Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Đừng Lãng Phí Tái Sinh Làm Người Toàn Hảo Của Quý Vị

Saturday, May 21, 201100:00(View: 8608)
Đừng Lãng Phí Tái Sinh Làm Người Toàn Hảo Của Quý Vị

ĐỪNG LÃNG PHÍ TÁI SINH LÀM NGƯỜI
TOÀN HẢO CỦA QUÝ VỊ!

Lama Zopa Rinpoche

Lama Zopa Rinpoche đã gởi cho một tu viện bức thư này cùng với một ảnh 3-D hình một con rùa:

dunglangphitaisinhlamnguoi“Tôi là con rùa mù nổi tiếng. Trong vô lượng kiếp, tôi đã nỗ lực để có cơ hội đưa cổ của mình vào chiếc vòng vàng nổi tiếng nhưng điều đó vẫn không xảy ra, dù chỉ một lần.

Nhưng quý vị đã nhận được thân người toàn hảo này, đã gặp được Phật Pháp – điều đó thực sự như một giấc mơ, thật khó mà tin nổi. Chớ lãng phí thân người đó ngay cả một giây, xin hãy làm việc cho sự giác ngộthực hành Bồ đề tâm.

Con rùa nói: “Tôi không biết chiếc vòng vàng ở đâu? Tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi đã nghe nói rằng tinh túy của toàn bộ Phật giáo là sự phát triển Bồ đề tâm, đưa tất cả chúng sinh đến sự Toàn Giác.

Câu thần chú trên chiếc mai rùa của tôi, chỉ nhìn thấy nó là quý vị có thể đạt được sự toàn giác. Tôi mang nó trên lưng khắp các đại dương, khai sáng cho những người khác, ít nhất là những con rùa khác, cũng như toàn thể chúng sinh kể cả kẻ thù của tôi, những kẻ ăn thịt tôi, làm hại tôi.

Xin tạm biệt, sớm gặp lại quý vị ở cõi người!”

Với rất nhiều lòng yêu thương và những lời cầu nguyện

Lama Zopa Rinpoche

Chú thích: Thần chú bên cạnh con rùa – mỗi lần nhìn thấy thần chú này sẽ tịnh hóa ác nghiệp quý vị đã tạo ra trong 100 triệu kiếp.

Thần chú trên mai rùa – nhìn thần chú này sẽ khiến cho quý vị đạt được giác ngộ.”

Nguyên tác : “Advice from Lama Zopa Rinpoche”
by LamaZopa Rinpoche
http://74.55.149.51/teachers/zopa/advice.html
Thanh Liên dịch sang Việt ngữ

GHI CHÚ THÊM CỦA NGƯỜI DỊCH:
Về các Thần chú trong hình con rùa, một Tăng sinh Việt Nam đang học tiếng Tây Tạng tại Ấn Độ đã giúp đọc những hàng chữ trên tấm hình và giải thích như sau:
Thần chú bên góc trái con rùa là OM HANU PASHA BHARA HEYE SVAHA - (Om Ha-nu Pa-sha Bha-ra Hê-Yê Soa-ha) là thần chú giải thoát qua sự nhìn thấy mà ở VN hiện nay ấn tống rất nhiều, nhất là Ngài Garchen Rinpoche vừa rồi vào VN có phát cho mọi người. Thường thần chú này hay đi cùng với câu chú: Om Padmo Ushnisha Vimale Hum Phat.
Trên mai con rùa có hai Thần chú, đó là Lục Tự Đại Minh (OM MANI PADME HUNG HRI), đi kèm với câu chú phía dưới là Lục Đạo Kim Cang Chú, 6 âm trong 6 cõi (A AH SHA SA MA HA).

 

Don't Waste Your Perfect Human Rebirth!

Rinpoche sent this message together with a 3-D image of a turtle to a monastery:

"I am the famous blind turtle. I have been trying to get the opportunity for my neck to go inside the famous golden ring for numberless eons, [and] still it has not happened, [not] even one time.

But you have received this perfect human body, have met the Buddhadharma – it's really like a dream, very hard to believe, don't waste it even for one second, please work for enlightenment, practice bodhichitta.

The turtle is saying, 'I don’t know where the golden ring is? I can’t see, but what I have heard is that the essence of the whole entire Buddhism is to develop compassion, to bring all sentient beings to full enlightenment.

This mantra on my shell, just by seeing [it] you can achieve full enlightenment. I carry this on my back all over the ocean, enlightening others, at least the other turtles, as well as all sentient beings including my enemies, who eat me, who harm me.

Good bye, see you soon in the human realm!'

With much love and prayers,

Lama Zopa Rinpoche

PS: The mantra beside the turtle – each time by seeing this mantra purifies 100 million eons of negative karma.

The mantra on the turtle shell – seeing this mantra causes you to achieve enlightenment."

http://74.55.149.51/teachers/zopa/advice.html

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant