Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Phẩm 22: Tám Bộ Hộ Trì

Tuesday, June 1, 201000:00(View: 7344)
Phẩm 22: Tám Bộ Hộ Trì

KINH KIM QUANG MINH
(KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM)
Hoà Thượng Thích Trí Quang Dịch Giải 
Bản Hoa Dịch của Ngài Nghĩa Tịnh

 

Phẩm 22: Tám Bộ Hộ Trì (90)

Bấy giờ đức Thế tôn bảo Đại cát tường thiên nữ, rằng nếu có thiện nam hay thiện nữ đức tin trong sáng nào muốn đem cúng phẩm bất tư nghị phụng hiến chư vị Như lai trong ba thì gian, lại muốn thấu hiểu hành xứ (91) rất sâu của các Ngài, thì người ấy quyết định phải hết lòng tùy bản kinh vua này ở đâu hãy diễn giảng quảng bá cho chúng sinh chỗ ấy, dầu chỗ ấy là thành thị, xóm làng hay trong chằm núi. Còn những người nghe pháp thì phải bỏ tâm tưởng tán loạn mà tập trung thính giác, chuyên chú tâm trí. Bấy giờ đức Thế tôn liền nói những chỉnh cú sau đây cho chư thiênđại hội.

(1) Đối với chư Như lai 
muốn hiến cúng siêu việt
lại muốn hiểu lĩnh vực 
sâu xa của các Ngài, 
(2) thì thấy ai diễn giảng 
kinh Ánh sáng hoàng kim
hãy đích thân đi đến 
những chỗ diễn giảng ấy. 
(3) Kinh ấy khó nghĩ bàn, 
phát sinh mọi phước đức
trong biển khổ rộng lớn 
cứu vớt bao chúng sinh
(4) Như lai thấy kinh này 
đầu giữa cuối đều hay, 
đều sâu không lường nổi, 
thí dụ cũng không bằng. 
(5) Giả như cát sông Hằng
bụi đại địa, nước biển, 
đá núi cả không gian
không ví được ít phần. 
(6) Muốn hội nhập pháp tánh 
hãy lắng nghe kinh này: 
nơi chùa tháp pháp tánh 
mới khéo được hội nhập. 
(7) Trong chùa tháp như vậy 
Thấy ta, đấng Mâu ni
với ý đẹp lời hay 
quảng diễn kinh vua này. 
(8) Thấy thế nên nhiều kiếp 
số lượng khó nghĩ bàn, 
thường ở trong trời người 
hưởng được vui siêu việt
(9) Lắng nghe kinh vua này 
hãy tư duy như vầy
ta được một hợp thể 
phước đức bất tư nghị
(10) Giả sử khối lửa lớn 
trải dài trăm thiện na, 
nhưng vì nghe kinh này 
bước qua không do dự
(11) Đến chỗ giảng kinh này 
được nghe kinh này rồi, 
ác nghiệp loại trừ hết, 
ác mộng cũng loại trừ. 
(12) Ác tinh và biến quái 
cổ đạo cùng tà mị, 
lúc nghe được kinh này 
thì rời xa tất cả. 
(13) Hãy trang trí tòa cao 
đẹp sạch tựa hoa sen
pháp sư ngồi trên đó 
trông như chúa đại dương
(14) An tọa pháp tòa rồi 
giảng kinh sâu xa này, 
lại sao chép tụng trì 
giải thích ý nghĩa 
(15) Pháp sư rời tòa ấy 
đi đến các nơi khác
thì nơi tòa cao ấy 
tưởng thấy bao thần biến
(16) Hoặc thấy hình pháp sư 
còn ngồi trên tòa cao. 
Hoặc thấy hình Như lai 
cùng chư vị Bồ tát
(17) Hoặc tưởng đức Phổ hiền, 
hoặc tưởng Diệu cát tường
hoặc thấy Từ thị tôn, 
ngồi trên tòa cao ấy. 
(18) Hoặc thấy tướng kỳ diệu 
hay thấy hình chư thiên
và mới thấy như vậy 
thoạt cái đã biến mất. 
(19) Thấy những điềm lành ấy 
làm gì cũng vừa ý
phước đức viên mãn cả: 
Như lai nói như vậy. 
(20) Siêu việtdanh tiếng
hủy diệt mọi phiền não
giặc ngoại xâm trừ được, 
chiến đấu thường đắc thắng
(21) Ác mộng toàn không có 
độc tố cũng tiêu tan
ác nghiệp thân miệng ý 
kinh lực cũng diệt được. 
(22) Trong đại lục Thiệm bộ 
danh tiếng tràn đầy cả, 
bao nhiêu những oán thù 
rời xa được hết thảy. 
(23) Thù địch đến xâm lăng 
nghe danh cũng triệt thoái
không động đến vũ khí, 
đối trận sinh hoan hỷ
(24) Phạn vương và Đế thích
bốn Thiên vương hộ thế
Kim cương dược xoa
Chánh liễu tri đại tướng
(25) long vương hồ Vô nhiệt
cùng với Sa yết la, 
nhạc thần Khẩn na la
Tô la kim sí chủ, 
(26) Đại biện tài thiên nữ
Đại cát tường thiên nữ, 
chư thiên đứng đầu này 
thống lãnh cả thiên chúng
(27) thường hiến cúng Như lai 
Pháp bảo siêu việt
thường sinh tâm hoan hỷ 
tôn kính kinh vua này. 
(28) Thiên chúng như thế này 
đều cùng nhau suy nghĩ
quan sát người làm phước 
rồi cùng nói như vầy
(29) Hãy coi những người ấy 
là bậc đại phước đức
thiện căn tinh tiến lực 
sẽ sinh lên Thiên giới
(30) Để nghe kinh vua này, 
người ấy kính đến đây, 
hiến cúng chùa tháp Pháp 
vì lòng tôn trọng Pháp. 
(31) Người ấy thương chúng sinh 
mà làm đại lợi ích
và là đồ chứa đựng 
kinh vua sâu xa này. 
(32) Nhập được pháp môn này 
là nhập được pháp tánh
nên với kinh Hoàng kim 
hãy hết lòng lắng nghe. 
(33) Người ấy đã hiến cúng 
vô số chư Như lai
do thiện căn lực ấy 
mới được nghe kinh này. 
(34) Do vậy các thiên chủ
thiên nữ Đại biện tài
thiên nữ Đại cát tường
cùng bốn vị Thiên vương
(35) và vô số Dược xoa 
dũng mãnh đầy thần lực
phân nhau ra bốn phía 
thường đến hộ vệ cho. 
(36) Nhật nguyệtĐế thích
chư thần nước gió lửa, 
Phệ sốt nộ, Diêm la
Đại biện tài vân vân
(37) Các Thiên vương hộ thế 
dũng liệt, đủ uy thần
hộ vệ người trì kinh 
ngày đêm không rời xa. 
(38) Đại lực dược xoa vương, 
Na la diên, Tự tại
hâm tám thần Dược xoa, 
Chánh liễu tri cầm đầu, 
(39) và trăm ngàn Dược xoa 
sức lớn lại thần thông
thường đến chỗ hiểm nguy 
ủng hộ người trì kinh. 
(40) Kim cương dược xoa vương 
với năm trăm tùy thuộc
cùng chư đại bồ tát 
cũng thường đến hộ trì
(41) Bảo vương dược xoa chủ, 
cùng với Mãn hiền vương, 
Khoáng dã, Kim tì la
Tân độ la, Hoàng sắc (92) . 
(42) Mỗi dược xoa vương này 
cùng năm trăm tùy thuộc
thấy ai nghe kinh vua 
thì cùng đến hộ vệ
(43) Thái quân, Kiền thát bà, 
Vi vương, Thường chiến thắng, 
Châu cảnh và Thanh cảnh
và Bột lý sa vương, 
(44) Đại tối thắng, Đại hắc, 
Tô bạt noa kê xá, 
Bán chi ca, Dương túc, 
cùng với Đại bà dà, 
(45) Tiểu cừ và Hộ pháp
cọng với Di hầu vương
Châm mao và Nhật chi, 
Bảo phát, cùng đến giúp. 
(46) Đại cừ, Nặc câu la
Chiên đàn, Dục trung thắng, 
Xá la với Tuyết sơn
cùng với Sa đa sơn (93) , 
(47) đều có thần thông lớn 
hùng mãnh đủ đại lực
thấy người trì kinh ấy, 
cùng đến mà hộ vệ
(48) A na bà đáp đa, 
cùng với Sa yết ra, 
Mục chân, Ê La diệp, 
Nan đà, Nan đà nhỏ (94) , 
(49) rồng trong trăm ngàn rồng, 
đủ thần thông uy đức
cùng giúp người trì kinh, 
ngày đêm không rời bỏ. 
(50) Bà trĩ, La hầu la
Tì ma chất đa la
Mẫu chỉ chiêm bát ra, 
Đại kiên và Hoan hỷ (95) . 
(51) Và tô la vương khác 
cùng vô số thiên chúng
có sức lớn, mạnh mẽ, 
đều đến giữ người ấy. 
(52) Mẫu thần Ha lị để, 
Dược xoa chúng năm trăm, 
người trì kinh thức dậy 
là đến hộ vệ cho. 
(53) Chiên trà, Chiên trà lị, 
Chiên trĩ nữ dược xoa
Côn đế, Câu tra xỉ, 
Hút tinh chất chúng sinh (96) , 
(54) thần chúng như thế ấy 
sức lớn, có thần thông
giữ gìn người trì kinh 
ngày đêm thường không rời. 
(55) Vô lượng các thiên nữ 
Biện tài thiên cầm đầu, 
bao nhiêu là tùy thuộc 
Cát tường thiên lãnh đạo
(56) Nữ thần đại địa này, 
thần trái hạt vườn rừng, 
thần cây, thần sông rào, 
thần chùa tháp, vân vân
(57) chư thiên thần như vậy 
lòng sinh đại hoan hỷ
cùng đến mà hộ vệ 
người đọc tụng kinh vua. 
(58) Thấy ai trì kinh vua, 
tăng thọ lượng sắc lực, 
tăng uy quang phước đức
tăng tướng tốt trang nghiêm
(59) mà tinh tú biến quái 
xúc phạm đến người ấy, 
thì đến nỗi ác mộng 
cũng làm cho tan biến. 
(60) Nữ thần đại địa này 
Kiên cố đầy uy thế, 
bằng năng lực pháp vị 
của kinh vua Hoàng kim
(61) làm cho màu mỡ đất 
vốn thấm xuống rất sâu, 
nay lại được thấm lên 
tươi nhuần cho đại địa
(62) Đại địa dày sáu mươi 
tám ức du thiện na, 
từ ngoại biên kim cương 
màu đất vẫn thấm lên. 
(63) Lại do nghe kinh vua 
được khối đại công đức
làm cho chính chư thiên 
cũng nhờ được ích lợi
(64) làm cho chư thiên ấy 
tăng uy lực ánh sáng, 
tăng hoan hỷ yên vui, 
hết hiện tượng suy đồi
(65) Đại lục phía nam này 
thần cây trái lúa thóc 
cũng do lực kinh vua 
mà tâm thường hoan hỷ
(66) làm lúa cây thành thục
bông hoa đều sum sê, 
trái hạt đầy phẩm chất, 
tất cả tràn đại địa
(67) Bao nhiêu loại cây cỏ, 
và cả những vườn rừng, 
đều sinh ra hoa đẹp, 
hương thơm thường lan tỏa. 
(68) Những loại cây có hoa 
kết ra các thứ trái, 
thì trái ngon và ngọt, 
và chỗ nào cũng có. 
(69) Cũng tại đại lục này, 
vô số những long nữ 
tâm sinh đại hoan hỷ
cùng vào trong ao hồ. 
(70) Sen hồng, sen trắng nở, 
sen xanh và sen trắng, 
ao hồ nào cũng trồng 
và hoa đầy ao hồ. 
(71) Uy lực kinh vua này 
làm không gian trong sáng
mây mù bị xua tan
toàn bộ đều sáng sủa. 
(72) Thái dương phóng ánh sáng 
trong suốtrực rỡ
do lực kinh vua này 
sáng huy hoàng khắp nơi. 
(73) Uy lực kinh vua này 
hỗ trợ cho quốc chúa, 
có và dùng vàng ròng 
kiến tạo cung điện. 
(74) Thần thái dương vui vẻ 
nhìn thấy đại lục này, 
nên thường đem sáng lớn 
chiếu rực khắp mọi nơi
(75) Do vậy trong đại địa 
bao nhiêu hồ ao sen, 
ánh sáng chiếu đúng lúc 
nên hoa sinh nở cả. 
(76) Trong cả đại lục này 
trái hạt và dược liệu 
đều khéo thành thục hết 
và tràn đầy đại địa
(77) Do uy lực kinh vua, 
nhật nguyệt chiếu đến đâu 
tinh tú đúng hành độ 
gió mưa thuận thời tiết. 
(78) Khắp đại lục Thiệm bộ 
đất nước rất giàu vui, 
chỗ nào có kinh vua 
hơn chỗ khác bội phần. 
(79) Kinh Ánh sáng hoàng kim 
quảng bá đến chỗ nào, 
có người giảng và tụng 
thì phước được như vậy. 
Bấy giờ Đại cát tường thiên nữ, cùng chư thiên vân vân, nghe đức Thế tôn tuyên thuyết như vậy thì ai cũng đại hoan hỷ, nhất tâm hộ vệ kinh vua và những người thọ trì kinh vua, làm cho những người ấy không lo buồn, được an lạc.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 26594)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 4659)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 8120)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 28240)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 28459)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 6502)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 9464)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 10385)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 9557)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 8861)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 27325)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 7899)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 49204)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 8623)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 8638)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 8828)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 8628)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 10674)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 13260)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 19309)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 7843)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 5591)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 8660)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 9386)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 10439)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 14100)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 14426)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 11714)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 11026)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 9780)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 11766)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 12554)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 7613)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10131)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 9588)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 13841)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 11873)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 13832)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 10817)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10162)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 9633)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 13904)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 9453)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12164)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10021)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 10329)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 12810)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 10316)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 10775)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 12410)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 17815)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11148)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 9318)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 18066)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 12074)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 16808)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 14466)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 11525)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 29629)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10249)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều