Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Quyển Thượng

Tuesday, March 9, 201000:00(View: 8349)
Quyển Thượng

Kinh Đại Thông Phương Quảng
Sám Hối Diệt Tội
Trang Nghiêm Thành Phật 
Hòa Thượng Thích Trung Quán dịch Việt

QUYỂN THƯỢNG

 

Nhất thiết cung kính,

Nhất tâm kính lễ Thập phương pháp giới thường trụ Tam bảo. (3 lễ)

Nhất tâm kính lễ Tu Di Đăng Vương Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Bảo Vương Phật.(1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Bảo Thắng Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ A Di Đà Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Tỳ Bà Thi Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Đa Bảo Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Đại Thông Phương Quảng cập thập nhị bộ tôn kinh. (1 lễ)

Nhất tâm kính lễ Thập phương chư đại Bồ Tát Ma ha tát. (1 lễ)

 

 Nghi Thức Tụng Kinh

Lò hương vừa mới đốt,

Khắp pháp giới thơm lừng,

Chư Phật nơi hải hội,

Hết thảy đều vui mừng!

Mây lành tùy xứ hiện,

Đệ tử chí ân cần,

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát. (3 lần)

 

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu,

Trăm ngàn muôn kiếp dễ tìm đâu!

Nay được gặp con xin vâng giữ,

Nguyện hiểu rành chân nghĩa Như Lai.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Phật nói Kinh:

Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt TộiTrang Nghiêm Thành Phật

Quyển Thượng

 

Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở thành Vương Xá, cùng với các Bồ Tát ba vạn sáu ngàn người, đều là các vị Nhất sinh bổ xứ, oai đức tự tại, nói rõ phương tiện của Như Lai; mật làm Phật sự, đều được thành tựu tạng oai đức của chư Phật đã kiến lập, thụ trì Đại thừa, thuyết pháp như sấm động, như sư tử gầm, danh thơm lừng mười phương, đức cao như Tu Di, trí sâu như biển cả, hàng phục chúng ma, dẹp yên ngoại đạo, khiến cho thanh tịnh; đầy đủ mọi lực, vô ngại giải thoát, an trụ không động, niệm, định, tổng trì, nhạo thuyết biện tài, tứ đẳng lục độ, vô lượng phương tiện, tất cả pháp nghĩa, đều đầy đủ hết, tùy thuận chúng sinh, quay xe bất thoái, chỉ trí hữu, vô, khéo giải pháp tướng, hiện vào ba cõi, năm mắt coi thấy, biết căn chúng sinh, oai đức vô lượng, trùm cả đại chúng, thiền định trí tuệ, dùng để tu tâm, tướng tốt nghiêm thân, mọi tướng đệ nhất, tâm như hư không, bỏ cả sắc đẹp, ở trong thế gian, suốt các pháp tính, trí tuệ vô ngại, khéo biết chúng sinh, đi lại các thú, đủ mọi tam muội, gần vô đẳng đẳng, trồng căn lành lâu, đã được trí tuệ, tự tại của Phật, đầy đủ thập lực, bốn vô sở úy, mười tám phép bất cộng, thông đạt các cõi lành, đóng mọi cửa ác đạo, coi chúng sinh bình đẳng, như coi con một, thị hiện sinh thân, ở trong năm thú, muốn độ chúng sinh, làm bậc đại y vương, ở trong sinh tử, khéo biết bệnh nhân, tùy bệnh cho thuốc, khiến chúng phục hành, lìa hẳn sinh tử, nếu ai nghe biết, đều được giải thoát, đầy đủ như thế! Vô lượng công đức, đã từng cúng dàng, vô lượng chư Phật, ở đời quá khứ, thấy rõ Phật tính, như các Như Lai, thường nói chúng sinh, đều có Phật tính.

 

Các vị đó tên là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Định Quang Bồ Tát, Long Thụ Bồ Tát, Quan Thế A? Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Đà La Ni Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Tín Tướng Bồ Tát, Vô Thắng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, các vị Bồ Tát ma ha tát như thế ba vạn sáu ngàn người.

 

Lại có tám mươi muôn ức oai lực chư thiên, và Tỷ khưu, Tỷ khưu ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di, Trời, Rồng, Dạ xoa, Nhân, Phi nhân v.v.. Vua Thích Đề Hoàn Nhân với vô lượng người cõi trời, đứng trên không trung rải các thiên hoa quý báu xuống như mưa, vô lượng âm nhạc, tự nhiên vang dội. Cõi trời Phạm, Ma, Tam bát, đốt hương mầu nhiệm, cúng dàng Như Lai, khói hương bay khắp mười phương vô lượng thế giới, nguyện đồng cúng dàng khắp mười phương tất cả chư Phật, cúng dàng mười phương tất cả chư Pháp, cúng dàng mười phương tất cả chư đại Bồ Tát. Các ông trời này, vì lợi như thế, mà cúng dàng chư Phật, để cầu đạo Đại thừa vô thượng.

 

Khi bấy giờ đức Thế Tôn, có vô lượng vô biên đại chúng vây quanh trước sau, Ngài đi về rừng Sa La, giữa ngày mười rằm tháng hai, tới lúc sắp vào Niết bàn, Phật dùng sức thần, tâm đại bi trùm che, tiếp độ chúng sinh, phát âm thanh lớn; âm thanh vang động mười phương, tùy theo tiếng của mỗi loài, để bố cáo cho chúng sinh biết rằng: Hôm nay Như Lai Ứng Chính Biến Tri, thương xót chúng sinh, che chở chúng sinh, nhiếp thụ chúng sinh, nhìn chúng bình đẳng, như coi con một, chúng không chỗ nương nhờ, ta vì làm chỗ nương nhờ, kẻ chưa thấy Phật tính, ta cho thấy Phật tính; kẻ chưa hết phiền não, ta cho dứt phiền não; kẻ không được an ổn, ta cho được an ổn; kẻ chưa được giải thoát, ta cho được giải thoát; kẻ chưa được an lạc, ta cho được an lạc; kẻ chưa lìa nghi hoặc, ta cho lìa nghi hoặc; kẻ chưa sám hối, sẽ được sám hối; kẻ chưa được Niết bàn, ta cho được Niết bàn.

 

Khi đó đạo tràng thanh tịnh bình chính, cát tường phúc địa, ngang dọc mười ngàn do tuần. Đức Phật thấy chốn đạo tràng bình chính thanh tịnh, Ngài dừng nghỉ bảo các Tỷ khưu rằng: "Ở nơi đây có thể thuyết pháp?".

Khi đó A Nan Tỷ khưu bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Xưa Như Lai tính thường ham nơi rừng núi, nước chảy suối trong, vườn rừng hoa quả, ở nơi đây không có suối chảy, nước trong, vườn rừng, quốc độ, nhân dân, làng mạc, hôm nay Như Lai an cư thuyết pháp, người ở nơi xa lại đây đông đảo, mỏi mệt đói thiếu, tính mạng không yên, có thực có mạng, có mạng có thân, có thân có đạo, không thực không mạng, không mạng không thân, không thân không đạo, ở đây những việc không hợp ý như vậy, làm sao đức Thế Tôn lại thuyết pháp?".

 

Khi bấy giờ Ngài Đại trí Xá Lợi Phất dùng trí lực Phật bảo ông A Nan rằng:

"Trước là vì pháp, không có quan niệm gì khác. Như Lai Thế Tôn chẳng những Thập lực, Vô sở úy; Như Lai Thế Tôn còn có vô lượng lực, nhất thiết vô sở úy trí tuệ vô lượng, oai thần vô lượng, kẻ không có chốn quy y, vì họ làm chốn quy y; kẻ chưa thấy Phật tính, khiến cho họ được thấy Phật tính; kẻ chưa ly được phiền não, khiến cho họ được lìa khỏi phiền não; kẻ chưa được yên ổn, làm cho họ được yên ổn; kẻ chưa được giải thoát, khiến cho họ được giải thoát; kẻ chưa được an lạc, khiến cho họ được an lạc; kẻ chưa được Niết bàn, khiến cho họ được Niết bàn. Đức Như Lai Thế Tôn, có vô lượng thần lực như thế, lo gì đức Như Lai, mà không tự nhiên? Tôi nhớ thuở xưa, Duy Ma Đại sĩ, Bồ Tát phương khác, Thanh Văn, Duyên Giác, oai lực chư Thiên, Long thần đại chúng, họp ở trong nhà, chưa từng thấy có thức ăn, khi đó tôi nghĩ rằng: Trong đại chúng bây giờ lấy gì mà ăn! Đại sĩ Duy Ma liền bảo tôi rằng: Thanh Văn trí nhỏ, hãy niệm chính pháp! Tại sao lại nghĩ y thực là mạng giường tòa trước như vậy? Duy Ma Đại sĩ khi nói lời đó, thì trời, người đắc đạo, tôi mang lòng hổ thẹn, tâm niệm của ông hôm nay cũng lại như thế!".

Khi bấy giờ đức Như Lai bảo A Nan tôi rằng: "Thực đúng như lời ông Xá Lợi Phất nói! Nên niệm Đại thừa chớ niệm an thân!". Nói rồi Ngài nhập Tam muội, dùng lực oai thần, từ đất mọc lên một bông kim hoa, hoa cao bốn mươi muôn do tuần, che khắp ba ngàn thế giới lớn, màng lưới lưu ly, che phủ trên hoa, ở dưới hoa có nhiều ao tắm quý báu, với hoa bình đẳng gọi là bát công đức, nước thơm tràn đầy, bốn bên bờ ao có rất nhiều hoa quý, như hoa: Ưu bát la, hoa Câu vật đầu, hoa Ba đầu ma, hoa Phần đà lợi, có vô lượng danh hoa như thế, để làm trang nghiêm cho ao. Nếu nhìn thấy kim hoa ao báu, sẽ được "pháp nhãn tịnh" huống là lại được vào trong tắm gội, nếu được vào trong tắm gội, sẽ được "thanh tịnh vô sinh pháp nhẫn". Dưới kim hoa có tòa sư tử quý báu, tòa cao một trăm do tuần.

 

Đức Như Lai ngồi trên bảo tọa, những lỗ chân lông trên thân Ngài, từng chi tiết trên dưới đều phóng đại quang minh, bóng quang minh vàng đồng sắc với hoa, ánh vàng tuôn ra bốn phía; chiếu khắp mười phương tất cả cõi Phật; quang Phật ánh hoa chiếu đến đâu núi hang quốc độ cao thấp bằng phẳng thuần sắc vàng, không còn nhơ uế, địa ngục tan không, ngã quỷ giải thoát, trừ một hạng xiển đề và báng kinh Phương Đẳng. Như thần lực Phật cõi này và cõi khác đều một như nhau không có khác biệt. Mười phương chư Phật, thấy ánh quang ấy, đều khen đức Phật Thích Ca rằng: Hay thay! Hay thay! Đại từ Thế Tôn! Nay phóng quang minh, khác ánh quang thường, xưa kia phóng quang, chiếu về Đông phương trước, hôm nay phóng quang, một lúc phóng cả bốn phương, soi khắp mười phương, nên biết ánh quang này, ý muốn độ cho tất cả chúng sinh khổ não, khiến ra ngoài ba cõi, đến nơi đại Niết bàn.

 

Khi bấy giờ mười phương chư Phật, khác miệng cùng tiếng bảo Thị giả và chúng đại Bồ Tát rằng: "Thiện nam tử! Các ngươi nên biết, hôm nay trong nước thế giới Sa Bà Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai phóng đại quang minh, sẽ thuyết pháp mầu, độ chúng sinh khổ, các ngươi nên sang nước đó cúng dàng Phật, nghe kinh pháp, thỉnh hỏi chỗ nghi, chúng sinh nước đó, từ trước đến nay cương ác, dối trá không thực, không tin nhất thừa. Phật Thích Ca tâm từ rộng lớn, muôn phương tiện khéo, diễn ra ba thừa, độ thoát ba cõi. Tuy nói ba thừa thượng ngữ cũng thiện, trung ngữ cũng thiện, hạ ngữ cũng thiện, ý nghĩa sâu xa, thuần hậu đầy đủ. Phật Thế Tôn kia, trăm ngàn muôn kiếp, không thể gặp gỡ, nói ra kinh pháp, khó thể được nghe, các đại chúng kia, gặp thời chẳng dễ, chỗ Thích Ca sinh, kim hoa mầu nhiệm, không thể được thấy, vì thế các ngươi, hãy sang cõi kia, mà gặp đức Phật, thỉnh hỏi chỗ ngờ, được lợi ích mình, và lợi chúng sinh. Nói lời thế rồi, mười phương cõi Phật, mỗi mỗi đều có, mười ức Bồ Tát, từ tòa đứng lên, để làm lễ Phật, cùng nhau đi lại, mỗi mỗi Bồ Tát, đều có mang theo, trăm ngàn âm nhạc, mưa hoa báu nhiệm, đi đến chốn Phật, khi tới nơi rồi, nhiễu Phật bảy vòng, lễ dưới chân Phật, lui ngồi một bên, cùng nhau nói ra, khác miệng cùng tiếng, mà bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay, muốn hỏi một điều, cúi xin Thế Tôn, vì chúng con nói, lợi ích chúng sinh!".

 

Khi đó đức Phật, bảo các Bồ Tát Ma ha tát rằng: "Các Thiện nam tử! Nếu có nghi ngờ, nay cứ hỏi đi! Ta sẽ vì ngươi, quyết định nói rõ!".

 

Các vị Bồ Tát, liền bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Đức Phật nước con, chỉ nói nhất thừa, tại sao Như Lai, lại nói tam thừa?".

 

Khi đó Thế Tôn, dùng trí vô ngại, bảo các Bồ Tát, các ngươi hôm nay, vì lợi chúng sinh, hỏi ta nghĩa đó, nghe kỹ! Nghe kỹ! Các Thiện nam tử! Ví như một người, mà có ba tên, khi còn thơ ấu, gọi là tiểu đồng, lúc hai mươi tuổi, gọi là trung niên, quá tám mươi tuổi, gọi là lão niên, ta thuyết tam thừa. Cũng lại như thế, kẻ bé tâm nhỏ, là người Thanh Văn, ta thuyết Tiểu Thừa; vì người trung tâm, là bậc Duyên Giác, ta nói Trung thừa; vì đại Bồ Tát, tâm người đạo lớn, ta nói Đại thừa. Các Thiện nam tử! Các ngươi nghe đây, lý không hai cực, về cùng một nẻo, giải tuy khác luật, chung quy nhất quán, lý là nhất thừa, phân ra thành ba, Thanh Văn, Duyên Giác, đều nhập Đại thừa, như Đại thừa đó, tức là Phật thừa, cho nên tam thừa, tức là nhất thừa.

 

Khi thuyết pháp này, trong hội tất cả, mười ngàn Bồ Tát, được Vô sinh nhẫn, tám trăm Tỷ khưu, được quả La Hán, hai muôn người, trời, được pháp nhãn tịnh, tám trăm muôn người, phát tâm Bồ đề.

 

Khi đó Bồ Tát, ở mười phương lại, cùng nhau chắp tay, mà bạch Phật rằng: Chúng con hôm nay, nhờ sức Phật kia, lại tới cõi này, được thấy Thế Tôn, được nghe Đại thừa, xin cho chúng con, thụ trì kinh ấy, sau khi Phật diệt, ở quốc độ này, và cõi nước khác, gốc cây núi rừng, thần tiên cư xứ, thành ấp xóm làng, đồng không mộ địa, chùa, tháp, phòng Tăng, hội đông giảng pháp, chốn ở người tục, truyền bá kinh này, lan rộng khắp nơi, khiến cho không dứt, là vì cớ sao? Kinh này tồn tại, khiến cho đường ác, ngắt dứt lâu dài, sở dĩ như thế, từng nghe Phật nói, địa ngục chẳng ngăn, nếu tụng một câu, chư Thiên hoan hỷ, thường lại thân gần, tự nhiên tu thiện, nếu có người nào, nghe kinh Phương Quảng, vui mừng kính tín, viết chép đọc tụng, lễ bái thụ trì, xưng niệm trong kinh, một danh hiệu Phật, một tên Bồ Tát, hiện đời người ấy, an vui lành mạnh, không thấy tai ác, sau khi mạng chung, Bồ Tát chúng tôi, đến trước người đó, dẫn về nước tôi, cùng sinh một xứ, là bởi lẽ gì? Là vì người đó, thụ trì kinh này. Thụ trì kinh này, là trì thân Phật, người trì thân Phật, tức là Bồ Tát, vì thế người này, đồng học với tôi, bởi nhân duyên thế, thụ trì kinh này, nguyện sinh một chốn, không bỏ lìa nhau.

 

Trong khi bấy giờ, các Quỷ thần vương, Đại Phạm thiên vương, Tam thập tam thiên, Hộ Thế tứ vương, Kim Cương mật tích, chư Quỷ thần vương, Tán chỉ đại tướng, Na La Long vương. Nan Đà Long vương, Bà Nan Đà Long vương, A Tu La vương, Ca Lâu La vương, Đại Biện Thiên vương, Quỷ Tử Mẫu Thiên vương, Chư sơn quỷ thần, Thần vương, Thụ thần vương, Hà thần vương, Hải thần vương, Địa thần vương, Thủy thần vương, Hỏa thần vương, Phong thần vương, như thế vô lượng vô biên các Thần vương và chư Thiên đều từ tòa đứng lên, đầu mặt lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính, mà bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Chúng con từ nay, thường thường hộ trì, lời Thế Tôn nói, kinh Phương Quảng này, chỗ nào có kinh, Thần vương chúng con, thường ở tại trước, vì làm thanh tịnh, nếu ở trong tháp, hoặc ở trong phòng, ở nhà bạch y, hoặc ở chỗ không, nếu có người nào, đem tay bất tịnh, vỗ nắm kinh này, hoặc chẳng cung kính, đọc tụng kinh này, con khiến kẻ đó, đi đứng ngồi nằm, thân tâm chẳng yên, xứ xứ sợ hãi, vướng mắc ác sự, hiện thân phải chịu, đến khi mạng chết, vào trong địa ngục. Nếu người cung kính, thân tâm thanh tịnh, bưng đỡ kinh này, tắm rửa đốt hương, thụ trì đọc tụng, hoặc là viết chép, ghi nhớ không quên, nhớ kinh điển này, không làm việc ác, nếu hay như thế, Thần vương chúng con, vì kinh điển này, bảo hộ người đó, người đó nếu nằm, đứng trước người đó, không cho thấy ác, và cũng không cho, ác nhân ác thần, làm hại người đó, nếu là trụ xứ, giữ cho nhà cửa, nếu muốn đi lại, Thần vương chúng con, đi trước người đó, để mà dẫn đường, dùng gì cho nấy, đi trong bốn phương, không cho chướng ngại, thường thấy việc lành, tới khi mạng chung, được sinh lên trời, nhân thế gặp Phật, không mất Đại thừa.

 

Khi đó Thế Tôn, bảo các Bồ Tát, và Thần vương rằng: Như thế! Như thế! Đúng như người nói, như kinh điển này, không thể được nghe, phương chi được thấy, nếu muốn thụ trì, đọc tụng kinh này, phải tắm rửa sạch, mặc áo mới sạch, quét sạch phòng xá, treo phan lụa lọng, trang nghiêm trong nhà, đốt các hương thơm, như hương chiên đàn, hương bột, hương bôi, lễ bái sáu thời, đều từ một ngày, cho đến bảy ngày, trong thời gian đó, đọc tụng kinh này, chính tâm chính ý, chính niệm chính quan, chính tư duy, chính tư nghị, chính thụ trì, chính dụng hành, chính giáo hóa, ngày đêm sáu thời, lễ bái trong kinh, chư Phật Bồ Tát, mười hai bộ kinh, nếu hay như thế, lễ bái đọc tụng, tín kính nhất tâm, như trong kinh này, nói các tội nặng, đều trừ diệt hết, không còn ngờ gì, là bởi cớ sao? Kinh Đại Phương Quảng, mười phương chư Phật, theo đây tu hành, theo đây hộ trì, là mẹ chư Phật, làm vua mọi kinh, kho tàng diệu nghĩa, là đạo Bồ Tát, kinh điển Đại thừa, Phương Quảng thâm diệu, cũng như thế gian, có đủ sáu đại, không thể nghĩ bàn, những gì là sáu? Một là đại địa, hai là đại thủy, ba là đại hỏa, bốn là đại phong, năm là đại nhật, sáu là đại không, kinh như đại địa, đựng chỡ tất cả, tịnh uế tốt xấu; kinh như đại thủy, tẩy trừ tất cả, uế ác bất tịnh, các vẩn cấu nhơ, kinh như đại hỏa, cháy tiêu tất cả, phiền não uế ác, các vật bất tịnh, kinh như đại phong, thổi bay tất cả, trần cấu bất tịnh, kinh như đại nhật, phổ chiếu tất cả, các chỗ tối tăm; kinh như đại không, dung thụ tất cả, "vũ trụ thế giới", hảo ác tốt xấu, kinh Phương Quảng này, là kinh Đại thừa, rộng lớn vô song, không thể sánh đối. Thượng đến Bồ Tát, trung đến thanh văn, hạ đến hữu hình, đều dung nạp hết, vì thế các ngươi, thụ trì kinh này, lưu bá kinh này, tín kính kinh này, thường khiến lũ ngươi, và các Bồ Tát, nhập trí tuệ Phật, thấy rõ Phật tính, sẽ khiến lũ ngươi, chư Thiên, Thần vương, và người thụ trì, đọc tụng kinh này, thường được thấy ta, và thấy tất cả, chư Phật vị lai, chuyển đại pháp luân, ngồi tràng Bồ đề.

 

Đương khi bấy giờ, ở trong đại chúng, có vị Bồ Tát, tên là Tín Tướng, từ tòa đứng lên, sửa sang áo mặc, lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Chúng con hôm nay, muốn hỏi một điều, cúi xin Thế Tôn! Nhủ lòng chỉ dạy, lời Thế Tôn nói, hay làm lợi ích, vô lượng chúng sinh!".

Khi đó Phật bảo: "Tín Tướng Bồ Tát, hay thay! Hay thay! Này Thiện nam tử! Nếu muốn hỏi gì, thì cứ hỏi đi, ta sẽ vì ngươi, phân biệt giải thuyết, chỗ ngươi hỏi ta, làm đại lợi ích, vô lượng chúng sinh!".

 

Tín Tướng Bồ Tát, liền bạch Phật rằng: "Lạy đức Thế Tôn! Con nhớ thuở xưa, về đời quá khứ, đã vô lượng thế, có Phật Thế Tôn, tên là Bảo Thắng, nghe tên Phật ấy, chỉ có một lần, đều được sinh Thiên, sau chẳng bao lâu, trong nước nhà vua, Thiên Tự Tại Quang, trong cánh đồng rộng, có một ao lớn, nước đã khô cạn, ở trong ao có, mười ngàn cá lớn, bị ánh mặt trời, phơi thân nóng nhiệt, sắp vào cửa chết, có một Đại sĩ, tên là Lưu Thủy, nhìn thấy lũ cá, sinh tâm từ bi, cho nước ăn uống, được sống ít ngày, biết cá chẳng lâu, tất nhiên sẽ chết, vì cá xưng niệm, tên Phật Bảo Thắng, chỉ có ba lần, cá vừa nghe xong, bèn chết hết cả, được sinh lên trời, Đao Lợi thiên cung, bởi nhân duyên thế, nay xin Thế Tôn, vì đại chúng đây, và các chúng sinh, ở đời vị lai, nói tên chư Phật, và nghe danh hiệu, Thích Ca Thế Tôn, cũng được vô lượng, vô biên lợi ích, vô biên công đức, thường được giàu vui, được thấy Phật rồi, là tính nhân duyên, nên cầu nguyện đó, cúi xin nói cho, độ thoát trọng tội, do những giới cấm, chúng sinh mê hoặc".

 

Khi đó Phật bảo, Tín Tướng Bồ Tát, Ma ha tát rằng: "Gã Thiện nam tử, nếu ta nói rộng, mười phương chư Phật, có những danh hiệu, trăm ngàn muôn kiếp, nói không thể hết, tất cả thứ nước, có thể biết được, số giọt của nó, danh hiệu chư phật, không thể biết hết, các núi Tu Di, biết được cân lạng, danh tự chư Phật, không thể biết hết, tất cả đại địa, có thể biết được, độ số của nó, danh tự chư Phật, không thể biết hết, hư không thế giới, có thể biết tận, biên bờ của nó, danh tự chư Phật, không thể biết hết, ta nay vì ngươi, lược nói danh tự, ba đời chư Phật, nếu ai được nghe, qua tai một lần, tới lúc mạng chung, cũng được sinh Thiên, nghe rồi tín kính, lại hay viết chép, xưng danh lễ bái, được diệt vô lượng, sinh tử trọng tội, được phúc vô lượng, người đó mạng chung, mười phương thế giới, tùy ý vãng sinh, cũng được thấy ta, và thấy chư Phật, vị lai hiền kiếp".

 

Khi đó Thế Tôn, bảo đại chúng rằng: Các ngươi phải nên, chỉnh đốn y phục, chính tâm, chính thân, chính ý, chính niệm, và chính quán sát, muốn được nghe pháp, phải nên nhất tâm, kính lễ đức Phật, Tu Di Đăng Vương, kính lễ đức Phật Bảo Vương, kính lễ đức Phật Bảo Thắng, kính lễ đức Phật A Di Đà, kính lễ đức Phật Tỳ Bà Thi, kính lễ đức Phật Đa Bảo, kính lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lễ nhiếp trì nhất thiết pháp, kính lễ quá xưng lượng, kính lễ vô thí loại, kính lễ vô biên pháp, kính lễ nan tư nghị, kính lễ trụ lực, lực trung lực, kính lễ thập lực vô sở úy, kính lễ tam giới tôn, kính lễ nhất thiết đại đạo sư, kính lễ năng đoạn chúng kết phọc, kính lễ dĩ đáo ư bỉ ngạn, kính lễ dĩ độ chư thế gian, kính lễ vĩnh ly sinh tử đạo, kính lễ tam muội đắc giải thoát, kính lễ như không vô sở y, kính lễ chúng trung đại pháp vương, kính lễ phá hoại tứ ma chúng, kính lễ nhất tử đại từ phụ. Cúi xin đời đời gặp chư Phật, minh kiến Phật tính, đến đại Niết bàn, là vì sao? Vì hết thảy loài hữu hình đều có Phật tính. Đại chúng chắp tay mười ngón, dốc lòng nghe kỹ, nhất tâm cúng dàng.

 

Nghe ta nói ba đời!

Mười phương hiệu chư Phật,

Cho đến năm vô gián,

Hãy sinh tướng giải thoát,

Nếu người không căn lành,

Ta cũng vì nói cho,

Họ tự không thể hiểu,

Mầm sém tự bỏ đi,

Duy có chân thực còn,

Trừ bỏ tướng Tiểu thừa,

Chỉ còn có Đại thừa,

Trừ bỏ Nhị thừa ấy,

Chỉ còn có Nhất thừa,

Nếu kẻ không căn lành,

Không được nghe tiếng đó,

Từng cúng vô lượng Phật,

Nay được nghe tên Phật,

Nên biết thụ trì lấy.

Người thiểu phần giải thoát,

An trụ đất thanh tịnh,

Nay ở trong pháp ta,

Kinh hành làm việc Phật,

Thụ trìđọc tụng,

Lễ bái danh hiệu Phật,

Bỏ lìa mọi việc ma,

Trừ diệt bốn trọng cấm.

Vô gián nhất xiển đề,

Người ấy đời vị lai,

Sẽ được thành Phật đạo.

Nếu người chẳng sinh tín;

Định đọa tam ác đạo,

Sinh tin chăm lễ bái,

Đương thấy vô lượng Phật;

Phải nên nhất tâm lễ,

Nguyện trừ vô lượng tội,

Cho nên nay kính tin.

 

Tất cả đại chúng, chắp tay nghe kỹ, nhiếp trì thân tâm, chớ cho động chuyển, năm thể rạp đất, nhất tâm nghe nhận.

 

Khi bấy giờ đức Thế Tôn xưng danh xướng rằng:

 

Nam mô Quá khứ vô lượng chư Phật,

Nam mô Nhị vạn Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật,

Nam mô Tam vạn Nhiên Đăng Phật,

Nam mô Đại Thông Trí Thắng Phật,

Nam mô Thập Lục Tử Phật,

Nam mô Không Vương Phật,

Nam mô Đa Bảo Phật,

Nam mô Vân Tự Tại Đăng Vương Phật,

Nam mô Uy A? Vương Phật,

Nam mô Vô Số Quang Phật,

Nam mô Tư Thiện Phật,

Nam mô Phân Thân Chư Phật,

Nam mô Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Phật,

Nam mô Tịnh Hoa Túc Vương Phật,

Nam mô Tịnh Trang Nghiêm Vương Phật,

Nam mô Long Tôn Vương Phật,

Nam mô Vân Lôi A? Vương Phật,

Nam mô Vân Lôi Túc Chủ Hoa Trí Phật,

Nam mô Bảo Vương Phật,

Nam mô Sa La Thụ Vương Phật,

Nam mô Thượng Uy Đức Bảo Vương Phật,

Nam mô Quang Minh Vương Phật,

Nam mô Bách Ức Định Quang Phật,

Nam mô Quang Viễn Phật,

Nam mô Nguyệt Quang Phật,

Nam mô Chiên Đàn Hương Phật,

Nam mô Thiện Sơn Vương Phật,

Nam mô Tu Di Thiên Quan Phật,

Nam mô Tu Di Đẳng Diệu Phật,

Nam mô Nguyệt Sắc Phật,

Nam mô Chính Niệm Phật,

Nam mô Ly Cấu Phật,

Nam mô Vô Trược Phật,

Nam mô Long Thiên Phật,

Nam mô Bất Động Địa Phật,

Nam mô Lưu Ly Diệu Hoa Phật,

Nam mô Lưu Ly Kim Sắc Phật,

Nam mô Kim Tạng Phật,

Nam mô Viêm Quang Phật,

Nam mô Viêm Căn Phật,

Nam mô Địa Chưởng Phật,

Nam mô Nguyệt Tượng Phật,

Nam mô Nhật A? Phật,

Nam mô Giải Thoát Hoa Phật,

Nam mô Trang Nghiêm Quang Minh Phật,

Nam mô Hải Giác Thần Thông Phật,

Nam mô Thủy Quang Phật,

Nam mô Đại Hương Phật,

Nam mô Ly Hư Cấu Phật,

Nam mô Xả Yếm Ý Phật,

Nam mô Bảo Viêm Phật,

Nam mô Diệu Đính Phật,

Nam mô Dũng Lập Phật,

Nam mô Công Đức Trí Tuệ Phật,

Nam mô Tế Nhật Nguyệt Phật,

Nam mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật,

Nam mô Vô Thượng Lưu Ly Quang Phật,

Nam mô Tối Thượng Thủ Phật,

Nam mô Bồ Đề Hoa Phật,

Nam mô Nguyệt Minh Phật,

Nam mô Nhật Quang Phật,

Nam mô Hoa Sắc Vương Phật,

Nam mô Thủy Nguyệt Quang Phật,

Nam mô Trừ Nghi Minh Phật,

Nam mô Độ Khổ Hạnh Phật,

Nam mô Tịnh Tín Phật,

Nam mô Thiện Túc Phật,

Nam mô Uy Thần Phật,

Nam mô Pháp Tuệ Phật,

Nam mô Loan A? Phật,

Nam mô Sư Tử A? Phật,

Nam mô Long A? Phật,

Nam mô Xứ Thế Phật,

Nam mô Tự Tại Phật,

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật,

Nam mô Vô Lượng Quang Phật,

Nam mô Vô Biên Quang Phật,

Nam mô Vô Ngại Quang Phật,

Nam mô Vô Đối Quang Phật,

Nam mô Quang Viêm Vương Phật,

Nam mô Thanh Tịnh Quang Phật,

Nam mô Hoan Hỷ Quang Phật,

Nam mô Trí Tuệ Quang Phật,

Nam mô Bất Đoạn Quang Phật,

Nam mô Nan Tư Quang Phật,

Nam mô Vô Xưng Quang Phật,

Nam mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật,

Nam mô Tướng Hảo Tử Quang Phật,

Nam mô Viễn Chiếu Phật,

Nam mô Bảo Tạng Phật,

Nam mô Vô Lượng A? Phật,

Nam mô Cam Lộ Vị Phật,

Nam mô Long Thắng Phật,

Nam mô Thắng Lực Phật,

Nam mô Sư Tử A? Phật,

Nam mô Ly Cấu Phật,

Nam mô Đức Thủ Phật,

Nam mô Diệu Đức Sơn Phật,

Nam mô Nhân Vương Phật,

Nam mô Vô Thượng Hoa Phật,

Nam mô U? Lực Vương Phật,

Nam mô Long Tự Tại Vương Phật,

Nam mô Sư Tử Y Vương Phật,

Nam mô Tự Tại Vương Phật,

Nam mô Phổ Quang Phật,

Nam mô Phổ Minh Phật,

Nam mô Chiên Đàn Hương Quang Phật,

Nam mô Đa La Ma Bạt Chiên Đàn Hương Phật,

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bảo Tích Phật,

Nam mô Thượng Đại Tinh Tiến Phật,

Nam mô Phổ Tịnh Phật,

Nam mô Ma Ni Chàng Phật,

Nam mô Ma Ni Chàng Đăng Quang Phật,

Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật,

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật,

Nam mô Kim Cương Lao Cường Phật,

Nam mô Phổ Tán Kim Quang Phật,

Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật,

Nam mô Dũng Mãnh Phật,

Nam mô Bi Quang Phật,

Nam mô Từ Lực Vương Phật,

Nam mô Từ Tạng Phật,

Nam mô Chiên Đàn Hốt Trang Nghiêm Thắng Phật,

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật,

Nam mô Thiện Giác Phật,

Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật,

Nam mô Kim Sơn Bảo Cái Phật,

Nam mô Kim Hoa Viêm Quang Tướng Phật,

Nam mô Đại Cự Quang Minh Phật,

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật,

Nam mô Kim Hoa Quang Phật,

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật,

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật,

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật,

Nam mô Bất Động Quang Phật,

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật,

Nam mô Thiên Quang Minh Phật,

Nam mô Từ Tuệ Thắng Phật,

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật,

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật,

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt A? Phật,

Nam mô Diệu Tôn Trí Vương Phật,

Nam mô Bảo Cái Đăng Vương Phật,

Nam mô Long Chưởng Thượng Trí Tôn Vương Phật,

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật,

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật,

Nam mô Tuệ Phan Thắng Trang Nghiêm Vương Phật,

Nam mô Vô Cấu Tạng Phật,

Nam mô Quang Minh Tướng Phật,

Nam mô Kim Viêm Quang Minh Phật,

Nam mô Kim Diệm Quang Minh Tạng Phật,

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật,

Nam mô Diệu A? Thắng Phật,

Nam mô Thường Quang Tràng Phật,

Nam mô Quan Thế Đăng Vương Phật,

Nam mô Tuệ Y Đăng Vương Phật,

Nam mô Pháp Thường Thắng Vương Phật,

Nam mô Tu Di Quang Phật,

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật,

Nam mô Ưu Bát La Hoa Quang Phật,

Nam mô Cường Thắng Lực Vương Phật,

Nam mô Tuệ Lực Vương Phật,

Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật,

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật,

Nam mô Tài Quang Phật,

Nam mô Kim Hải Quang Phật,

Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật,

Nam mô Đại Thông Quang Phật,

Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường Mãn Vương Phật,

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật,

Nam mô Quá Khứ Vô Lượng Phân Thân Chư Phật.

Nam mô Quá khứ nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, năng trừ vô lượng kiếp, dĩ lai sinh tử trọng tội.

Nam mô nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, na do tha, hằng hà sa, vô lượng a tăng kỳ Phật.

 

Nếu người nào được nghe vô lượng a tăng kỳ danh hiệu chư Phật đời quá khứ, người đó được tám mươi muôn kiếp không phải đọa địa ngục khổ, vì thế nay kính lễ.

 

Người nhân vì lễ bái,

Chư Phật đời quá khứ,

Diệt tội được bản tâm,

Lại chẳng tạo mười ác,

Cùng với tội ngũ nghịch,

Thường được nghe chính pháp,

Đầy đủ đạo Đại thừa,

Cho nên nay kính lễ,

Chỉ trừ hai hạng người,

Một, báng kinh Phương Đẳng,

Hai, là hạng xiển đề,

Nếu người tâm thanh tịnh.

Chẳng phải nhất xiển đề,

Thường thấy vô lượng Phật,

Cho nên nay kính lễ,

Nếu có phạm trọng tội,

Và năm tội vô gián,

lòng tin thanh tịnh,

Cũng được như pháp trụ,

Giai do cớ kính lễ,

Diệt trừ nghiệp thập ác,

Hẳn được giới Đại thừa,

Vì thế nên kính lễ.

 

Khi đức Phật nói danh hiệu chư Phật đời quá khứ, có mười ngàn Bồ Tát, được Vô sinh nhẫn, tám trăm Thanh Văn, phát thiểu phận tâm, năm ngàn Tỷ khưu, đắc đạo A La Hán, một ức người trời, được Pháp nhãn tịnh.

 

Nam mô Hiện Tại Vô Lượng Chư Phật,

Nam mô Thập Ức Vương Minh Chư Phật,

Nam mô Ly Cấu Tử Kim Sa Phật,

Nam mô Vô Lượng Minh Phật,

Nam mô Nhật Chuyển Quang Minh Vương Phật,

Nam mô Hương Tích Phật,

Nam mô Sư Tử Ức Tượng Phật,

Nam mô Sư Tử Du Hí Phật,

Nam mô Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật,

Nam mô Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương Phật,

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Vương Phật,

Nam mô Nan Thắng Phật,

Nam mô Tu Di Tướng Phật,

Nam mô Tu Di Đăng Vương Phật,

Nam mô Bảo Đức Phật,

Nam mô Bảo Nguyệt Phật,

Nam mô Bảo Viêm Phật,

Nam mô Bảo Nghiêm Phật,

Nam mô Nan Thắng Sư Tử Vương Phật,

Nam mô Đại Quang Vương Phật,

Nam mô Bất Động Phật,

Nam mô Dược Vương Phật,

Nam mô Trang Nghiêm Phật,

Nam mô Lâu Chí Phật,

Nam mô Nguyệt Cái Phật,

Nam mô Phổ Quang Phật,

Nam mô Bảo Vương Phật,

Nam mô Duy Vệ Phật,

Nam mô Thức Vương Phật,

Nam mô Tùy Diếp Phật,

Nam mô Câu Lâu Tần Phật,

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,

Nam mô Ca Diếp Phật,

Nam mô Lôi A? Vương Phật,

Nam môPháp Tạng Phật,

Nam mô Chiên Đàn Hoa Phật,

Nam mô Chiên Đàn Diếp Phật,

Nam mô Diệu Ý Phật,

Nam mô Vô Thượng Thắng Phật,

Nam mô Cam Lộ Cổ Phật,

Nam mô Tỳ Bà Thi Phật,

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật,

Nam mô Vô Thắng Phật,

Nam mô Cụ Túc Trang Nghiêm Vương Phật,

Nam mô Quang Minh Biến Chiếu Công Đức Vương Phật,

Nam mô Phá Hoại Tứ Ma Sư Tử Hống Vương Phật,

Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật,

Nam mô Lưu Ly Quang Phật,

Nam mô Tu Di Sơn Vương Phật,

Nam mô Tịnh Quang Minh Vương Phật,

Nam mô Thiện Đức Phật,

Nam mô Vô Lượng Quang Minh Phật,

Nam mô Đà La Ni Du Hý Phật,

Nam mô Thủ Lăng Nghiêm Định Tam Muội Lực Vương Phật,

Nam mô Thiện Kiến Định Tự Tại Vương Phật,

Nam mô Vô Thượng Công Đức Phật,

Nam mô Thần Thông Tự Tại Phật,

Nam mô Vô Sắc Tướng Phật,

Nam mô Vô Thanh Tướng Phật,

Nam mô Vô Hương Tướng Phật,

Nam mô Vô Vị Tướng Phật,

Nam mô Vô Súc Tướng Phật,

Nam mô Tam Muội Định Tự Tại Phật,

Nam mô Tuệ Định Tự Tại Phật,

Nam mô Tướng Giác Tự Tại Phật,

Nam mô Phổ Nhiếp Phật,

Nam mô Báo Đức Phổ Quang Phật,

Nam mô Thi Khí Phật,

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật,

Nam mô Ca La Cưu Tôn Đại Phật,

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật,

Nam mô Ca Diếp Phật,

Nam mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật,

Nam mô Hoan Hỷ Phật,

Nam mô A Sơ Phật,

Nam mô Tu Di Tướng Phật,

Nam mô Tu Di Đỉnh Phật,

Nam mô Sư Tử Âm Phật,

Nam mô Sư Tử Tướng Phật,

Nam mô Hư Không Trụ Phật,

Nam mô Vân Lôi Tự Tại Phật,

Nam mô Thường Diệt Phật,

Nam mô Đế Tướng Phật,

Nam mô Bất Phạm Tướng Phật,

Nam mô A Di Đà Phật,

Nam mô Phạm Tướng Phật,

Nam mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phật,

Nam mô Đa La Ma Bạt Chiên Đàn Hương Phật,

Nam mô Tu Di Tướng Phật,

Nam mô Vân Tự Tại Vương Phật,

Nam mô Hoại Nhất Thiết Thế Gian Phố U? Phật,

Nam mô Bách ức ngã Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Hiện tại nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, hay trừ tội trọng từ vô lượng kiếp sinh tử tới nay.

Nam mô nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, na do tha hằng hà sa đẳng vô lượng a tăng kỳ Phật.

 

Nếu người nào được nghe vô lượng a tăng kỳ danh hiệu Phật đời hiện tại, người đó sáu mươi muôn kiếp chẳng phải đọa vào địa ngục khổ, vì thế cho nên ngày nay cung kính lễ.

 

Người ta nhân lễ bái,

Hiện tại mười phương Phật,

Độ thoát các ác nghiệp,

Diệt trừ năm tội nghịch,

Thường ở đất thanh tịnh,

An trụ pháp Thích Ca,

Vĩnh ly bốn ác đạo,

Được thấy Phật Di Lặc,

Cùng được thấy ngàn Phật.

Vì thế nên kính lễ,

Lại thấy mười phương Phật,

Thường sinh thanh tịnh độ,

Được nghe đệ nhất nghĩa,

Biết rõ Như Lai thường.

Khi đức Thế Tôn nói danh hiệu chư Phật đời hiện tại, hai hằng hà sa vị Bồ Tát được nhập môn đà la ni, bốn mươi hai ức chư Thiên và nhân, đều phát tâm Vô thượng Bồ đề.

 

Nam mô Vị lai Hiền Kiếp Vô lượng chư Phật.

Nam mô Di lặc Phật.

Nam mô Tịnh Thân Phật,

Nam mô Hoa Quang Phật,

Nam mô Quang Minh Phật,

Nam mô Hoa Túc Phật,

Nam mô Danh Tướng Phật,

Nam mô Diêm Phù Na Đề Kim Quang Phật,

Nam mô Pháp Minh Phật,

Nam mô Bảo Minh Phật,

Nam mô Phổ Minh Phật,

Nam mô Phổ Tướng Phật,

Nam mô Phổ Quang Phật,

Nam mô Sơn Hải Tuệ Phật,

Nam mô Mục Tại Thông Vương Phật,

Nam mô Bảo Trang Nghiêm Phật,

Nam mô Phất Sa Phật,

Nam mô Bách Ức Tự Tại Đăng Vương Phật,

Nam mô Bảo Tướng Phật,

Nam mô Hỷ Kiến Phật,

Nam mô Nhị vạn Quang Tướng Trang Nghiêm Phật,

Nam mô Tam vạn Đồng hiệu Phổ Đức Phật,

Nam mô Vân Lôi A? Vương Phật,

Nam mô Tứ vạn Bát Thiên Định Quang Phật,

Nam mô Bảo Nguyệt Vương Phật,

Nam mô Ly Cấu Quang Phật,

Nam mô Diệu Sắc Phật,

Nam mô Diệu Sắc Quang Minh Phật,

Nam mô Phá Nhất Thiết Chúng Nan Phật,

Nam mô Chúng Hương Phật,

Nam mô Chúng Thanh Phật,

Nam mô Thập Thiên Quang Minh Trang Nghiêm Phật,

Nam mô Bát Thiên Ức Trang Nghiêm Quang Minh Phật,

Nam mô Bảo Hoa Trang Nghiêm Phật,

Nam mô Thượng Thủ Đức Vương Phật,

Nam mô Tử Kim Quang Minh Phật,

Nam mô Ngũ Bách Thụ Ký Hoa Quang Phật,

Nam mô Na La Duyên Bất Hoại Phật,

Nam mô Hảo Hoa Trang Nghiêm Phật,

Nam mô Kim Cương Định Tự Tại Phật,

Nam mô Vị lai nhất Phật, thập Phật, bách Phật, thiên Phật, vạn Phật, hay trừ trọng tội sinh tử vô lượng kiếp đến nay.

Nam mô nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức na do tha hằng hà sa vô lượng a tăng kỳ Phật.

 

Nếu người nào được nghe vô lượng a tăng kỳ danh hiệu Phật đời vị lai, thì người đó khỏi đọa địa ngục khổ mười bốn vạn kiếp, vì thế cho nên ngày nay tôn kính lễ.

 

Người ta nhân lễ bái.

Chư Phật đời vị lai,

Ba chướng và năm nghịch,

Duy trừ nhất xiển đề,

Hết điều được trừ diệt,

An trụ trong Phật pháp,

Được thấy vô lượng Phật,

Thường được nghe chính pháp,

Vì thế nay kính lễ,

Người ta nhân lễ bái.

Tam thế thập phương Phật,

Diệt trừ tội quá khứ

Vị laihiện tại,

Đã tạo mười nghiệp ác,

Hiện nay được trừ diệt,

Vị lai thấy Phật tính,

Vì thế tin cho chắc,

Viết chép đọc tụng kinh,

Đời đời chốn sinh xứ,

Chẳng sinh ác tà kiến,

Thường chính được giải thoát,

Chẳng sinh tại biên địa,

Chẳng sinh ở ác quốc,

Chẳng thấy ác quốc vương,

Trong bốn ức muôn kiếp,

Chẳng đọa địa ngục khổ,

Vì thế nay kính lễ,

Diệt trừ mười nghiệp ác,

Được đại đà la ni.

 

Khi đức Phật nói danh hiệu chư Phật đời vị lai, năm trăm Bồ Tát trụ ngôi bất thoái, bảy trăm Tỷ khưu ni, đắc đạo A La Hán, sáu mươi hai ức chư Thiênnhân dân, được pháp nhãn tịnh.

 

Nam mô tổng trì đại đà la ni thập nhị bộ kinh, tu đa la, kỳ dạ, thụ ký, già đà na, ưu đà na, ni đà na, a ba đà na, y đế viết đa già, sà đà già, tỳ phật lược, a phù đà đạt ma, ưu ba đề xá, trong đại tạng các Ba la mật. Nếu người nào được nghe mười hai bộ kinh, và các Ba la mật, mà đọc tụng lễ bái, tin ham thụ trì, người đó trong hai mươi muôn kiếp, không đọa địa ngục khổ, được túc mạng trí, vì thế nên nay kính lễ.

 

Khi nói danh mười hai bộ kinh, tám muôn năm ngàn Bồ Tát, đắc Kim cương tam muội, mười ức Thanh Văn phát tâm Đại thừa, mười ngàn Tỷ khưu, Tỷ khưu ni đắc đạo A La Hán, vô lượng trời, người, được pháp nhãn tịnh.

 

Nam mô Thập phương vô lượng chư đại Bồ Tát,

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát,

Nam mô Quan Thế A? Bồ Tát,

Nam mô Đắc Đại Thế Bồ Tát,

Nam mô Thường Tinh Tiến Bồ Tát,

Nam mô Bất Hưu Tức Bồ Tát,

Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát,

Nam mô Dược Vương Bồ Tát,

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát,

Nam mô Dũng Thí Bồ Tát,

Nam mô Bảo Nguyệt Bồ Tát,

Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát,

Nam mô Mãn Nguyệt Bồ Tát,

Nam mô Đại Lực Bồ Tát,

Nam mô Vô Lượng Lực Bồ Tát,

Nam mô Việt Tam Giới Bồ Tát,

Nam mô Bạt Đà Bà La Bồ Tát,

Nam mô Di Lặc Bồ Tát,

Nam mô Bảo Tích Bồ Tát,

Nam mô Đạo Sư Bồ Tát,

Nam mô Đức Tạng Bồ Tát.

Nam mô Nhạo Thuyết Bồ Tát,

Nam mô Long Thụ Bồ Tát,

Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát,

Nam mô Thượng Hạnh Bồ Tát,

Nam mô Vô Biên Hạnh Bồ Tát,

Nam mô An Lập Hạnh Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Hạnh Bồ Tát,

Nam mô Đà La Ni Bồ Tát,

Nam mô Kim Cương Na La Duyên Bồ Tát,

Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát,

Nam mô Túc Vương Hoa Bồ Tát,

Nam mô Hỉ Kiến Bồ Tát,

Nam mô Diệu A? Bồ Tát,

Nam mô Đức Cần Tinh Tiến Lực Bồ Tát,

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Tạng Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Nhãn Bồ Tát,

Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát,

Nam mô Diệu Đức Bồ Tát,

Nam mô Từ Thị Bồ Tát,

Nam mô Thiện Tư Nghị Bồ Tát,

Nam mô Không Vô Bồ Tát,

Nam mô Thần Thông Hoa Bồ Tát,

Nam mô Quang Anh Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Thượng Bồ Tát,

Nam mô Trí Tràng Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Căn Bồ Tát,

Nam mô Nguyện Tuệ Bồ Tát,

Nam mô Hương Tượng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Anh Bồ Tát,

Nam mô Trung Trụ Bồ Tát,

Nam mô Chế Hạnh Bồ Tát,

Nam mô Giải Thoát Bồ Tát,

Nam mô Pháp Tạng Bồ Tát,

Nam mô Đẳng Quan Bồ Tát,

Nam mô Bất Đẳng Quan Bồ Tát,

Nam mô Vô Đẳng Bất Đẳng Bồ Tát,

Nam mô Định Tự Tại Vương Bồ Tát,

Nam mô Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát,

Nam mô Pháp Tướng Bồ Tát,

Nam mô Quang Tướng Bồ Tát,

Nam mô Quang Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Đại Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Bảo Tích Bồ Tát,

Nam mô Biện Tích Bồ Tát,

Nam mô Bảo Thủ Bồ Tát,

Nam mô Bảo Chưởng Bồ Tát,

Nam mô Bảo A? Thủ Bồ Tát,

Nam mô Thường Cử Thủ Bồ Tát,

Nam mô Thường Hạ Thủ Bồ Tát,

Nam mô Thường Thảm Bồ Tát,

Nam mô Hỷ Căn Bồ Tát,

Nam mô Hỷ Vương Bồ Tát,

Nam mô Biện A? Bồ Tát,

Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát,

Nam mô Nhiếp Bảo Cự Bồ Tát,

Nam mô Bảo Dũng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Kiến Bồ Tát,

Nam mô Đế Võng Bồ Tát,

Nam mô Minh Võng Bồ Tát,

Nam mô Vô Duyên Quán Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Tích Bồ Tát,

Nam mô Bảo Thắng Bồ Tát,

Nam mô Thiên Vương Bồ Tát,

Nam mô Hoại Ma Bồ Tát,

Nam mô Điện Đức Bồ Tát,

Nam mô Tự Tại Vương Bồ Tát,

Nam mô Công Đức Tướng Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Sư Tử Hống Bồ Tát,

Nam mô Lôi A? Bồ Tát,

Nam mô Sơn Tướng Kích A? Bồ Tát,

Nam mô Hương Tượng Bồ Tát,

Nam mô Bạch Hương Tượng Bồ Tát,

Nam mô Diệu Sinh Bồ Tát,

Nam mô Hoa Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Phạm Võng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Trượng Bồ Tát,

Nam mô Vô Thắng Bồ Tát,

Nam mô Nghiêm Độ Bồ Tát,

Nam mô Kim Đế Bồ Tát,

Nam mô Châu Kế Bồ Tát,

Nam mô Quang Nghiêm Đồng Tử Bồ Tát,

Nam mô Trì Thế Bồ Tát,

Nam mô Thiện Đức Bồ Tát,

Nam mô Nan Thắng Bồ Tát,

Nam mô Chiếu Minh Bồ Tát,

Nam mô Hoa Quang Bồ Tát,

Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ Tát,

Nam mô Tát Đà Ba Luân Bồ Tát,

Nam mô Đàm Vô Kiệt Bồ Tát,

Nam mô Pháp Tự Tại Bồ Tát,

Nam mô Đức Thủ Bồ Tát,

Nam mô Bất Tuẫn Bồ Tát,

Nam mô Đức Đính Bồ Tát,

Nam mô Thiện Tú Bồ Tát,

Nam mô Thiện Nhãn Bồ Tát,

Nam mô Diệu Tý Bồ Tát,

Nam mô Phất Sa Bồ Tát,

Nam mô Sư Tử Bồ Tát,

Nam mô Sư Tử Ý Bồ Tát,

Nam mô Phù Giải Bồ Tát,

Nam mô Na La Duyên Bồ Tát,

Nam mô Thiện Ý Bồ Tát,

Nam mô Hiện Kiến Bồ Tát,

Nam mô Phổ Thủ Bồ Tát,

Nam mô Điện Quang Bồ Tát,

Nam mô Hỷ Kiến Bồ Tát,

Nam mô Minh Tướng Bồ Tát,

Nam mô Diệu Ý Bồ Tát,

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát,

Nam mô Thâm Tuệ Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Căn Bồ Tát,

Nam mô Vô Ngại Bồ Tát,

Nam mô Thượng Thiện Bồ Tát,

Nam mô Phúc Điền Bồ Tát,

Nam mô Hoa Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Đức Tạng Bồ Tát,

Nam mô Nguyệt Thượng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Ấn Thủ Bồ Tát,

Nam mô Châu Đính Vương Bồ Tát,

Nam mô Lạc Thực Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Kiến Bồ Tát,

Nam mô Đăng Vương Bồ Tát,

Nam mô Thâm Vương Bồ Tát,

Nam mô Hoa Vương Bồ Tát,

Nam mô Diệu Sắc Bồ Tát,

Nam mô Thiện Vấn Bồ Tát,

Nam mô Thiện Đáp Bồ Tát,

Nam mô Liễu Tướng Bồ Tát,

Nam mô Định Tướng Bồ Tát,

Nam mô Phát Hỷ Bồ Tát,

Nam mô An Trụ Bồ Tát,

Nam mô Phố Ma Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Thí Bồ Tát,

Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Đăng Bồ Tát,

Nam mô Dũng Thí Bồ Tát,

Nam mô Trí Đạo Bồ Tát,

Nam mô Nguyện Tuệ Bồ Tát,

Nam mô Tứ Nhiếp Bồ Tát,

Nam mô Giáo Âm Bồ Tát,

Nam mô Hải Diệu Bồ Tát,

Nam mô Pháp Hỷ Bồ Tát,

Nam mô Đạo Phẩm Bồ Tát,

Nam mô Tổng Trì Bồ Tát,

Nam mô Từ Vương Bồ Tát,

Nam mô Đại Tự Tại Bồ Tát,

Nam mô Phạm A? Bồ Tát,

Nam mô Diệu Sắc Bồ Tát,

Nam mô Bảo Đàn Lâm Bồ Tát,

Nam mô Sư Tử Âm Bồ Tát,

Nam mô Diệu Thanh Bồ Tát,

Nam mô Diệu Sắc Hình Bồ Tát,

Nam mô Chủng Chủng Trang Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Thích Chàng Bồ Tát,

Nam mô Đính Sinh Bồ Tát,

Nam mô Minh Vương Bồ Tát,

Nam mô Đại Quang Bồ Tát,

Nam mô Sa Đề Bồ Tát,

Nam mô Mật Tích Bồ Tát,

Nam mô Hoa Diệm Bồ Tát,

Nam mô Thượng Thủ Bồ Tát,

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Bồ Tát,

Nam mô Thần Thông Bồ Tát,

Nam mô Hải Đức Bồ Tát,

Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát,

Nam mô Vô Y Vương Tự Tại Bồ Tát,

Nam mô Ca Diếp Bồ Tát,

Nam mô Vô Cấu Tạng Vương Bồ Tát,

Nam mô Trì Nhất Thiết Bồ Tát,

Nam mô Cao Quý Đức Vương Bồ Tát,

Nam mô Lưu Ly Quang Bồ Tát,

Nam mô Vô U? Bồ Tát,

Nam mô Hải Vương Bồ Tát,

Nam mô Sư Tử Hống Bồ Tát,

Nam mô Đà La Ni Bồ Tát,

Nam mô Na La Duyên Bồ Tát,

Nam mô Tín Tướng Bồ Tát,

Nam mô Trì Địa Bồ Tát,

Nam mô Quang Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Quang Minh Bồ Tát,

Nam mô Đại Biện Bồ Tát,

Nam mô Từ Lực Bồ Tát,

Nam mô Đại Bi Bồ Tát,

Nam mô Y Vương Bồ Tát,

Nam mô Y Lực Bồ Tát,

Nam mô Y Đức Bồ tát,

Nam mô Phổ Tế Bồ Tát,

Nam mô Phổ Nhiếp Bồ Tát,

Nam mô Định Quang Bồ Tát,

Nam mô Phổ Quang Bồ Tát,

Nam mô Chân Quang Bồ Tát,

Nam mô Câu Lâu Bồ Tát,

Nam mô Thiên Quang Bồ Tát,

Nam mô Bảo Vương Bồ Tát,

Nam mô Di Quang Bồ Tát,

Nam mô Giáo Đạo Bồ Tát,

Nam mô Đạo Sư Bồ Tát,

Nam mô Đại Nhẫn Bồ Tát,

Nam mô Hoa Vương Bồ Tát,

Nam mô Hoa Tích Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Quang Bồ Tát,

Nam mô Hải Tuệ Bồ Tát,

Nam mô Kiên Ý Bồ Tát,

Nam mô Thích Ma Nam Bồ Tát,

Nam mô Kim Quang Minh Bồ Tát,

Nam mô Kim Tạng Bồ Tát,

Nam mô Thường Bi Bồ Tát,

Nam mô Pháp Thượng Bồ Tát,

Nam mô Tài Thủ Bồ Tát,

Nam mô Sơn Quang Bồ Tát,

Nam mô Sơn Tuệ Bồ Tát,

Nam mô Đại Minh Bồ Tát,

Nam mô Tổng Trì Bồ Tát,

Nam mô Sơn Vương Bồ Tát,

Nam mô Đăng Vương Bồ Tát,

Nam mô Sơn Đính Bồ Tát,

Nam mô Sơn Chàng Bồ Tát,

Nam mô Sơn Vương Bồ Tát,

Nam mô Phục Ma Bồ Tát,

Nam mô Lôi Âm Bồ Tát,

Nam mô Vũ Vương Bồ Tát,

Nam mô Lôi Vương Bồ Tát,

Nam mô Bảo Luân Bồ Tát,

Nam mô Bảo Anh Bồ Tát,

Nam mô Bảo Thủ Bồ Tát,

Nam mô Bảo Tạng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Minh Bồ Tát,

Nam mô Bảo Định Bồ Tát,

Nam mô Bảo A? Bồ Tát,

Nam mô Bảo Tràng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Nghiêm Bồ Tát,

Nam mô Bảo Thủy Bồ Tát,

Nam mô Bảo Quang Bồ Tát,

Nam mô Bảo Đăng Bồ Tát,

Nam mô Bảo Hiện Bồ Tát,

Nam mô Bảo Tạo Bồ Tát,

Nam mô Lạc Pháp Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Vương Bồ Tát,

Nam mô Đính Tướng Bồ Tát,

Nam mô Kim Quang Bồ Tát,

Nam mô Bảo Kế Bồ Tát,

Nam mô Thiên Quang Bồ Tát,

Nam mô Nguyên Hiểm Bồ Tát,

Nam mô Chiếu Vị Bồ Tát,

Nam mô Nguyệt Biện Bồ Tát,

Nam mô Nguyệt Quang Bồ Tát,

Nam mô Pháp Luân Bồ Tát,

Nam mô Quang Tịnh Bồ Tát,

Nam mô Thường Thí Bồ Tát,

Nam mô Phổ Đức Bồ Tát,

Nam mô Phổ Minh Bồ Tát,

Nam mô Thắng Tràng Bồ Tát,

Nam mô Nhu Âm Bồ Tát,

Nam mô Đức Viêm Bồ Tát,

Nam mô Tướng Quang Bồ Tát,

Nam mô Hải Nguyệt Bồ Tát,

Nam mô Hải Tạng Bồ Tát,

Nam mô Thắng Nguyệt Bồ Tát,

Nam mô Tịnh Tuệ Bồ Tát,

Nam mô Siêu Quang Bồ Tát,

Nam mô Nguyệt Đức Bồ Tát,

Nam mô Nhật Quang Bồ Tát,

Nam mô Kim Cương Bồ Tát,

Nam mô Viên Chàng Bồ Tát,

Nam mô Tôn Đức Bồ Tát,

Nam mô Hải Minh Bồ Tát,

Nam mô Hải Quang Bồ Tát,

Nam mô Chiếu Cảnh Bồ Tát,

Nam mô Tuệ Minh Bồ Tát,

Nam mô Công Đức Bồ Tát,

Nam mô Minh Đạt Bồ Tát,

Nam mô Mật Giáo Bồ Tát,

Nam mô Tu Na Bồ Tát,

Nam mô Sắc Lực Bồ Tát,

Nam mô Điều Phục Bồ Tát,

Nam mô A? Thân Bồ Tát,

Nam mô Nhất Bồ Tát, nam mô thập Bồ Tát, nam mô bách Bồ Tát, nam mô thiên Bồ Tát, nam mô vạn Bồ Tát, nam mô nhất bách vạn Bồ Tát, nhị bách vạn, tam bách vạn, tứ bách vạn, ngũ bách vạn, lục bách vạn, thất bách vạn, bát bách vạn, cửu bách vạn, thiên thiên vạn chư đại Bồ Tát Ma ha tát, hay trừ sinh tử tội nặng từ vô lượng kiếp đến nay.

 

Nam mô Nhất ức, thập ức, bách ức, thiên ức, vạn ức, nam mô vạn vạn chư đại Bồ Tát Ma ha tát, hay trừ sinh tử trọng tội từ vô luợng kiếp đến nay.

Nam mô Nhất na do tha, thập na do tha, bách na do tha, thiên na do tha, vạn na do tha, nam mô vạn vạn na do tha chư đại Bồ Tát Ma ha tát hay trừ sinh tử trọng tội từ vô lượng kiếp đến nay.

 

Nam mô nhất hằng hà sa, nam mô nhị hằng hà sa, nam mô tam hằng hà sa, nam mô tứ hằng hà sa, nam mô ngũ hằng hà sa, nam mô lục hằng hà sa, nam mô thất hằng hà sa, nam mô bát hằng hà sa, nam mô cửu hằng hà sa, nam mô thập hằng hà sa, nam mô bách hằng hà sa, nam mô bách ức vô lượng hằng hà sa chư đại Bồ Tát Ma ha tát, hay trừ sinh tử trọng tội từ vô lượng kiếp đến nay.

Nếu người nào được nghe tên Đại sĩ, các vị đại Bồ Tát Ma ha tát, thì người đó trong bốn mươi ngàn kiếp không đọa địa ngục khổ, không thuộc ngục tam giới, thường thuộc giải thoát vương.

 

Chẳng sinh biên địa,

Chẳng sinh ác quốc,

Chẳng thụ ác thân,

Chẳng sinh tà kiến,

Chẳng sinh họ hèn,

Chẳng sinh ngoại đạo,

Thân căn đầy đủ,

Thường nghe chính pháp,

Chẳng thụ cấm giới,

Thường được đầy đủ,

Đại thừa oai nghi,

Thường thấy Phật tính,

Cho nên nay kính lễ,

An trụ trong Phật pháp,

Đời sau thành Phật đạo.

 

Khi nói xong tên các đại Bồ Tát, có tám mươi tám ức thanh tịnh thiện nam, tín nữ, ngộ quả A Na Hàm, chín mươi tư ức chư Thiên được quả Tư Đà Hàm, bảy ngàn tám ức Tỷ khưu mất tâm, lại được bản tâm, và ngộ quả A La Hán, mười ức Bồ Tát, được đại đà la ni, đời vị lai thành Phật đạo.

 

Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám HốiDiệt Tội Trang Nghiêm Thành Phật

Quyển Thượng hết

 

Khể thủ Nhất tâm kính lễ
Nguyện Sư trưởng, phụ mẫu pháp giới chúng sinh diệt tội thành Phật.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35254)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6995)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12018)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30817)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30847)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8329)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12769)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12614)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11998)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13734)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36200)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10215)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52911)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11215)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10893)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11104)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10911)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13521)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16835)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22530)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9938)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7447)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10760)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13471)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13276)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16724)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16955)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14220)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17170)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12603)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14308)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14700)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12124)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11709)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16948)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14781)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16588)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13027)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12497)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12161)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16081)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11932)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14408)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12445)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13182)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15430)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12294)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13520)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14963)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21444)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13635)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11303)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21166)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14757)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21098)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18225)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14481)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32274)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12387)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant