Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sách Văn Học Phật Giáo
Sitemap Hoavouu.com
Bài Mới Nhất trang Văn Học
Điền Email để nhận bài mới

Thơ Ca (Poems)

Friday, December 17, 201000:00(View: 10174)
Thơ Ca (Poems)

THE WISDOM WITHIN

Teaching and Poetry of
the Vietnamese Zen Master
Tue Trung Thuong Si (1230-1291)
Translated and Commented by Nguyen Giac
Thien Tri Thuc Publications California 9010

THƠ CA (POEMS)

1
Song of the Buddha Mind 

Buddha! Buddha! Buddha! Impossible to be seen! 
Mind! Mind! Mind! Impossible to be told! 

When the mind arises, Buddha is born. 
When Buddha is gone, the mind vanishes. 
There is never a place where the mind is gone while Buddha remains. 
There is never a time when Buddha is gone while the mind remains. 
If you want to understand the mind of Buddha, and the mind of birth and death, just wait for Maitreya and ask him. 

There was no mind anciently; there is no Buddha now. 
All unenlightened beings, holy beings, human beings, heavenly beings are just like flashes of lightning. 
The mind nature is neither right nor wrong. 
The Buddha nature is neither real nor unreal. 

1
PHẬT TÂM CA 

 Phật! Phật! Phật! Không thể thấy 
 Tâm! Tâm! Tâm! Không thể nói. 

 Nếu khi tâm sanh là Phật sanh 
 Nếu khi Phật diệttâm diệt
 Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu 
 Diệt Phật còn tâm khi nào hết? 
 Muốn biết Phật tâm, sanh diệt tâm 
 Đợi đến sau này Di-lặc quyết. 

 Xưa không tâm, nay không Phật 
 Phàm, Thánh, người, trời như điện chớp. 
 Tâm thể không thị cũng không phi 
 Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. 

 

Suddenly arising, suddenly ceasing, 
anciently leaving, now coming, 
you all waste your time with thinking and discussing. 
In that way, you would bury the Vehicle of the Patriarchs, 
and cause the devils to hound in the house.

If you want to find the mind, stop searching outward. 
The nature of the mind is naturally still and void. 
Nirvana and the birth-death cycles are illusionary shackles. 
The fetters and Enlightenment are hollow oppositions. 

The mind is Buddha; Buddha is the mind. 
That profound meaning shines bright since endless time. 
When spring comes, the spring flowers blossom naturally. 
When autumn comes, the autumn waters reflects the sorrow clearly. 

Removing the false mind while keeping the true nature 
is like searching for the reflections while missing the mirror. 
You don’t know that reflections come from the mirror, 
and that the false appear from the truth. 
That the false come is neither real nor unreal. 
That the mirror reflects is neither wrong nor right. 

Bỗng dưng dấy, bỗng dưng dừng 
 Xưa qua nay lại luống nghĩ bàn. 
 Đâu chỉ chôn vùi thừa Tổ tông 
 Lại khiến yêu ma nhà mình lộng.

 Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài 
 Bản thể như nhiên tự rỗng lặng. 
 Niết-bàn sanh tử buộc ràng suông 
 Phiền não Bồ-đề đối địch rỗng. 

 Tâm tức Phật, Phật tức tâm 
 Diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim
 Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở 
 Thu về, hiện rõ nước thu sâu. 

 Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh 
 Như người tìm bóng mà quên kính. 
 Đâu biết bóng có từ nơi gương 
 Chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. 
 Vọng đến không thật cũng không hư 
 Gương nhận không cong cũng không thẳng.
 
 

 

There is neither sinfulness nor blessedness. 
Don’t mistake wish-fulfilling gem for white jewel. 
Gems could have scratches; Jewels, defects. 
The mind nature is neither rosy nor green, and neither gained nor lost. 
Seven times seven is forty-nine. 
The six perfections and the ten thousand conducts are waves on the ocean; 
The three poisons and the nine kinds of sentient beings, suns in the sky.

Be still, be still, be still; Go down, go down, go down. 
The essence of all phenomena is the Buddha mind. 
The Buddha mind and your mind are one. 
Such is, naturally, the profound meaning since endless time. 

Walk in Zen, sit in Zen, then you will see the lotus blooming in fire. 
When your will becomes weak, just strengthen it. 
When your place is peaceful and suitable, just stay there. 

Cũng không tội, cũng không phước 
 Lầm sánh ma-ni cùng bạch ngọc
 Ngọc có vết chừ châu có tỳ 
 Tánh vốn không hồng cũng không lục. 
Cũng không được, cũng không mất.
 Bảy lần bảy là bốn mươi chín. 
 Tam độc cửu tình nhật trong không 
 Lục độ vạn hạnh sóng trên biển.

 Lặng, lặng, lặng, chìm, chìm, chìm 
 Cái tâm muôn pháp là tâm Phật
 Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp 
 Lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim

 Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền 
 Trong lò lửa rực, một hoa sen
 Ý khí mất thì thêm ý khí 
 Được nơi an tiện hãy an tiện. 

Ah ah ah! Oh oh oh! 
Sunken or floating, bubbles on the ocean are all empty. 
All deeds are impermanent; All phenomena are void. 
Where can you find the sacred bones of your late master?

Be mindful, be mindful, be awake; Be awake, be mindful, be mindful. 
Keep four corners in contact with the ground; don’t let things tilt. 
If someone here trusts like that, 
he can start walking from the crown of Vairocana Buddha. 
Shout! 

 Chao! Chao! Chao! Ối! Ối! Ối! 
 Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng. 
 Các hạnh vô thường tất cả không 
 Linh cốt Tiên sư chỗ nào thấy?

 Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh 
 Bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng. 
 Người nào nơi đây tin được đến 
 Trên đảnh Tỳ-lô cất bước đi 
 Hét! 

 (Bản dịch HT Thanh Từ)
*

2
A Song of Crazy Freedom

Holding a staff, traveling through distant scenes, 
and glancing at the sky and earth, I see the vastness out there.

Oh so high is the cloud in mountain.
Oh so deep is the water in ocean.

When hungry, I eat the rice given from ten directions.
When tired, I sleep at unfamiliar places.

When inspired, I play the holeless flute.
When calm, I burn the incense of liberation.

When weary, I take a rest at the blissful land.
When thirsty, I drink fully the medication of leasure travel.

Qui Son, my neighbor, is taming a water buffalo. 
Ta Tam, in the same boat with me, is singing a song of fishermen. 

2
BÀI NGÂM PHÓNG CUỒNG 

Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang 
Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương. 

Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi 
Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương. 

Đói thì ăn chừ cơm tùy ý 
Mệt thì ngủ chừ nào có quê hương. 

Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ 
Chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương

Nhọc chút chừ nghỉ đất hoan hỉ 
Khát uống no chừ thang tiêu dao

Qui Sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước 
Tạ Tam đồng thuyền chừ hát khúc Thương Lang.

Visiting Tao Khe, I meet with Hue Nang.
Coming to Thach Dau, I see myself equal to Layman Pang.

Joyful I am – just like Bo Dai was joyful.
Crazy I am – just like Pho Hoa was crazy.

Ah ah, wealth and fame are just clouds floating away.
Oh oh, time is flying fast, its shade passing through window. 

So rough is a mandarin’s career -- why enter?
So hot and cold is human attitude – why endure?

If it’s deep, pull up your clothes; if shallow, raise your feet.
If using, just come out; if dropping, just go hiding.

Throw out the four elements; grasp nothing.
Awake from this life; stop running around.

 Thăm Tào Khê chừ chào Lư Thị 
 Viếng Thạch Đầu chừ sánh lão Bàng.

 Vui ta vui chừ Bố Đại vui 
 Cuồng ta cuồng chừ Phổ Hóa cuồng. 

 Chao! Chao! Chừ giàu sang mây nổi 
 Năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua. 

 Đi càn chừ đường quan hiểm trở 
 Chịu sao chừ ấm lạnh tình đời. 

 Sâu thì xắn chừ cạn thì vén. 
 Dùng thì hành chừ bỏ thì tàng. 

 Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt 
 Tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng.

I have my vows done; I have what I want.
Despite birth and death are fighting each other, I have gone beyond them all.

(NOTES. 
- Qui Son: Guishan.

- Ta Tam: secular name of Huyen Sa Su Bi, Xuansha Shibei.

- Tao Khe: Cao Xi, where Huineng gave dharma talks. 

- Hue Nang: Huineng.

- Thach Dau: Shitou.

- Pang: Pangyun, one of the most famous lay practitioners in Zen history.

- Bo Dai: Budai, a Zen monk in tenth century China known as Laughing Buddha.

- Pho Hoa: Puhua.)

Thỏa nguyện ta chừ được sở thích 
Sống chết bức nhau chừ nơi ta ngại gì?
(Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ. Tạ Tam là thế danh của ngài Huyền Sa Sư Bị. Tào Khê là nơi ngài Huệ Năng hoằng pháp. Lão Bàng là Bàng Uẩn, một trong những cư sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử Thiền Tông. Bố Đại là một thiền sưTrung Quốc vào thế kỷ thứ 10, còn gọi là Vị Phật Cười. Huệ Năng, Quy Sơn, Thạch ĐầuPhổ Hóa là các đại thiền sư thời cổ Trung Quốc.)

3
At Ease with Birth and Death 

When the mind arises, birth and death arise; 
when the mind vanishes, birth and death vanish. 
Originally emptiness – birth and death in nature are void. 
Illusionary manifestation – this unreal body is being gone. 
When you see affliction and bodhi fading, 
hell and heaven will themselves wither, 
the fire oven and the boiling oil will cool soon, 
and the mountain of knives and the tree of swords will break up all. 
The hearers meditate; I don’t. 
The bodhisattvas give dharma talks; I tell the truth. 

Life is itself illusionary, and so is death. 
The four elements are originally empty; where did they emerge from? 
Don’t behave like a thirsty deer chasing the mirage, 
and searching east then west endlessly. 
The Dharma Body neither comes nor goes; 
the True Nature is neither right nor wrong. 
After arriving home, you should not ask for the way anymore. 
After seeing the moon, you need not to look for the finger. 
The unenlightened persons erroneously fear of birth and death.
The enlightened have fully insight, and live at ease. 

3
Sống Chết Nhàn Mà Thôi

Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh 
Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 
Sanh tử xưa nay tự tánh không 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 
Phiền não Bồ-đề thầm tiêu mòn 
Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lò lửa dầu sôi chóng mát lành 
Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 
Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi 
Bồ-tát nói pháp, ta nói thật

Sống tự dối sống, chết dối chết 
Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 
Chớ như nai khát đuổi sóng nắng 
Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà, nên biết thôi hỏi đường 
Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 
Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết 
Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. 
(Bản dịch HT Thanh Từ)

4
Holy or Unholy, No Difference

Emerging from the formless, your body is originally emptiness. 
The illusion is manifested and scattered, giving dualistic views. 

The self and others are like dew, like fog.
The holy and unholy are like lightning, like flash.
Position, fame, wealth and honor are like clouds floating away.
Your life, days and months are like arrows flying fast.

When a tiny feeling of like or dislike flashes in your mind,
you get all things wrong, just like throwing away flour while searching for cake.
Eyebrows are horizontal, nose is vertical – no difference.
Buddha and sentient beings have one same face.

Who is holy, and who is unholy?
Seeking those in countless lives, you have drifted so far away from the self-nature.
There is not a mind that is neither right nor wrong.
There is not a view that is neither wicked nor righteous.

4
 PHÀM THÁNH KHÔNG HAI 

Thân từ vô tướng xưa nay không 
Huyễn hóa phân chia thành nhị kiến

Ta, người như móc cũng như sương, 
Phàm, Thánh như sấm cũng như chớp. 
Công danh phú quí đồng mây trôi 
Năm tháng đời người dường tên bắn. 

Chút tình thương ghét chợt dấy lên 
Khác nào bỏ bột đi tìm bánh. 
Mày ngang mũi dọc cũng như nhau 
Phật với chúng sanh không khác mặt. 

Ai là phàm chừ ai là Thánh 
Nhiều kiếp kiếm tìm không căn tánh
Không tâm chẳng thị cũng chẳng phi, 
Chẳng kiến không tà cũng không chánh.

 

Butcher Quang Ngach* had the wish fulfilled, 
being born as a son of Celestial King Vaisravana.
Monk Ananda completed the recitation, the holy feat of merit and virtue.

Enlighten yourself, enlighten others, and lighten the way.
Make the world become clear and cool, and put out the heat and disease.

Don’t you see that?
Who was the person that died in the past?
Who is the person that is living now? 
Their two minds are different but in the same one stream.
Ultimately, eighty-four thousand Dharma gates all lead to the realization of Buddha Mind, which is like a vast mirror encompassing all things.

Shout!

(NOTES. The Mahaparinirvana Sutra tells the story of Quang Ngach, a butcher who encountered Sariputra, received and kept the eight precepts for a day and a night, and then took rebirth as a son of Celestial King Vaisravana.)

Đồ tể Quảng Ngạch thành nguyện vương 
Tỳ-kheo Khánh Hỷ công đức thánh. 
Tự giác giác tha độ đường mê 
Khắp cõi mát lành không nóng bức
Anh thấy chăng 
Người mất trước đó là ai? 
Người được sau đó là ai? 
Hai tâm sai khác một dòng mạng. 
Rốt cuộc vào tám muôn bốn ngàn pháp môn đà-la-ni. 
Đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai.

Chao! 

(Bản dịch HT Thanh Từ)
 
 

(GHI CHÚ. Kinh Đại Bát Niết Bàn kể chuyện đồ tể Quảng Ngạch có duyên gặp ngài Xá Lợi Phất, nhận và giữ 8 giới trong một ngày một đêm, và rồi tái sinh làm con Vua Trời Vaisravana.)

5
Ignorance and Enlightenment, No Difference

When ignorant, you see emptiness and form appear.
When enlightened, you see form and emptiness vanish.
Form, emptiness, ignorance and enlightenment 
are just one same principle, even anciently and now.

When the false thoughts rise, the three hells appear.
 When the true mind is realized, the five kinds of eyes open.
The mind of Nirvana is serene, serene.
The sea of birth and death is stormy, stormy.

There is neither birth nor death.
There is neither beginning nor end.
Just throw away the dualistic views, 
you will see all things are intertwining without distinction.

(NOTES. The three hells: the hell of fire, the hell of blood, and the hell of swords. 
The five kinds of eyes: human eyes, deva eyes, wisdom eyes, dharma eyes, and Buddha eyes.)

5
MÊ NGỘ KHÔNG KHÁC 

Mê đi sanh không sắc 
Ngộ lại chẳng sắc không
Sắc không mê ngộ ấy, 
Một lý xưa nay đồng. 

Vọng dấy tam đồ dấy 
Chân thông ngũ nhãn thông. 
Niết-bàn tâm vắng lặng 
Sanh tử biển trùng trùng

Chẳng sanh lại chẳng diệt 
Không thủy cũng không chung. 
Chỉ hay quên nhị kiến 
Pháp giới thảy bao dung
(Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ. Tam đồ: địa ngục lửa, địa ngục máu, và địa ngục đao kiếm.
Ngũ nhãn: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, và Phật nhãn.)

6
Song for the Pursed Lips

That is wrong if you say there’s a thing anciently and now.
That is right if you say the body is born and burdened with karma.
The five aggregates are bobbing around, 
because the four elements are clinging together.
Born in this life, despite being short or tall, 
everyone suffers from birth, aging, sickness and death.

Human has a time for success, and a time for failure;
Flower, a time for blossom, and a time for withering;
Nation, a time for rise, and a time for decline;
Destiny, a time for gain, and a time of loss;
Day, a time for dawn, and a time for sunset;
Year, a time for beginning, and a time for end.

Throw away all them – the wealth, fame, and nobility.
Retreat for the way, retreat to a forest or a mountain.

6
Ngâm Bĩu Môi

Xưa nay một vật chừ cũng sai, 
Thân sanh mang nghiệp chừ cũng phải. 
Vì sao ngũ uẩn chừ lăng xăng 
Bám chặt tứ đại chừ nương tựa. 
Bỗng có cao thấp chừ ngắn dài 
Tự chịu sanh già chừ bệnh chết. 

Người có thạnh chừ thì có suy 
Hoa có tươi chừ thì có héo. 
Nước có hưng chừ thì có vong. 
Thời có thái chừ thì có bĩ. 
Ngày có chiều chừ thì có mai 
Năm có chung chừ thì có thủy. 

Trở về ẩn đạo chừ núi rừng 
Nguội lạnh lợi danh chừ triều thị.

 

The man who sat nine years in Thieu That had the same mind with me.
The man who received dharma transmission at Hoang Mai midnight made me his confidant. 
In accord with circumstances, I raise the eyebrows with Lien Xa. 
Having high aim, I hear Trieu Chau pat the teeth.

Before words spoken, I already understand and nod my head.
Still in hiding, I live just like toes wiggling inside shoes,
like an awl in pocket away from the fire kiln, 
and like a hungry, strong tiger not glancing at the preys.

A bright jewel that has the power to calm the sea 
worries not about the waves and winds, 
and that has the true color 
worries not about the color of purple or pink.

Thiếu Thất chín năm chừ cùng ta đồng tâm 
Hoàng Mai nửa đêm chừ với ta tri kỷ
Tùy phần chừ Liên Xã châu mày 
Rộng chí chừ Triệu Châu răng gõ.

Dù cho trước tiếng chừ gật đầu 
Đâu được trong giày chừ động ngón 
Lò hồng không đúc chừ dùi trong đãy 
Cọp mạnh đói chừ chẳng liếc mồi. 

Minh châu há ngại chừ sóng gió 
Sắc chánh sá gì chừ tía hồng.

 

Coming there, you will see appearance and essence shining bright;
You’re then free to grasp or drop, having not a thought in mind.
The stone ox enters the East Sea at midnight, 
stirring up coral reefs 
and seeing the moon becoming one with water.

(NOTES.
- Thieu That (Shao Shi): the mountain in China where Bodhidharma silently sat for nine years in the early sixth century.

- Hoang Mai (Huangmei): the Sixth Patriarch Hue Nang received dharma transmission at a monastery in Hoang Mai Mountain in the seventh century.

- Lien Xa: the Lotus Society in fourth century China, following the Pure Land School.

- stone ox: symbolizing the unborn mind.)

Đến đây rồi chừ sự lý toàn bày 
Cầm giữ, buông bỏ chừ đâu cần nghĩ ngợi
Trâu đá giữa đêm vào biển đông 
Càn ngã san-hô, trăng như nước. 
(Bản dịch HT Thanh Từ)

(Ghi chú.
- Thiếu Thất: ngọn núi ở Trung Quốc, nơi Bồ Đề Đạt Ma ngồi lặng lẽ chín năm hồi đầu thế kỷ thứ sáu.

- Hoàng Mai: Lục Tổ Huệ Năng được truyền pháp tại một tự viện ở núi Hoàng Mai thế kỷ thứ bảy.

- Liên Xã: một hội ở Trung Quốc thế kỷ thứ tư, theo tông Tịnh Độ.

- trâu đá: biểu tượng cho tâm vô sanh.)

 

7
Self Warning

Days and months, just like water flowing.
Wealth and power, just like cloud floating.

After the wind and fire shatter apart, 
the young and old will all become dust.
After the souls and spirits* dissolve away from the form, 
body is just like a dream.

Earning a living tosses you daily like a spinning top, 
and throws you onstage to keep catching the shadows.

After the red-crowned crane landed in the royal garden and 
was named as Cuu Cao Literator, it still is red-crowned.
After the red-tailed fish jumped over 
the Vu Mon Gate to become a dragon, it still has the red tail.

Why don’t you turn your head, reflect inwardly, be in accord with the mind essence, and enlighten the conscioussness?
Just step into the path of liberation, complete the perfection of wisdom, and live in normal life with pure mind and its profound manifestations.

7
Bài Văn Trữ Từ Tự Răn

Ngày tháng nước chảy 
Giàu sang mây trôi. 

Gió lửa tan rồi 
Trẻ già thành bụi. 
Hồn phách lìa, sắc thân như mộng 

Cuộc mưu sinh, con rối kéo lôi, 
Hằng ngày đùa, đưa tay bắt bóng. 

Hạc cửu cao đầu đỏ có thừa 
Cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi. 

Chẳng quay đầu, hồi quang phản chiếu 
Hợp tâm yếu, thức tánh thông minh
Cầu giải thoát, chánh giác viên thành 
Nơi trần tục, tâm thanh diệu dụng

In dreams, things are made; 
When awakened, you see all things are truly emptiness.
In dreams, scenes come up, rough and smooth;
When awakened, you see not even a strand of hair or silk.

The pure mind has neither spot nor blemish.
The enduring body has neither past nor future.

Colors of the spring flowers all radiate beautifully.
Images of the autumn moon all are perfectly round.

When thoughts of holy and unholy tie you up, 
you go against the truth. 
When not a trace of birth and death clings in your mind, 
you will suddenly realize the original nature.

When a flash of sensation comes up, the three hells appear.
When a tiny thought arises, the six paths* follow.

From the flow of the seven consciousnesses*, like and dislike feelings emerge.
From the destruction of the three poisons*, neither true nor false exists.

Trong mộng tạo tác 
Thức rồi đều không. 
Trong mộng tạo, sanh thô sanh tế 
Tỉnh giấc rồi, không mảy tóc kẽ tơ.

Tâm thanh tịnh chẳng nhơ chẳng bợn 
Thân kiên cố không trước không sau.

Sắc xuân hoa đóa đóa tươi hồng 
Trăng thu bóng tròn tròn viên diệu

Buộc niệm phàm thánh 
Chỉ hiềm là trái hẳn tướng chân. 
Lòng quên tử sanh 
Liền liễu ngộ xưa nay tánh thật. 

Còn mảy tình tam đồ báo ứng 
Tơ hào niệm lục đạo tiếp nhân. 
Tùy bảy thức có chán có ưa 
Phá ba độc không chân không vọng.

 

Clinging to the image of a self or of a person is very hard to be tamed, 
tossing you into the four forms of birth endlessly. 
The three poisons of desire, hatred and ignorance draw you into fighting, 
flushing you into the nine kinds of birth continuously.

If you follow the ignorance, you will waste this body of the four elements.
If you skillfully transform the impure organs of sense, you will enter the samadhi of True Suchness. 

Dualistic views are upside-down, throwing nets in high mountains to try to catch fish.
One suchness is serene and extinguishing, being realized by one who rides donkey backward to the shore of enlightenment.

If your mind is not partial, you are unmoved despite all malicious attacks. 
When others malign you, it’s just like they start a wood fire to try to burn the sky;
You see that and feel pathetic toward them.

Tướng nhân ngã khó thâu khó nhiếp 
Kiếp hà sa luân hồi tứ sanh
Tham sân si cùng đấu cùng tranh 
Số tăng-kỳ lang thang chín loại.

Nhận hướng theo khuôn phép vô minh 
Luống uổng mất sắc thân tứ đại
Khéo chuyển đổi các căn hữu lậu
Liền chứng vào chánh định chân như

Điên đảo nhị kiến 
Là đem lưới bủa cá đầu non. 
Tịch diệt nhất như 
Cỡi ngược lừa tiến lên bờ giác. 

Trong lòng nếu không thiên không đảng 
Tai mặc nghe người mắng người chê, 
Cầm lửa đốt trời luống tự nhọc 
Mắt được thấy là xót là thương.

 

Killing false thoughts to search for one suchness 
is like shouting loud to try pressing down the echoes.
Dropping affliction to search for nirvana 
is like running into the sunshine to hide away from the fearful shadows.

You have no way to escape the shackles of fame and wealth, if your mind jumps like a restless monkey and your thoughts gallop like a wild horse.
You will enjoy the freedom away from mistreatment by the Hell Deity, if you return to the place of enlightenment.

Always see the impermanence is flowing swiftly, 
never have a step backward, and finally triumph over the six outlaws.
Ignite in your mind the fire of right concentration to burn all afflictions, 
and realize the complete nirvana. 

If you want to net a phoenix, don’t follow the flight of sparrows.
Now you want to hook a shark, don’t mind about the toads.

Cầu chân nhưđoạn vọng niệm 
Dường la to để át tiếng vang
Bỏ phiền não mà giữ Niết-bàn 
Tợ sợ bóng chạy vào nắng trốn.

Chợt vậy theo tâm viên ý mã 
Khó tránh khỏi lợi buộc danh ràng. 
Không quay về Tổ vức đạo tràng 
Đâu tránh khỏi Diêm vương ngục tốt

Đem bốn chữ “vô thường nhanh chóng” 
Không thối chuyển, sáu giặc dẹp yên. 
Nhóm lửa hồng chánh định đốt tiêu, 
Chứng vào được Vô dư Niết-bàn. 

Giăng lưới lớn bủa bắt phượng hoàng 
Chớ buông chí theo loài chim sẻ
Nay muốn câu cá ngạc cá kình 
Đừng bận bịu ễnh ương ếch nhái. 

 

With palms folded together respectfully, 
I offer this poem to dharma brothers and everyone, 
for each of us in the human realm is already divine and holy.
Please read and go forward.

Shout!

(NOTES:
- souls and spirits: many Vietnamese in the old time believed that every human had three ethereal spirits and seven corporeal spirits. Tue Trung Thuong Sy sometimes wrote with words familiar to his readers in daily life, and then showed the Way of Buddhism with his own poetic style.

- six paths: six directions of reincarnation – hell-dwellers, hungry ghosts, animals, asuras, human beings, and heavenly beings.

- seven consciousnesses: the perceptions of sight, hearing, touch, smell, taste, discriminating thoughts, and self-grasping mind. 

- three poisons: desire, hatred, and ignorance.

- four forms of birth: birth from the womb, the egg, the moisture, transformation.

- nine kinds of birth: birth from the womb, the egg, the moisture, transformation; born into heavens of form, of non-form, of thought, of non-thought, of neither thought nor non-thought.)

Chấp tay trân trọng 
Bè bạn anh em! 
Hoặc mỗi người có thánh có linh 
Nên ghé mắt nhìn xem tiến tới.

Chao! 

(Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ:
- hồn phách: nhiều người Việt thời xưa tin rằng mỗi người có ba hồn và bảy phách. Tuệ Trung Thượng Sỹ đôi khi dùng các chữ quen thuộc với độc giả của ngài trong đời thường, và sau mới trình bày Phật Pháp bằng ngôn ngữ đầy thi tính của ngài.

- lục đạo: sáu cõi để tái sinhđịa ngục, ngạ quỹ, súc sanh, a-tu-la, người, và trời.

- bảy thức: nhận thức của mắt, tai, xúc chạm, ngửi, nếm, ý và tâm chấp ngã.

- ba độc: tham, sân, và si.

- tứ sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh.

- chín loại: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh; sanh vào cõi trời hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, phi tưởng, phi tưởng phi phi tưởng.)

 

8
The Weather

Don’t ask where birth and death come from.
In accord with causative factors, the weather takes shape naturally. 
The clouds over mountain must form as the mountain peaks.
The water flowing over bedrock slabs can not make the sound of waterfall.
Following the spring every year, flowers smile.
Greeting the dawn every morning, roosters crow.
One who realizes the face of mother will understand 
that heavenly and human beings are all false names.

8
THỜI TIẾT AN ĐỊNH

Sanh tử do đâu chớ hỏi han 
Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. 
Mây núi nào không thế mây núi 
Nước khe đâu có tiếng đổ ghềnh. 
Năm tháng hoa tùy xuân nở nụ 
Đêm đêm gà gáy lúc canh năm. 
Ai hay nhận được gương mặt mẹ 
Mới hiểu trời người thảy giả danh.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

9
Preserving the Truth

That is enough: My body is so frail.
That’s not about whether an old crane avoids flocks of chicken.
Thousands of blue, and ten thousands of green scenes 
would lead you astray from the home country.
At a corner of the ocean and at an edge of the sky, 
I am preserving the truth now.

9
DƯỠNG CHÂN

Thân hình suy yếu kể đủ chăng? 
Hạc lão tránh gà việc chẳng can. 
Ngàn xanh muôn tía lầm hương quốc 
Góc biển chân trời để dưỡng chân.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

10
Entering the Dust Realm

With the golden light shimmering on eyelashes,
I stride into the dust realm,
playfully at times jump into a horse’s womb in a northern village, 
and at times enter a donkey’s fetus at an eastern house.
Once in a while, I swing the gilded staff to chase away the mud ox,
or throw the iron chain to subdue the stone tiger.
Some day, frost and ice will melt away, 
and then hundreds of flowers will bloom again.

10
VÀO CÁT BỤI

Xăm xăm cất bước vào bụi đời 
Vàng óng đầu mi, mở khơi khơi. 
Xóm bắc rong chơi vào bụng ngựa 
Nhà đông cười nói nhập thai lừa. 
Roi vàng đánh đuổi trâu đất chạy 
Dây sắt lôi đầu cọp đá về. 
Rồi một ngày mai băng giá hết 
Trăm hoa như cũ rộn xuân đài. 
(Bản dịch HT Thanh Từ)

11
All Things Return to Suchness

Existence arises from emptiness, interconnecting with emptiness.
Existence and existence, emptiness and emptiness – all are the same.
Affliction and bodhi originally don’t differ from each other.
True suchness and false thoughts all are emptiness.
Your body is like a fake scene; and karma, like its shadow. 
Your mind is like the wind; and nature of the mind, like grass ‘bong’ flying about in the wind.
Don’t ask about death, birth, devil and Buddha.
All stars point to the north, and all rivers flow to the east.

11
 MUÔN VIỆC VỀ NHƯ

 Từ không hiện có, có không thông 
 Có có không không rốt cuộc đồng. 
 Phiền não Bồ-đề vốn chẳng khác 
 Chân như vọng niệm thảy đều không. 
 Thân như cảnh huyễn, nghiệp như bóng 
 Tâm tợ gió đưa, tánh tợ bồng. 
 Đừng hỏi tử sanh, ma với Phật 
 Các sao hướng bắc, nước về đông. 
(Bản dịch HT Thanh Từ)

12
Life is Illusionary

Forming, varying, and dissolving -- like clouds in the sky, 
your whole life is just a dream.
The night dew washes summer away, and helps lotus budding.
The early wind carries spring along, and greets flower ‘mai’ blooming.
After the moon goes down behind the western mountains, its image vanishes.
Following the river to flow east to the sea, waves don’t turn back.
Once gathering in the yards of wealthy families, 
the sparrows now scatter in all directions after all the wealth is gone --
You see that.

12
THÓI ĐỜI HƯ DỐI 

 Vân cẩu đổi thay lắm vẻ mà 
 Mơ màng gởi trọn giấc Nam Kha
 Sương vừa rửa hạ, sen đang nụ 
 Gió mới mời xuân, mai đã hoa. 
 Trăng khuất núi tây, không còn bóng 
 Nước trôi đông hải, sóng đã qua. 
 Anh xem đàn én lầu Vương Tạ 
 Nay đến làm thân với mọi nhà.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

13
Responding Poem to the District Chief

Although following the steps of Tu Minh Cuong,
I like both the Medicine King and the Devil King.
Living among the unlightened, be the true enlightened one; 
Searching in the unthinkable realm, understand the profound mind.
The ignorant want to ask for the longevity medicine;
The wise don’t seek even the deathless drug. 
The water is cold now: fish don’t seek food; 
Then both fishing tackle and net are forgotten.

(NOTES. * After resigning as a mandarin in eighth-century China, Ha Tri Chuong took new name as Tu Minh Cuong, and retreated away from the crowds. Tue Trung, in this responding poem to the District Chief, explained why he had resigned as a governor.
* Buddha is also called as the Medicine King, who cures those suffering from desire, hatred and ignorance. The Devil King personifies the forces of desire, hatred and ignorance.)

13
HỌA THƠ QUAN HUYỆN 

 Đã từng nối gót Tứ Minh Cuồng 
 Ưa mến Y Vương với Quỉ Vương
 Trong chưa giác ngộ chân giác ngộ 
 Chỗ khó nghĩ bàn khéo nghĩ bàn. 
 Căn hèn muốn hỏi “trường sanh thuốc” 
 Tác giả (1) đâu cần “bất tử phương”. 
 Cá chẳng tìm mồi, nay nước lạnh 
 Đồng thời nơm, lưới thảy đều quên. 
(1) Đáng lý là tác gia, chỉ cho người đạt đạo thì mới đúng ý của bài thơ. Nhưng trong bản chữ Hán in là tác giả nên chúng tôi vẫn để tác giả. [Chú thích này là của Thiền Sư Thích Thanh Từ.]

(GHI CHÚ. * Sau khi từ chức quan thời thế kỷ thứ 8 ở Trung Quốc, ngài Hạ Tri Chương lấy tên là Tứ Minh Cuồng và lui về ẩn dật. Ngài Tuệ Trung, trong bài họa thơ quan huyện này, giải thích vì sao ngài từ chức quan.
* Đức Phật còn được gọi là đấng Y Vương, người chữa chúng sinh thoát khổ của tam, sân và si. Quỉ Vươnghiện thân sức mạnh của tham, sân và si.)

14
Responding Poem to Hung Tri Thuong Vi Hau

The wind of Zen is neither preceding nor succeeding.
Original essence is suchness -- just suchness in nature.
In Thieu That Cave, Bodhidharma sat for nine years without a word. 
At Hoang Mai midnight, the Fifth Patriarch symbolically gave dharma transmission to Hue Nang.
If your mind has no thought, don’t worry about the karma of speech anymore; 
there is no need to choose among words.
Replying to the honorable lay leader Tran, 
the night cry of a wild goose echoes through foggy skies.

14
HỌA THƠ HƯNG TRÍ THƯỢNG VỊ HẦU 

 Thiền phong không trước cũng không sau 
 Bản thể như như sẵn vậy nào. 
 Thiếu Thất chín năm không một tiếng 
 Hoàng Mai đêm giữa tạm riêng truyền. 
 Tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm 
 Khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời. 
 Vì bảo Nguyên quân Trần Xử Sĩ 
 Nhạn khuya một tiếng, hết đêm mù. 

(Bản dịch HT Thanh Từ)

15
Admiration for Tran Thanh Tong

He understands the heart of all Buddhist Scriptures in the Dragon Palace, and masters the Holy Teaching at high level, shining among the ancient and present.
His palm is open, and shows the jewel of Buddha mind.
His eyes pierce through deep water, seeing on the floor of ocean the needle – the Patriarch’s intention. 

15
 TỤNG ĐẠO HỌC TRẦN THÁNH TÔNG

 Thánh học cao minh tột cổ kim 
 Kho rồng xâu suốt tận hoa tim. 
 Thích phong đã được mở tay báu 
 Tổ ý đâu không thấu kim chìm.

His wisdom surpasses the Zen gate, reaching to top of the Thieu That Mountain.
His compassion exceeds the ocean of scriptures, and threads through to Oai Am King*.
Worldly people only see that thousands of mountains are beautiful.
Who is listening to the monkey’s deep voice from deep caves?**

(NOTES.* Oai Am King (Sanskrit: Bhisma-garjita-ghosa-svara-raja) is the name of ancient Buddhas who existed before the universe was born. Oai Am King means the king with the awe-inspiring voice. Look around, and you could see that the world is born and reborn instantly and endlessly in front of your eyes: where is the ancient Buddha in front of your eyes?
** The mind is jumping around like a monkey, chattering and inviting affliction; however, when that monkey stops chattering, a profound voice should be heard.)

Trí vượt cửa thiền thông Thiếu Thất 
 Tình siêu biển giáo thấu Oai Âm. 
 Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp, 
 Ai lắng hang sâu tiếng vượn trầm.

 (Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ. * Oai Âm Vương: tên của các vị cổ Phật trước khi cõi này hình thành. Oai Âm Vương có nghĩa là vị vua có tiếng nói đầy uy lực. Bạn hãy nhìn quanh, và bạn có thể thấy rằng thế giới này được sinh và tái sinh chớp nhoángvô tận trước mắt bạn: vị cổ Phật ở nơi đâu trước mắt bạn?
** Tâm nhảy lung tung như một con khỉ, nói khọt khẹt và mời gọi khổ tới hoài; tuy nhiên, khi con khỉ ngưng hết mọi lời, một âm thanh sâu thẳm cần được lắng nghe.)

 

16
Taming the Mud Ox

I am all alone taming the mud ox, 
pulling its nose string, and keeping it on the path constantly.
Coming to Tao Khe, I will set the ox free.
Do you see endless waves are traveling and rolling the round ball?

(NOTES. * The ox is a symbol for the mind. When the mud ox runs into a river and dissolves away, all thoughts vanish and the emptiness nature of the mind will be realized.)

16
 CHĂN TRÂU ĐẤT 

 Một con trâu đất, một mình chăn 
 Xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn. 
 Đem đến Tào Khê buông thả quách 
 Mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. 

 (Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ. * Con trâu là biểu tượng cho tâm. Khi con trâu đất chạy xuống sông và tan biến, tất cả các niệm cũng biến mất, và tánh không của tâm sẽ được chứng ngộ.)

17
Fond of Rivers and Lakes

My first love of travel over lakes and seas is still fresh.
Like an arrow and like a weaver’s shuttle, the days and months fly fast.
The cool wind and bright moon are enough for me to live.
I have so much with green mountains and blue waters here -- 
sailing a boat over rippling waves in the morning, 
and playing a bamboo flute to breeze the fog in the afternoon.
There is not a trace now from Ta Tam, 
who left only an empty boat on a ridge of sand. 

17
VUI THÍCH GIANG HỒ 

 Tâm xưa hồ hải chửa từng khuây 
 Ngày tháng như tên dường tợ thoi. 
 Gió mát trăng thanh sanh kế đủ 
 Non xanh nước biếc nếp sống đầy. 
 Sáng sớm giương buồm băng nước thẳm 
 Chiều nâng sáo thổi cợt khói mây. 
 Tạ Tam nay đã không tin tức 
 Để chiếc thuyền trơ bãi cát này. 
(Bản dịch HT Thanh Từ)

18
Something Unusable

Take off your clothes, if you live in a nudist country.
It’s not that you drop the etiquette, but to adapt to circumstances.
While a bald-headed woman uses her gold hairpin as a hanger,
a blind man uses his precious eyeglass as a cup lid.
While buffaloes don’t listen to melodious stone chimes, 
elephants don’t appreciate precious jewel garlands.
Oh ho! For the most profound music, 
you have to melt down all the gold and cast a Tu Ky.

(NOTES.* Living in the Spring and Autumn Period, around 6th century BC, Tu Ky (Chinese: Ziqi) was one of the most famous aesthetes in China. When the musician Ba Nha (Boya) played the qin and reached high notes to describe the mountains, Tu Ky said he saw the Moun Tai Shan appearing; when Ba Nha played the sound of a violent stream, Tu Ky said he saw the rivers rushing to the sea. After Tu Ky died, Ba Nha smashed his musical instrument and never played again.) 

18
VẬT KHÔNG TÙY NGƯỜI 

 Ở xứ lõa thân cởi áo đi 
 Phải đâu bỏ lễ, chỉ tùy nghi
 Trâm vàng mụ sói treo làm móc 
 Gương báu lão mù lấy đậy ly. 
 Trâu chẳng thèm nghe đàn ngọc tháo 
 Hoa trang anh lạc, voi biết gì. 
 Hỡi ôi! Một khúc đàn huyền diệu 
 Nên lấy vàng ròng đúc Tử Kỳ. 
 (Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ. * Sống trong thời Xuân Thu, khoảng thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch, Tử Kỳ là một trong những người cảm nhận nghệ thuật nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Khi nhạc sĩ Bá Nha chơi đàn tranh và dùng âm vực cao để mô tả các ngọn núi, Tử Kỳ nói là nhìn thấy Núi Thái Sơn hiện ra; khi Bá Nha mô tả âm thanh của một ngọn suối chảy xiết, Tử Kỳ nói là nhìn thấy các dòng sông chảy tràn ra biển. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đập vỡ đàn, và không bao giờ chơi đàn nữa.)

19
A Visit to Zen Master Tang Dien

Don’t need to live in royal luxury or in deep forests.
Eventually, you can calm your mind in any place.
People all see a thousand mountains shining.
Who hears the monkey’s deep voice from deep caves?

19
VIẾNG ĐẠI SƯ TĂNG ĐIỀN 

 Chẳng cần cửa tía, chẳng cần rừng 
 Rốt cuộc chỗ nào chẳng an tâm
 Thế nhân trọn thấy ngàn non sáng 
 Mấy kẻ lắng nghe tiếng vượn trầm.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

20
Visiting Zen Master Phuoc Duong, Asking about His Illness

When the wind blows the water, the waves appear;
When the fire reaches the wood, the flame flares up.
Now you know the four elements have no boundaries.
Keep pace with the flow, despite the mountain of swords.

20
THĂM BỆNH ĐẠI SƯ PHƯỚC ĐƯỜNG

Gió, nước gặp nhau sóng dấy lên
Lửa, cây chạm phải chùm lửa bùng.
Mới hay bốn đại không ranh giới
Núi kiếm mặc tình men theo dòng.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

21
Homage to Zen Master Tieu Dao at Phuoc Duong

I now live in a deep rural village,
far away from the aura of Master.
Like the stars of dawn and dusk, Master and I drift apart;
However, my mind always stays with Master 
as in a mirror appearing a couple of phoenix.
Expressing gratefulness to Master for teaching me the Way,
I have since leisurely sung the song of the Unborn. 
Now quietly putting words into a poem of praise, 
I respecfully make offering to the dharma seat.

I live clumsily here, always keeping in mind the four great debts. Despite I’d had awkward thoughts, Master showed me the essence of thoughts. 
My mind now is simple; alone, I now keep an inch of direct mind.

21
 LỄ THIỀN SƯ TIÊU DAO Ở PHƯỚC ĐƯỜNG

 Hằng xa phong thái, 
 Ở chốn hoang thôn. 
 Thân tuy ngoài cõi Sâm với Thương 
 Ý vẫn trong gương loan và phượng. 
 Nhàn nhã ngâm khúc vô sanh 
 Hầu đáp ơn thầy mớm sữa. 
 Trộm có lời thơ tụng 
 Cúi dâng lên pháp tòa
 Thân tuy quê kịch ngụ nơi này 
 Bốn trọng ân nào dám lãng khuây. 
 Ý vụng sớm nhờ thêm ý khí 
 Lòng tàn riêng giữ tấc lòng son.

When the spring comes, I view the cherry trees blooming.
When the wind breezes, I hear the bamboo leaves trembling.
Previously, I came to see Master, and asked all things;
Now, I just want to invite Master to play the no-string harp.

Sending my best regards to the old sage, 
I wish for Master a life of elegance, health and longevity.
Having willed to sacrifice body just like Hue Kha*, 
Master’s given the dharma transmission -- all skin and marrow.
I wish for Master, just like Trieu Chau**, a long life as turtle and crane.

Thus it’s known that Buddha is living among human folks.
Hence it’s no surprise when a lotus blooms in fire.

Respecfully, this poem of praise is made as an offering to Master.
Wishing Master not to reject this little gift. 

 Xuân về ngắm rỗng hoa đào nở 
 Gió thổi nghe hờ tiếng trúc lay. 
 Ngày trước đến nhà thăm hỏi hết 
 Không dây nay thỉnh dạo cung đàn. 
 Tạm qua thăm hỏi Cổ chùy thiền 
 Tướng mạo mười mươi khỏe lại bền. 
 Huệ Khả thân buồn, da tủy ký 
 Triệu Châu tuổi thọ, hạc qui niên. 
 Nên biết thế gian người có Phật 
 Lạ gì lò lửa nở hoa sen
 Trân trọng dâng lên lời tụng hứng 
 Chớ từ chút ít lễ vật hèn.
(Bản dịch HT Thanh Từ)
22
The Scenery of Phuoc Duong

Here the scenery of Phuoc Duong --
where the Zen breeze cools off,
the fence tilts wildly, the young bamboo shoots grow thinly, 
the gate remains serene, and the cypress trees stand still.
While it’s not time for the sages to appear, 
this primeval forest is where the rare animals stay hidden.
Someday the Buddha sun will rise, 
the cherry trees will bloom, 
and the gate will shine bright in the light of spring. 

22
CẢNH VẬT PHƯỚC ĐƯỜNG

 Phước Đường cảnh trí chính là đây 
 Nương ngọn gió thiền mát mẻ thay. 
 Dậu đổ tiêu sơ măng mọc ốm 
 Cổng sân tịch mịch rặng tùng gầy. 
 Chưa gặp thời lành, hiền thánh hiện 
 Khá vui thú quí ẩn rừng này. 
 Sớm muộn trời già khai Phật nhật 
 Cửa vào đào lý cợt xuân quang.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

23
A Poem to Dharma Master Thuan Nhat

The dharma body is serene and extinguishing; 
however, your physical body is here.
Sitting still at night, you enter the world of dream.
Though not traveling the way of Patriarch Zen,
you are a regular attendee at the palace of Dharma King.
If you are lazy to take a holy stride on the unborn way, 
you will impurely be born again as earthly or heavenly beings. 
If you meet an enlightener and hear the profound meaning, 
you will see yourself as walking on Thien Tan Bridge and watching the circus monkeys. 

23
TẶNG PHÁP SƯ THUẦN NHẤT 

Pháp thân tịch diệt, sắc thân còn 
Đêm lặng canh ba vào mộng hồn. 
Ví chửa rong chơi Thiền Tổ Vực 
 Cũng từng qua lại Pháp vương môn. 
Vô sanh đường Thánh lười tiến bước 
Hữu lậu trời người cam kết tròn. 
Nếu gặp tác gia bàn diệu chỉ 
Thiên Tân bến ấy dấy hồ tôn.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

24
Making Fun of Zen Master Tri Vien For Reading Scriptures and Explaining the Way

With brush as rod, ink as bait, and reason as boat 
-- amid the wind and waves, he sails over the sea of study.
I now praise Tri Vien, who swings a rod 
and dreams of catching a big dragon in the year of the mule.*

(NOTES. * The twelve-year animal cycle has not anything related to the mule. Tue Trung made fun of his friend Tri Vien, who believed that the Way could be learned from books.)

24
ĐÙA THIỀN SƯ TRÍ VIỄN XEM KINH GIẢI NGHĨA

Mực mồi thơm ngát, bút làm cần 
Biển học sóng đùa, lý là thuyền. 
Khen ngợi Viễn Công từng câu thả 
Rồng to bắt được, phải năm lừa. 

(Bản dịch HT Thanh Từ)
(GHI CHÚ. * Trong mười hai con giáp, không hề có năm lừa. Ngài Tuệ Trung chỉ giễu người bạn là sư Trí Viễn, người tin rằng có thể học Tông Môn qua kinh sách.)

25
In Memory of the Late Master

An unborn song is just concluded.
A staff is just held horizontally for the way home.
Is there a place for one who stepped forward from the top of the pole?
Riding a mud ox, leisurely traveling backward.

25
ĐIỆU TIÊN SƯ 

Một khúc vô sanh hát vừa im 
Vác ngang cây gậy về cố hương. 
Đầu trên qua khỏi nơi nào có 
Trâu đất tha hồ cỡi ngược lên.
 (Bản dịch HT Thanh Từ)

26 
Advising People to Enter the Way

Then spring now autumn, the four seasons revolve.
Then young now old, you see the hair turn white.
Then wealth and nobility, now it’s just a long dream.
Years and months go by, carrying ten thousand pecks of sorrow.
In the path of suffering, the wheel of rebirth rolls endlessly.
In the river of passion, we swim like bubbles forming and popping. 
Now coming to the right place to learn the Way, 
why don’t you touch your nose?
See that this is your very good chance of a million lifetimes.

26
KHUYÊN ĐỜI VÀO ĐẠO

Thời tiết xoay vần xuân lại thu 
Xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu. 
Giàu sang nhìn lại một trường mộng 
Năm tháng ôm suông muôn hộc sầu. 
Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh 
Sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm. 
Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi 
Muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

27
A Dharma Talk

Stop searching for Thieu That and Tao Khe.
The essence of mind is always luminous, never dusky.
The ancient moon illuminates, discriminating neither near nor far.
 The lofty wind breezes, discriminating neither high nor low.
Affected by environment color, the autumn light is either black or white.
Despite muddy water, the lotus flower blooms fragrantly and rosily.
Just sing the profound song from your original mind.
Don’t search elsewhere – despite East, West, South and North.

27
BẢO CHÚNG 

Thôi tìm Thiếu Thất với Tào Khê 
Thể tánh sáng ngời chửa từng mê. 
Trăng cổ chiếu soi nào cận viễn 
Gió trời thổi mát thấp cao chê. 
Ánh thu đen trắng tùy duyên sắc 
Sen nở thơm hồng bùn chẳng hề. 
Diệu khúc xưa nay cần cứ hát 
Chớ tìm nam bắc với đông tê.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

28
Another Dharma Talk

People like the false, and dislike the truth; however, true mind and false mind are also dusts of the mind.
If you want to jump beyond to reach the other shore,
just observe the young child here, and see the ancient face.

28
BẢO CHÚNG 

Người đời ưa vọng chẳng ưa chân 
Chân vọng tâm kia cũng là trần. 
Cốt muốn nhảy thẳng lên bờ ấy 
Hãy tham đồng tử đang có đây.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

29
A Discourse to Learners

You learners hesitate in front of so many directions.
Polishing a tile to make a mirror only wastes your time.
You should stop relying on other people’s entrances.
A ray of spring light makes flowers blooming everywhere.

29
BẢO HỌC GIẢ 

Học giả rối bời biết là sao 
Luống đem gạch ngói uổng công mài. 
Bảo anh thôi chớ nương cửa khác 
Một điểm ánh xuân chốn chốn hoa.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

30
Inspired

Sitting still at home, and having no words, 
I leisurely view a plume of smoke hovering over Con Luan Mountain. 
Feeling relaxed, and having no thoughts in mind,
I don’t give care for either Zen or controlling thoughts.

30
CHỢT HỨNG 

Trong nhà ngồi thẳng lặng không lời 
Nhàn ngắm Côn Luân mảnh khói trôi. 
Đến khi nghe nhọc tâm liền bặt 
Chẳng cần nhiếp niệm chẳng cần thiền.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

31
The Cypress at a Ravine

I love so much the green cypress planted years ago.
Don’t complain that the steep ground tilts the cypress.
Don’t wonder that there is not a pillar made from this cypress wood yet.
Wild grass and field flowers are full in front of my eyes.

31
CỘI TÙNG ĐÁY KHE 

Rất thích tùng xanh trồng mấy niên 
Chớ than thế đất khiến tùng nghiêng. 
Cột rường chưa dụng người đừng lạ 
Cỏ nội hoa ngàn mắt hiện tiền.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

32
Away from Dust

Having lived with desires has made us suffering.
Throw away all dust now, break free from the world of desires now.
Drop your hands, then go beyond to the land of Buddha and patriarchs.
Once and for all, make all clean – once and for all.

32
XUẤT TRẦN 

Đã từng vật dục khiến lao đao 
Buông hết trần ai thoát khỏi nào. 
Bên ấy thõng tay siêu Phật, Tổ 
Một lần phủi giũ trắng phau phau.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

33
The Great Way Is Not Difficult

The great way is not difficult; don’t say it’s difficult.
Turning your head, and transforming your mind lead you further astray.
Using mind to search for mind is like getting hooked.
Just like a fish jumping over the bamboo rod.

33
ĐẠO LỚN KHÔNG KHÓ

Đạo lớn không khó đừng bảo khó 
Quay đầu chuyển não càng mịt mờ. 
Đem tâm lại nhắm cầu tâm ấy, 
Giống hệt cá con nhảy ngọn tre.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

34
The Ultimate Mind

The ultimate mind has neither appearance nor form.
Even bright eyes like dragon’s jewels can not see it.
Do you want to see the true face of the ultimate mind?
Ha ha! Just hear the third watch drum at noon.

34
TÂM VƯƠNG 

Tâm vương không tướng cũng không hình 
Mắt tợ ly châu vẫn chẳng minh. 
Muốn biết loại này chân diện mục 
Ha! Ha! giữa ngọ là canh ba.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

35
Setting Free the Ox

Coming to Qui Son inspiredly, I have a best friend now.
Living in the wild, I enjoy taming the ox.
The King has the kindness vast as the ocean;
however, I am happy with the water and grass here in springtime.

35
THẢ TRÂU 

Chợt hứng non Qui được bạn thân 
Đồng hoang cam nhận kẻ mục đồng
Quốc vương ơn đức rộng như bể 
Tùy phận đôi phần nước cỏ xuân.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

36
Writing for the Temple

Coming at the gate of the temple just few moments, 
I swayed the brush vertically and horizontally, and finished the Zen poem fast.
The new year is coming, and the brush is so sharp.
Buddha of the three realms is not like this.

36
ĐỀ TINH XÁ 

Bước đến cổng chùa chửa phút giây 
Dọc ngang kệ tụng viết xong ngay. 
Năm sang ngọn bút sao sắc lắm 
Ba cõi Như Lai chẳng thế này. 
(Bản dịch HT Thanh Từ)

37
Inspired to Make a Poem

Waking up from the dream, now you have to watch carefully.
For adequate conditions, things will appear 
before your eyes; Beware of twilight.
Even those who’ve obtained the five kinds of eyes 
still would mistake a bell for a jar.

37
CHỢT HỨNG 

Mộng dậy cần nên xét kỹ xem 
Gặp thời chạm mắt chớ tối mèm. 
Dầu cho ngũ nhãn thông minh đấy 
Chưa khỏi gọi chuông là hũ xem.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

38
The Zen Staff

The staff I hold every day is able
to suddenly become a tiger or a dragon.
I handle it gently, because raising high the staff 
could shatter mountains and rivers, 
and because swinging it could blur the sun and the moon.
Now the three-foot Song Lam Staff is nowhere to be seen,
and the six-ring Dia Tang Staff is hard to be found.
Despite the worldly paths are so rough and rocky, 
this old man has no anxiety to get over.

38
CÂY GẬY 

Ngày một trong tay nương gậy rong 
Bỗng dưng như cọp cũng như rồng. 
Nắm lên lại ngại núi sông nát 
Quơ gậy, e rằng trời, trăng mờ. 
Ba thước Song Lâm chỗ nào có 
Sáu khoen Địa Tạng ưa khó tầm. 
Dù cho thế đạo gai chông lắm 
Chẳng nệ từ xưa lão chập chùng.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

39
Reflecting on Myself 

My head is feeling burnt; my forehead, getting bruised; 
and my body, wearing the golden mandarin suit.
I’ve lived the life of a humble horse for five years and then seven years.
If you are truly extraordinary, why don’t you 
drop all things at once to soar beyond at once?

39
CHIẾU THÂN 

Cháy đầu dập trán mặc kim bào 
Năm bảy năm qua kiếp ngựa mao. 
Ví thực siêu quần cùng xuất chúng 
Một lần buông xuống một lần cao.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

40
Writing for Myself

My eyes are full of the light reflected from mountains and rivers, but my brush can not show the autumn light.
The one-flow Tao Khe Stream is cool, 
and the thousand-year Hung Nhi Mountain is full of green cypress trees. 
A lantern could shatter the diamond lock, 
and the entrance pillars could swallow prickles.
If you want to know the true meaning, 
just look at Tan La, where the sun shines bright at midnight.

(NOTES. Tao Khe is the place where Huineng first gave dharma talks. Hung Nhi Mountain is where Bodhidharma sat in retreat. Tan La is the ancient name of Korea, a country lying east of China – also, implying the direction the sun rises in the morning.)

40
TỰ ĐỀ 

Ánh thu có bút khó hình dung 
Mắt ngắm núi sông chốn chốn đồng. 
Một mạch Tào Khê lạnh ngăn ngắt 
Ngàn năm Hùng Nhĩ biêng biếc tùng. 
Lồng đèn đập phá Kim Cang khóa 
Cột cái nuốt ngon gai góc trong. 
Muốn biết trong đây ý đích thực 
Tân La đêm giữa mặt trời hồng.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

(GHI CHÚ. Tào Khê là nơi ngài Huệ Năng lần đầu thuyết pháp. Núi Hùng Nhĩ là nơi ngài Bồ Đề Đạt Ma vào nhập thất. Tân La là tên cổ của Triều Tiên, một nước ở phía đông Trung Quốc – cũng là ám chỉ hướng mặt trời mọc vào buổi sáng.) 

41
Suddenly Enlightened

Don’t say that there is a difference between existence and emptiness.
Birth and death originally come from the same water-wave flow.
Tonight’s moon shines bright with the light of last night’s moon.
New year’s flowers bloom with the smiles of last year’s flowers.
The wind blows chilly, flying swift the three periods of time 
and burning out fast the torch of life. 
As the ants crawling on the rim of a bowl, 
sentient beings take rebirths up and down in the nine realms.
Then you ask what is the ultimate way.
-- Maha Prajna Svaha.

41
CHỢT TỈNH 

Đoán rằng Không Hữu chẳng khác nhau 
Sanh tử vốn từ mạch sóng xao. 
Trăng sáng tối qua, nay trăng sáng 
Hoa cười năm mới, năm cũ hoa. 
Ba đời nhanh chóng, gió đùa đuốc 
Chín cõi xoay vần, kiến bò quanh. 
Hoặc hỏi thế nào là cứu kính 
Ma-ha Bát-nhã Tát-bà-ha.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

 

42
Freedom

Constantly, the rats gnaw the string from which my life is dangling.
I now return, and live my old age in the land of forest and mountain.
A thatched house with a wooden stick door – that’s where I dwell in joy.
Neither right nor wrong – my mind rests in freedom.

42
TỰ TẠI 

Bìm, chuột không nhân mãi mãi xâm 
Lui về, già gởi chốn sơn lâm. 
Nhà tranh cửa gỗ đời thanh thoát 
Không đúng không sai tự tại tâm.

(Bản dịch HT Thanh Từ)

43
Advice to Students

When a thought arises, then your mind arises.
When your mind forgets thinking, then all thoughts vanish.
If you want to know the true meaning, 
see that a stone tiger is biting a golden goat.
Snap your fingers, and see heaven and earth appear;
Give a cough, and hear mountains and rivers shake. 
Temporarily, the rain and wind are swirling.
When a rooster crows, the fifth watch of the night comes.

43
BẢO HỌC TRÒ 

Niệm khởi tâm tâm khởi 
Tâm quên niệm niệm quên. 
Muốn biết ý đích thực 
Cọp đá cắn dê vàng. 
Đất trời ngón tay khảy 
Sông núi tiếng ho khàn. 
Tạm thời mưa gió động 
Gà gáy canh năm sang.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

44
Cultivate Good Karma of the West

The precious body of Amitabha Buddha is in your mind.
The dharma body is everywhere – North, South, East, West.
I see high in the sky only a lonely moon
that shines bright here the vast ocean of the Pure Land in this autumn night.

44
BẢO TU NGHIỆP TÂY PHƯƠNG

Thân báu Di-đà ở nội tâm 
Đông Tây Nam Bắc pháp thân trùm. 
Bầu trời chỉ thấy vầng trăng lẻ 
Trong vắt đêm thu cả biển chùa.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

45
Free From the Worldly

Take a turn, make a jump, and leap out of the fire circle.
Entering the eye of emptiness, all things are truly emptiness.
The three realms appear vastly, and the mind shines clearly.
The moon sets in the West, and the sun rises in the East.

45
THOÁT ĐỜI 

Chuyển mình một nhảy khỏi lửa vòng 
Muôn việc đều không vào mắt không. 
Ba cõi thênh thang tâm sáng rỡ 
Vầng trăng tây lặn, nhật lên đông.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

46
Being Joyful With Rivers and Lakes

Floating on a long river, my small boat is paddled through, 
away from the waterfalls and cliffs.
I hear from afar the cry of a wild goose. 
The wind of autumn arises and breezes over everywhere.

46
VUI THÚ SÔNG HỒ 

Sông dài thuyền nhỏ nổi lênh đênh 
Chèo nhịp đẩy qua đoạn thác ghềnh. 
Tiếng nhạn từ đâu đưa vẳng lại 
Gió thu dấy động khắp mông mênh.
(Bản dịch HT Thanh Từ)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 4233)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Thi Ca Nguyễn Du - HT Thích Như Điển
(View: 3376)
Phật Giáo Việt Nam Tại Châu Âu - HT Thích Như Điển
(View: 7844)
Tư Tưởng Phật Giáo Trong Văn Học Thời Trần - Tác giả: Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 5891)
Emily Elizabeth Dickison là nhà thơ lớn của Mỹ trong thế kỷ thứ 19. Bà sống phần lớn cuộc đời trong cô độc.
(View: 4291)
Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ - Thích Nữ Giới Hương. Hồng Đức Publishing. 2020
(View: 3313)
Tác phẩm “Xây dựng hạnh phúc gia đình” của Hòa thượng Thích Thắng Hoan là cẩm nang hướng dẫn xây dựng hạnh phúc cho người Phật tử tại gia.
(View: 12891)
“Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc cao Tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sư.”
(View: 5368)
Ai đã truyền Việt Nam Phật Giáo qua Trung Quốc: Khương Tăng Hội, người Việt Nam. Vào năm nào: năm 247 tây lịch.
(View: 4148)
Tư tưởng Phật giáo trong văn học thời Lý bản PDF - Nguyễn Vĩnh Thượng
(View: 9836)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 8081)
Dưới Bóng Đa Chùa Viên Giác - hồi ký về một ngôi chùa đã đi vào lịch sử Phật giáo tỉnh Quảng Nam. Viên Giác Tùng Thư 2019 - Nhà xuất bản Liên Phật Hội
(View: 27441)
Tác phẩm Trí Quang Tự Truyện bản pdf và bài viết "Đọc “Trí Quang Tự Truyện” của Thầy Thích Trí Quang" của Trần Bình Nam
(View: 6184)
Tôi đặt bút bắt đầu viết "Lời Vào Sách" nầy đúng vào lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1995 sau khi tụng một thời kinh Lăng Nghiêmtọa thiền tại Chánh điện.
(View: 5929)
Có lẽ đây cũng là một trong những viễn ảnh của tâm thức và mong rằng những trang sách tiếp theo sẽ phơi bày hết mọi khía cạnh của vấn đề, để độc giả có một cái nhìn tổng quát hơn.
(View: 6455)
Ai trói buộc mình? Không biết có bao giờ chúng ta tự đặt câu hỏi đó với chúng ta chưa? Đến chùa học pháp hay đi tu chỉ để cầu giải thoát. Mục đích tu hoặc xuất gia là cầu giải thoát sinh tử. Giải thoát có nghĩa là mở, mở trói ra. Cầu giải thoát là đang bị trói. Nhưng ai trói mình, cái gì trói mình? Khi biết mối manh mới mở được.
(View: 6239)
Sống Trong Từng Sát Naphương pháp thực tập sống tỉnh thức, sống và ý thức về sự sống trong từng mỗi phút giây. Đây là phương thức tu tập dựa trên tinh thần Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm.
(View: 5832)
Nguyên bản: How to practice the way to a meaningful life. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Ph. D. Chuyển ngữ: Tuệ Uyển
(View: 8240)
Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa (Phóng tác lịch sử tiểu thuyết vào cuối đời Lý đầu đời Trần) HT Thích Như Điển
(View: 4982)
Nguyệt San Chánh Pháp Số 84 Tháng 11/2018
(View: 12624)
Nhẫn nhục là thù diệu nhất vì người con Phật thực hành hạnh nhẫn nhục thành thục, thì có thể trừ được sân tâm và hại tâm, là nhân tố quan trọng để hành giả thành tựu từ tâm giải thoátbi tâm giải thoát.
(View: 22169)
Tác giả: Diệu Hạnh Giao Trinh sưu tầm và kể chuyện, Nguyễn Minh Tiến hiệu đínhgiới thiệu
(View: 6722)
Cảm Đức Từ Bi - tác giả Huỳnh Kim Quang
(View: 7714)
Một bản dịch về Thiền Nhật Bản vừa ấn hành tuần này. Sách nhan đề “Thiền Lâm Tế Nhật Bản” của tác giả Matsubara Taidoo. Bản Việt dịch do Hòa Thượng Thích Như Điển thực hiện.
(View: 7032)
Tuyển tập “Bát Cơm Hương Tích” của Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng là một phần lớn của đời tác giả, ghi lại những gì Thầy mắt thấy tai nghe một thời và rồi nhớ lại...
(View: 6528)
Quyển sách "Hãy làm một cuộc cách mạng" trên đây của Đức Đạt-lai Lạt-ma khởi sự được thành hình từ một cuộc phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho một đệ tử thân tín là bà Sofia Stril-Rever vào ngày 3 tháng giêng năm 2017.
(View: 8894)
THIỀN QUÁN VỀ SỐNG VÀ CHẾT - Cẩm Nang Hướng Dẫn Thực Hành - The Zen of Living and Dying A Practical and Spiritual Guide
(View: 6387)
Mùa An Cư Kiết Hạ năm 2016 nầy tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 67 để sang năm 2017 xuất bản với nhan đề là "Nước Mỹ bao lần đi và bao lần đến"
(View: 5905)
Người đứng mãi giữa lòng sông nhuộm nắng, Kể chuyện gì nơi ngày cũ xa xưa, Con bướm nhỏ đi về trong cánh mỏng, Nhưng về đâu một chiếc lá xa mùa (Tuệ Sỹ)
(View: 14735)
TĂNG GIÀ THỜI ĐỨC PHẬT Thích Chơn Thiện Nhà xuất bản Phương Đông
(View: 20969)
Người học Phật có được một tài liệu đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ tra cứu khi cần...
(View: 7259)
Tác phẩm nầy chỉ gởi đến những ai chưa một lần đến Mỹ; hoặc cho những ai đã ở Mỹ lâu năm; nhưng chưa một lần đến California...
(View: 7065)
Từ Mảnh Đất Tâm - Huỳnh Kim Quang
(View: 6598)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 6724)
Chung trà cuối năm uống qua ngày đầu năm. Sương lạnh buổi sớm len vào cửa sổ. Trầm hương lãng đãng quyện nơi thư phòng..
(View: 6234)
Một năm lại sắp trôi qua với những vết tích điêu tàn, khổ nạn để lại trên khắp trái đất. Nhìn lại, chúng ta không khỏi giật mình, và chạnh lòng thương tưởng
(View: 7735)
Nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, lại thêm nước từ đập thủy điện ồ ạt xả ra. Dân không được báo trước.
(View: 7683)
Trải hơn 25 thế kỷ, Chánh Pháp của Phật vẫn được tuyên dươnglưu truyền bởi hàng đệ tử xuất gia lẫn tại gia, đem lại giải thoátgiác ngộ cho...
(View: 8856)
Là người mới bắt đầu học Phật hoặc đã học Phật nhưng chưa thấm nhuần Phật pháp chân chính, chúng tôi biên soạn...
(View: 6722)
Hôm nay là ngày 10 tháng 6 năm 2015, tại thư phòng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc, tôi bắt đầu viết tác phẩm thứ 65 của mình...
(View: 7120)
Bắt đầu vào hạ, trời nóng bức suốt mấy ngày liền. Bãi biển đông người, nhộn nhịp già trẻ lớn bé. Những chiếc...
(View: 10784)
Phật giáo ra đời từ một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại - Ấn Độ - và nhanh chóng phổ biến tại các nước phương Đông...
(View: 20428)
Trong tập sách nhỏ này tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của Đức Phật... Con Đường Thoát Khổ - Đại đức W. Rahula; Thích Nữ Trí Hải dịch
(View: 30554)
Tôi cảm động, vì sống trong đạo giải thoát tôi đã tiếp nhận được một thứ tình thiêng liêng, trong sáng; một thứ tình êm nhẹ thanh thoát đượm ngát hương vị lý tưởng...
(View: 16526)
Tập sách do Minh Thiện và Diệu Xuân biên soạn
(View: 20152)
Phật GiáoVũ Trụ Quan (PDF) - Tác giả: Lê Huy Trứ
(View: 11323)
Hạnh Mong Cầu (sách PDF) - Lê Huy Trứ
(View: 14786)
Đọc “Dấu Thời Gian” không phải là đọc sự tư duy sáng tạo mà là đọc những chứng tích lịch sử thời đại, chứng nhân cùng những tâm tình được khơi dậy trong lòng tác giả xuyên qua những chặng đường thời gian...
(View: 7998)
Báo Chánh Pháp Số 48 Tháng 11/2015
(View: 10700)
Nguyệt san Chánh Pháp Tháng 10 năm 2015
(View: 8111)
Báo Chánh Pháp Số 46 Tháng 9/2015 - Chuyên đề Vu Lan - Mùa Báo Hiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant