Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Xướng Kệ và Đảnh Lễ

Tuesday, June 3, 201423:09(View: 23609)
Xướng Kệ và Đảnh Lễ

Xướng Kệ và Đảnh Lễ


(sau khi tụng Chú Lăng Nghiêm và đi kinh hành xong)

Danh Le

Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian,
Tam giới tối tôn công đức hải,
Trí giả năng thiêu phiền não cấu,
Chánh giác ngã kim quy mạng lễ.
1. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung quá, hiện, vị lai, thập phương nhứt thiết chư Phật (1 lạy)

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm,
Khô kiệt ưu não tham si hải,
Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn,
Ngã kim quy mạng Diệu Pháp Bảo.
2. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung quá, hiện, vị lai, thập phương nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

Khể thủ nhứt thiết Phật xưng tán,
Bát chánh, vạn hạnh diệu trang nghiêm,
Vô vi định huệ, tiệm viên minh,
Ngã kim quy mạng Thánh chúng bảo.
3. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới vi trần sát độ trung quá, hiện, vị lai, thập phương nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

Giá Na diệu thể,
Biến pháp giới dĩ vi thân,
Hoa tạng trang nghiêm,
Đẳng thái hư nhi vi lượng.
4. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Thường tịch quang Tịnh Độ, Thanh tịnh diệu pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật (1 lạy)

Liên hoa đài tạng, Xá Na từ tôn,
Lược khai tâm địa như vi trần,
Truyền thọ chúng Năng nhơn,
Khinh, trọng, phu trần,
Sa giới đắc mông ân.
5. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Thật báo trang nghiêm độ, Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật (1 lạy)

Thế Tôn sắc thân như kim sơn,
Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian,
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não,
Ngã kim khể thủ đại pháp vương.
6. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Phương tiện thánh cư độ thiên bá ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật (1 lạy)

Đại viên mãn giác,
Ứng tích Tây càn,
Tâm bao thái hư,
Lượng châu sa giới.
7. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Ta bà giáo chủ thị hiện ngũ trược ác thế Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Huỳnh kim mãn nguyệt tướng,
Tam giới độc xưng tôn,
Hàng phục nhứt thiết ma,
Chư thiên giai cung thủ.
8. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô hiện tọa đạo tràng, thiên hoa đài thượng, vạn đừc tôn dung, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)

Chúng đức nghiêm thân phi số lượng,
Quang minh biến chiếu quá thập phương,
Tam thế Như lainhữ đẳng,
Hằng thí chúng sanh đại từ hàng.
9. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. (1 lạy)

Dược sư Như Lai Lưu Ly Quang,
Diệm võng trang nghiêm vô đẳng luân,
Vô biên hạnh nguyện lợi hữu tình,
Các toại sở cầu giai bất thoái.
10. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Đông phương Tịnh lưu ly thế giới, tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. (1 lạy)

Đại sĩ cửu thành đẳng chánh giác,
Thành thục hữu tìnhĐâu Suất,
Trú dạ thường chuyển bất thoái luân,
Long Hoa tam hội độ vô cùng.
11. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Long Hoa giáo chủ đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (1 lạy)

Tam thế Như Lai chi đạo sư,
Trí nguyện quảng đại nan tư nghị,
Vô biên sát hải vi quốc độ,
Đương lai Phổ Hiện Thiện Thệ Tôn.
12. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma ha tát. (1 lạy)

Lục nha bạch tượng vi bảo tọa,
Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử,
Thập phương sát độ hiện toàn thân.
13. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma ha tát. (1 lạy)

Bảo quang đảnh Phật nhơn đới quả,
Quá khứ Chánh Pháp Minh Như Lai,
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn,
Chiếu hộ quần sanh bất thất thời.
14. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát. (1 lạy)

Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự,
Nhứt mao khổng trung kiến thập phương,
Cử túc chấn kinh chư quốc độ,
Phổ tiếp tịnh nhơn quy Lạc Bang.
15. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Tu Di Sơn Đại Thế Chí Bồ Tát Ma ha tát. (1 lạy)

Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi,
Phân thân biến độ thục nan lường,
Địa ngục vị không bất thành Phật,
Ngã kim khể thủ đại nguyện vương.
16. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Cửu Hoa Sơn Đai Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát ma ha tát. (1 lạy)

Đảnh thượng bảo châu quang thanh diệu,
Diệt trừ chúng sanh tội như không,
Ngã kim khể thủ sám ma chủ,
Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung.
17. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Đại Thánh Hư Không Tạng Bồ Tát Ma ha tát. (1 lạy)

Trang nghiêm thế giới Chuẩn Đề linh,
Ứng hiện thần thông cứu chúng sanh,
Khể thủ Từ Bi hùng lực diệu,
Tường vân ngũ sắc nạn tai bình.
18. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Thánh Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Ma ha tát. (1 lạy)

Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ,
Đầu đà khổ hạnh tự chung thân,
Thân truyền Như Lai chánh pháp tạng,
Kê Túc sơn trung đãi Từ Tôn.
20. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Đầu đà đệ nhứt, thủ truyền Đại Đức Ma Ha Ca Diếp Tôn giả. (1 lạy)

Đắc độ thân tiền bát Vương tử
Lăng nghiêm hội thượng chứng viên thông
Hằng tuyên Luật giáo Tỳ ni tạng
Phật Pháp do tư trụ thế long
21. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô trì Luật đệ nhứt, Đại Đức Ưu Ba Ly Tôn giả (1 lạy)

Đa văn chúng trung xưng đệ nhất
Chứng đạo thân ly tứ oai nghi
Kết tập Như Lai chánh pháp tạng
Vĩnh tác nhơn thiên độ thế
22. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Đa văn đệ nhứt, Đại Đức khải giáo A Nan Đà Tôn giả. (1 lạy)

Như Lai thọ ký tác Phổ Minh
Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ
Bất từ lao quyện nhập tam đồ
Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn
23. Nhứt tâm đảnh lễ Nam Mô thuyết Pháp đệ nhứt, Đại Đức Phú Lâu Na Tôn Giả. (1 lạy)

Bát chánh vạn hạnh diệu trang nghiêm
Vô vi định huệ tiệm viên minh
Phú cảm ứng quần cơ công đức,
Ngã kim khể thủ nguyện diệu tri.
24. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ tát Ma ha tát. (1 lạy)

Thần thông dõng kiệt trí nan lường,
Oai linh nhi tồi phục ma quân,
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh giác,
Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn.
25. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Hộ pháp chư tôn Bồ tát, hộ giáo, hộ giới, già lam thánh chúng, liệt vị thiện thần (1 lạy)

Điều ngự thùy từ thần đổng giám,
Phóng kim quang chiếu phá hôn cụ,
Diễn diệu pháp hoa khuynh vạn trở,
Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên.
26. Nhứt tâm đảnh lễ Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật, Bồ Tát, hộ giáo hộ giới liệt vị thiện thần. (1 lạy)

(rút từ Khóa Lễ Tịnh Độ do Thầy Thiện Thông soạn)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9525)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 70691)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 88793)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25412)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14234)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29708)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27186)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39271)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34561)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44745)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 53712)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19424)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144283)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16417)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19870)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9532)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18589)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54190)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30323)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 62259)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24547)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85622)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25177)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36295)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13139)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 24941)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 21916)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24765)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10552)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27914)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25686)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21497)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 147720)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39403)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14113)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23666)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43064)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48193)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33037)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18683)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23811)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81673)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17722)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15729)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58646)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27015)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22526)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27218)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23924)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60928)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26499)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18728)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16609)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19406)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20666)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19409)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45525)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16383)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16072)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
(View: 17338)
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan... Thích Lệ Trang
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant