Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phật Nói Kinh Bát Cát Tường Thần Chú

Monday, December 16, 201300:00(View: 18521)
Phật Nói Kinh Bát Cát Tường Thần Chú

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0427, Nguyên tác: [1]

Hán dịch: Đời Ngô, Nguyệt Thị Ưu Bà Tắc CHI KHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại La Duyệt Kỳ cùng với một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ Kheo đến dự. Bồ Tát, Trời, Người đều là nhóm của Di Lặc.

Đức Phật bảo Hiền Giả Xá Lợi Phất với các Tỳ Kheo:”Hãy đều một lòng lắng nghe !”

_Ở phương Đông, cách đây một hằng sa, có Đức Phật tên là An Ổn Chúc Lũy Mãn Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Nguyện Sở Tụ

_Cách đây hai hằng sa, có Đức Phật tên là Cám Lưu Ly Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Từ Ai Quang Minh

_Cách đây ba hằng sa, có Đức Phật tên là Khuyến Trợ Chúng Thiện Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Hoan Hỷ Khoái Lạc

_Cách đây bốn hằng sa, có Đức Phật tên là Vô Ưu Đức Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Lạc Nhập

_Cách đây năm hằng sa, có Đức Phật tên là Dược Sư Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Nhất Thiết Trân Bảo Pháp

_Cách đây sáu hằng sa, có Đức Phật tên là Liên Hoa Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Mãn Hương Danh Văn

_Cách đây bảy hằng sa, có Đức Phật tên là Toán Trạch Hợp Hội Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Giải Thuyết Âm Thanh Viễn Văn

_Cách đây tám hằng sa, có Đức Phật tên là Giải Tán Nhất Thiết Phộc Cụ Túc Vương Như Lai, Chí Chân, Vô Sở Trước, Tối Chính Giác ngày nay hiện đang nói Pháp. Thế Giới ấy tên là Nhất Thiết Giải Thoát

Đức Phật bảo Hiền Giả Xá Lợi Phất:”Các Phật Như Lai này không có chỗ nhiễm dính, vượt qua bốn Đạo chẳng nhận Tối Chính Giác. Quốc độ ấy thanh tịnh, không có năm Trược, không có ái dục, không có ý dơ. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe tên của tám Đức Phật này với quốc độ, thọ trì, phụng hành, phúng tụng, rộng vì người khác giải nói nghĩa ấy thời cuối cùng chẳng ngu si, Miệng nói ra lời nào thì không có sơ sót lầm lẫn, đầy đủ tướng tốt không có chỗ thiếu giảm, vô ương số năm chẳng bị thiếu thốn.

Người đó cuối cùng chẳng bị đọa trong Địa Ngục Thái Sơn, quỷ đói, súc sinh. Người đó cuối cùng chẳng vọng nhận lấy La Hán, Bích Chi Phật Đạo để vào Bát Nê Hoàn (Parivarnïa), thảy đều chờ được Đạo Bình Đẳng vô thượng, thường gặp Đà Lân Ni, thường hành Bồ Tát Đạo, được Công Đức vô lượng.

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương thường ủng hộ, chẳng bị bắt giữ, chẳng bị trộm cướp gây thương tích. Chẳng bị Trời, Rồng, Quỷ Thần quấy nhiễu. Duyệt Xoa Quỷ Thần, Cổ Đạo Quỷ Thần, hoặc người, hoặc Phi Nhân đều chẳng thể được dịp thuận tiện giết hại. Trừ Túc Mệnh (mệnh theo đời trước) của kẻ ấy thời chẳng thể xin.

Nếu có tật bệnh, quạ kêu, mộng ác, các Ma quấy nhiễu, sợ hãi khiến lông dựng đứng thời thường nên đọc Kinh Chú của Kinh Bát Cát Tường Thần Chú, liền được trừ khỏi”

Lúc đó Đức Phật nói Kệ rằng:

 

Nếu có trì Kinh đó

Tên tám Phật, quốc độ

Chẳng đọa ba nẻo ác

Mau được Đạo vô thượng

Tự giác, phát Đạo Ý

Thấy Phật liền khai giải

TRong, ngoài thường vui vẻ

Tâm cúng dường, cung kính

Ức kiếp a tăng kỳ

Hành ác thảy tiêu trừ

Trì tám Cát Tường đó

Mau được hiểu rõ Giáo

 

Người cúng sự Kinh đó

Sinh trong hoa ngàn cánh

Trân bảo vì họ tuôn

Sắc tượng tốt vô thượng

 

Người nghe Tôn Kinh đó

Tôn kính tin, ưa thích

Phụng trì, phúng tụng, đọc

Trong sạch không phóng dật

 

Người nữ tin Kinh đó

Kính trọng không nịnh hót

Vứt bỏ nữ, làm Nam

Thông Minh thường thông tuệ

 

Phụng trì tên tám Phật

Ra vào giặc chẳng hại

Đao Binh, nước, lửa, độc

Các Tà chẳng thể phạm

 

Yêu thích phụng Kinh đó

Các Ma chẳng thể hại

Quỷ Thần, các quan chức

Không thể gây nhiễu loạn

Phi hành đến các cõi

Chỗ ở đầy niềm vui

Tâm ý Chính, không Tà

Thấy Phật rất vui vẻ.

Sinh ra thường gặp Phật

Tâm đều thích phụng sự

Trừ tất cả chúng ác

Mau được Đạo Nê Hoàn (Nirvanïa:Niết Bàn)

TInh tiến không lười biếng

Lìa bỏ duyên bám dính

Vì người đẽo Trực Nho (học trò ngay thẳng)

 

Phụng trì tên tám Phật

Dũng mãnh giáng chúng Ma

Sức mạnh như Kim Cương

Đầy đủ tướng đoan chính

Tất cả không thể sánh

Bố thí không tham lam

Sinh cự ức vạn nhà

Trộm cướp với oan gia

Tự nhiên đều tiêu trừ

Tật bệnh, việc huyện quan

Quạ kêu, các mộng ác

Trì tên tám Phật đó

Chú vào, liền trừ khỏi

 

Người phụng trì Kinh đó

Nhóm Bồ Tát Di Lặc

Đệ Nhất Tứ Thiên Vương

Thường cùng nhau ủng hộ

Ước nguyện đểu đạt được

Hớn hở rất vui vẻ

Người một lòng tin thích

Phước Đức cũng như vậy.

Bấy giờ các Bồ Tát: Bạt Đà Hòa Bồ Tát, La Liên Na Kiệt Bồ Tát, Kiều Nhật Đâu Bồ Tát, Na La Đạt Bồ Tát, Tu Thâm Di Bồ Tát, Ma Ha Tu Hòa Tát Hòa Bồ Tát, Nhân Chi Đạt Bồ Tát, Hòa Luân Điều Bồ Tát. Tám người đó cầu Đạo từ vô ương số kiếp đến ngày nay chưa nhận lấy Phật. Nguyện rằng:”Khiến cho người dân trong Thiên Hạmười phương đều được Phật Đạo. Nếu có việc gấp rút đều nên họ tên gọi (danh tự) tám người chúng Ta, liền được giải thoát. Lúc thọ mệnh muốn dứt thời tám người chúng Ta liền sẽ bay đến đón rước”

Các Bồ Tát, nhóm Di Lặc, Đệ Nhất Tứ Thiên Vương đều bạch Phật rằng:”Con sẽ ủng hộ người trì Kinh Bát Cát Tường Thần Chú cùng với con và sức mạnh khiến cho các tật bệnh đều được trừ khỏi”

Đức Phật nói Kinh xong thời Xá Lợi Phất, Di Lặc Bồ Tát với các Tỳ Kheo, Trời, Rồng, Quỷ Thần, A Tu Luân Vương đều rất vui vẻ, ưa thích nghe.

 

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

(Hết)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 33284)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6554)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 11303)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30416)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30443)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7992)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12213)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12268)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11614)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 12845)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 34801)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 9857)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52278)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 10760)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10534)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 10726)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10477)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13096)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16301)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 21859)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9633)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7134)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10404)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 12777)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 12803)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16243)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16544)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 13875)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 16608)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12139)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 13843)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14337)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9222)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 11766)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11287)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16349)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14364)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16208)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 12702)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12093)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 11803)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 15678)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11525)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14029)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12023)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 12672)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15003)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11969)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13140)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14565)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 20736)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13245)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10972)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 20722)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14377)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 20406)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 17673)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14036)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 31867)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12026)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant