Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Thursday, March 13, 201400:00(View: 12161)
25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ


25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí-Tịnh
Anh dịch: Quảng Định / Quảng Hiếu hiệu đính
Sưu tập: Tuệ Uyển

 duc_phat_bat_dong

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn

25 Great Vows of Akshobhya Buddha

1- Bạch đức Thế Tôn! Từ hôm nay con phát tâm Vô thượng Bồ đề, dùng lòng không dua dối, lời nói chơn thiệt chẳng đổi khác để cầu nhứt thiết chủng trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới.

1- World-honoured One. From today on I vow to generate the mind of Supreme Enlightenment. Using a genuine heart and speaking only true words to attain Omniscience. From now to when I attain supreme enlightenment, to all sentient beings, if I make offense … I shall I turn away from the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

2- Bạch đức Thế Tôn! Nay phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy. Nếu giữa chừng con lại phải phát tâm Thanh văn, Duyên Giác thì là khi dối tất cả chư Phật.

2- World-honoured One. From today on I generate this mind of Omniscience. If along the way, I have to generate the mind of the Hearer, Pratyeka-Buddha. … I shall deceive all the Buddhas.

3- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa đươc Vô thượng Bồ Ðề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng ái dục sân hại ngu si, hoặc tương ưng với hôn trầm cống cao ác tác, là khi dối tất cả Như Lai.

3- World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … to all sentient beings, if I take offense, desire, ignorance, or correspond with dull, arrogance, or do harm … I shall deceive all the Buddhas.

4- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ Ðề, nếu con sanh lòng nghi hoặc lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc khởi tà kiến, phi phạm hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là khi dối tất cả chư Phật.

4 - World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … if my heart begins to doubt or kill, steal, or give rise wrong view, violate of Brahma conduct, tell lies, double tongues, … I shall deceive all the Buddhas.

5- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì là khi dối chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới.

5- World-honoured One. From today I vow to generate this mind of Omniscience as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if during my practice I do not keep my vows … I shall deceive all the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

6- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng Vô thượng Bồ Ðề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề nếu ở mỗi lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhứt thiết chủng trí thì là khi dối tất cả chư Phật.

6- World-honoured One. From today I vow to generate the great mind of Supreme Enlightenment as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if any of my words does not correspond with Buddha's mind and its omniscience … I shall deceive all the Buddhas.

7- Bạch Ðức Thế Tôn! Nay con phát tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ Ðề, nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia thì là khi dối tất cả chư Phật.

7- World-honoured One. I vow this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if all of my lives I always live as a layman but not a monastic person … I shall deceive all the Buddhas.

8- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

 

8- World-honoured One. I vow to generate the great mind this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if during all lifetimes as a monastic person I don't go for alms-food, don't sit down to eat, don't reduce consumption, don't preserve the 3 robes, don't wore robes of rags, don't sit where assign, never sit often, don't live at quiet place, don't live under a tree, don't sit in a roomy place, don't live at graveyard … I shall deceive all the Buddhas.

9- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm đại Bồ đề nầy hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được nhứt thiết chủng trí, nếu con chẳng thành tựu biện tài và ngại thuyết các diệu pháp, thì là khi dối tất cả chư Phật.

9- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't achieve as a good dialectician and hesitate to preach perfect Dharma, I shall deceive all the Buddhas.

10- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, nếu con chẳng an trụ ba oai nghi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thì là khi dối vô lượng chư Phật.

10- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't uphold the three impositions of standing, sitting, and walking, I shall deceive all the Buddhas.

11- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm vô thượng nhẫn đến chừng nào được nhứt thiết chủng trí, nếu đối với chúng sanh con phạm tội căn bổn, hoặc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế lực khác hoặc khởi lòng tồi phục luận thuyết của người khác, thì là khi dối vô số chư Phật.

11- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if to the sentient beings I violate the main principles, or tell lie and other mundane annoy words, or give rise the mind to submit other doctrines, I shall deceive all the Buddhas.

12- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí nầy an trụ hồi hướngVô thượng Bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu con chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không vô ngã mà lại nghĩ đến tướng người nữ và nhe răng cười, thì là khi dối tất cả chư Phật.

12- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when preaching to the laywomen, if I don't give rise the thoughts of impermanence, suffering-emptiness, none-self, but think of women form and smile, I shall deceive all the Buddhas.

13- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng vô thượng Bồ đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó chỉ trỏ khinh tháo hoặc thấy các Bồ Tát khác mà chẳng nghĩ tưởng là bực đại sư, thì là khi dối vô số chư Phật.

13- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if when I am preaching having the bad attitudes of looking, pointing fingers, or seeing other Bodhisattvas but don't think as great masters, I shall deceive all the Buddhas.

14- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề, trừ Sa Môn đệ tử của chư Phật, nếu tội ngồi nghe pháp và lễ Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo, thì là khi dối tất cả chư Phật.

14- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, except for Shamanas who are the Buddha's disciples, if I sit, listen, and bow non-Buddhism Shramanas, I shall deceive all the Buddhas.

15- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm nầy nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, lúc thật hành tài thí, pháp thí, nếu lòng con còn có bỉ thử, với chỗ đáng cúng dường lại sanh lòng giản dị thì khi dối tất cả chư Phật.

15- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when practicing giving money, if I have the mind of me and them, to where deserving to offer but I have a mind of stingy, I shall deceive all the Buddhas.

16- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ, thì là khi dối tất cả chư Phật.

16- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if I see guilty people who are about to be punished if I don't sacrifice my life to save them, I shall deceive all the Buddhas.

17- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, giữa chừng nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà con đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.

17- World-honoured One. From today I generate this great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, in middle of the way, if there are bhikshus, bhikshunis, laymen, laywomen who commit sin, but I go to talk about their faults, I shall turn away from the Buddhas.

18- Bạch Ðức Thế Tôn! Con tu công hạnh ấy nguyện thành Vô thượng Bồ đề, làm cho cõi nước con rộng lớn thanh tịnh, chúng Thanh Văn đều không có lầm lỗi.

18- World-honoured One. I practice this behavior vowing to achieve the Supreme Enlightenment, enabling my world to be pure and vast, the Hearers will have no mistakes.

19- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến chừng nào con chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nếu sanh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, thì là trái bỏ chư Phật Như Lai vậy.

19- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, if I have the thoughts of desire and exude impure thing, including in my dreams, I shall deceive all the Buddhas.

20- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Con tu đại hạnh này chứng vô thượng Chánh Giác, khiến trong nước tôi, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh.

20- World-honoured One. Today I generate this vow: I practice this great behavior to attain the Supreme Enlightenment, enable my world, the monastic Bodhisattvas even in their dreams that have never had the thoughts of desire to exude impure thing.

21- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhất thiết chủng trí nhẫn đến chứng được Vô thượng Bồ đề, trong nước tôi, nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ như các nước khác thì con chẳng ở ngôi Chánh Giác. Nếu ở nơi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật.

21- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, in my world, if women still have the faults the same as women in other worlds, then may I not be an Enlighten One. If I was an enlighten one, I should deceive all the Buddhas.

22- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do oai lực của Phật, nghe con thuyết pháp đều thọ trì đọc tụng hay phụng sự chư Phật Như Lai, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, cũng như con vậy, chỉ trừ người đến cung trời Ðâu Suất ở ngôi bổ xứ.

22- World-honoured One. Today I generate this vow: when I attain Buddhahood, all Boddhisatvas in my world, according to Buddha's power, listen to my preaching they all uphold reading, chanting or serving the Buddhas, from one Buddha world to one Buddha world, until attain to the Supreme Enlightenment, they have never been apart from the Buddhas, the same as me, except someone who go to Tusita heaven to stay at Buddha s' candidate position.

23- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Nếu con thành Phật, trong nước con những người hành Bồ Tát thừa và những người hành Thanh Văn thừa đều dứt hết ma nghiệp. Các ma chúng chẳng có được dịp dễ, như con lúc hành Bồ Tát đạo dứt tất cả ma nghiệp, chư Bồ Tát ấy nhẫn đến chưa thành những công đức lớn, thường siêng nhiếp thọ tu hành Bồ đề hạnh.

23- World-honoured One. Today I generate this vow: If I become Buddha, in my world, who practice Bodhisattva way and who practice the Hearer way, they all will end of devil obstacles. The devils won't have any chance of ease, the same as me when I practice Bodhisattva way ending all of devil obstacles. Although these Bodhisattvas have not had great absolute merit, they shall always uphold to practice Bodhi conduct.

24- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, trong nước tôi, chư Bồ Tát đều được pháp thân viên mãn như con không khác.

24- World-honoured One. Today I generate this vow: When I become Buddha, in my world, the Bodhisattvas all have the full dharmakaya the same as me.

25- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy:Giả sử hư không có đổi khác, hoằng thệ của con trọn chẳng thối chuyển

25- World-honoured One. Today I generate this vow: Provided the empty space has to change, my vow shall have never changed.


Phiên bản PDF: 25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ (10.57 MB)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 26617)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 4661)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 8123)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 28242)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 28463)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 6506)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 9470)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 10392)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 9562)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 8879)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 27395)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 7906)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 49225)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 8626)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 8639)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 8832)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 8633)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 10678)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 13267)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 19315)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 7844)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 5593)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 8673)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 9391)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 10443)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 14110)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 14431)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 11717)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 11055)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 9782)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 11773)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 12565)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 7620)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10134)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 9589)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 13844)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 11877)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 13842)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 10821)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10167)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 9635)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 13908)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 9456)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12167)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10025)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 10348)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 12811)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 10321)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 10776)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 12413)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 17829)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11149)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 9320)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 18073)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 12077)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 16823)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 14477)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 11531)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 29630)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10253)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều