Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

10. Quyển Thứ Mười

Sunday, May 16, 201000:00(View: 6316)
10. Quyển Thứ Mười

KINH NHẬP LĂNG GIÀ
Hán dịch: Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi - Đời Nguyên Ngụy 
Việt dịch: Tuệ Khai cư sĩ - Phan Rang - Chứng nghĩa: Tỳ Kheo Thích Đỗng Minh

 

Quyển thứ mười
 
PHẨM THỨ MƯỜI TÁM : TỔNG

 
II- Nương chư Phật trụ giữ 
Các nguyện lực sạch trong
Thọ chức và Tam muội 
Công đứcThập địa
Sừng thỏhư không 
Và cùng con Thạch nữ.
Phân biệt pháp như trên
Thì không mà nói tên (tự danh)
Nhân thế gian huân tập 
Chẳng phải chỗ có, không.
“Năng kiến” được giải thoát
Giải được “pháp vô ngã”
Thật thể phân biệt tên 
Tha thể từ nhân sinh.
Ta nói là thành tựu 
Các kinh thường nói thế
Tự cú và danh thân... 
Với thắng pháp danh thân
Người ngu si phân biệt 
Như voi sa vào bùn
Thiên thừaPhạm thừa
Và với Thanh Văn thừa
Như LaiDuyên Giác 
Ta nói như vậy thừa.
Các thừa chẳng thể hết 
Có tâm như vậy sinh
Tâm chuyển diệt cũng không 
Không thừa, không kẻ thừa.
Tâm phân biệt và thức 
Ý và với ý thức
Tam hữu A lê gia 
Tâm tư duy danh khác.
Mạng và với Noãn thức (noãn :ấm)
Mạng căn A lê gia.
Ý và với ý thức 
Là tên khác phân biệt.
Tâm trụ giữ ở thân 
Ý thường hiểu các pháp 
Biết cảnh giới tự tâm
Chung với thức phân biệt.
Ta nói, ái là mẹ 
Vô minh lấy làm cha
Nhận thức biết cảnh giới 
Vậy nên gọi là Phật.
Các sử là oán gia 
Mọi hòa hợp là ấm
Không ở thể nối nhau 
Đoạn đó gọi vô gián.
Hai vô ngã não phiền 
Và hai thứ vô ngã
Biến hóa chẳng nghĩ bàn
Không sinh tử là Phật.
Ý tương ứng pháp thể 
Pháp ta là nội thân
Nếu hay thấy như vậy 
Đó chẳng theo vọng giác (hiểu biết hư vọng).
Thật không ở các pháp 
Như ngu si biệt phân
Nương hư vọng không pháp
Làm sao được giải thoát ?
Sinh diệt hòa hợp buộc 
Thấy ở pháp hữu vi
Tăng trưởng ở hai kiến 
Chẳng mất pháp nhân duyên.
Cây chuối, mộng và huyễn...
Như vậy là thế gian 
Chỉ một pháp là thật 
Niết Bàn lìa ý thức.
Có tham và cùng sân
Và có si vô nhân (không người (?))
Từ ái sinh các ấm 
Ấm có cũng như mơ.
Những đêm nào chứng pháp ?
Những đêm nào Niết Bàn ? (Nhập diệt)
Khoảng giữa hai việc ấy
Ta chẳng nói một chữ.
Chứng đến pháp Nội thân
Ta y như vậy nói.
Phật kia và thân ta 
Không có nói thắng pháp,
Vật thần ngã thật có 
Năm ấm lìa tướng đó.
Ấm thể là thật có 
Trong ấm đó vô ngã
Mỗi mỗi thấy phân biệt 
Tùy phiền não và sử.
Được thế gian tự tâm 
Lìa khổ được giải thoát
Các nhân và nhân duyên 
Thế gian sinh như vậy
Là bốn pháp tương ưng
Đó chẳng theo ta dạy
Pháp phi hữu vô sinh
Lìa hữu vô chẳng sinh
Kẻ ngu sao phân biệt 
Từ nhân và các duyên ?
Lìa bốn câu có không (?)
Nếu hay thấy thế gian 
Bấy giờ chuyển tâm thức
Được pháp vô ngã liền.
Các pháp vốn chẳng sinh
Vậy nên nhân duyên sinh.
Các duyên tức là quả 
Trong quả sinh ra có.
Trong quả sinh hai thứ 
Trong quả ứng có hai
Mà trong hai không quả
Trong quả chẳng thấy vật.
Lìa khỏi quán, khả quán
Nếu thấy pháp hữu vi
Lìa tâm chỉ là tâm 
Nên ta nói duy tâm.
Lượng, thật thể, hình tướng
Lìa khỏi thật thể duyên
Cứu cánh Đệ nhất tịnh 
Ta nói lượng như vậy.
Như giả danh là ta 
Không pháp thật được thấy
Như vậy ấm, ấm thể
Là phi thật, giả danh.
Bình đẳng có bốn thứ 
Tướng, nhân và cả sinh
Vô ngã cũng bình đẳng 
Bốn pháp người tu hành.
Chuyển tất cả các kiến 
Phân biệt, khả phân biệt 
Bất kiến và bất sinh 
Nên ta nói duy tâm.
Không pháp cũng chẳng (phải) không (pháp) 
Lìa khỏi thể có không.
Chân như lìa khỏi tâm 
Nên ta nói duy tâm
Chân như, Không, thật tế
Pháp giớiNiết Bàn
Ý sinh thân và tâm 
Nên ta nói duy tâm.
Phân biệt nương huân tập
Đủ thứ sinh đủ thú
Tâm chúng sinh thấy ngoài
Nên ta nói duy tâm.
Khả kiến không vật ngoài
Thấy tâm thấy đủ thứ
Của nuôi thân trụ giữ
Nên ta nói duy tâm.
Tất cả Bích Chi Phật
Không hòa hợp mà sinh
Không các sắc tướng ngoại
Tự tâm thấy ngoại pháp.
Giác biết ở tự tâm 
Ngu phân biệt hữu vi
Người ngu chẳng biết ngoài
Tự tâm thấy đủ thứ.
Ví như ngăn người ngu 
Bốn thứ pháp chấp trước 
Không nhân, không phân biệt
Ví dụ năm thứ luận.
Tự tâm thể hình tướng 
Giỏi biết là tuệ thông
Nương phân biệt, khả biệt
Phân biệt đến hiện sinh.
Mỗi một riêng hòa hợp 
Là một chủng tử nhân
Mượn hai pháp là hai 
Nên tâm người chẳng sinh.
Phân biệt tâm, tâm pháp
Hai(ba?) cõi trụ ở trong
Hiện sinh ở các pháp
Thể kia là hư vọng.
Nhân nương hiện hợp hòa
Nên có mười hai nhập
Nương nhân quán hợp hòa
Ta chẳng nói là pháp.
Như thấy tượng trong gương
Mắt mờ thấy vừng lông
Lòng người ngu thấy vậy 
Là nương huân tập tâm.
Chung phân biệt khả biệt
Mà sinh ra phân biệt 
Như ngoại đạo biệt phân 
Không ngoại tướng như vậy.
Người chẳng nhận ra dây
Mà cho là con rắn
Chẳng biết nghĩa tự tâm
Phân biệtngoại pháp.
Mà Thừa với thừa thể 
Lìa khỏi một trong hai
phân biệt ở thừa
tội lỗi tự tâm
Nương pháp nào ? Thế nào ?
Phân biệt chẳng thể thấy
Chẳng được nói, đó không
Các pháp thể như vậy.
Y có nên nói không 
Y không nên nói có
Nên chẳng được nói không 
Cũng chẳng được nói có,
Tức phân biệt biệt phân
Đây chẳng phải pháp thể
Làm sao thấy vô thể 
Mà phân biết sinh ra ?
Sắc thể không sắc thân 
Như bình và vải trắng...
Khả kiến là pháp không 
Làm sao có phân biệt ?
Nếu phân biệt là mê 
Pháp hữu vi vô thỉ (thì)
Pháp nào mê chúng sinh
Mâu Ni (tịch mặc) là ta nói.
Các pháp, pháp thể không 
Mà nói chỉ là tâm
tự tâm chẳng thấy
phân biệt khởi lên.
Nếu phân biệt là không 
Như ngu si phân biệt
Pháp đó, thể khác không
Mà trí chẳng thể giác.
Nếu Thánh có pháp kia 
Chẳng phải phàm (phu) phân biệt
Nếu Thánh vọng có kia (pháp kia) 
Thánh, ngu si không biệt (không phân biệt) .
Thánh nhân không mê hoặc 
Do được lòng sạch trong
Người ngu không tín tâm
Nên phân biệt phân biệt.
Như mẹ vì các con
Hư không đem quả đến
“Con lấy quả chớ khóc !”
(Đứa) Trẻ lấy đủ thứ quả (trái cây).
Ta đối với chúng sinh 
Phân biệt đủ thứ quả (quả chứng)
Vì họ nói đủ thứ
Khiến lìa nhóm có, không.
Nếu vốn không pháp thể 
Phi nhân, phi tùng nhân
Vốn chẳng sinh, thỉ sinh (bắt đầu cuộc sống) Cũng không thân thể ấy.
Không thân cũng phi sinh
Lìa nhân duyên không chỗ
Sinh diệt các pháp thể 
Lìa nhân duyên chỗ không.
Lược quan sát như vậy 
Phi xứ khác có không
Từ nhân duyên sinh pháp
Người trí chớ biệt phân.
Thấy một thể, hai thể
Ngoại đạo ngu si nói
Thế gian như huyễn, mộng
Chẳng từ nhân duyên sinh.
Nương cảnh giới ngôn ngữ
Pháp Vô Thượng Đại Thừa,
Ta y Liễu nghĩa nói 
ngu si chẳng hiểu.
Ngoại đạoThanh Văn 
Nương tật đố nói pháp
Với nghĩa chẳng tương ưng
Do nương vọng giác (hiểu biết hư vọng) nói.
Thể tướng và tướng hình
Gọi là bốn thứ pháp
Quán pháp như vậy nên
Sinh ra sự phân biệt.
Phân biệt một, hai... nhiều
Kia tùy phạm thiên buộc
Nhật, nguyệt và chư thiên
Là thấy phi ngã tử (chẳng phải con của ta).
Thánh nhân thấy pháp chân (chánh)
Do tu hành như thật
Hay chuyển tướng hư vọng
Cũng lìa khỏi khứ lai (đi, lại).
Đây là ấn giải thoát 
Ta dạy các con Phật
Lìa khỏi pháp có không
Cũng lìa tướng đi, lại.
Chuyển đủ thứ sắc thức
Tất cả nghiệp nếu diệt
Chẳng nên thường, vô thường
Không pháp sinh thế gian.
Vào lúc chuyển nên diệt
Sắc lìa khỏi chỗ kia
Lìa khỏi không lầm lỗi 
Nghiệp trụ A lê gia.
Sắc là diệt thể tướng
Hữu trong thức cũng vậy
Sắc thức hòa hợp chung
Mà chẳng mất các nghiệp.
Nếu đó chung hòa hợp 
Mất các nghiệp chúng sinh
Nếu diệt nghiệp hòa hợp 
Không buộc, không Niết Bàn.
Nếu chúng với đó diệt 
Sinh ra trong thế gian.
Sắc cũng chung hòa hợp 
Không sai biệt nên có
Có riêng cũng không riêng
Chỉ là tâm phân biệt.
Các pháp thể không diệt 
Lìa bè đảng có, không
Pháp giả danh nhân duyên
Đắp đổi không sai biệt.
Như trong sắc vô thường
Đắp đổi sinh các pháp 
Lìa khỏi tướng đây, đó 
Phân biệt biết chẳng thể.
Không có, có sao thành ? 
Như trong sắc vô thường
Nếu giỏi thấy phân biệt 
Tha lực chẳng khởi lên.
Là ở pháp tha lực 
Cũng chẳng khởi phân biệt
Phân biệt nếu diệt thì
Tức là diệt ngã pháp.
Tạo tác trong pháp ta 
Cũng bài báng hữu, vô (có không) 
Là những người báng pháp
Có ở trong lúc nào ?
diệt pháp luân ta 
Chẳng được chung lời đó
Kẻ trí chẳng chung lời 
Chẳng chung Tỳkheo pháp.
Đã diệt phân biệt rồi
Lìa có, không vọng kiến
Thấy như huyễn, mao luân
Như mộng, Càn thát bà
Cũng thấy như ngọn lửa...
Thì thấy với có, không.
Người đó chẳng hiểu Phật 
Nếu người nhiếp điều đó
Người đó rơi nhị biên 
Cũng hoại đến người khác.
Nếu biết tịch tịnh pháp 
Là người thật tu hành.
Lìa khỏi pháp có, không 
Nên nhiếp lấy người đó
Như có chỗ cho ra
Vàng bạc các trân bảo
Không nghiệp làm đủ thứ
chúng sinh thọ dùng.
Tính chân như chúng sinh
Chẳng do ở nghiệp có
Chẳng thấy nên nghiệp không (có). 
Cũng phi tác nghiệp sinh.
Các pháp không pháp thể 
Như Thánh nhân biệt phân
Mà có ở các pháp 
Như ngu si phân biệt.
Nếu pháp không như vậy
Như ngu si phân biệt 
Thì không có mọi háp 
Chúng sinh cũng không nhiễm.
Các pháp nương tâm có
Phiền não cũng như thế
Sinh tử các thế gian 
Tùy theo các căn chuyển.
Hòa hợp ái, vô minh 
Mà sinh ra các thân
Người khác hằng không pháp
Như ngu si phân biệt 
Nếu người, pháp chẳng sinh
Hành giả chẳng thấy căn
Nếu các pháp là không 
Hay tác nhân thế gian 
Người ngu lìa khỏi tác 
Tự nhiên nên giải thoát 
Ngu, Thánh không sai biệt
Có, không làm sao thành ?
Thánh nhân không pháp thể
Do tu ba giải thoát 
Năm ấm và pháp nhân (pháp người). 
Có đồng, có dị tướng.
Các nhân duyên và căn 
Ta vì Thanh Văn nói
Không nhân chỉ ở tâm 
Diệu sự và các địa,
Chân như tịnh nội thân 
Vì các Phật tử nói.
Đời vị lai có người 
Bài báng pháp luân ta
Thân mặc áo cà sa 
Nói có, không các pháp.
Không pháp nhân duyên có 
cảnh giới Thánh nhân,
Phân biệt không pháp thể
(Là) Kẻ vọng giác biệt phân.
Đời vị lai có kẻ 
Ăn trấu, loại ngu si
Không nhân mà tà kiến 
Phá hoại người thế gian.
Ra đời từ vi trần
vi trần không nhân
Chín thứ vật là thường 
Tà kiến nói như vậy.
Từ vật sinh ra vật 
Công đức sinh công đức
Pháp này khác với pháp
Phân biệt là thể đó.
Nếu vốn vô thỉ sinh 
Thế gian nên có gốc
Ta nói, ở thế gian 
Không có được bản tế.
Ba cõi, các chúng sinh 
Là vốn vô thỉ sinh
Chó, (lạc) đà, lừa không sừng
Ắt nên sinh không nghi.
Mắt vốn vô thỉ có 
Sắc và thức cũng thế
Chiếu, mũ, vải vân... vân...
Trong bùn nên sinh ra.
Ở trong vải không bình (cái bình) 
Trong cỏ bồ không vải
Một ở trong một thật
Vì sao nhân chẳng sinh ?
Là mạng tức là thân 
Là vốn vô thỉ sinh
Pháp này người khác nói
Ta nói các pháp khác.
Ta thấu (hiểu) pháp nhân duyên 
Nhiên hậu ngăn tha pháp (pháp người khác)
Ngăn người tà kiến kia 
Sau nói đến tự pháp.
Lĩnh hội, ngoại đạo pháp
Nhiên hậu nói chánh pháp
Sợ đệ tử mê lầm 
Lập ra pháp có, không.
Từ Thắng nhân xuất thế 
Ca - Tỳ - La ác ý (?)
đệ tử nói lên 
Những công đức chuyển biến.
Phi thật, phi bất thật 
Phi tùng duyên tức duyên
Do không các nhân duyên 
Chẳng sinh pháp không thật.
Lìa khỏi pháp có không 
Lìa nhân cũng lìa duyên
Lìa khỏi pháp sinh diệt 
Tự pháp lìa khả kiến.
Thế gian như huyễn, mộng
Lìa các pháp nhân duyên 
Lập nhân duyên thì thấy
Vậy nên phân biệt sinh.
Như cầm thú thích nước
Càn thát bà, mao luân
Lìa khỏi hữu vô pháp 
Lìa nhân và lìa duyên.
Thấy ba Hữu không nhân
Như vậy tâm tịnh thấy
Những ai vô sự ấy 
Chỉ có ở nội tâm.
Xa lìa khỏi tâm sự 
Chẳng được nói duy tâm.
Nếu quan sát ngoại sự 
Chúng sinh khởi ở tâm
Làm sao tâm không nhàn ?
Chẳng được nói duy tâm !
Chân như chỉ tâm có
Người nào pháp thánh không 
Có và chẳng phải có
Đó chẳng giải pháp ta.
Pháp năng thủ, khả thủ 
Nếu tâm sinh như vậy thế
Đây là tâm thế gian 
Chẳng nên nói duy tâm.
Của nuôi thân trụ giữ
Nếu như trong mộng sinh
Nên có hai thứ tâm 
tâm không hai tướng !
Như dao chẳng tự cắt 
Ngón tay chẳng tự chỉ
Như tâm chẳng tự thấy 
Việc ấy cũng như vậy.
Phi tha, phi nhân duyên (chẳng phải người khác...) 
Phân biệt việc phân biệt 
Năm pháp và nhị tâm 
Tịch tịnh không như vậy 
Năng sinh và với sinh 
Và hai thứ pháp tướng
Ý ta không năng sinh
Nói pháp không tự tướng.
Đủ thứ thể tướng hình 
Nếu sinh ra phân biệt
Sừng thỏhư không...
Thể đó không nên sinh.
Nếu có các pháp tướng
Nên có việc bên ngoài
Do không phân biệt ngoài
Lìa tâm lại không pháp.
Ở vô thỉ thế gian 
Các pháp ngoài không có
Do tâm không sinh nhân
Mà thấy ở ngoại nghĩa.
Nếu sinh trưởng không nhân 
(Thì) Sừng thỏ cũng nên sinh
Do không nhân tăng trưởng
Làm sao phân biệt sinh ?
Như hiện tại không pháp
Như vậy trước cũng không 
Không thể thể hòa hợp (thể :hình thể)
Sao tâm có thể sinh ?
Chân như, Không, Thật tế
Pháp giớiNiết Bàn 
Tất cả các pháp sinh
pháp Đệ Nhất Nghĩa.
Phàm phu rơi có, không 
Nhân và duyên phân biệt 
Không nhân vốn chẳng sinh
Chẳng biết ở ba Hữu.
Lòng thấy ở khả kiến 
Nhân vô thỉ dị kiến (thấy khác)
Vô thỉ pháp cũng không 
Làm sao thấy sinh khác ?
Nếu không vật năng sinh
Người nghèo nên nhiều của
Làm sao sinh vật không ?
(Xin đấng) Mâu Ni vì con nói !
Đây, tất cả không tâm 
Mà chẳng không các pháp 
Mộng, huyễn, Càn thát bà
Các pháp không nhân (mà) có.
Không thể tướng, không sinh
Không pháp (xin) vì con nói !
Pháp hòa hợp lìa khỏi 
Là chẳng thấy các pháp.
Bấy giờ không vô sinh 
Ta nói, không pháp tướng
Mộng, huyễn và mao luân
Càn thát bà, thích nước...
Không nhân mà thấy có
Cũng vậy pháp thế gian.
Như vậy hòa hợp một 
Lìa khỏi khả kiến không 
Chẳng phải ngoại đạo thấy
Hòa hợp không như vậy.
Hàng phục nương không nhân
Thành tựu với vô sinh
Nếu hay thành vô sinh 
(Thì) Pháp luân ta chẳng diệt.
Nói đến tướng vô nhân 
Ngoại đạo sinh kinh sợ
Làm sao ? Vì người nào ?
Các pháp đến từ đâu ?
Chỗ nào sinh ra pháp ? 
Không nhân mà sinh pháp.
Sinh ở trong vô nhân
Mà không ở hai nhân
Nếu kẻ năng trí thấy 
Bấy giờ, chuyển tà kiến.
Nói sinh tất cả pháp 
Không sinh là không vật
Vì quán các nhân duyên 
Bấy giờ chuyển tà kiến.
Vì có pháp có tên 
không pháp không tên
không pháp chẳng sinh
Cũng chẳng (phải) đợi nhân duyên.
Gọi phi y ở pháp 
Mà gọi phi vô thể
Phi cảnh giới Thanh Văn
Bích Chi Phật, ngoại đạo.
Bồ tát trụ Thất địa 
Đó là tướng vô sinh
Chuyển ở nhân duyên pháp
Nên năng nghĩa của nhân.
Chỉ nói y ở tâm 
Nên ta nói vô sinh
Không nhân sinh các pháp 
Lìa phân biệt phân biệt 
Lìa lập ở có, không 
Nên ta nói vô sinh.
Tâm lìa khỏi khả kiến 
Cũng lìa khỏi nhị thể
Chuyển ở pháp y chỉ
Nên ta nói vô sinh.
Chẳng mất ngoại pháp thể
Cũng chẳng thủ nội tâm
Lìa tất cả tà kiến 
Đây là tướng vô sinh.
Như vậy không, vô tướng 
Tất cả nên xét xem
Phi sinh không, không pháp
Vốn chẳng sinh là không.
Các nhân duyên hòa hợp 
Diệt và cùng với sinh
Lìa khỏi pháp hòa hợp 
Chẳng diệt cũng chẳng sinh.
Nếu lìa pháp hòa hợp 
Lại pháp thể thật không 
Nhất thể và dị thể 
Như ngoại đạo biệt phân
Có, không chẳng sinh pháp
Phi thật sinh chẳng sinh.
Các nhân duyên lìa khỏi
Sinh và cùng chẳng sinh
Chỉ là ở danh tự
Đó đây chung xích xiềng.
Thể khả sinh rốt không 
Khóa nhân duyên sai biệt
Lìa khả sinh, vô sinh 
Là lìa các ngoại đạo.
Ta nói, chỉ là khóa 
phàm phu chẳng thông
pháp thể khả sinh 
Lìa khóa lại không biệt.
Người đó nói không nhân
Phá diệt hoại các khóa
Rõ các vật như đèn 
Khóa cũng nên tỏ rõ.
Biệt pháp nếu lại có
Lìa khỏi thể xích xiềng (câu móc)
Cũng chẳng sinh vô thể 
Tự tính như hư không.
Lìa khỏi pháp câu móc 
Ngu si phân biệt khác
Đây là dị bất sinh 
Pháp sở đắc Thánh nhân.
Pháp đó sinh chẳng sinh
Chẳng sinh là vô sinh
Nếu thấy các thế gian 
Tức là nhờ câu móc
Ai câu móc thế gian
Bấy giờ tâm được định.
Ái nghiệpvô minh... 
nội pháp câu móc
Tràng, viên bùn và luân...
Bốn đạingoại pháp.
Nương vào pháp thể khác
Là từ nhân duyên sinh
Chẳng chỉ thể câu móc 
Chẳng trụ lượng A hàm.
Nếu pháp khả sinh không
Pháp trí nào là nhân
Pháp đó chung nhau sinh
Chẳng phải là nhân duyên.
Nóng, ẩm, động và cứng 
Ngu si phân biệt pháp
Câu móc này không pháp
Vậy nên thể tướng không 
Như thầy thuốc nương bệnh
Nói phép trị sai biệt
Mà luận không sai biệt 
Nương bệnh nên sai biệt.
Ta nương thân chúng sinh
Mà nói bẩn phiền não 
Biết các lực và căn
Ta vì người ngu nói.
Sai biệt phiền não, căn 
Ta dạy không sai biệt
Ta có thừa duy nhất 
Tám Thánh đạo thanh lương.
Bình, vải, mũ và sừng... 
Sừng thỏ không là nhân
Không nhân nương đó sinh
Mà không nhân pháp đó
Mà pháp đó là không 
Ông chẳng được thủ không !
Nương có nhân nên không 
Nương không chẳng tương ứng
Pháp có đối với không 
Là pháp chung đối đãi.
Ít pháp có nếu nương 
Thì thấy ít có pháp
Không nhân thấy ít pháp
Ít pháp là không nhân.
Nếu đi nương pháp khác 
Thì đó, đây thấy chung
Như vậy lỗi vô cùng 
Ít cũng không ít thể.
Nương sắc, cây vân... vân...
Như huyễn, pháp khả kiến
Như vậy việc nương dừng (y chỉ
Người thấy có đủ thứ.
Huyễn sư chẳng phải sắc...
Cũng chẳng phải đá, cây
Ngu si thấy như huyễn 
Y chỉ vào huyễn thân.
Y chỉ vào sự thật 
Nếu thấy ở việc ít
Khi thấy pháp không hai
Thì sao thấy việc ít ?
Phân biệt, không phân biệt
Mà chẳng (phải) không phân biệt 
Nếu phân biệt không pháp
Không buộc, không giải thoát
Do phân biệt không pháp 
Nên phân biết chẳng sinh
Nếu chẳng sinh phân biệt
Chẳng được nói duy tâm !
Đủ thứ tâm sai biệt 
Trong pháp, pháp không thật
Do pháp không thật nên
Không giải thoát thế gian 
Không vật ngoài khả kiến
Vọng phân biệt ngu đần
Như bóng gương lòng hiện
Huân tập nhân mê lòng.
Chẳng sinh tất cả pháp 
Phi hữu tợ hữu sinh
Tất cả đây chỉ lòng 
Lìa khỏi các phân biệt.
Nói các pháp từ nhân 
Là người ngu, phi trí
Thật thể lìa khỏi tâm 
Tâm Thánh nhân thì tịnh.
Tăng Khư tỳ thế sư 
Lõa hình Bà la môn 
Và cả trời Tự Tại 
Theo tà kiến, không chân(thật).
Không sinh cũng không thể
Không bẩn như huyễn không 
Chư Phật vì đâu nói ? 
Đức Phật nói vì ai ?
(Vì) Người tu hành thanh tịnh
Lìa giác quán tà kiến.
Chư Phật nói pháp chân
Ta nói cũng như vậy.
Nếu tất cả duy tâm 
Chỗ nào thế gian trụ ?
Pháp nào khứ, lai nương ?
Làm sao thấy trong địa ?
Như chim trong hư không 
Bay đi nương theo gió
Chẳng trụ, chẳng xét xem
Mà đi ở trên đất.
Như vậy các chúng sinh 
Nương phân biệt gió động
Đi, lại trong lòng mình 
Như chim bay trong không
Thấy của cải nuôi thân 
Phật nói tâm như vậy
Làm sao thấy hiện nhân ?
Duy tâm vì con nói !
Trụ giữ thân tư sinh (của cải nuôi thân) 
Hiện thấy nương huân (tập) sinh
Không tu hành là sinh 
Hiện thấy sinh phân biệt.
Phân biệt thể cảnh giới 
Lòng nương cảnh giới sinh
Biết đến tâm khả kiến 
Phân biệt chẳng lại sinh.
Nếu hay thấy phân biệt 
Thì lìa giác, sở giác
Danh chẳng tương hợp danh 
Là nói hữu vi pháp.
Đây chỉ là Khả giác 
Danh chẳng tướng ly danh
Trụ, khả tri lìa khỏi 
Là nói pháp hữu vi.
Đây chỉ là khả giác 
Danh trong danh chẳng lìa
Nếu người giác tri khác 
Chẳng tự giác, tha giác.
Pháp bản thật năm pháp
Và với tám thứ thức
Hai thứ pháp vô ngã
Nhiếp lấy đến Đại thừa.
Nếu thấy tri, khả tri 
Tịch tịnh thấy thế gian 
Danh trong danh phân biệt
Bấy giờ chẳng lại sinh.
Tạo danh tự phân biệt 
Thấy đó chẳng lại sinh
Chẳng thấy ở tâm mình 
Vậy nên sinh phân biệt.
Các tướng bốn ấm không 
Đó thì không tính pháp
Làm sao sắc nhiều thứ ?
Bốn đại khác tướng khác
Xả bỏ các tướng pháp 
Không các đại và đại.
Nếu có sắc tướng khác 
Làm sao ấm chẳng sinh ?
Nếu thấy tướng như vậy 
Chẳng thấy các ấm, nhập
Nương cảnh, căn và thức
Nên sinh tám thứ thức.
Nương tướng có ba thứ
Tịch tịnh không như vậy
A lê gia, ý, ngã 
Ngã sở và cả trí.
Nhân thủ lấy hai pháp 
Biết pháp đó tức diệt
Lìa khỏi pháp đó, đây 
Nếu thấy chẳng lìa nhau
Thế gian chỉ tâm phân (biệt)
(Xin) Thế Tôn vì con nói !
Chẳng lại phân biệt hai 
Ngã và cả ngã sở
Chẳng tăng trưởng phân biệt 
Cũng không ý thức nhân
Lìa khỏi nhân và duyên 
Phi vật cũng phi sinh
Phân biệt chỉ là tâm 
(Xin) Thế Tôn vì con nói !
- Lìa khỏi các nhân duyên
Lìa năng kiến, khả kiến
Thấy đủ thứ tự tâm 
Khả kiến vọng phân biệt.
Chẳng biết thấy tự tâm 
Chẳng giác nghĩa tâm khác
Không thấy tà kiến thành
Nếu ở trí chẳng thấy
Kia vì sao chẳng có 
Tâm người đó thủ có
Phân biệt phi hữu vô (chẳng phải có, không)
Nên chẳng sinh tâm có
Chẳng biết thấy chỉ tâm 
Vậy nên sinh phân biệt.
Không phân biệt phân biệt
Là diệt xong vô nhân
Ngăn bốn thứ bè đảng 
Nếu các pháp có nhân.
Đây khác tướng danh tự 
Người đó làm chẳng thành
Đó nên khác tự sinh 
Chẳng vậy nên nhân sinh.
Nhân duyên nên hòa hợp
Do ngăn nhân sinh pháp
Ta ngăn chận lỗi thường
Nếu các duyên vô thường.
Là chẳng sinh chẳng diệt
Ngu si thấy vô thường
Diệt tướng pháp không pháp
Chẳng thấy tạo tác nhân
Nên vô thường sinh có 
Làm sao người chẳng nhìn (thấy) ?
Ta nhiếp lấy chúng sinh
Nương trì giới hàng phục
Tà kiến, trí tuệ diệt 
Nương giải thoát lớn thêm.
Tất cả các thế tục 
Ngoại đạo nói vọng ngôn
Nương nhân quả tà kiến
Chẳng thể lập pháp mình (tự pháp).
Chỉ thành pháp tự lập 
Lìa khỏi quả nhân duyên
Nói các chúng đệ tử
Lìa tục pháp thế gian.
Chỉ tâm khả kiến không 
Tâm thấy ở hai thứ
Lìa khả thủ, năng thủ
Cũng lìa khỏi đoạn thường.
Chỉ có tâm chuyển động
Đều là pháp thế gian (tục)
Chẳng lại khởi sinh chuyển
Thấy đời là tự tâm.
Đến thì là việc sinh 
Đi thì là việc diệt
Biết đi đi, đến như thật 
Phân biệt chẳng lại sinh.
Thường, vô thường và tác
Đó, đây cũng chẳng làm
Như vậy.. thì tất cả 
Đều là pháp thế gian (tục).
Trời, người, A tu la 
Súc sinh, quỉ, dạ ma
Chúng sinh bỏ chỗ đó 
Ta nói đến sáu đường.
Nghiệp nhân thượng, trung, hạ. 
Chỗ đó hay sinh vào
Các thiện pháp giỏi hộ 
Được giải thoát thắng xứ.
- Phật nói niệm niệm sinh
Sinh tử và cả thoái
Vì chúng Tỳkheo nói
Ý nào vì con nói ?
Tâm chẳng đến thứ hai(đến lần thứ hai)
Đã diệt chẳng tiếp nối
Ta vì đệ tử nói 
Niệm đắp đổi diệt, sinh
Sắc sắc phân biệt
Sinh và diệt liền xong.
Phân biệt tức là người 
Lìa phân biệt không người
Ta nói lên niệm pháp
Y lời ta rốt cùng.
Lìa khỏi thủ sắc tướng 
Chẳng diệt cũng chẳng sinh
Nhân duyên từ duyên sinh
Vô minhchân như...
Nương vào hai pháp sinh
Chân như không là thể
Nhân duyên từ duyên sinh
Nếu vậy không pháp khác.
Từ Thường mà quả sinh
Quả tức là nhân duyên
Không khác với ngoại đạo
Nhân quả chung nhau xen.
Phật và chư Phật nói
Đại Mâu Ni vô dị (không khác).
Trong thân một tầm này
Khổ đếTập đế
Diệt đếĐạo đế 
Ta vì các đệ tử
Lấy ba là thật thì 
Thủ, khả thủ tà kiến.
Pháp xuất thế, thế gian 
Người phàm phu phân biệt 
Ta lĩnh hội pháp khác 
Vậy nên nói ba pháp.
Vì ngăn tà kiến kia 
Chớ phân biệt thật thể
Nói lỗi không định pháp
Cũng lại không tâm sinh.
Thật cũng chẳng hai thủ (lấy)
Chân như không hai thứ
Ái nghiệpvô minh
Cùng thức... từ tà sinh.
Vô cùng lỗi chẳng tác 
Các pháp bốn thứ diệt 
Lời nói kẻ vô trí.
Phân biệt hai thứ sinh 
Có vật, không có vật
Lìa khỏi bốn thứ pháp 
Cũng lìa bốn thứ thấy.
Hai thứ sinh phân biệt 
Thấy thì lại chẳng sinh
Các pháp vốn chẳng sinh
Khởi lên trí sai biệt.
Hiện sinh ở các pháp
Bình đẳng không phân biệt
Nguyện xin đấng Mâu Ni
Vì con và tất cả 
Nói như Pháp tương ưng
Lìa hai thứ, hai kiến (thấy) !
- Ta lìa khỏi tà kiến 
Và các Bồ tát khác
Thường chẳng thấy có, không
Do chẳng thấy pháp đó
Lìa hòa tạp ngoại đạo 
Lìa Duyên Giác, Thanh Văn.
Phật chứng pháp các thánh
Vì ta nói chẳng mất
Điên đảo nhân không nhân
Không sinh và tất cả 
Tên khác những hoặc mê
Kẻ trí đã xa lìa.
Ví như mây, mưa, lầu 
Cung, các và cầu vồng
Ngọn lửa, vừng lông, huyễn
Có, không từ tâm sinh.
Các ngoại đạo phân biệt 
Thế gian từ nhân sinh
Chẳng sinh Chân như pháp
Và cùng thật tế không...
Là tên các pháp khác 
Chớ phân biệt không vật
Ở trên sắc đủ thứ 
Chớ phân biệt không pháp.
Như móng, tay, thế gian 
Tự tại, năng, phá vật
Như vậy tất cả pháp
Chớ phân biệt không pháp.
Lìa sắc, không chẳng khác
Cũng không sinh pháp thể
Chớ phân biệt không khác
Phân biệt trước tà kiến.
Phân biệt khả phân biệt 
Nhiếp lấy ở các việc
Dài ngắn và vuông tròn...
Là nhiếp tướng phân biệt
Phân biệt là pháp tâm 
Khả phân biệt là ý
Nếu hay như pháp biết 
Lìa năng tướng, khả tướng.
Ngoại đạo nói chẳng sinh
Và thủ ở ngã, pháp
Phân biệt tướng như vậy 
Hai kiến này không sai.
Ý gì nói như vậy ? 
Nếu hay biết như vậy
Người đó vào với lường (?)
Hay giải pháp ta nói.
Nhân thấy là đắm chìm 
Không sinh là chẳng nương
Biết hai thứ nghĩa đó
Nên ta nói vô sinh.
- Các pháp không có sinh
Mâu Ni vì con nói !
- Không nhân chẳng tương đương
Không có pháp có xen (lẫn)
Không nhân cũng không sinh
Nhân khác kiến ngoại đạo.
Lìa có, không không pháp
Vậy nên nói duy tâm
Sinh và với chẳng sinh 
Lìa pháp là tà kiến.
Nói không, nhân không sinh
Nói có là chấp nhân
Tự nhiên không tác giả 
Tác giảtà kiến.
- Phương tiện và các nguyền...
Là thấy vì con nói !
Nếu các pháp là không 
Làm sao sanh tam thế (ba đời) ?
Lìa khả thủ, năng thủ
Chẳng diệt cũng chẳng sinh
Từ vật thấy vật khác
Nương pháp đó sinh tâm.
Các pháp chẳng sinh hóa
Làm sao nói vì con ?
- Thật có mà chẳng biết
Vậy nên ta nói pháp !
- Mâu Ni trong các pháp 
Trước sau tự trói nhau
Lìa lỗi các ngoại đạo 
Lìa khỏi nhân điên đảo
Sinh và cùng chẳng sinh 
Đại sư vì con nói !
- Lìa có và với không 
Chẳng mất đi nhân quả
Địa và theo thứ đệ 
Vì nói một tướng không.
Thế gian rơi nhị biên 
Vì các kiến mê hoặc 
Không sinh ra vô sinh 
Chẳng biết nhân tịch diệt.
Ta không tam thế pháp (pháp ba đời).
Ta cũng chẳng nói pháp
Có hai thì có lỗi
Chư Phật tịnh cả hai.
Các pháp, không, sát na 
Không sinh cũng không thể
Nói tà pháp che tâm
Phân biệt phi Như Lai.
- Sinh và cùng chẳng sinh
Nguyện xin vì con nói !
Làm sao ? Những pháp gì ?
Lìa khỏi sinh cảnh giới ?
- Sắc đầy đủ hòa hợp 
Từ ở hí luận tập (gom)
Tụ ở sắc tướng ngoài 
Từ phân biệt mà sinh
Biết đến pháp đó thì 
Như vậy giải nghĩa thật.
Thuận theo tính Thánh nhân
Mà tâm chẳng lại sinh
Lìa khỏi tất cả Đại 
Pháp sinh chẳng tương ưng.
Tâm hư vọng quán Đại (quan sát các đại).
Quán vô sinh như vậy
Chớ phân biệt khả biệt (cái được phân biệt).
Kẻ trí chẳng phân biệt.
Phân biệt với phân biệt 
Cả hai không Niết Bàn
Lập ở pháp vô sinh 
Như huyễn chẳng thấy pháp.
Từ nhân của huyễn... sinh
Đã lập các pháp phá
Thấy tâm như bóng gương(cảnh tượng).
Nhân vô thỉ huân tập.
Tợ nghĩa mà vô nghĩa 
Quán các pháp cũng vậy
Như sắc tượng trong gương
Tướng một, hai lìa khỏi.
Khả kiến không phi không (chẳng phải không có)
Các tướng cũng như vậy
Huyễn, Càn thát bà thành...
Nương vào nhân duyên quán (quan sát).
Như vậy các pháp thể 
Pháp sinh, phi bất sinh,
Phân biệt tựa như người
Hai thứ tướng mà hiện.
Nói ngã và với pháp 
Mà người ngu chẳng biết
Trái nhau và không nhân
Thanh Văn các La hán
Tự thành và Phật lực
Là năm thứ Thanh Văn.
Nhiếp lấy và với diệt
Đệ nhất lìa đệ nhất
Là bốn thứ vô thường 
Ngu, vô trí phân biệt.
Ngu si rơi nhị biên 
Công đứcvi trần
Chẳng biết nhân giải thoát 
Do chấp pháp có không.
Ví như người ngu dại
Cho ngón tay là trăng
Như vậy ưa danh tự
Chẳng biết thật pháp (của) ta.
Các Đại đều khác tướng 
Thể tướng vô sắc sinh
Mà các Đại hòa hợp
Không Đại, không nương Đại.
Các sắc lửa đốt cháy 
Nước làm các vật tan (rữa)
Gió lay động các sắc
Làm sao tướng Đại sinh ?
Sắc ấm và với thức 
Là pháp hai không năm (?)
Là tên khác các ấm 
Ta nói như Đế Thích.
Tâm, tâm số sai biệt 
Hiện chuyển các pháp sinh
Bốn Đại đó, đây biệt (riêng biệt) 
Sắc, tâm chẳng theo nương.
Nương vào xanh... có trắng
Nương vào trắng có xanh...
Nương nhân, quả khả sinh
Không, hữu và với không (có).
Năng tác, khả tác làm 
Lạnh nóng thấy bằng thấy (kiến đẳng kiến)
Tất cả những như vậy 
Vọng giác chẳng thể thành.
Tâm, ý và còn sáu 
Các thức hòa hợp chung
Lìa khỏi một thể khác 
Sinh tử hư vọng sinh.
Tăng Khư Tỳ thế sư
Lõa hình, trời Tự tại
Rơi bè đảng có, không 
Lìa khỏi nghĩa tịch tịnh.
Hình tướng mạo thắng sinh
Bốn Đại sinh phi trần (chẳng phải bụi)
ngoại đạo nói sinh 
Bốn Đại và bốn trần.
Còn thì không chỗ sinh 
Ngoại đạo phân biệt nhân
Ngu si mà chẳng giác. 
Do nương đảng có, không (bè đảng có không).
Sinh chung tâm tương ứng
Tử chẳng chung tương ứng
Pháp thật tướng sạch trong
Chung trí tương ứng trụ.
Nghiệp cùng với sắc tướng
Năm ấm cảnh giới nhân
Chúng sinh không nhân thể 
Cõi Vô sắc chẳng trụ.
Phật nói pháp vô ngã 
Vô sắc đồng ngoại đạo.
Nói vô ngã là đoạn 
Thức cũng chẳng nên sinh.
Tâm có bốn thứ trụ 
Vô sắc làm sao trụ ?
Các pháp tướng ngoài, trong
Mà thức chẳng thể hành.
Vọng giác thì kể có 
Trung ấmnăm ấm
Như vậy vô sắc sinh
Có mà là vô sắc.
Tự nhiên nên giải thoát 
Không chúng sinh và thức
ngoại đạo không nghi 
Vọng giác chẳng thể biết.
Nếu đó ở vô sắc 
Vậy nên thấy vô sắc
Đó không chẳng (phi) lập pháp.
Phi thừa và vô thừa
Thức từ chủng tử sinh 
Chung các căn hòa hợp
Tám thứ sắc một phần 
Vào lúc niệm chẳng thủ (lấy).
Sắc chẳng trụ thời gian 
Căn chẳng chung căn trụ
Vậy nên Như Lai nói 
Các căn niệm chẳng trụ.
Nếu chẳng thấy sắc thể 
Thức làm sao phân biệt ?
Nếu trí chẳng sinh thì
Làm sao sinh thế gian ?
Tức khi sinh liền diệt
Phật chẳng nói như vậy.
Nhất thời cũng chẳng nghĩ (niệm)
Hư vọng phân biệt lấy (thủ)
Cảnh giới và các căn
Ngu si chẳng phải (kẻ) trí.
Người ngu nghe danh thủ (lấy)
Biết như thật (là) Thánh nhân
Thứ sáu (?) không y chỉ
Do không nhân khả thủ.
Chẳng khéo biết đến ngã
Lìa khỏi lỗi pháp có
Ngu ở pháp có không 
Người giác lìa thật trí.
Ngã hữu vi, vô vi 
Ngu si chẳng thể biết
Trong một có bày pháp 
Trong khác cũng như vậy.
Trong tâm một thể chung
Ý thức hay giác biết
Nếu bày là tấm lòng 
Tâm sốdanh tự.
Làm sao lìa năng thủ
Phân biệt với một khác
Chung nhân y chỉ thấy 
Nghiệp, sinh và tác nghiệp...
Như lửa, như vậy nói 
Tương tợ pháp tương tợ
Như lửa một thời gian 
Khả thiêu (đốt) năng thiêu khác.
Như vậy Ngã nương nhân
Vọng giác sao chẳng vậy ?
Sinh và cùng chẳng sinh 
Mà tâm thường thanh tịnh.
Vọng giác thì lập Ngã 
Vì sao chẳng nói dụ
Mê ở rừng rậm thức
Lìa khỏi pháp thật chân.
Vọng giác chạy tây đông (đây đó) 
Tìm thần Ngã cũng vậy
Tu thật hạnh nội thân
Ngã là tướng thanh tịnh.
Cảnh Phật, Như Lai tạng
Vọng giác chẳng phải cảnh (giới)
Khả thủ và năng thủ 
Sai biệt năm ấm ngã.
Nếu hay biết đến tướng 
Bấy giờ sinh trí chân
Ngoại đạo nói ý thức 
Tạng thể A lê gia
Chung tương ứng với ta 
Pháp ta nói chẳng vậy.
Nếu biết pháp như thật 
Chắc chắn được giải thoát 
Tu hành đến thấy đạo 
Đoạn phiền não sạch trong.
Tự tính tâm thanh tịnh 
Như Lai tịnh pháp thân
Là pháp nương sinh chúng
Lìa khỏi biên, không biên.
Như vàng cùng với sắc 
Tính đá cùng chân kim
Người nhào nặn hay thấy
Chúng sinh với ấm vậy.
Phi ấm cũng phi nhân 
Phật là trí vô lậu
Vô lậu thường Thế Tôn 
Vậy nên ta về nương.
Tự tính tâm thanh tịnh 
Ý tác và não phiền
Chung năm ấm tương ứng
Kẻ thắng trong thuyết nói.
Tự tính tâm thanh tịnh 
Ý... chính là nhân duyên
Đó hay làm các nghiệp 
Nên đó hai thứ nhiễm.
Ý... là pháp khách trần 
Phiền não, ngã thanh tịnh
Đó nương phiền não nhiễm
Như cấu nương thanh tịnh.
Như áo lìa khỏi nhơ 
Cũng như vàng lìa cấu
Có mà chẳng thể thấy 
Ngã lìa lỗi cũng vậy.
Như đàn và trống da
Đủ thứ tiếng mỹ diệu
Ngã trong ấm cũng vậy 
Ngu si tìm một, khác.
Trong đất, các bảo tàng
Cùng với nước thanh tịnh
Trong ấm, ngã cũng vậy
Thật có chẳng thể thấy.
Tâm và tâm số pháp
Công đức, ấm hòa hợp
Trong ấm ngã cũng vậy 
Vô trí chẳng thể thấy.
Như thai tàng nữ nhân 
Tuy có mà chẳng thấy
Ngã ở trong năm ấm
Vô trí nên chẳng thấy.
Trong tất cả các pháp 
Vô thường cùng với không 
Trong ấm, ngã cũng vậy
Vô trí, có chẳng thấy.
Các địa, tự tại, thông 
Và đối với thọ vị (nhận địa vị)
Các pháp diệu vô thượng
Và các tam muội khác
Và các thắng cảnh giới 
Nếu trong ấm không ngã
Mà những thứ pháp này...
Cũng nên không tất cả.
Có người phá hoại rằng : 
Nếu có nên bày ngã !
Người trí nên đáp rằng :
Tâm ông nên bày Ngã !
Nói không Chân như ngã
Chỉ là hư vọng nói.
Người tác nghiệp Tỳkheo 
Chẳng nên chung hòa hợp
Là người lập có, không 
Tùy theo hai bè đảng
Phá hoại pháp chư Phật
Đó chẳng trụ pháp ta.
Lìa lỗi các ngoại đạo 
Thiêu đốt kiến vô ngã
Khiến ngã kiến bừng lên
Như lửa cháy kiếp tận.
Như quả nho, tảng đường
Sữa, dầu, cao, váng sữa...
Từng thứ có vị riêng 
Người chẳng nếm chẳng biết.
Trong năm thứ thủ lấy 
Năm ấm, ngã cũng vậy
Người ngu si chẳng thấy
Trí thấy được giải thoát.
Sáng tỏ những thí dụ
Tâm pháp chẳng thể thấy
Chỗ nào? Nhân duyên gì ? 
Hòa hợp chẳng thể thấy ?
Các pháp khác thể tướng
Một lòng chẳng thể dùng
Không nhân cùng không sinh
Lỗi kẻ giác hư vọng.
Người thật hành thấy tâm
Trong tâm chẳng thấy tâm
Khả kiến từ thấy sinh 
Năng kiến nhân nào sinh ?
Ta họ Ca Chiên Diên 
Thủ Đà Hội thiên xuất (hiện)
Nói pháp vì chúng sinh 
Đi đến thành Niết Bàn.
Là đường đi quá khứ 
Ta và chư Phật đó
Ba ngàn Tu-đa-la (Kinh) 
Nói về pháp Niết Bàn.
Dục giớiVô sắc
Ở đó Phật chẳng thành (Phật)
Lên trời trong cõi Sắc 
Lìa dục Bồ Đề thành
Cảnh giới phi nhân buộc (chẳng phải nhân buộc)
Nhân cảnh giới buộc ràng
Nương trí đoạn phiền não
Tu hành là gươm bén
Có ngã và có huyễn... 
Pháp có, không ra sao ?
Ngu chẳng thấy như vậy
Làm sao có vô ngã ?
Do có tác, chẳng tác
Không nhân mà chuyển sinh
Tất cả pháp chẳng sinh 
Ngu si chẳng giác biết.
Các nhân chẳng thể sinh
Các duyên cũng chẳng tác
Hai đó chẳng thể sinh 
Làm sao phân biệt duyên.
Trước, sau và một lúc 
Vọng giác thì nói nhân
Hư không, bình, đệ tử...
Tất cả các vật sinh.
Phật phi hữu vi tác 
Các tướng, tướng trang nghiêm 
chuyển luân công đức
Chẳng phải Phật được danh.
Chư Phật là trí tướng 
Lìa các lỗi tà kiến
Nội thân là trí kiến 
Lìa tất cả lỗi lầm
Điếc, mù lòa và câm
Già, trẻ mang người ác
Tất cả người như trên 
Gọi là không phạm hạnh.
Thể thắng diệu rộng lớn 
Là tướng Chuyển luân vương
Xuất gia hoặc nhất, nhị (?)
Còn lại là buông lung.
Tỳ Gia Ta Ca Na 
Và với Lê Sa Bà
Ca Tỳ La Thích Ca 
Sau khi ta diệt độ(nhập Niết Bàn)
Đời vị lai sẽ có 
Những như vậy ra đời
Sau trăm năm ta diệt
Tỳ Gia Ta Vi Đà
Cùng với Bàn Trà Ba 
Cưu La Bà Thất La.
Nhiên hậu rồi lại có 
Và đều ở mao ly.
Kể Mao Ly Quật Đa 
Tiếp có vị vua vô đạo
Kế đó loạn gươm dao 
Tiếp gươm dao (là) mạt thế
Kế tiếp đời mạt thế 
Không pháp, không tu hành.
Cứ qua đi như vậy 
Như thế gian chuyển vần
Nhật hỏa (lửa mặt trời) chung hòa hợp
Thiêu đốt cõi Dục tan.
Lại thành diệu thế giới 
Khí dụng thế gian sinh :
Quốc vươngtứ tính (bốn dòng họ theo Ấn Độ). Pháp và các tiên nhân
Cúng dường, đại hội thí 
Pháp trở lại như cũ.
Vốn như vậy nói cười
Trường Hàng và Tử Chú (con giải thích)
Tử Chú lại Trùng tác (làm lại y vào cái đã có).
Đủ thứ nói không lường.
“Ta đã nghe như vậy”...
Mê đắm các thế gian
Chẳng biết Chân như pháp
Cái gì là thị, phi ?
Quần áo nhuộm đúng pháp
Giặt đập khiến sạch trong
Phân trâu và bùn đất... 
Hoại sắc mà thọ dùng.
Những hương bôi thân, áo
Lìa khỏi tướng ngoại đạo
Pháp luân ta lưu thông 
Là các Như Lai tướng.
Nước chẳng lọc chẳng uống
Dây thắt lưng, áo trong
Nương lúc đi khất thực 
Lìa khỏi xuống nhà giặc 
Sinh vào cảnh diệu thiên
Thắng xứ trong nhân gian.
Các tướng báu thành tựu 
Tự tại trong nhân, thiên.
Người tu hành y pháp 
Sinh bốn thiên hạ thiên
Nhiều thời gian thọ dùng
Nương tham trở lại diệt.
Chính thời và tam tai
Và ở hai đời ác
Ta và còn chính thời 
Thích Ca lúc đời mạt
Tất Đạt Tha họ Thích
Bát Tý và Tự Tại,
Những ngoại đạo như vậy
Ta diệt thì ra đời.
Ta đã nghe như vậy... 
Sư tử Thích Ca nói
Từng có việc như vậy 
Là lời Tỳ Gia Ta.
Bát Tý Na La Diên 
Và Ma Ê Thủ La
Nói lời như vầy rằng : 
Ta hóa làm thế gian 
Mẹ ta tên Thiện Tài 
Cha tên Phạm Thiên Vương
Họ ta Ca Chiên Diên 
Lìa khỏi các phiền não.
Sinh ở Chiêm Ba thành 
Cha ta và tổ phụ
Cha tên là Nguyệt Hộ 
Từ nơi Nguyệt chung sinh
Xuất gia tu thật hạnh
Ngàn thứ câu nói lên
Thọ ký vào Niết Bàn 
Phó tuệ chuyển pháp luân.
Đại Tuệ cùng pháp Thắng
Thắng cùng Di-Khư-Lê
Di Khư không đệ tử
Thời gian sau pháp diệt
Ca Diếp, Câu Lưu Tôn 
Câu Na Hàm và ta
Lìa khỏi các phiền não 
Tất cả gọi chánh thời.
Qua sau chánh thời đó 
Có Phật tên Như Ý
Ở đó thành Chánh Giác
Vì người nói năm pháp.
Không hai trong ba tai 
Qua cuối đời cũng vậy
Chư Phật chẳng ra đời 
Chánh thời ra ở đời.
Không người đoạt, có tướng
Quần áo chẳng cắt may 
Áo nạp xen rách rưới 
Như màu vẽ chim công.
Hai tấc hoặc ba tấc 
Mà vá nạp lẫn xen
Nếu chẳng như vậy thì 
Người ngu đã tham đoạt.
Thường diệt lửa tham dục
Nước trí tắm gội luôn
Ngày đêm trong sáu thời 
Như thật tu hành pháp.
Như ném đá, phóng tên
Hết đà rơi xuống lại
Phóng một xuống lại một
Giỏi, chẳng giỏi cũng vậy.
Trong một không nhiều thứ
tướng không như vậy
Như gió thủ (lấy) tất cả 
Như ruộng đất bị cháy.
Nếu một làm ra nhiều 
Tất cả không tác giả
Chẳng vậy tất cả mất 
Chính vọng giác là pháp.
Như hạt giống và đèn 
Làm sao nhiều tương tợ ?
Một có thể sinh nhiều 
Chính vọng giác là pháp.
Như mè chẳng sinh đậu 
Lúa gạo chẳng sinh lúa mì
Hạt tiểu mạch vân... vân...
Thì sao một sinh nhiều ?
Ba ni ra thanh luận (luận về âm thanh
A xoa ba thái bạch
Đời mạt có Phạm tạng 
Nói về thế tục luận.
Ca Chiên Diên làm Kinh (kinh điển)
Dạ Bà Già (Ca) cũng vậy
Phù Chu Ca thiên văn 
Là luận sau mạt thế.
Bà Lê nói thế phước
Người đời nương phước đức
Hay hộ đến các pháp 
Vua Bà Ly thi địa.
Di Ca Ma tu la 
A Thự La... đã nói 
Mê hoặc và vương luận 
Đời mạt các tiên hiện.
Tất Đạt Tha họ Thích 
Phù Đơn Đà năm sừng
Khẩu lực và thông tuệ 
Sau ta diệt ra đời
A-Thị-Na ba hang (tam quật)
Di-Khư-La tắm tưới
Ta trụ A la nhã 
Phạm thiên thí cho ta.
“Ông vào đời vị lai 
Tên Đại Ly Trần Cấu
Hay nói giải thoát chân 
Là những Mâu Ni Tôn”.
Phạm Thiên cùng Phạm chúng.
Và những thiên chúng khác
Da nai... đem cho ta 
Biến về Tự Tại thiên.
Những quần áo xen tạp 
Và bát đi xin ăn
Vua bốn trời, Đế Thích 
Chỗ nhàn thí cho ta.
Nói vô sinh và nhân 
Sinh cùng với chẳng sinh
Muốn thành được chẳng sinh
Là chỉ nói ngôn ngữ.
Nếu nhân là vô minh... 
Có thể sinh các tâm
Khi chưa sinh ra sắc
Trung gian làm sao trụ ?
Tức thời tiêu diệt tâm 
Mà lại tâm khác sinh
Sắc chẳng một niệm trụ 
Quán pháp gì thì sinh ?
Nương vào nhân duyên gì 
Tâm là nhân đảo điên ?
Đó chẳng thể thành pháp
Làm sao biết diệt sinh ?
Tu hành thì hợp định 
Kim an xà na tính (?)
Cung điện trời Quang Âm
Pháp thế gian chẳng hoại.
Trụ ở pháp sở chứng
Là tất cả Thế Tôn (Phật).
Trí tuệ của Như Lai... 
Tỳkheo chứng đến pháp
Và pháp sở chứng khác
Pháp đó thường chẳng hoại.
Làm sao hư vọng thấy 
Các pháp niệm chẳng trụ
Sắc huyễn, Càn thát bà 
Vì sao niệm chẳng trụ ?
Các sắc không bốn đại 
Các đại làm cái gì ?
Nhân vô minh có tâm 
Thế giới vô thỉ tập (quen)
Nương sinh diệt hòa hợp 
Vọng giác thì phân biệt.
Tăng Khư có hai thứ
Theo thắng và chuyển biến
Trong thắng có được quả
Quả lại thành tựu quả.
Thắng là tướng đại thể 
Nói công đức sai biệt
Nhân quả hai thứ pháp 
Ở trong chuyển biến không.
Như gương nước thanh tịnh
Chẳng nhiễm các bụi trần
Chân như tịnh như vậy 
Y chỉ vào chúng sinh.
Như hứng cầu và vội 
Thai tạng nữ nhân mang
Muối và vị trong muối 
Chủng tử làm sao có ?
Thể khác, chẳng thể khác
Hai thể lìa hai pháp
Pháp có không nhân duyên
Chẳng phải không hữu vi
Như trong ngựa không trâu
Trong ấm, ngã cũng vậy.
Nói hữu vi, vô vi 
pháp không thể nói
Ác kiến lường A hàm 
Nương tà giác cấu nhiễm.
Chẳng giác nói có ngã 
Phi nhân chẳng lìa nhân
Trong năm ấm không ngã
Thủ (lấy) ngã là lỗi lầm.
Trong một và trong khác
Vọng giác thì chẳng giác
Gương nước và trong mắt
Như thấy(hình) tượng trong gương.
Xa lìa khỏi một, khác 
Ngã cũng vậy trong ấm.
Khả quán và năng quán 
Thiền đạo thấy chúng sinh
Quan sát ba pháp đó 
Lìa khỏi pháp tà kiến.
Tức diệt được tri kiến 
Như trong lỗ thấy không 
Các pháp chuyển biến tướng
Người ngu vọng phân biệt.
Niết Bàn lìa có, không 
Trụ chỗ thấy như thật
Xa lìa pháp diệt, sinh
Cũng lìa thể có, không.
Lìa năng kiến, khả kiến 
Quan sát pháp chuyển biến
Lìa các thuyết ngoại đạo 
Lìa tướng danh, thể hình.
Nương tà kiến nội thân 
Quan sát pháp chuyển biến
Địa ngụcchư thiên 
Xúc cùng với bức não.
Không có pháp trung ấm 
Làm sao nương thức sinh ?
Noãn, thai, thấp và hóa...
Ở trong Trung ấm sinh.
Đủ thứ thân chúng sinh 
Nên quan sát đi, lại
Lìa lượng và A hàm 
Hay sinh giống phiền não.
Các ngoại đạo nói xằng (nói bậy)
Người trí tuệ chớ thủ (lấy)
Trước quan sát về Ngã 
Sau xem đến nhân duyên.
Chẳng biết có, nói có 
Nên con thạch nữ hơn
Bát nhã lìa nhục nhãn 
Diệu nhãn thấy chúng sinh.
Lìa khỏi hữu vi ấm 
Diệu thân thể chúng sinh
Trụ trong sắc xấu, đẹp 
Giải thoát lìa buộc ràng.
Hữu vi, diệu thể trụ 
Hay thấy diệu pháp thân
Trụ ở trong sáu đường 
Vọng giác phi cảnh giới
Ta qua ở nhân đạo 
Chẳng phải vọng giác còn
không sinh ngã tâm 
Nhân gì sinh như vậy ?
Như hạt giống, đèn, sông
Sao chẳng nói như vậy
Mà khi thức chưa sinh 
Thì chưa có vô minh...
Lìa khỏi vô thức tối 
Làm sao nối nhau sinh 
Tam thế và vô thế (thế :đời)
Chẳng thể nói thứ năm.
cảnh giới chư Phật 
Vọng giác là quán hành
Trong hành chẳng thể nói
Do trong hành lìa trí.
Thủ(lấy) ở trong các hành
Trí lìa khỏi hành pháp
Nương pháp này, này sinh
Hiện thấy là không nhân.
Các duyên chẳng thể thấy
Lìa khỏi, tác giả không
Nương gió, lửa hay đốt 
Nhân gió động hay sinh.
Gió hay thổi động lửa 
Gió trở lại diệt lửa
Người ngu chẳng biệt phân
Làm sao sinh chúng sinh ?
Nói hữu vi, vô vi 
Lìa khỏi y, sở y (nương)
Làm sao thành pháp đó ?
Ngu phân biệt lửa, gió.
Đó, đây lực lớn thêm 
Đó, đây pháp chẳng kịp
Làm sao mà lửa sinh ? 
Chỉ ngôn ngữ vô nghĩa.
Chúng sinh là ai làm 
phân biệt như lửa ?
Hay làm (năng tác) ấm, nhập thân
Ý... nhân có thể sinh
Như thường vô ngã nghĩa
Chung tâm thường chuyển sinh.
Hai pháp thường thanh tịnh
Lìa khỏi các quả, nhân
Lửa chẳng thể thành đó 
Vọng giác thì chẳng rõ(biết).
Tâm, chúng sinh, Niết Bàn
Thể tự tính thanh tịnh
Nhiễm vô thỉ lỗi lầm... 
Không sai như hư không.
Bẩn tà kiến ngoại đạo 
Như voi trắng, giường, thành (?)
Nương ý, ý thức phủ
Lớn... có thể sạch trong.
Người đó thấy như thật
Thấy rồi phá não phiền
Bỏ rừng rậm ví dụ 
Thánh cảnh, người đó thủ (lấy).
Tri, năng tri sai biệt 
Kia phân biệt thể khác
Kẻ đần độn chẳng biết 
Lại nói chẳng thể nói.
Ví như trống Chiên Đàn
Người ngu làm dị thuyết.
Như trầm thủy Chiên đàn
Trí chư Phật cũng vậy.
Giữa, sau chẳng thọ ăn 
Dùng bát y lượng lấy
Lìa lỗi miệng vân... vân...
Ăn món ăn thanh tịnh.
Đây là như pháp hành 
Chẳng thể biết tương ứng
Nương theo pháp hay tin 
Chớ phân biệt tà hạnh.
Chẳng đắm (trước) vật thế gian.
Hay thủ lấy chính nghĩa
Người đó thủ chân kim 
Hay thắp lên đèn pháp.
Si nhân duyên có không
Lưới tà kiến phân biệt
Tất cả bẩn não phiền
Lìa kỏi tham, sân, nhuế.
Bấy giờ chẳng lại sinh 
Do không tất cả nhiễm
Các Như Lai đích thân 
Trao cho địa vị Phật.
Ngoại đạonhân quả
Người khác mê nhân duyên
Và không nhân có vật 
Đoạn kiến không thánh nhân.
Thọ với quả chuyển biến 
Thức cùng với ý thức
Ý từ bản thức sinh 
Thức từ ở ý sinh.
Tất cả thức từ gốc 
Hay sinh như sóng biển
Tất cả từ huân nhân(nhân huân tập).
Theo nhân duyên mà sinh.
Niệm sai biệt câu móc 
Buộc tự tâm thủ cảnh
Tợ với tướng thể hình 
Ý nhãn... thì thức sinh.
Lỗi từ vô thỉ buộc 
Nương huân (tập) thủ cảnh sinh
Thấy ngoài các pháp tâm
Ngăn các kiến ngoại đạo.
Nương đó lại còn sinh 
Và nương đó quán sinh (quan sát sinh)
Vậy nên sinh tà kiến 
sinh tử thế gian.
Các pháp như mộng, huyễn
Như Càn thát bà thành
Ngọn lửa, trăng trong nước
Quan sáttự tâm.
Làm sai phi Chân như 
Chánh trí huyễn tam muội
Nương định Thủ Lăng Nghiêm 
Và các tam muội khác.
Vào đến Sơ Địa được 
Tam muội và các thông.
Trí và Như ý thân 
Thọ vị vào Phật địa.
Bấy giờ, tâm chẳng sinh 
Do thấy đời hư vọng
Được quán Địa, địa khác
Và được đến Phật địa.
Chuyển ở y chỉ thân 
Như những sắc Ma ni
Cũng như trăng trong nước
Làm các nghiệp chúng sinh.
Lìa bè đảng có, không 
Lìa hai và chẳng hai 
Ra khỏi Nhị Thừa địa 
Và ra Đệ Thất địa.
Nội thân thấy các pháp 
Địa trong địa sạch trong
Lìa ngoại đạo, ngoại vật
Bấy giờ nói Đại Thừa.
Chuyển đến phân biệt thức
Lìa khỏi biến dịch diệt
Như sừng thỏ, ma ni
Người được giải thoát nói.
Như nương kết tương ưng
Nương pháp cũng như vậy
Nương tương ưng tương ưng
Chớ phân biệt với khác.
Nhãn thức nghiệp và thọ 
Chánh kiếnvô minh
Nhãn, sắc cùng với ý
Ý thức nhiễm như vậy.
Phật nói Diệu Kinh này 
Thánh giả Đại Tuệ Sĩ
Bồ tát Ma ha tát 
La Bà Na đại vương
Thúc Ca Bà La Na
Úng Nhĩ Đẳng La Xoa
Trời, Rồng và Dạ xoa 
Càn thát bà, Tu la
Chư thiên, Tỳkheo tăng 
Rất hoan hỷ phụng hành

KINH NHẬP LĂNG GIÀ 
- Quyển thứ mười hết -

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35316)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7008)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12054)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30840)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30873)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8357)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12806)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12655)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12026)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13814)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36321)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10248)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52952)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11233)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10913)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11130)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10933)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13543)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16870)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22571)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9956)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7482)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10789)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13525)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13309)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16749)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16988)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14234)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17196)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12622)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14331)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14708)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9599)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12132)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11730)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16975)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14795)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16596)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13037)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12507)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12180)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16093)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11947)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14422)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12456)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13200)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15440)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12298)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13534)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14971)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21478)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13646)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11339)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21196)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14774)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21146)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18269)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14509)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32299)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12420)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant