Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Chương 2: Sám Hối Tội Nghiệp

Thursday, December 2, 201000:00(View: 12534)
Chương 2: Sám Hối Tội Nghiệp

Chương 2
Sám Hối Tội Nghiệp

1. 

Mong gìn giữ tâm tối tôn
Con xin dâng cúng Thế tôn vô lường
Pháp ngài vô cấu thanh lương
Thánh tăng công đức sánh dường biển khơi .

2. 

Bao nhiêu thứ hoa tươi quả quý ,
Và đủ mùi mỹ vị cao lương .
Bao nhiêu kho báu trần gian ,
Nước trong suối mát giải cơn khát lòng .

3. 

Nguy nga núi ngọc chất chồng ,
Vườn thiên khả ái rừng tòng yên vui .
Hoa tươi trái báu cây trời ,
Thướt tha buông rủ khắp nơi rừng này .

4. 

Những hương lạ cõi trời thơm ngát ,
Hương bột cùng Cây ước trang nghiêm .
Mùa màng tươi tốt tự nhiên ,
Mọi đồ trang sức đáng nên cúng dường .

5. 

Hồ ao đầy dẫy sen thơm ,
Tiếng thiên nga hót dịu êm tai người .
Bao nhiêu cảnh sắc nơi nơi ,
Nước non vô chủ cuối trời chân mây .

6. 

Bằng tâm tưởng con nay tạo tác ,
Hiến dâng ngài - chư Phật Thế Tôn .
Cùng chư Bồ tát mười phương ,
Xin thương nhận của cúng dường con đây .

7. 

Con nghèo phước đức trắng tay ,
Chẳng còn chi khác dâng ngài cho đương .
Cúi xin Từ phụ xót thương ,
Cho con được chút cúng dường này thôi .

8. 

Nguyện đem thân tâm này tất cả ,
Dâng Phật và Bồ tát ngôi cao .
Đức từ thương xót nhận thâu ,
Con xin làm kẻ tớ hầu chư tôn .

9. 

Chở che nhờ đức chư tôn ,
Lợi sanh thẳng tiến con còn lo chi .
Thân tâm ác nghiệp viễn ly ,
Nguyện muôn đời kiếp xa lìa tội khiên . 

10. 

Đây nhà tắm trang nghiêm thơm ngát ,
Ngọc lưu ly đá lát nền gương .
Lung linh thạch trụ sáng choang ,
Trên cao buông rủ bảo tràng lọng châu .

11.

 Đây bao bình đẹp báu mầu ,
Nước thơm sung mãn như bầu rượu tiên .
Nhạc âm thánh thót êm đềm ,
Xin chư tôn ngự bước lên tẩy trần .

12. 

Đây khăn sạch ướp xông hương quý ,
Trên thế gian không thứ so bì .
Xin lau ngọc thể chư vì ,
Dâng lên những tấm thượng y đẹp màu .

13. 

Trăm ngàn y phục nhuyến nhu ,
Cùng đồ trang sức nhiệm mầu tuyệt luân .
Trang nghiêm Bồ tát pháp thân ,
Văn thù , Biến cát , Quan âm các ngài .

14. 

Đây hương bột vượt ngoài tam thế ,
Con dùng thoa thân thể Như lai .
Kim thân vi diệu các ngài ,
Như vàng khéo luyện sáng ngời pháp thân

15. 

Mâu ni ruộng phước nào bằng ,
Con xin dâng cúng hoa thơm đủ màu .
Huệ, lài, sen đẹp xinh sao ,
Tràng hoa đeo cổ con đều hiến dâng .

16. 

Và mây hương ngút tầng thiên giới ,
Mùi hương thơm ngát cõi người ta .
Thức ăn vi diệu thiên hà ,
Con xin dâng cúng pháp tòa Như lai .

17. 

Những đèn trân báu con dâng ,
Ngự trên những đóa sen bằng vàng nguyên .
Đất thơm đầy rải khắp nền ,
Hoa tươi đẹp ý dâng lên các ngài .

18. 

Chúa tể đại bi Ngài xứng hiệu ,
Đây lầu cao muôn điệu ca ngâm .
Với bao báu vật rủ giăng ,
Đầy hư không giới , con dâng lên ngài .

19. 

Con xin cúng Phật Như lai ,
Lọng che dát ngọc cán tay bằng vàng .
Viền quanh đủ thứ điểm trang ,
Rất nên mỹ lệ mắt nhìn khó lơ .

20. 

Thêm những thứ rất là tao nhã ,
Đồ cúng kèm nhã nhạc điểm tô .
Như mây tan hết buồn đau ,
Nguyện cho cảnh ấy bao lâu vẫn còn .

21. 

Xin cho mưa báu tràn tuôn ,
Rưới hoa châu ngọc cúng dường Như lai .
Rưới trên bảo tháp, tượng đài ,
Trên hàng con Phật, mưa này xối chan .

22. 

Như xưa Diệu cát tường bồ tát ,
Đã cúng dâng chư Phật cách nào .
Con nay cách ấy học theo ,
Cúng dường Thiện thệ cùng bao con ngài .

23. 

Biển công đức đấng Như lai ,
Hải triều thanh vận mãi hoài ngân nga .
Xin cho vô tận âm ba ,
Hãy vang lên để ngợi ca đức Ngài . 

24. 

Con sẽ hóa thân này muôn ức ,
Như vi trần, lễ đức Như lai .
Thế tôn trong cả ba đời ,
Con đều kính lễ đồng thời Pháp , Tăng . 

25. 

Lễ ngôi xá lợi thiêng liêng ,
Lạy nguồn gốc của tâm thiên bồ đề .
Chư tăng giới hạnh kiên trì ,
Cùng hàng thánh chúng trú trì xà lê .

26. 

Từ hôm nay đến kỳ chánh giác ,
Con nguyền quay về Phật náu nương .
Xin nương Pháp bảo tối tôn ,
Nương chư Bồ tát thánh tăng cứu đời .

27.

Trước mười phương Phật Như lai ,
chư thánh chúng sẵn bồ đề tâm .
Cùng tâm bi mẫn vô ngần ,
Con xin bộc bạch những vần tâm can .

28.

 Từ vô thủy lan man lưu chuyển ,
Trong đời này hoặc những kiếp qua .
Con hằng tạo tội hà sa ,
Tự làm hoặc khuyến người ta chung làm .

29. 

Vui theo những kẻ ác nhân ,
Do tâm mê muội khôn phân chính tà .
Bây giờ khi đã tỉnh ra ,
Con xin sám hối thiết tha nguyện chừa .

30. 

Phiền não động thân và lời ý ,
Khiến xui con não hại người trên .
Ba ngôi, sư trưởng, song thân ,
Cùng là những kẻ láng giềng gần xa .

31. 

Bao nhiêu tội nghiệt hằng sa ,
Xưa nay đã tạo khó mà thứ dung .
Chắp tay quỳ trước chư tôn ,
Con xin sám hối thề không giấu gì .

32. 

Tội lỗi có khi chưa sám hết ,
Mà thân con đã chết mất tiêu .
Làm sao qua khỏi hiểm nghèo ,
Xin thương cứu độ con mau thoát nàn .

33. 

Tử thần không thể cậy tin ,
Không chờ ai hết tội khiên ai còn .
Chẳng cần có bệnh hay không ,
Cướp ngang thọ mạng bốc đồng thế thôi .

34. 

Bỏ tất cả chết rồi đi biệt ,
Bởi ngu si không biết nghĩ xa .
thân thích lẫn oan gia ,
Xưa kia con đã tạo ra tội nhiều . 

35. 

Đời qua như giấc chiêm bao ,
Chuyện đời thôi cũng như trào nước dâng .
Chỉ còn niệm tưởng trong tâm ,
Việc đi đi mãi không từng tái lai .

36. 

Thù địch cũng phôi phai như khói ,
Người chí thân không khỏi ra tro .
Thân ta rồi cũng hư vô ,
Thế gian đồng một tấn trò huyễn hư .

37. 

Đời này kể thật phù du ,
Kẻ thân cùng với oán thù chết luôn .
Nhưng bao tội lỗi đa mang ,
Do tâm yêu ghét rõ ràng còn đây .

38. 

Không nhận thức mạng này mau chóng ,
Có rồi không như bóng câu qua .
Nên con tạo đủ nghiệp tà ,
Tham sân xúi giục theo đà ngu si .

39. 

Ngày đêm cứ vậy trôi đi ,
Đời con cứ vậy từng giây hao mòn .
Thời gian đâu chảy ngược dòng ,
Làm sao không đến tử vong thân này ? .

40. 

Nghĩ đến lúc mạng này sắp hết ,
Dù vây quanh chi xiết thân bằng .
Nhưng bao thống khổ thê lương ,
Riêng mình phải chịu dễ dường ai hay ? .

41. 

Tử thần khi đã kề vai ,
Người thân, bằng hữu, đâu ai ích gì ? .
Chỉ còn phước để cứu nguy ,
Mà con quả thực chưa hề tu qua .

42. 

Hỡi các đấng chở che cứu vớt ,
Con đâu ngờ đến nước nôi này .
Cuộc đời ngắn ngủi lắm thay ,
Mà con vì nó chất đầy tội khiên .

43. 

Xem người tội trước phán quan ,
Nơi y còn nỗi kinh hoàng nào hơn .
Miệng khô , sắc mặt héo hon ,
Hình hài tiều tụy khác hơn mọi ngày .

44. 

Nói chi xiết trăm bề hãi sợ ,
Nơi tôi khi quỷ sứ bắt hồn .
Phút giây thần thức lìa thân ,
Rối ren lắm nỗi bội phần hoang mang . 

45. 

Có ai làm chỗ tựa nương ,
Cho tôi trong nỗi kinh hoàng này không ? .
Mắt nhìn dáo dác mông lung ,
Tôi tìm chỗ trú bốn phương cõi bờ .

46. 

Không thấy giữa bao la vũ trụ ,
Một nơi nào ẩn trú an thân .
Lòng thêm hãi sợ muôn phần ,
Bây giờ còn biết xoay vần sao đây ? .

47. 

Phật thương phò hộ chở che ,
Cứu sinh linh đức từ bi khôn lường .
Ban cho vô úy tâm an ,
Con quay về để tựa nương Phật ngài .

48. 

Lại quy y Pháp ngài chứng ngộ ,
Có thể trừ kinh bố tử sinh .
Quy y thánh chúng chư tăng ,
Chư Bồ tát ấy vì năng cứu người .

49. 

Trong cơn hoảng sợ tơi bời ,
Con xin đem tánh mạng này hiến dâng .
Phổ hiền bồ tát chí tôn ,
Văn thù bồ tát , xin dâng lên ngài .

50. 

Con cất tiếng bi ai thống thiết ,
Kêu cứu lên bồ tát Quan âm .
Đại bi thề nguyện rất thâm ,
Xin thương xót kẻ mê lầm là con .

51. 

Hỡi ngài kho chứa hư không ,
Hư không tạng, và ông Địa tàng . 
Cùng chư Bồ tát mười phương ,
Sẵn tâm bi mẫn, dũ lòng chở che .

52. 

Quy y Kim cương trì bồ tát ,
Đấng đủ đầy uy lực vô song .
Mà khi sứ giả Diêm vương ,
Thấy là khiếp vía tứ phương chạy dài .

53. 

Từ lâu con đã trái sai ,
Không tuân thánh giáo các ngài dạy răn .
Trước cơn lo sợ kinh hoàng ,
Xin nương bóng cả xua tan hãi hùng .

54. 

Khi trái gió trở trời thân bệnh ,
Còn phải theo lời dặn lương y .
Huống hồ chứng bệnh mê si ,
Từ bao đời kiếp bủa vi tâm này . 

55. 

Chỉ căn ác bệnh này thôi ,
Đủ tàn phá cả muôn người thế gian .
Không tìm đâu thấy thuốc thang ,
Chữa sân si bệnh cho an tâm người .

56. 

Đấng Vô thượng y vương toàn trí ,
Sẵn thuốc hay đặc trị khổ đau .
Biết mà không dụng thuốc mầu ,
Rất nên thống trách còn ngu nào bằng .

57. 

Gặp nguy hiểm nhỏ trên đường ,
Còn nên tránh né đề phòng bước chân .
Mê si hiểm gấp nghìn lần ,
Một phen đọa xuống khó hòng ngoi lên .

58. 

Đừng nghĩ chết hôm nay chưa đến ,
Cứ an nhiên lơ chuyện tu trì .
Nhưng đời ta mãi trôi đi ,
Cuối cùng tất phải đến kỳ mệnh chung .

59. 

Ai cho ta tấm bình an ,
Làm sao thoát khỏi muôn vàn sợ run .
Chết là chắc đến bên hông ,
Thì sao có thể yên tâm hưởng nhàn .

60.

Còn gì chăng những kinh nghiệm cũ ,
Hay chỉ còn ký ức trong ta .
Vì ôm chấp cái thây ma ,
Ta quên giáo huấn thầy đà bảo ban .

61. 

Chết là đi giữa cô đơn ,
Giã từ quyến thuộc, bỏ luôn xác này .
Độc hành phiêu giạt như mây ,
Sao còn bạn với thù ai ích gì .

62. 

Tạo điều ác phát sinh đau khổ ,
Làm sao ta thoát khỏi khổ nhân .
Tư duy như vậy chuyên cần ,
Ngày đêm không nghỉ thoát vòng tội khiên .

63. 

Bao nhiêu tội lỗi gây nên ,
Thuộc về bốn trọng sát sinh dâm tà .
Tội do vô ý gây ra ,
Không hành Phật giới xấu xa đủ điều .

64. 

Trước khổ báo kèm theo ác nghiệp ,
Con vô cùng khủng khiếp ăn năn .
Khấu đầu kính lạy chư tôn ,
Con xin sám hối muôn vàn tội xưa . 

65. 

Xin ngài lân mẫn thứ tha ,
Bao nhiêu tội lỗi thật là đảo điên .
Những gì không phải thiện hiền ,
Từ nay vĩnh viễn con nguyền xả ly.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35265)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6997)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12025)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30819)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30850)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8330)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12769)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12615)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12001)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13742)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36205)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10217)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52917)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11216)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10893)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11106)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10911)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13523)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16837)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22534)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9938)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7450)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10760)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13474)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13276)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16726)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16958)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14220)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17172)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12605)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14309)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14701)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12124)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11710)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16954)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14782)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16588)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13027)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12500)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12163)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16081)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11933)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14415)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12446)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13182)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15430)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12295)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13524)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14966)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21453)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13635)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11325)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21188)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14769)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21119)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18247)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14500)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32285)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12407)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant