Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Thành Thật Luận

Tuesday, November 30, 201000:00(View: 31563)
Thành Thật Luận


THÀNH THẬT LUẬN 
Ngài HA-LÊ BẠT-MA tạo
Đời Diêu Tần Ngài TAM TẠNG CỰU MA LA THẬP dịch sang Hán Văn
Dịch giả: Tỳ-kheo THÍCH TRÍ-NGHIÊM

MỤC LỤC 

QUYỂN THỨ 1
Phần duyên khởi trong nhóm phát tụ trước phẩm luận Phật-bảo thứ 1
Phẩm thập lục thứ 2
Phẩm Tứ Vô-Úy thứ 3
Phẩm Thập-hiệu thứ 4
Phẩm Tam bất-hộ thứ 5
Luận Pháp bảo - Trước phẩm Tam-thiện thứ 6
Phẩm chúng-pháp thứ 7
Phẩm Thập nhị bộ kinh thứ 8
Luận Tăng-Bảo - Trước phẩm thanh lịch thứ 9
Phẩm phân biệt Hiền Thánh thứ 10
Phẩm Phước-Điền thứ 11
QUYỂN THỨ 2

Phẩm Cát tường thứ 12
Phẩm Lập-Luận thứ 13
Phẩm Luận-môn thứ 14
Phẩm Tán-Luận thứ 15
Phẩm Tứ-pháp thứ 16
Phẩm Tứ-đế thứ 17
Phẩm Pháp-tụ thứ 18
Phẩm Thập luận trước phẩm hữu tướng thứ 19
Phẩm Vô-tướng thứ 20
QUYỂN THỨ 3

Phẩm Nhị-thế hữu thứ 21
Phẩm Nhị-thế Vô thứ 22
Phẩm Nhất-thiết hữu vô thứ 23
Phẩm Có trung-ấm thứ 24
Phẩm Không trung-ấm thứ 25
Phẩm Thứ-đệ thứ 26
Phẩm Nhất thời thứ 27
Phẩm Thoái thứ 28
Phẩm Bất thối thứ 29
Phẩm Tâm-tính thứ 30
Phẩm Tương-ưng bất tương-ưng thứ 31
Phẩm Quá-khứ nghiệp thứ 32
Phẩm Biện Nhị bảo thứ 33
Phẩm Vô-ngã thứ 34
Phẩm Hữu-ngã vô-ngã thứ 35
Phẩm Sắc-tướng trong sức luận nhóm Khổ đế thứ 36
Phẩm Sắc danh thứ 37
Phẩm Tứ-đại giả danh thứ 38
Phẩm Tứ-đại thật hữu thứ 39
QUYỂN THỨ 4

Phẩm Phi bỉ chứng thứ 40
Phẩm Minh bổn-tông thứ 41
Phẩm Không tướng cứng thứ 42
Phẩm Có tướng cứng thứ 43
Phẩm Tướng tứ-đại thứ 44
Phẩm Căn giả-danh thứ 45
Phẩm Phân biệt căn thứ 46
Phẩm Tứ-đại đồng thứ 47
Phẩm Căn vô-tri thứ 48
Phẩm Căn-trần hiệp-ly thứ 49
QUYỂN THỨ 5

Phẩm Văn-thanh thứ 50
Phẩm Văn Hương thứ 51
Phẩm Giác-xúc thứ 52
Phẩm Ý thứ 53
Phẩm Căn bất-định thứ 54
Phẩm Sắc nhập tướng thứ 55
Phẩm Thanh-tướng thứ 56
Phẩm Hương-tướng thứ 57
Phẩm Vị-tướng 58
Phẩm Xúc tướng thứ 59
Phẩm Lập vô-số trong Thức luận nhóm Khổ Đế thứ 60
Phẩm Lập hữu-số thứ 61
Phẩm Phi vô-số thứ 62
Phẩm Phi hữu-số thứ 63
Phẩm Minh vô-số thứ 64
Phẩm Vô tương-ưng thứ 65
Phẩm Hữu tương-ưng thứ 66
Phẩm Phi tương ưng thứ 67
Phẩm Đa-tâm thứ 68
Phẩm Nhất-tâm thứ 69
Phẩm Phi đa-tâm thứ 70
QUYỂN THỨ 6

Phẩm Phi nhất-tâm thứ 71
Phẩm Minh đa-tâm thứ 72
Phẩm Thức tạm-trụ thứ 73
Phẩm Thức vô-trụ thứ 74
Phẩm Thức câu-sinh thứ 75
Phẩm bất câu-sinh thứ 76
Phẩm Tưởng-ấm trong nhóm Khổ-Đế thứ 77
Phẩm Thọ-tướng trong thọ-luận nhóm Khổ-Đế thứ 78
Phẩm Hành-khổ thứ 79
Phẩm Hoại-khổ thứ 80
Phẩm Diệt tam-thọ thứ 81
Phẩm Văn-thọ thứ 82
Phẩm Ngũ-thọ-căn thứ 83
QUYỂN THỨ 7

Phẩm Tư trong luận hành-ấm nhóm Khổ đế thứ 84
Phẩm Xúc thứ 85
Phẩm Niệm thứ 86
Phẩm Dục thứ 87
Phẩm Hỷ thứ 88
Phẩm Tín thứ 89
Phẩm Cần thứ 90
Phẩm Ức thứ 91
Phẩm Giác Quán thứ 92
Phẩm Dư tâm-số thứ 93
Phẩm Bất tương-ưng-hành thứ 94
Phẩm Nghiệp tướng trong nghiệp luận nhóm Tập-Đế thứ 95
Phẩm Vô-tác thứ 96
Phẩm Cố bất-Cố thứ 97
Phẩm Kinh trong tội thứ 98
Phẩm Đại tiểu lợi nghiệp thứ 99
QUYỂN THỨ 8

Phẩm Tam-Nghiệp thứ 100
Phẩm Tà-Hạnh thứ 101
Phẩm Chính-Hành thứ 102
Phẩm Kế-nghiệp thứ 103
Phẩm Tam báo-nghiệp thứ 104
Phẩm Tam-thọ báo nghiệp thứ 105
Phẩm Tam-Chưóng thứ 106
Phẩm Tứ-Nghiệp thứ 107
Phẩm Ngũ-nghịch thứ 108
QUYỂN THỨ 9

Phẩm Ngũ-giới thứ 109
Phẩm Lục-nghiệp thứ 110
Phẩm Bảy Bất-thiện luật nghi thứ 111
Phẩm Bảy thiện luật nghi thứ 112
Phẩm Tám Giới-trai thứ 113
Phẩm Tám chủng-ngữ 114
Phẩm Chín nghiệp thứ 115
Phẩm Mười Bất-thiện-đạo thứ 116
Phẩm Quá-Hoạn thứ 118
QUYỂN THỨ 10

Phẩm Tam nghiệp khinh trọng thứ 119
Phẩm Minh nghiệp nhân thứ 120
Phẩm Tướng phiền não trong phiền não Luận nhóm Tứ Đế thứ 121
Phẩm Tham tướng thứ 122
Phẩm Tham nhân thứ 123
Phẩm Tham quá thứ 124
Phẩm Đoạn tham thứ 125
Phẩm sân nhuế thứ 126
Phẩm Vô minh thứ 127
Phẩm Kiêu mạn thứ 128
Phẩm Nghi thứ 129
QUYỂN THỨ 11

Phẩm Thân-kiến thứ 130
Phẩm Biên-kiến thứ 131
Phẩm Tà-kiến thứ 132
Phẩm Nhị thủ thứ 133
Phẩm Tuỳ phiền não thứ 134
Phẩm Bất-thiện căn thứ 135
QUYỂN THỨ 12

Phẩm Tạp nhiễm phiền não thứ 136
Phẩm Cửu Kiết thứ 137
Phẩm Tạp Văn thứ 138
Phẩm Đoạn quá khứ 139
Phẩm Minh Nhân thứ 140
QUYỂN THỨ 13

Phẩm Trước Phẩm lập giả danh trong nhóm Tập Đế thứ 141
Phẩm Tướng giả-danh thứ 142
Phẩm Phá Nhật thứ 143
Phẩm Phá Dị thứ 144
Phẩm Phá bất khả thuyết thứ 145
Phẩm Phá Vô thứ 146
Phẩm Lập Võ thứ 147
Phẩm Phá Thanh thứ 148
Phẩm Phá hương vị xúc thứ 149
QUYỂN THỨ 14

Phẩm Phá Ý Thức thứ 150
Phẩm Phá Nhân-Quả thứ 151
Phẩm Thế Đệ 152
Phẩm Diệu pháp tâm thứ 153
Phẩm Diệt tận thứ 154
Phẩm Đinh nhân trong Định Luận nhóm Đạo Đế thứ 155
Phẩm Định -Tướng thứ 156
Phẩm Ba Tam-muội thứ 157
Phẩm Tứ Tu Định thứ 158
QUYỂN THỨ 15

Phẩm Tứ Vô-Lượng-Định thứ 159
Phẩm Năm nhánh Thánh Tam-muội thứ 160
Phẩm Sáu Tam-muội thứ 161
Phẩm Bảy tam muội thứ 162
Phẩm Tám Giải-thoát thứ 163
Phẩm Tam Thắng Xứ thứ 164
Phẩm Chín thứ lớp Sơ thiền thứ 165
Phẩm Nhị-Thiền thứ 166
QUYỂN THỨ 16

Phẩm Tam-thiền thứ 167
Phẩm Tứ-thiền thứ 168
Phẩm Vô-biên hư-không xứ thứ 169
Phẩm Ba Vô-Sắc Định thứ 170
Phẩm Diệt-tận-định thứ 171
Phẩm Mười Nhất-thiết-xứ thứ 172
Phẩm Mười tưởng vô thường-tưởng thứ 173
QUYỂN THỨ 17

Phẩm khổ tưởng thứ 174
Phẩm Vô ngã tưởng thứ 175
Phẩm Thực yểm tưởng thứ 176
Phẩm Nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng thứ 177
Phẩm Bất tịnh tưởng thứ 178
Phẩm Tử tưởng thứ 179
Phẩm Hậu tam tưởng thứ 180
Phẩm Trong Định-cụ trước năm Định-cụ 181
Phẩm Bất-Thiện-giác thứ 182
QUYỂN THỨ 18

Phẩm Thiện giác thứ 183
Phẩm Sau năm định cụ thứ 184
Phẩm Xuất nhập tức thứ 185
Phẩm Định-Nạn thứ 186
Phẩm Chỉ-Quán thứ 187
Phẩm Tu-Định thứ 188
QUYỂN THỨ 19

Phẩm Trí-tướng trong trí-luận nhóm Đạo đế thứ 189
Phẩm Kiến nhất-đế thứ 190
Phẩm Nhất-thiết duyên thứ 191
Phẩm Thánh-hành thứ 192
QUYỂN THỨ 20

Phẩm Tam-huệ thứ 194
Phẩm Bốn vô ngại thứ 195
Phẩm Năm-trí thứ 196
Phẩm Lục thông trí thứ 197
Phẩm Nhẫn trí thứ 198
Phẩm Chín trí thứ 199
Phẩm Mười trí thứ 200
Phẩm Bốn mươi bốn trí thứ 201
Phẩm Bảy mươi hai trí thứ 202 


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35287)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7002)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12034)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30825)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30855)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8334)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12780)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12622)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12004)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13781)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36237)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10223)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52928)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11220)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10899)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11111)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10917)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13529)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16845)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22544)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9941)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7455)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10766)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13488)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13284)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16733)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16960)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14224)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17180)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12611)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14324)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14703)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9592)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12128)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11719)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16959)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14788)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16588)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13033)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12505)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12169)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16087)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11942)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14419)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12453)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13190)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15433)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12296)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13526)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14968)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21470)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13641)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11331)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21193)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14772)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21138)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18262)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14505)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32294)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12414)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant