tánh; thì vì còn có đối tượng sở đắc, nên chưa phải đích thực an trụ (liễu ngộ) Duy thức tánh (Chân như tánh).

 

28. Yadã tv ãlambanam vijnãnam naivopalabhate tadã/

Sthitam vijnãnamãtratve grãhyabhãve tadagrahãt//

 

Anh:

 

Whenever the wisdom (of one) has no obtaining in perceiving object, at that time he is abiding on the vijnãna-mãtrata (the nature of vijnãna) from not holding (freeing from) the two grãhas.

 

Hán:

 

若時於所緣 

智都無所得 

 爾時住唯識 

離二取相故

 

Nhược thời ư sở duyên

Trí đô vô sở đắc

Nhĩ thời trú Duy thức

Ly nhị thủ tướng cố

 

Việt:

 

Nếu khi ai đối với đối tượng sở duyên, quán trí không còn thấy có đối tượng sở đắc. Bấy giờ người ấy mới thực an trụ (liễu ngộ) Duy thức tánh, vì đã xa lìa hai tướng năng thủsở thủ.

 

29. Acitto ‘nupalambho ‘sau jnãnam lokottaram ca tat/

Ãsrayasya parãvrttir dvidhã dausthulyahãnitah //

 

Anh:

 

The unobtaining is beyond thought, this is the supra-mundance-wisdom.

(One) relinquishes the two evils (dvidhã-dausthulya), (he then is) dwelling in freedom (parãvrtti).

 

Hán:

 

無得不思議 

是出世間智 

捨二粗重故 

便證得轉依

 

Vô đắc bất tư nghì

Thị Xuất thế gian trí

Xả nhị thô trọng cố

Tiện chứng đắc Chuyển y

 

Việt:

 

Trí tuệ khi ly khai được với đối tượng sở đắc là trí tuệ thần diệu không thể suy lường nổi, đấy là trí Xuất thế gian, vì đã xả bỏ hai thứ thô trọng chướng (phiền não chướngsở tri chướng), nên chứng được hai quả Chuyển y (Bồ đềNiết bàn).

 

30. Sa evãnãsravo dhãtur acintyah kusalo dhruvah/

Sukho vimuktikãyo ‘sau dharmãkhyo ‘yam mahãmuneh//

 

Anh:

 

This is the Anãsrava-dhãtu (the freeing-from-all- evils-and-passion-realm), (which is) unthinkaable (beyond thought), good, unchangeable, emancipation, this is the Dharmãkhya of Mahãmuni.

 

Hán:

 

此即無漏界 

不思議善常 

安樂解脫身 

大牟尼名法

 

Thử tức Vô lậu giới

Bất tư nghì Thiện, Thường

An lạc, Giải thoát thân

Đại Mâu Ni danh pháp

 

Việt:

 

Đấy là quả vị Vô lậu bất tư nghì, là Thiện, là Thường, là An lạc, là Pháp thân giải thoát của đức Đạo sư Mâu Ni.

Tải bản PDF


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 27756)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 4974)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 8584)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 28602)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 28747)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 6770)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 9884)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 10647)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 9843)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 9520)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 28980)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8202)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 49837)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 8903)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 8923)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9129)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 8910)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11036)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 13699)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 19699)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8079)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 5869)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 8989)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 9803)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 10959)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 14492)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 14738)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12004)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 12260)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10125)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12030)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 12956)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 7918)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10463)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 9889)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14214)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12160)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14192)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11049)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10479)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 9918)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14209)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 9700)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12457)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10342)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 10724)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13107)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 10634)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11067)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 12729)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 18298)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11512)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 9568)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 18514)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 12427)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 17417)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15003)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 11934)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 29992)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10517)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM