Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
19,041,989

Tài Liệu Tham Khảo

Thursday, March 8, 201200:00(View: 3461)
Tài Liệu Tham Khảo

THIỆN PHÚC
NHỮNG ĐÓA HOA VÔ ƯU
THE SORROWLESS FLOWERS
TẬP II 
BOOK II


REFERENCES

 

Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962.

 Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997.

 Bách Dụ Kinh, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957.

 Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958.

 Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992.

 The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980.

 Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005.

 The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by I.B. Horner: 1997.

 Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997.

 The Buddha’s Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964.

 The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982.

 Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974.

 The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997.

 The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962.

 The Buddha and His Teachings, Narada: 1973.

 Buddhism, Clive Erricker, 1995.

 Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002.

 Buddhism, William R. LaFleur, 1988.

 Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003.

 Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973.

 Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951.

 Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976.

 The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903.

 The Dhammapada, Narada, 1963.

 Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980.

 Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970.

 The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991.

 Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982.

 Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962.

 The Buddhist Outlook, 2 vols., Francis Story, Sri Lanka 1973.

 A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992.

 Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978.

 Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986.

 Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962.

 Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn.

 The Chinese Madhyama Agama and The Pali Majjhima Nikaya, Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991.

 Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946.

 Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994.

 A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005.

 A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka, 1993.

 Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958.

 The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn Thiện, New Delhi, 1996.

 A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994.

 The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 2000.

 The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977.

 A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothill & Lewis Hodous: 1934.

 Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981.

 Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958.

 Dược Sư Kinh, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949.

 Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949.

 Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990.

 Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999.

 Đạo Phật An LạcTỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996.

 Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994.

 Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953.

 Địa Tạng Kinh, Hòa Thượng Thích Trí Thủ.

 Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959.

 Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967.

 The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 1994.

 English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007.

 The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947.

 Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000.

 Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972.

 The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907.

 The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947.

 Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995.

 The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987.

 Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983.

 Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983.

 Giới Đàn Ni, T.T. Thích Minh Phát: 1988.

 Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968.

 A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937.

 The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961.

 The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 2000.

 The Great Religions by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette Hills, 2000.

 Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974.

 The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005.

 Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927.

History of Theravada Buddhism in South East Asia, Kanai Lal Hazra, New Dehli, 1981.

How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 2000.
How to Overcome Your Difficulties: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. Nhuan Chau translated in 2005.

Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994.

Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960.
In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964.
Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965.
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935.
Jataka (Stories Of The Buddha’s Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990.
Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987.
Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992.
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956.
The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996.
Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991.
Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs.
Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1956.
The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952.
Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986.
The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996.
The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 1987.
Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960.
Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh.
Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990.
Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995.
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950.
Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995.
Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950.
Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyền Huệ: 1996.
Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963.
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969.
A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956.
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992.
Mi Tiên Vấn Đáp Kinh, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005.
The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995.
Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 1964.
Modern Buddhism, Alan & Jacqui James, 1987.
Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994
Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970.
Nagarjuna’s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975.
Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960.
Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950.
Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 1997.
The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by Bhikkhu Nanamoli: 1956.
Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, Singapore, 1966.
Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991.
Phật Bản Hạnh Tập Kinh, Hòa Thượng Thích Trung Quán.
Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 1950.

 

Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964.
Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929
Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953.
Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963.
Phật GiáoTriết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996.
Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes).
Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964.
Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965.
Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes).
Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973.
Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964.
Phật Pháp Căn Bản (Việt-Anh)—Basic Buddhist Doctrines, 08 volumes, Thiện Phúc, USA, 2009.
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936.
Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ Nhuận, 1951.
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957.
Phổ Hiền Hạnh Nguyện Kinh, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956.
The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahir, New Delhi 1989.
A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984.
Prayers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated into
Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005.
The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963.
Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961.
Rebirth as Doctrine and Experience, Francis Story, 1975.
Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thich Nguyên Tạng Việt dịch 2006.
A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James Legge, 1965.
Religions of The Wolrd, Lewis M. Hopfe: 1983.
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950.
The Sacred East, Scott Littleton, 1996.
Sakyamuni’s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981.
Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003.
The Seeker’s Glossary: Buddhism: 1998.
Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984.
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991.
Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978.
The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, Sri Lanka, 1991.
The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978.
Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961.
Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950.
Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957.
Talks on Dharma, Volumes I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 1980.
Tam Bảo Kinh, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970.
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ.
Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954.
Tạp A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993.
Tăng Chi Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996.
Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515.
Tâm Địa Quán Kinh, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959.
Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông.
Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006.
Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957.
Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961.
Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990.
Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948.
Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Trí ĐộTuệ Quang, 1964.
Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998.
The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 1975.
The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992.
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962.
Trung A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992.
Trung Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992.
Trường A Hàm Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991.
Trường Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991.
Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951.
Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991.
Tương Ưng Bộ Kinh, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993.
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959
Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997.
Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957.
Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh.
Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998.
Viên Giác Kinh, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958.
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977.
Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943.
Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005.
Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004.
What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959.
What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987.
World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 99)
Sống chết là vấn đề lớn nhất của đời người. Trong đạo Phật, chữ sanh tử (sống chết) là một từ được nhắc đến thuộc loại nhiều nhất
(View: 374)
Kinh Kim Cang Bát Nhã được ngài Cưu Ma La Thập (344-413) dịch từ tiếng Phạn sang Hán văn, và được thái tử Chiêu Minh (499-529) chia bố cục ra 32 chương.
(View: 165)
Đức Phật xuất hiện trên thế gian như mặt trời phá tan màn đêm u tối. Giáo pháp của Ngài đã mang lại những giá trị phổ quát cho...
(View: 247)
Khái niệm Niết-Bàn không phải là sản phẩm bắt nguồn từ Phật Giáo, mà nó đã xuất hiện từ thời cổ đại Ấn Độ khoảng hơn 4,000 năm trước Tây Lịch.
(View: 366)
Quán Thế Âm tiếng Sanskrit là Avalokitésvara. Thuật ngữ Avalokitésvara vốn bắt nguồn từ hai chữ Avalokita và isvara
(View: 288)
Trong khi thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, chiến tranh, khủng bố, thù hận diễn ra khắp nơi, mâu thuẩn chính trị, kinh tế, và văn hóa luôn là vấn đề nan giải.
(View: 357)
Trong cõi đời, chúng ta phải chịu đựng những sự đau đớn, khổ não nơi thân và tâm, nhưng tâm bệnh có thể được chữa khỏi bằng Phật pháp.
(View: 443)
Thiên Trúc (天竺) là tên mà người Trung Quốc thường gọi cho Ấn Độ cổ đại. Nó cũng được dịch “Trung tâm của cõi trời”, (nghĩa là trung tâm tinh thần);
(View: 464)
Thông thường hai chữ tu hành đi đôi với nhau; sử dụng quá quen nên hiểu một cách chung chung, đã giảm tầm mức quan trọng mà tự thân nó mang một ý nghĩa sâu sắc.
(View: 398)
Đã hơn 2500 năm kể từ khi Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn. Hiện tại chúng ta sống trong thời đại gọi là “Mạt Pháp”, trong đó ta không thể nào thấy Đức Phật thực sự được nữa.
(View: 302)
Pháp thân của chư Phật, là muốn nhấn mạnh đến loại pháp thân không còn ẩn tàng trong thân ngũ uẩn như pháp thân của chúng sinh.
(View: 469)
Giáo lý Tam thân (trikāya), như đã được tất cả các tông phái Phật giáo Đại thừaTrung QuốcNhật Bản chấp nhận hiện nay
(View: 574)
Ngày xưa chúng đệ tử của Đức Phật có nhiều hạng người khác nhau. Tùy theo căn cơ của mỗi người, Đức Phật áp dụng phương pháp giáo hóa khác nhau.
(View: 584)
Ngày nay, chúng ta thấy hầu hết các ảnh, tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều được tạo hình có tóc, điều này khiến
(View: 636)
“Chiếc đồng hồ của tôi không đánh số 1 đến 12 mà chỉ có ‘now’, ‘now’, ‘now’ để nhắc nhở rằng ta đang sống”,
(View: 536)
Trong tác phẩm Jataka, truyện số 238 đã đề cập về chuyện một chữ (ekapadaṃ) nhưng có nhiều nghĩa (anekatthapadassitaṃ).
(View: 539)
Về tiểu sửcông nghiệp của Huyền Trang (602-664) chúng ta đã có phần viết riêng trong phần phụ lục của sách Kinh Phật
(View: 656)
Đã sanh làm kiếp con người, có ai mà không khổ? Cái khổ nó theo mình từ nhỏ đến khi khôn lớn, và sẽ khổ hoài cho tới...
(View: 886)
Khi Bồ-tát Long Thọ nói “bất sanh bất diệt” thì hẳn nhiên trước đó phải có cái gì đó có sanh và diệt.
(View: 824)
Trong nghĩa đơn giản nhất, tu Hạnh Bồ Tát là những người ra sức hoằng pháp và không muốn Chánh pháp bị đoạn đứt, bất kể người này có thọ giới Bồ Tát hay không.
(View: 618)
Bài viết này sẽ khảo sát về Vô Tướng Tam Muội, một pháp môn ít được chú ý hiện nay.
(View: 825)
Cứ mỗi lần chúng ta chứng kiến người thân qua đời là mỗi lần chúng ta đau xót, buồn rầu, vì từ nay chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nhìn thấy người thân yêu đó trên cõi đời này nữa.
(View: 678)
Như các phần trước đã nói, chân tâm không sinh diệt và vọng tâm sinh diệt luôn tồn tại nơi mỗi con người chúng ta.
(View: 700)
Thiền học là một môn học nhằm mục đích đào luyện trí tuệ để được giác ngộgiải thoát sanh tử mong đạt đến niết bàn tịch tịnh
(View: 660)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài
(View: 689)
Mỗi độ tháng Tư về, trong tâm thức của những người con Phật đều hiển hiện hình ảnh huy hoàng Phật đản sinh bước đi trên bảy đóa sen
(View: 927)
Phật giáo Đại thừa có cách nhìn nhận mới về đức Phật và lời dạy của ngài.
(View: 795)
Đức Phật Thích Ca là một đức Phật lịch sử xuất hiện giữa thế gian để dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi khổ đau, đạt đến an lạc giải thoát.
(View: 1020)
Con người được sanh ra từ đâu là một nghi vấn vô cùng nan giải cho tất cả mọi giới và mãi cho đến thế kỷ 21 này vấn đề con người vẫn còn phức tạp chưa được ai minh chứng cụ thể.
(View: 843)
Kinh Pháp Cú dành riêng hẳn một phẩm gọi là “Phẩm Tỳ kheo” để đề cập tới các người xuất gia.
(View: 1584)
Cuộc sống biến đổi không ngừng, mỗi một thời gian, mỗi một thế hệ có cách sống và nghĩ suy ứng xử có khác nhau.
(View: 771)
Trước hết, thời gian vật lý là khách quan và tồn tại bên ngoài tâm trí con người và là một phần của thế giới tự nhiên, thứ hai, thời gian tâm lý chủ quan và có sự tồn tại phụ thuộc vào ý thức.
(View: 1196)
Hôm nay nhân ngày đầu năm, tôi có vài điều nhắc nhở tất cả Tăng Ni, Phật tử nghe hiểu ráng ứng dụng tu để xứng đáng với sở nguyện của mình.
(View: 877)
Huyễn: Có nhiều nghĩa như tạm bợ, hư dối, phù du, huyễn hoặc, ảo ảnh, thay đổi luôn luôn, có đó rồi mất đó, biến dịch hoài trong từng sát-na.
(View: 1499)
Ngạ quỷ nghe kinh là một trong những đề tài khá quen thuộc trong kinh Phật. Người phàm thì không ai thấy loài ngạ quỷ, trừ một vài trường hợp đặc biệt.
(View: 1042)
Từ thế kỷ trước, người ta đã tìm được rải rác các thủ cảo (manuscripts) kinh Phật cổ xưa nhất viết bằng văn tự Kharosthi chôn ở các di tích Phật giáo ở Gandhāra, Bắc Afghanistan.
(View: 1189)
Thư Viện Quốc Hội Mỹ đã công bố một văn bản quí hiếm từ 2.000 năm trước của Phật Giáo và văn bản cổ này đã giúp cho chúng ta ...
(View: 1298)
Giới, Định và Tuệ là ba môn tu học quan trọng trong Phật giáo. Ta thường hay nói “Nhân Giới sanh Định, nhân Định phát Tuệ”.
(View: 968)
Trước hết xin giới thiệu sơ lược những nét chính của hai bộ kinh Đại thừa lớn ở Ấn Độ mà chúng đã trở nên đặc biệt quan trọng trong Phật Giáo Đông Á.
(View: 873)
Từ khi Đức Như Lai Thế Tôn thị hiện cho đến hiện tại là 2019, theo dòng thời gian tính đếm của thế nhân thì cũng đã gần 2600 năm.
(View: 901)
Tôn giả Tịch Thiên (Shantideva) là con của vua Surastra, sinh vào khoảng thế kỷ thứ VII ở Sri Nagara thuộc miền Nam nước Ấn.
(View: 975)
Theo nghĩa đen của khái niệm, độc nhất là chỉ có một, mang nghĩa duy nhất. Trong kinh tạng Nikāya, khái niệm con đường độc nhất (ekāyana magga) là
(View: 1077)
Này các Tỳ-kheo, ta cho phép học tập lời dạy của Đức Phật bằng tiếng địa phương của chính bản thân (sakāya niruttiyā)
(View: 1200)
Phật giáo có hai hệ là Theravada và Phát-Triển. Hệ Theravada quan niệm quả vị cao nhất mà hành giảthể đạt được là quả vị A-La-Hán.
(View: 1016)
Định học là một chi phần quan trọng trong Tam vô lậu học giới, định, tuệ .
(View: 1093)
Trí tuệ là sự thấu hiểu, là kiến thức liên quan đến tư tưởng đạo đức giúp ta đi sâu vào đặc điểm và biểu hiện của các đạ o lộ thông qua sự nỗ lực tinh tấn.
(View: 908)
Trung đạo là khái niệm được dùng khá nhiều trong Phật giáo. Tùy duyênTrung đạo được định nghĩa khác nhau, nhưng...
(View: 1476)
Có một chuyện rất khoa học, tôi không bắt quý vị phải nhắm mắt tin Phật nhưng tôi cho quý vị một gợi ý.
(View: 1132)
Đối với một người đã giác ngộ, sẽ không còn thấy nữ tính và nam tính nữa. Với một số vị thường quán bạch cốt, sẽ thấy thân mình và người chỉ là một nhóm xương khô đang đi đứng nằm ngồi.
(View: 1170)
Long Thọ hay Long Thụ (Nāgārjuna) không phải chỉ là tổ của tông Trung Quán (Madhyamika),[1] trong lịch sử phát triển Phật giáo ngài được coi là vị Phật thứ hai sau Đức Thế Tôn
(View: 900)
Hạnh phúctrạng thái cảm xúc khi ta thỏa mãn được nhu cầu nào đó của bản thân. Hạnh phúc khi được nhận. Có một loại hạnh phúc khác mà cảm xúc mang đến cho bạn nhiều hơn nữa: Đó là hạnh phúc từ sự cho đi.
(View: 1022)
Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra…
(View: 1428)
Bài kinh "Viết Trên Đá, Trên Đất, Trên Nước" là bài kinh ngắn, trích trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương Ba, phẩm Kusinàra.
(View: 924)
Đã gần vào Hạ mà đức Thế Tôn vẫn chưa khuyên giải được mâu thuẫn giữa hai nhóm Tỳ-kheo đều là đệ tử của Ngài.
(View: 981)
Cuộc sống giản đơn sẽ tháo bỏ cho chúng ta những gông cùm trách nhiệm do chính chúng ta tự đeo vào cổ, giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn để sống với những người thân yêu.
(View: 1387)
Bài kinh "Thanh Tịnh" là bài kinh ngắn, Đức Phật giảng cho các vị Tỷ-kheo khi Ngài còn tại thế.
(View: 958)
Sa-môn (Samana), Tỳ-kheo (Bhikkhu) hay Bí-sô (Bhiksu) là những danh xưng chỉ cho vị tu sĩ Phật giáo.
(View: 990)
Kinh Trung A-Hàm được dịch sang Hán đầu tiên vào niên hiệu Kiến Nguyên năm thứ mười chín (383) do một nhóm các vị tăng nhân người Ấn Độ nói chung thực hiện.
(View: 1245)
Trung đạo (madhyamā-pratipad) là con đường tu tập được kinh nghiệm từ chính Đức Phật.
(View: 1575)
Tâm lý thường tình của con người là tò mò, ưa những điều lạ lùng, kỳ dị và khác thường vì họ đã quá quen với cuộc sống bình thường, nên ...
Quảng Cáo Bảo Trợ