Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Điền Email để nhận bài mới

Phóng SanhGiới Sát

Tuesday, May 29, 201200:00(View: 6470)
Phóng Sanh Và Giới Sát


PHÓNG SANHGIỚI SÁT

Thích Quang Phúc biên dịch

Lời Dẫn

Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vậy nên tất cả chúng sanh đều có quyền được sống, bình đẳng trên sự sống. Đứng trên góc độ loài người, mọi người có quyền tự vệ để bảo vệ cuộc sống. Nhưng chúng ta nên tránh xâm phạm đến sự sống của muôn loài được càng nhiều càng tốt. Vì một lẽ tất nhiên : Tránh gây ra oán cừu để khỏi phải trả nợ oán cừu.

Tập văn phóng sanh này được biên dịch từ các Kinh văn và các tài liệu chuyên đề về phóng sanh, nhằm phổ biến những nét cương yếu về vấn đề phóng sanh, g iúp cho độc giả tham khảo thêm trên bước đường tu tập hành trì

Quang Phúc cẩn chí

Chùa Bửu Nghiêm

Phật lịch 2548

CHƯƠNG 1 :

Trích Dẫn Kinh Luận Về Phóng Sanh

Kinh Dược Sư chép:

· Phóng thích các sanh mạng thì được bệnh tật tiêu trừ, giải thoát các ách nạn.

Khế Kinh:

· Giới sát phóng sanh được trường thọ. Lại nữa giới sát phóng sanh có thể cởi mở oán cừu, nuôi lớn tâm từ bi, tăng trưởng giống Bồ Đề .

Kinh Hoa Nghiêm:

· Cái yêu quý nhất của chúng sanhthân mạng.

Cái yêu quý nhất của chư Phật là chúng sanh .

Hay cứu thân mạng chúng sanh tức là
Hay hoàn thành tâm nguyện của chư Phật.

Kinh Phạm Võng bồ Tát Giới:

· Này Phật Tử ! Nếu tự giết, dạy người giết, dùng phương kế giết, khen ngợi giết, thấy giết mà vui theo. Cho đến dùng thần chú để giết, nhân giết, duyên giết, phương pháp giết, nghề nghiệp giết. Cho đến tất cả các loài có mạng sống không được cố giết. Là Bồ Tát nên thường khởi tâm từ bi, dùng phương tiện cứu giúp bảo hộ tất cả chúng sanh. Mà trở lại buông tâm khoái ý sát hại sanh mạng, Bồ Tát này phạm Ba-la-di tội.

Kinh Phạm Võng bồ Tát Giới:

· Nếu Phật Tử do lòng từ thực hành việc phóng sanh , xem tất cả người nam là cha ta, xem tất cả người nữ là mẹ ta. Ta đã trải qua đời đời thọ sanh vô cùng vô tận cho nên chúng sanh trong sáu đường [1] đều là cha mẹ ta. Nếu giết hại ăn thịt tức là giết hại cha mẹ ta vậy. Cũng là giết hại thân cũ của ta. Vì sao ? Tất cả đất nước là thân trước của ta ; tất cả lửa gió là bản thể của ta. Cho nên thường làm việc phóng sanh. Đời đời thọ sanh thường hành như vậy, và dạy người phóng sanh. Nếu lúc thấy người đời giết hại chúng sanh nên dùng phương tiện cứu hộ, giải thoát khổ nạn cho chúng.

Kinh Phân Biệt Thiện Ác Báo Ứng:

Hỏi : Làm việc gì thâu hoạch quả sống lâu ?

Đáp: Có 10 điều . Những gì là 10 :

1. Lìa lỗi tự mình giết hại.

2. Lìa lỗi khuyên bảo người khác giết hại.

3. Lìa lỗi sướng thích đối với việc giết hại.

4. Lìa lỗi thấy người giết mình phụ trợ theo.

5. Cứu khỏi tội chết trong hình ngục.

6. Phóng thích thân mạng ( phóng sanh ).

7. Ban cho mọi loài pháp không sợ hãi .

8. Chẩn cấp cho người bệnh .

9. Bố thí thức ăn đồ uống .

10. Cúng dường đèn đuốc, cờ phướn.

Như vậy là 10 việc làm thu hoạch phước báo trường thọ.

Kinh Phật Diệt Độ Hậu Quán LiễmTáng Tống:

Nên noi theo đấng Từ Nhân ( Phật ) rải ân huệ khắp quần sanh. Xem thân mệnh chúng sanh trong thiên hạ như chính thân mình. Từ bi thương xót cứu giúp. Xét thân ta mà an cho người. Đem đạo lý an vui mà khai hoá. Che chở cho người cũng như cho mình. Ân trạch thấm đến cỏ cây. Chẳng để cho đạo tuyệt mất vậy.

Luận Đại Trí Độ :

Trong các việc ác, nghiệp sát lớn nhất.

Giữa các việc lành, phóng sanh trên hết.

Kinh Ưu Bà Tắc Giới:

Người có tâm từ tức là có tất cả nhân duyên an lạc.

Kinh Phạm Võng :

Bồ Tát nên sanh tánh Phật hiếu thuận từ bi , thường trợ giúp mọi người thêm phứơc đức an lạc.

Luận Trí Đại Luận :

Đại từ là ban vui cho chúng sanh.

Đại bicứu khổ cho chúng sanh.

Kinh Lăng Nghiêm :

Người ăn thịt và người giết thịt đồng tội. (Nghĩa là người bỏ tiền ra mua thịt cá về ăn tội cũng ngang bằng người đánh, bắt, giết thịt cá để bán).

Trong các nghiệp tội thì nghiệp sát rất nặng. Bởi vì đã gây tạo NHƠN GIẾT ắt phải thọ cái QUẢ GIẾT.

Nhơn quả báo ứng rất thảm thiết, rất nặng nề. Thật là đáng sợ thay ! Chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối tạo ra sát nghiệp mà chẳng biết. Do vì người ăn thịt cá và người giết bán đồng một tội ( ăn thịt cũng chính là giết thịt ). Chúng ta ngày ngày ăn thịt thành ra ngày ngày tạo nghiệp sát. Ngày ăn 3 bửa tức là 3 bửa mắc nợ nghiệp sát. Chúng taăn thịt mà đối với chúng sanh kết mối nợ máu oán cừu rộng sâu như biển, không thể tính kể. Và cái quả báo ở tương lai thật sự khiến cho người ta chẳng dám tưởng tượng.

[1] Sáu đường = trời, người, a- tu - la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục.

CHƯƠNG 2 :

Trích Dẫn Lời Dạy Chư Tổ Sư Về Phóng Sanh

ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH dạy rằng :

Muốn ngay tâm người chứng tâm Phật ,

Chuyển xoay ác trược thành Tịnh Độ,

Không gì hơn việc phóng sanh.

BẠCH CƯ DỊ ( bài dịch thơ )

Đạo lớn quần sanh tính mạng tôn

Một bên xương thịt một bên bì

Xin anh chớ giết nàng chim nhỏ

Trong tổ chim non ngóng mẹ về.

TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ

Tương truyền Đại sư Trí Giảhoá thân của đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo nguyện lực trở lại cõi này trong khoảng thời đại nhà Tuỳ, nhà Trần ở Trung Quốc .

Đại sư thấy ngư dân vùng Lâm Hải chài lưới bắt cá làm những việc sát sanh, Ngài động mối từ tâm, lấy tiền bố thí mua một cái đầm lớn ở Lâm Hải làm chỗ phóng sanh. Rồi Ngài lại vì dân Lâm Hải mà giảng Kinh thuyết pháp. Ngư dân sau khi nghe pháp rủ nhau bỏ nghề đánh lưới bắt cá, chuyển sang làm nghề nghiệp khác, sống bình an theo thiện nghiệp. Người người đều hiến cúng những ao đầm hồ thuộc vùng Lâm Hải gồm 63 sở. Tổng diện tích hơn 400 dặm vuông. Toàn bộ đều dùng làm ao phóng sanh. Đây là cơ sở phóng sanh có quy mô lớn xuất hiện sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã cứu được sanh mạng chúng sanh số đến hàng ức vạn. Tây Hồ ( Trung Quốc ) hiện nay chính là chỗ ngày xưa Đại sư đã khai sáng ra ao phóng sanh vậy.

Hoà Thượng THÍCH THANH TỪ

Không sát sanh : Nghĩa là không được giết hại mạng sống con người. Chúng ta tự quý sinh mạng của mình, vô lý lại sát hại sinh mạng của kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có ba : trực tiếp giết, xúi bảo người giết, tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng xúi bảo đốc thúc kẻ khác giết, khi thấy họ giết hại nhau chỉ một bề thương xót không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sanh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống của chúng ta, những con vật cũng quý trọng mạng sống của nó, để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng giảm bớt giết hại sinh mạng của chúng.

ĐẠI SƯ HÀN SƠN , THẬP ĐẮC

Hàn Sơn hỏi Thập Đắc :

- Phóng sanh có thể thành Phật được chăng ?

Đáp rằng :

- Chư Phật vô tâm, chỉ lấy lòng thương vật làm tâm. Người hay cứu khổ vật tức là hay thành tựu tâm nguyện chư Phật. Vậy một niệm từ bi cứu một mạng vật, ấy là một niệm Quán Thế Âm. Ngày ngày phóng sanh tức là ngày ngày tâm từ bi tăng trưởng. Mãi mãi không dừng tức là niệm niệm nhập vào biển đại từ bi Quán Thế Âm. Tâm ta tức là tâm Phật, sao chẳng thành Phật được ư ? Nên biết nhân duyên phóng sanh, điều thiện nhỏ chẳng thể so sánh. Nếu người đồng nguyện, nên rộng rải khuyến tấn, khéo khiến cho muôn loài đều thấm nhuần đức từ bi

( Hàn Sơn tương truyền là thị hiện của Bồ Tát Văn Thù, Thập Đắc tương truyền là thị hiện của Bồ Tát Phổ Hiền ).

THIỀN SƯ CHÍ CÔNG

· Vua Lương Võ Đế (Trung Quốc) hỏi Thiền sư Chí Công :

- Phóng sanhcông đức như thế nào ?

Đáp rằng :

- Công đức của phóng sanh không thể hạn lượng. Kinh dạy : Ngay cả những loài sinh vật vi tế đều có tính Phật. Chỉ do nhân duyên mê vọng khiến cho thăng trầm nhiều nẻo khác nhau. Trong dòng sanh tử luân hồi đắp đổi lẫn nhau mà làm bà con quyến thuộc. Do thay đầu đổi mặt mà chẳng có thể nhận biết được nhau. Nếu hay rộng lòng hỷ xả, khởi hạnh từ bi mua vật phóng sanh, hiện đời bớt bệnh sống lâu ; tương lai sẽ đắc quả Phật.

· Phóng sanh hợp lòng trời

Phóng sanh thuận Phật chế

Phóng sanh Quán Âm từ

Phóng sanh Phổ Hiền hạnh

Phóng sanh không buồn khổ

Phóng sanh ít bệnh hoạn

Phóng sanh con cháu đông

Phóng sanh quan lộc thạnh

Phóng sanh miễn tam tai

Phóng sanh cửa nhà khánh

Sát sanhphóng sanh

Nhân quả sáng như gương.

THIỀN SƯ PHẬT ẤN

Tham một miếng trả một miếng

Thánh xưa để lời trọn chẳng dối

Giới sát, niệm Phật, và phóng sanh

Quyết đến Tây Phương ngôi thượng phẩm.

THIỀN SƯ CHÂN HIẾT

Đến ngày sanh nhật của mình

Phải nên trì trai , giới sát

Hoặc là mua mạng phóng sanh

Hoặc là tụng Kinh , niệm Phật

Sửa cầu , đắp đường , thí nước

Tuỳ ý làm các việc thiện

Báo đáp cha mẹ sanh thành

Ân đức ba năm bú mớm.

ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Rộng khuyên người đời, nếu thấy sanh vật sắp bị giết hại nên phát khởi lòng từ bi đem tiền bạc của mình ra làm việc thiện. Nếu không có tiền, mình chỉ phát tâm từ bi, ấy cũng là phước đức rồi. Hoặc khuyên người khác phóng sanh. Hoặc thấy người phóng sanh mình vui mừng khen ngợi họ, khiến cho người tăng thêm tâm thiện, ấy cũng là phước đức.

Mình chỉ phóng sanh mà không làm việc giết hại thì cùng với muôn vật không có nợ nần oan trái. Do đó, chẳng những mình được an lạc thọ mạng trong đời này ; mà do căn lành này trong các đời sống tương lai sẽ được hạnh phúc trường thọ, đến khi thành Phật vạn loài chúng sanh đều hết lòng quy y kính phụng.

ĐẠI SƯ ẤN QUANG

· Người tu giới sát, phóng sanh đời sau được sanh cõi trời Tứ Thiên Vương hưởng vô lượng phước. Nếu lại kiêm tu Tịnh Độ có thể vãng sanh nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới . Công đức này thật không thể lường vậy.

· Phật Giáo truyền qua Đông hiển minh lẽ nhân quả báo ứng, khiến người người giới sát phóng sanh, tập ăn chay bỏ dần ăn thịt.

ĐẠI SƯ HOẰNG NHẤT

Trước hết xin hỏi chư vị :

Một là quý vị có muốn sống lâu không ?

Hai là quý vị có muốn khỏi bệnh không ?

Ba là quý vị có muốn miễn tai trừ nạn không ?

Bốn là quý vị có muốn có con cái thừa tự không ?

Các điều ước như trên nay xin báo cho quý vị chỉ do một việc dễ làm và rất giản dị tức là phóng sanh vậy.

Chỉ mong quý vị từ nay về sau cố làm việc phóng sanh và cố sửa lỗi sát sanh vậy.

LÃO HOÀ THƯỢNG HƯ VÂN

Chúng ta cần phải dũng mãnh tinh tấn nội ngoại đều tu:

Bên trong tu tức là tham cứu một câu thoại đầu "niệm Phật là ai ?". hoặc niệm một câu " A Di Đà Phật ". Không khởi niệm tham sân si vv... Khiến cho thâm nhập vào chơn như pháp tánh.

Bên ngoài tu tức là giới sát, phóng sanh, ăn chay, chuyển thập ác thành thập thiện.

Quý Vị phải nên tin tưởng phụng hành gieo trồng nhân lành ắt thành tựu quả Phật.

SƯ PHỤ SÁM CÔNG

Bính Giáp Xuân bị bệnh nặng ở Cương Sơn đã lâu ngày chưa lành.

Thuốc thang điều trị, ăn uống bồi bổ, giữ gìn chăm sóc đều chẳng công hiệu. Thân tâm đau khổ phiền muộn, chẳng còn biết phương pháp gì chạy chữa.

May nhờ có bạn đạo trong Tịnh Nghiệp đạo tràng từ bi khuyên bảo, chỉ dạy rằng : " Nếu Ngài đề xướng việc phóng sanh, rồi cùng người thi hành việc ấy, thì bệnh của Ngài sẽ sớm thuyên giảm chẳng cần dùng đến thuốc thang làm gì".

Bèn làm theo lời khuyên. Trước tự mình phóng sanh, rồi đồng cùng các nơi đề xướng khuyến tấn phóng sanh. Chẳng bao lâu sau căn bệnh khó trị của Ông nhanh chóng thuyên giảm.

SƯ PHỤ VIÊN ĐẠI

· Những tật bệnh, ung nhọt, tai nạn, những chuyện không may mắn xảy đến cho chúng ta chính là do nghiệp báo của những việc sát sanh trong các đời trước của chúng ta. Muốn giải quyết việc này chính là phải phóng sanh. Cố gắng bỏ công bỏ của mua vật phóng sanh để hoàn trả vô số nợ nần oan trái do sát sanhchúng ta đã tạo ra trong quá khứ.

· Sự quý trọng nhất của mỗi chúng sanh ấy là tánh mạng. Nếu giết hại nó ắt nó sẽ vô cùng não hận oán cừu tích kết sâu nặng. Cho nên nói nghiệp sát sanh rất nặng. Sự quý trọng nhất của mỗi chúng sanh ấy là tánh mạng, nếu cứu mạng nó ắt nó rất cảm động nên phước đức nhóm lại rất lớn, cho nên nói phóng sanh đệ nhất.

· Điều rất quan trọng của việc phóng sanh đó là quy yniệm Phật.

Quy y Phật chẳng đoạ địa ngục.

Quy y Pháp chẳng đoạ ngạ quỷ.

Quy y Tăng chẳng đoạ súc sanh.

Vật mạng đã qua nghi lễ quy y Tam Bảo nhờ sức gia trì của Phật Pháp Tăng mãn kiếp súc sanh không đoạ lại trong ba đường ác, được chuyển kiếp siêu sanh. Lại nữa vật mạng tự nghe được câu Thánh hiệu "Nam Mô A Di Đà Phật ". rõ ràng vào tai là đã được gieo vào hạt giống của đạo, đến ngày nhân duyên thành thục ắt được gặp gỡ Phật Pháp, niệm Phật tu hành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn đoạn được luân hồi sanh tử trong sáu cõi. Đây chính là nghĩa Đại Phóng Sanh trong việc phóng sanhý nghĩa rất trọng yếu trong việc phóng sanh.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant