Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phú (Rhythmic Proses)

Saturday, December 18, 201000:00(View: 6492)
Phú (Rhythmic Proses)

TRẦN NHÂN TÔNG

ĐỨC VUA SÁNG TỔ MỘT DÒNG THIỀN
Tran Nhan Tong (1258 – 1308)
The King Who Founded A Zen School
Translated and Commented by Nguyen Giac
Thien Tri Thuc Publications, California 9010

Rhythmic Proses
Living Amid Dust and Enjoying the Way
Phú
Cư Trần Lạc Đạo Phú

FIRST SESSION

I sit in the city, feel like a monk in mountains and forests, see all karma calming down, and enjoy the peaceful self-nature.
For a half day, the body and mind are free. 

The river of desire and attachment dries out; 
I don’t remember any beloved gem or precious jewelry.
The sound of right and wrong becomes quiet; 
I now hear unrestrictedly the swallows chattering and the robins singing.

Many people enjoy boating on clear rivers; others, hiding in green mountains.
Everybody sees that the cherry flowers are pink and the willow trees are green; 
however, only a few realize the true color.

The silver moon, with its blue light, shines brightly all over the river of meditation.
The sun of wisdom lights up all things --
the gentle willow trees, and the beautiful flowers.

If you want to fly, just change your bones and ask for the medication from deities.
If you want longevity, just go to heaven where they are making the elixir of life. 

Though I read the Book of Changes for pleasure, I treasure the bright nature of the mind more than all the jewelry.
Since I read and appreciate the Buddhist Scriptures, I cherish the mind of no-thought more than all the gold.


HỘI THỨ NHẤT 

Mình ngồi thành thị; 
Nết dụng sơn lâm. 
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.

Tham ái nguồn dừng, 
chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý; 
Thị phi tiếng lặng, 
được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. 

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, 
nhân gian có nhiều người đắc ý
Biết đào hồng, hay liễu lục, 
thiên hạ năng mấy chủ tri âm.

Nguyệt bạc vừng xanh, 
soi mọi chỗ thiền hà lai láng; 
Liễu mềm hoa tốt, 
ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm. 

Lo hoán cốt, ước phi thăng, 
đan thần mới phục; 
Nhắm trường sinh, về thượng giới
thuốc thỏ còn đam. 

Sách Dịch xem chơi, 
yêu tính sáng yêu hơn châu báu
Kinh nhàn đọc dấu, 
trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.


SECOND SESSION

Just know that!
Just realize the mind; There is no other way.
This is the way to calm the mind: keep the bright nature of mindfulness.
Stop the false thoughts; just watch the thoughts fade away unmistakenly.
When not a thought of self and others arises in your mind, you will see the true appearance of the diamond mind.
When not a thought of greed and hatred arises in your mind, you will see clearly the mind of perfect enlightenment.

The Pure Land is the pure mind.
Don’t be doubtful, don’t ask for the direction to the west.
Amitabha is the bright nature of the mind.
Thus, you don’t need to work hard to come to the Land of Great Bliss.

Be mindful of your body and mind, 
train yourself to live in the nature of mindfulness, and don’t boast in any way.
Keep the strict morality, fight against the impermanence, and don’t cling to fame and wealth.

Eat fruits and vegetables, fear the karma of eating, and don’t be picky about foods despite its bitter or spicy flavor.
Wear simple fabrics, be mindful of the body, 
and don’t be anxious about clothes despite its black or white color.

If you live happily with morality, one half of your hut will be more precious than any heavenly palace.
If you cherish constantly the kindness and righteousness, three pieces of tile from your roof are more admirable than any castle.


HỘI THỨ HAI 

Biết vậy! 
Miễn được lòng rồi; 
Chẳng còn phép khác. 
Gìn tính sáng tính mới hầu an; 
Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. 
Dứt trừ nhân ngã, thì ra tướng thực kim cương
Dừng hết tham sân, mới lảu lòng màu viên giác.

Tịnh độ là lòng trong sạch
chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương
Di Đà là tính sáng soi, 
mựa phải nhọc tìm về Cực lạc

Xét thân tâm, rèn tính thức
há rằng mong quả báo phô khoe; 
Cầm giới hạnh, địch vô thường
nào có sá cầu danh bán chác.

Ăn rau ăn trái, 
nghiệp miệng chẳng hiềm thuở đắng cay; 
Vận giấy vận sồi, thân căn có ngại chi đen bạc

Nhược chỉn vui bề đạo đức
nửa gian lều quý nữa thiên cung
Dầu hay mến thuở nhân nghì, 
ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.


THIRD SESSION

If you know the mind, 
then all the misconducts become empty, 
and the practice has no obstacles.

Treasure the bright nature of the mind, and don’t go astray; Study and practice yourself, always on the right way.
Buddha is the mind; just ask for the response from Ma To.
Ignore all the riches and forms; just learn the behavior from Layman Bang.

Living with the bright nature of the mind, 
I cling to nothing, neither any wealth nor Canh Dieu Yen Tu Mountain.
Being mindful of what I see and hear, 
I have no thoughts running, and don’t need to sit in San Temple on Dong Mountain.

Those who live amid dust and practice well the way will have the best admirable merits.
Those who live in forests and don’t know the way will have the misfortune of wasting time.

You should vow to find an enlightened master and learn studiously from him; the fruit of bodhi might become ripe in just a night.
It is a rare opportunity to meet an enlightened practitioner; It takes many lifetimes to see an udumbara tree blooming.


HỘI THỨ BA 

Nếu mà cốc,
Tội ắt đã không. 
Phép học lại thông. 

Gìn tính sáng, mựa lạc tà đạo
Thửa mình học, cho phải chính tông
Chỉn bụt là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tổ
Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng công.

Áng tư tài, tính sáng chẳng tham, 
há vì ở Cánh Diều Yên Tử
Rần thanh sắc niềm dừng chẳng chuyển, 
lọ chi ngồi am Sạn non Đông. 

Trần tục mà nên, phúc ấy càng yêu hết tấc 
Sơn lâm chẳng cốc, họa kia thực cả đồ công. 

Nguyền mong thân cận minh sư, 
quả bồ đề một đêm mà chín; 
Phúc gặp tình cờ tri thức
hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông. 

FOURTH SESSION

Just believe and watch: If you know the one mind, all delusions will be gone.
After transforming the three poisons, you will realize the three bodies.
To cut the shackles from the six senses, you have to tame the six rebels.

If you want to change your bone structure [to become a Taoist immortal], find and learn to make the sacred medicines.
If you ask me about the way of true emptiness, I will say that just neither run away from nor cling to sounds and forms. 

Know the true suchness, and believe in the wisdom; hence, you won’t search any more for Buddha in the West or East.
Realize the true appearance, and understand the inaction way; hence, you don’t need to toil to ask for the Zen Classics in the South or North.

Read the teachings from Three Baskets, 
follow the rule book of Zen garden, 
burn the five kinds of incense, 
and don’t need to spend for sandalwood incense.

You are no different from Sakya Buddha, while you cultivate the mind of kindness and righteousness, and practice the way and the virtues.
You are truly Maitreya Bodhisattva, while you keep the precepts, and have no thoughts of envy and desire.

HỘI THỨ TƯ 

Tin xem: 
Miễn cốc một lòng; 
Thì rồi mọi hoặc. 
Chuyển tam độc mới chứng tam thân
Đoạn lục căn, nên trừ lục tặc

Tìm đường hoán cốt, 
chỉn xá năng phục dược luyện đan; 
Hỏi phép chân không
hề chi lánh ngại thanh chấp sắc.

Biết chân như, tin bát nhã
chớ còn tìm Phật tổ Tây Đông; 
Chứng thực tướng, ngõ vô vi
nào nhọc hỏi kinh Thiền Nam Bắc.

Xem Tam tạng giáo
ắt học đòi Thiền uyển thanh quy
Đốt ngũ phận hương, 
chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bặc

Tích nhân nghì, tu đạo đức, 
ai hay này chẳng Thích Ca
Cầm giới hạnh, đoạn xan tham
chỉn thực ấy là Di Lặc.

FIFTH SESSION

And then you know!
Buddha is in the house; 
you don’t need to search afar.
You are looking for Buddha, 
because you neglect the source.
When you realize the nature of awareness, 
you then will know that Buddha is you.

Once you understand five Zen sentences, then you will know how to relax playfully in the unbounded country. 
Once you understand three Buddhist sutras, then you will know how to sit leisurely at the border of the limitless land.

When you practice the way and don’t cling to the senses, you are already sitting in the scripture school and passing through the patriarch gate.
Thus, avoid the right and wrong, cling not to sounds and forms, and beware of turning loose while walking through miles of willow trees and paths of flowers.

Buddha is kind and compassionate; 
I vow to be near and learn from him for countless lifetimes.
The Emperor is generous and tolerant; 
once you get in his royal court, you will have no past burdens.

Though sewn or patched, the clothes and blankets still keep you warm over the seasons. Though white or brown, the cooked rice and gruel still keep you full or less hungry.

Don’t lock the eight conciousnesses, or depress the eight winds -- the more oppression, the more resistance.
Understand the three mysteries, then expand the three essential principles; after cutting [a piece of diamond], then polishing [it].

The guitar originally has no strings; use it to play the song of the unborn mind.
The flute has no holes; use it to play the song of peace.

Don’t pass up the root to search for the branches; I am very sorry that the elder Cau Chi still has one finger for you to cling to.
Don’t mistake that the reflection in the mirror steals your head; I would laugh at Yajnadatta.
Once you get in the diamond cage, you will know that the practice is not hard; then safely, you can swallow the bamboo prickles.

HỘI THỨ NĂM 

Vậy mới hay! 
Bụt ở cong nhà; 
Chẳng phải tìm xa. 
Nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt; 
Đến cốc hay chỉn bụt là ta.

Thiền ngỏ năm câu, nằm nhãng cong quê Hà hữu; 
Kinh xem ba biến, ngồi ngơi mái quốc Tân la

Trong đạo nghĩa, khoáng cơ quan
đà lọt lẫn trường kinh cửa tổ; 
Lánh thị phi, ghê thanh sắc, 
ngại chơi bời dặm liễu đường hoa.

Đức bụt từ bi
mong nhiều kiếp nguyền cho thân cận; 
Ơn Nghêu khoáng cả, 
lọt toàn thân phô việc đã tha. 

Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, 
hoặc chằm hoặc xể; 
Cơm cùng cháo đói no đòi bữa, 
dầu bạc dầu thoa. 

Ngăn bát thức
nén bát phong, càng đè càng bội; 
Lẫy tam huyền
nong tam yếu, một cất một ma. 

Cầm vốn thiếu huyền, 
xá đàn dấu xoang vô sinh khúc; 
Địch chăng có lỗ, 
cũng bấm chơi xướng thái bình ca. 

Lẫy cội tìm cành, 
còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão
Khuấy đầu chấp bóng, 
ắt kham cười Diễn Nhã Đạt Đa
Lọt quyền Kim cương
há mặt hầu thông nên nóng 
Nuốt bồng lật cứt, nào tay phải xước tượng da.

SIXTH SESSION

That’s true!
Live with the empty mind; thus, you will naturally enter the way. Once the three karmas stop, your body and mind will be peaceful.
Once you attain the one mind, you will understand the patriarch’s teachings.

Beware that only stray Zen folks grasp the texts and dig for meanings, and see that only skillful monks can realize the principle and knows how to live the way.
Asking about the unholy and the holy? I now say that the rain leaks through fabric curtains, and bounces away from the walls.
Asking about the great vehicle and the small one? I now say frankly and briefly that one is a string to thread through the coins, and other a rope to pull up a bucket of water from the well. 

Realize that the mind is shining bright constantly; hence, don’t worry about when the time comes for you to enter the way.
Just nurture the bright nature of the mirror continuously; hence, don’t be disturbed by the senses and their objects.

If the gold still has impurities from the ore, 
you have to cast it nine more times, and forge it nine more times.
Thus, all the wealth can not make a thought of desire arising from you, who lives happily with simple meals, though vegetables or gruel.

Those who keep all the precepts purely in mind and in appearance are the bodhisattvas adorning the universe.
Those who serve the king loyally and their parents respectfully are the virtuous persons.

You, the meditators, have to be selective about good friends for whom you are willing to die to repay their assistance.
You, learners of the way, have to revere the masters to whom you have no ways to return the gratitude even if your bones are crushed and ground.

HỘI THỨ SÁU 

Thật thế! 
Hãy xá vô tâm
Tự nhiên hợp đạo. 
Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm;
Đạt một lòng thì thông tổ giáo.

Nhận văn giải nghĩa
rạc rài nên Thiền khách bơ vơ; 
Chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo. 
Han hữu lậu, han vô lậu
bảo cho hay: the lọt, duộc thưng; 
Hỏi Đại thừa, hỏi Tiều thừa, 
thưa thẳng tắt: lòi tiền, tơ gáo.

Nhận biết làu làu lòng vốn, 
chẳng ngại bề thời tiết nhân duyên
Dồi cho vặc vặc tính gương, 
nào có nhuốm căn trần huyên náo, 

Vàng chửa hết quặng, 
xá tua chín phen đúc chín phen rèn; 
Lộc chẳng còn tham, 
miễn được một thì chay một thì cháo. 

Sạch giới lòng, dồi giới tướng
nội ngoại nên Bồ tát trang nghiêm
Ngay thờ chúa, thảo thờ cha, 
đi đỗ mới trượng phu trung hiếu

Tham thiền kén bạn, 
nát thân mình mới khá hồi ân; 
Học đạo thờ thầy, 
lọt xương óc chưa thông của báo. 

SEVENTH SESSION

Thus, that’s true!
The more you practice, the more you know that Buddhist teachings are very precious.
When ignorance is gone, you will see the mind essence more clearly.
When affliction disappears, you will immerse in the way and morality.

Read the sutra inside your heart, then you will see the traces of Buddha’s words. 
Study the responses from patriarchs, then you will know it’s not hard to enter the way.
Realize the root of mind, wash away all worldly circumstances, and don’t let even an inch of dust remain. Knock down the flagpole, know and see completely, and don’t let any affliction linger in mind.

Kindle the flame of enlightenment, and burn down the forest of false views from the past.
Wield the sword of wisdom, and sweep away all the passions now still hovering.
Be grateful to Buddha, hold dear your parents, revere the masters and learn the way.
Appreciate Lord Gautama, eat no animals, keep the precepts and be vegetarian.

To cherish his kindness, vow to be near and learn from him for countless lifetimes.
To show gratitude for being saved, prefer to die a million times bitterly than to live without the Dharma. 
In case you uphold righteousness and live in the way constantly, you are truly good even if you have only incense and flowers for offering.
In case your words proclaim the faith and your mind has no morality, you are really bad even if you present offerings of gold and jewels.

HỘI THỨ BẢY 

Vậy mới hay.
Phép bụt trọng thay; 
Rèn mới cốc hay. 
Vô minh hết bồ đề thêm sáng; 
Phiền não rồi đạo đức càng say. 

Xem phỏng lòng kinh, 
lời bụt thốt dễ cho thấy dấu; 
Học đòi cơ tổ, 
xá thiền không khôn chút biết nay (nơi). 
Cùng căn bản, rửa trần duyên
mựa để mấy hào ly đương mặt; 
Ngã thắng chàng, viên tri kiến
chớ cho còn họa giữa cong tay. 

Buông lửa giác ngộ
đốt hoại thảy rừng tà ngày trước; 
Cầm kiếm trí tuệ
quét cho không tính thức thuở nay
Vâng ơn Thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo
Mến đức Cồ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay

Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp 
nguyền cho thân cận; 
Đội ơn cứu độ, nát muôn thân 
thà chịu đắng cay. 
Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, 
hương hoa cúng xem còn nên thảo; 
Miệng rằng tin, lòng lại lỗi, 
vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay. 

EIGHTH SESSION

Thus, that’s true!
Practice skilfully, and never quit learning.
Shake away the consciousness, and don’t let it grasp on the mind.
Be patient to watch the false thoughts fade away, and don’t let any of them hover around.

Those who get drunk with power and fame are all naïve persons.
Those who gather merit and wisdom are all truly knowers.

Build bridges and roads, enhance temples and shrines, adorn the world outside, and practice with the actual phenomena.
Hunt for the mind of joy and detachment, nurture the mind of kindness and compassion, attain liberation in mind, and constantly read the sutra inside your heart.

Tame your mind to become a Buddha, and toil to polish it constantly;
Just like rinsing sand to find gold, you have to pick and choose so many times.

Read Buddha’s words, investigate patriarchs’ words, and practice the teachings all along.
Revere Buddha, cultivate yourself, and avoid any error though as slight as a thread of silk or a strand of hair.

Understand all the dharma sayings; hence, not a thought of fear would arise in your mind. 
Guard your senses skilfully; hence, the eight winds would not make you move.

HỘI THỨ TÁM 

Chưng ấy: 
Chỉn xá tua rèn; 
Chớ nên tuyệt học
Lay ý thức chớ chấp chằng chằng; 
Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc. 

Công danh mảng đắm, 
ấy toàn là những đứa ngây thơ; 
Phúc tuệ gồm no,
chỉn mới khá nên người thực cốc.

Dựng cầu đò, dồi chiền tháp, 
ngoại trang nghiêm sự tướng hãy tu; 
Săn hỷ xả, nhuyễn từ bi
nội tự tại kinh Lòng hằng đọc.

Rèn lòng làm bụt, chỉn xá tua một sức dồi mài; 
Đãi cát kén vàng, còn lại phải nhiều phen lựa lọc.

Xem kinh đọc lục, 
làm cho bằng thửa thấy thửa hay; 
Trọng bụt tu thân, dùng mựa lỗi một tơ một tóc.

Cùng nơi ngôn cú
chỉn chăng hề một phút ngại lo; 
Rất thửa cơ quan
mựa còn để tăm hơi lọt lọc.

NINTH SESSION

Thus, now I tell you.
The teaching methods used by patriarchs are very different, but they will lead you to the same gate. If you talk only about the days after Ma To, then you miss a previous incident when Bodhidharma met Luong Vu De.

“The merit from good deeds are all empty.” Those who don’t realize that meaning are all clinging to delusions and making more mistakes. Since the words “vast emptiness” and “don’t know” were spoken, they have been echoing in the ears of ignorant persons.

Bodhidharma was born in India, died in Shaolin Temple, and pretended to be buried at the foot of the Hung Nhi Mountain. 
Some generations later, a poem was written on a wall of that temple, saying that the human body was the bodhi tree and that the mind was a luminous mirror.

The elder Vuong wielded a sword and killed a cat, clearing all doubtful thoughts about the head monk. The Zen Master Tu Ho pretended to whistle his dog to test the responses from younger generations.

The rice at Lu Lang Market was very expensive; nobody was allowed to haggle.
The walkways in Thach Dau’s monastery were so slippery; it was hard to come there to ask for the way.

Pha Tao took down the banners, trampling divine signs to save the Kitchen God.
Cau Chi moved a finger, using the old style from his master.

Lam Te’s sword and Bi Ma’s crutch were handled freely to show the way for the asking monks. 
Doan’s lion and Huu’s buffalo appeared to warn the arrogant Buddhists.

Lifting a fan and moving a bamboo rod were all means to see whether the learners had understood.
Throwing a ball or handing a dipper was just a means for dharma friends to show the understanding.

Thuyen Tu moved a paddle, while the time had not come yet for the green river to take him in for purification. Dao Ngo swung a tablet, while the ghosts confused him with a weird spirit.
Van Yen’s dragon swallowed the universe, scaring the observers.
Nghia Ton’s snake lay across the world, spreading rumors afar. 

The cypress is the mind; don’t mistake that for the eastern direction. 
The boy Binh Dinh is fire; don’t mistake that for the northern direction.

Despite that Trieu Chau served tea and Thieu Duong gave cakes, many Zen practitioners still feel hungry. Despite having rice fields in Tao Khe and gardens in Thieu That, the monks still leave them untamed now.

Long ago a monk got enlightenment when dropping a bundle of firewood or when kindling a flame of a lamp; that was because he had absorbed a great doubt for the truth.
Long ago a monk got enlightenment when seeing the cherry flower or when hearing a pebble striking a bamboo tree; that was because he had calmly watched his senses for long.

HỘI THỨ CHÍN 

Vậy cho hay
Cơ quan tổ giáo; 
Tuy khác nhiều đàng, 
Chẳng cách mấy gang. 
Chỉn xá nói từ sau Mã tổ
Ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng.

Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi; 
Khuếch nhiên bất thức, tai ngu mảng ắt còn vang.

Sinh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm
chôn dối chân non Hùng Nhĩ; 
Thân bồ đề, lòng minh kính, 
bài giơ mặt vách hành lang.

Vương lão chém mèo, 
rạt thảy lòng ngừa thủ tọa
Thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con giàng.

Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả
Sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc, khôn đến thưa đang.

Phá Táo cất cờ, 
đạp xuống dấu thiêng thần miếu; 
Câu Chi dời ngón, dùng đòi nếp cũ ông ang.

Lưỡi gươm Lâm Tế, nạng Bí Ma, 
trước nạp tăng no dầu tự tại
Sư tử ông Đoan, trâu thầy Hựu, 
răn đàn việt hượm xá nghênh ngang.

Giơ phiến tử, cất trúc bề
nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn; 
Xô hòn cầu, cầm mộc thược, 
bạn thiền hòa chước móc khoe khoang.

Thuyền Tử rà chèo, 
dòng xanh chửa cho tịnh tẩy; 
Đạo Ngô múa hốt, 
càn ma dường thấy quái quàng. 
Rồng Yểm Lão nuốt càn khôn
ta xem chỉn lệ; 
Rắn ông Tồn ngang thế giới
người thấy ắt dang.

Cây bách là lòng, 
thác ra trước phải phương Thái Bạch
Bính đinh thuộc hỏa, 
lại trở sau lỗi hướng Thiên cang.

Trà Triệu Lão, bánh Thiều Dương, 
bầy thiền tử hãy còn đói khát
Ruộng Tào Khê vườn Thiếu Thất
chúng nạp tăng những để lưu hoang.

Gieo bó củi, nẩy bông đèn, nhân mang mới nết;
Lộc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặc vẻ mà sang.

TENTH SESSION

The patriarchs all realized the one emptiness, 
despite that they had different personal traits.
The responses from patriarchs hide no secrets;
It is just that your mind has something to cling to and get trapped in.

The monks from Hinayana could not understand well, despite that Buddha did not separate the perfect nirvana from an illusory citadel.
The bodhisattvas realized the way and attained liberation, despite whether they lived in forests or in the city.

Wild mountains and serene forests are places where the recluses enjoy living.
Quiet temples and peaceful shrines are scenes where the practitioners go strolling.

Those riding high horses under large sunshades would not win the respect from Hell Master. 
Those living in jewel palaces or in golden castles would meet many beloved persons in hell.

Desiring power and fame, and clinging to the sense of self and others are the thoughts that keep people unenlightened.
Living in the way and morality, and transforming body and mind are the works that make people enlightened.

While the eyebrows are horizontal, the nose is vertical; 
Human faces are different, but have the same structural principle.
While the holy watch, the unholy play with thoughts;
The distance is thousands of miles away.

Thus, hear the following poem.

Living amid dust and enjoying the way, 
you should let all things take their course. 
When hungry, just eat; when tired, just sleep. 
The treasure is in your house; don’t search any more. 
Face the scenes, and have no thoughts; 
then you don’t need to ask for Zen.

HỘI THỨ MƯỜI 

Tượng chúng ấy, 
Cốc một chân không
Dùng đòi căn khí
Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông; 
Há cơ tổ nay còn thửa bí. 

Chúng Tiểu thừa cốc hay chữa đến, 
Bụt xá ngăn Bảo sở hóa thành
Đấng Thượng sĩ chứng thực mà nên, 
ai ghẻ có sơn lâm thành thị.

Núi hoang rừng quạnh, 
ấy là nơi dật sĩ tiêu dao
Chiền vắng am thanh, 
chỉn thực cảnh đạo nhân du hý

Ngựa cao tán cả, 
Diêm vương nào kể đứa nghênh ngang; 
Gác ngọc lầu vàng, 
ngục tốt thiếu chi người yêu quý.

Chuộng công danh, lồng nhân ngã
thực ấy phàm phu
Say đạo đức, dời thân tâm
định nên thánh trí

Mày ngang mũi dọc, 
tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau; 
Mắt thánh lòng phàm, 
thực cách nhẫn vàn vàn thiên lý.

Kệ rằng: 

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 
Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền 

(Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên
Đói cứ ăn đi mệt ngủ liền. 
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiền.)

Making a Song of Enlightenment While Enjoying Forests And Streams

Being born as a human is a misfortune.
Those who know that are the ones who truly know.
I feel happy with myself for living here these days, and laugh out loudly for seeing my wish fulfilled.

I cling neither to power and fame, nor to wealth and nobility.
The Tan and Han dynasties rose to become the most powerful, and later fell apart.
I now live as a poor person, have a place to cultivate myself, hide my traces on this high mountain, and stay among the wild.

The monkeys happily murmur, making friends with me.
The forest is so serene, while my body and mind fill with joy and cling to nothing.
Living leisurely and having nothing in my mind, I clean the altar, revere Buddha and heavenly beings, and keep the lamps and incense lit everyday.

Chanting sutras and reflecting on Buddha, I vow to express thankfulness to the three realms of beings and the four debts of gratitude.
My mind is clear and serene, and I see the nature of awareness is shining bright.
There is no more here and there, self and others.

Dropping all worldly circumstances, 
I see beyond the right and wrong.
Taming the one mind, 
I keep watching day and night.
Sitting in this world, 
I don’t mind the change.
Living in the serene forests,
I let my mind relax peacefully.

I vow to follow the Buddhas,
get complete enlightenment, 
sing the unborn song, 
stay in meditation and attain liberation.

Everybody should know that this world is just a dream; 
your tears will flow compasionately, 
when you wake up and see the dream is over.

Know that your body is illusory as a floating cloud, and that all things are emptiness as bubbles on the sea surface.

You should come to live in a serene forest, 
wear simple clothes, and practice the way heedfully.

Don’t pay attention to what people do though good or bad deeds.
Close your mouth and seal your ears;
All things outside the way are all adversities. 

Find a quiet place to live and mature your dharma life; 
The right time will come, and you will see the law of cause and effect fulfilled. 
Be compassionate and willing to save other beings, even if you have to cut your flesh to feed birds and fish.

Do not care much for your body, despite some meals leave you hungry and some keep you full.

See that earth, water, fire and wind are transforming your body constantly, while the dharma body is eternally dwelling, is truly the entire universe, is clearly before your eyes, and is shining perfection.

The Zen teachings ask you to see the way right in front of your eyes, and to realize that the sounds you hear are all echoes coming through an empty cave.

There are countless learners, but only a few, perhaps one or two, would know how to transform a bamboo tree into a dragon.

I point to the north direction, and you wrongly turn to the south.
That is because your mind is unclear.
When you attain the Zen of one finger, it takes just a moment to clear everything.

Now hear my poem.

I live in a serene place, 
and see the mind liberated.
The cool wind is seeping 
through the shade of cypress trees. 
Sitting on a Zen bed beneath a tree, 
I read a sutra.
The two words “leisure time” are 
more precious than ten thousand gold bars.

Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca 

Sinh có nhân thân
Ấy là họa cả; 
Ai hay cốc được, 
Mới óc là đã. 
Tuần này mà ngẫm, 
Ta lại xá ta; 
Đắc ý cong lòng, 
Cười riêng ha hả.

Công danh chẳng trọng, 
Phú quý chẳng màng; 
Tần Hán xưa kia
Xem đà hèn hạ. 
Yên bề phận khó, 
Kiếm chốn dưỡng thân
Khuất tịch non cao, 
Náu mình sơn dã.

Vượn mừng hủ hỷ, 
Làm bạn cùng ta; 
Vắng vẻ ngàn kia, 
Thân lòng hỷ xả
Thanh nhàn vô sự, 
Quét tước đài hoa; 
Thờ phụng bụt trời, 
Đêm ngày hương hỏa.

Tụng kinh niệm bụt, 
Chúc thánh khẩn cầu; 
Tam hữu tứ ân
Ta nguyền được bả.
Niệm lòng vặc vặc, 
Giác tính quang quang; 
Chẳng còn bỉ thử. 
Tranh nhân chấp ngã.

Trần duyên rũ hết, 
Thị phi chẳng hề. 
Rèn một tấm lòng, 
Đêm ngày đon đả. 
Ngồi cong trần thế
Chẳng quản sự thay. 
Văng vẳng ngàn kia, 
Dầu lòng dong thả.

Học đòi chư Phật, 
Cho được viên thành
Xướng khúc vô sinh
An thiền tiêu sá. 

Ai ai xá cốc, 
Bằng huyễn chiêm bao
Xẩy tỉnh giấc hòe, 
Châu rơi lã chã.

Cốc hay thân huyễn, 
Chẳng khác phù vân
Vạn sự giai không
Tựa dường bọt bể. 

Đem mình náu tới, 
Cảnh vắng ngàn kia; 
Dốc chí tu hành
Giấy sồi bô bả.

Lành người chẳng chớ. 
Dữ người chẳng hay; 
Ngậm miệng đắp tai, 
Hề chi họa cả.

An thân lập mệnh. 
Thời tiết nhân duyên
Cắt thịt phân cho, 
Dầu là chim cá.

Thân này chẳng quản. 
Bữa đói bữa no; 
Địa thủy hỏa phong, 
Dầu là biến hóa

Pháp thân thường trụ
Phổ mãn thái hư
Hiển hách mục tiền, 
Viên dung lõa lõa.

Thiền tông chỉ thị, 
Mục kích đạo tồn; 
Không cốc truyền thanh, 
Âm hưởng ứng dã. 

Phô người học đạo
Vô số nhiều thay; 
Trúc hóa nên rồng, 
Một hai là họa.

Bởi lòng vờ vịt, 
Trỏ Bắc làm Nam; 
Nhất chỉ đầu thiền, 
Sát na hết cả.

Kệ rằng: 

Cảnh tịch an cư tự tại tâm 
Lương phong xuy đệ nhập tùng âm 
Thiền sàng thọ hạ nhất kinh quyển 
Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm 

Cảnh vắng sống yên tự tại hồn, 
Bóng tùng gió mát thổi từng cơn. 
Giường thiền một quyển kinh bên gốc,
Hai chữ thanh nhàn vạn nén hơn.
(Bản Việt dịch bài kệ là của GS Lê Mạnh Thát)

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1649)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 1962)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 2527)
Mỗi khi có dịp gặp và ngồi nói chuyện về tỉnh Khánh Hòa, Quách Tấn đều nhắc cho tôi biết là, Khánh Hòa có 2 người tiếng tăm đã vượt biên giớiHòa thượng Thích Quảng ĐứcBác sĩ Yersin.
(View: 6289)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông, Tứ Thập Ngũ Thế, Hiền Như Tịnh Thất Trụ Trì, Pháp danh Tâm Hỷ, tự Thanh Diệu Pháp Ni Sư Chơn linh.
(View: 3895)
Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn vừa viên tịch tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 5191)
Daisetsu Teitaro Suzuki sinh ngày 11 tháng 11 năm 1870 và mất ngày 12 tháng 7 năm 1966 tại thành phố Kamakura, Nhật Bản
(View: 4788)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan - Chánh văn phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ
(View: 7295)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020.
(View: 18591)
Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tôn, tứ thập tam thế, Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, Tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Liên đài chứng giám
(View: 4034)
Là bậc Cao tăng xuất chúng, bằng trực giác mẫn tuệ, sư Đạo Sinh tự nghiệm ra một lý lẽ rất cao siêu và công khai thuyết giảng rằng ai ai cũng có Phật tính
(View: 3118)
Mắt không phải là xiềng xích của sắc (cái được thấy), sắc cũng không phải là xiềng xích của mắt. Bất cứ tham và luyến nào khởi lên dựa vào hai thứ đó
(View: 6020)
Do niên cao lạp trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 02h56 phút ngày 16 tháng 4 nhuận năm Canh Tý - nhằm ngày 7 tháng 6 năm 2020 tại Thiền Viện Vạn Hạnh. Trụ thế: 84 năm, 47 hạ lạp.
(View: 11999)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 9835)
Thầy Tuệ Sỹ Là Viên Ngọc Quý Của Phật Giáo và Của Việt Nam - Nguyễn Hiền Đức
(View: 2744)
Bài của Olaf Beuchling - đăng trên tạp chí "BUDDHISMUS Aktuell“ (Phật Giáo Ngày Nay) số 2/2020, phát hành tháng Tư, Năm, Sáu – từ trang 44 - 49 Việt dịch: Đạo Hữu THỊ CHƠN Ngô Ngọc Diệp
(View: 7007)
Đại Lão HT Thích Quảng Độ viên tịch lúc 21 giờ 30 ngày 22 tháng 2 năm 2020, thượng thọ 93 tuổi, 73 hạ lạp
(View: 3386)
Dịch theo bản Anh dịch “The Enlightenment of Chiyono” của Anne Dutton, từ các trang 173-179 của sách “Zen Sourcebook: Traditional Documents from China, Korea, and Japan
(View: 6249)
Giới đàn là một nghi lễ để truyền trao giới pháp cho các giới tử là những người xuất gia theo đạo Phật. Để thành tựu được một giới đàn, phải có đủ 3 yếu tố: Tam sư, thất chứng và giới tử.
(View: 4167)
Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu những nhân vật, con người, đã và đang đóng góp công sức cho Phật giáo Việt Nam ngày nay...
(View: 6012)
Ôn thường canh cánh về Mẹ bên lòng khi còn sanh tiền. Trước khi “chết” Ôn về quê thăm Mẹ, lạy tình thương của Mẹ từ thuở ấu thơ.
(View: 18608)
“Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi ‘không vẫn hoàn không’, không có gì đáng nhớ, đáng nói… ‘Không vẫn hoàn không’ là Phật cho, tôi mới được như vậy.”
(View: 6717)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 6089)
Trưởng Lão HT Thích Chơn Thành sinh ngày mùng 9 tháng 8 năm 1934, tại Xã Xuân Thọ, Quận Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
(View: 3677)
Bài Thuyết Trình: Hành TrạngSự Nghiệp của Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH ĐÔN HẬU Chánh Thư Ký Xử Lý Viện Tăng Thống GHPGVNTN nhân ngày Khánh Thành Chùa Đôn Hậu tại Na Uy
(View: 2650)
Vị thứ hai trong dòng những tái sinh Jamyang Khyentse là Đức Jamyang Khyentse Chokyi Lodro, người vĩ đại đến mức thật khó để tôi thậm chí thốt lên danh hiệu của Ngài
(View: 14549)
Kính Mừng Thọ 70 tuổi HT Thích Như Điển tổng hợp những bài viết cho Hoà Thượng Phương Trượng
(View: 5534)
Chương trình tang lễ của HT Thích Quảng Thanh được tổ chức tại Chùa Bảo Quang từ ngày 14 đến 17/6/2019
(View: 2846)
Hòa Thượng Thích Thiện Định là vị Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa tại Marseille, Pháp Quốc.
(View: 4133)
Ngài thế danh là Diệp Quang Tiền, Pháp danh Tâm Khai, tự Thiện Giác (Đồng sư với Hòa thượng Thiện Châu ở bên Pháp), hiệu Trí Ấn Nhật Liên
(View: 4664)
Chúng ta nói chuyện thế kỷ 13, đó là một thời nước lớn phía Bắc không thôi kinh ngạc khi nghĩ tới nước nhỏ Đại Việt phía Nam, cả về quân sự và Phật pháp.
(View: 4092)
Tây Tạng xưa nay là xứ huyền bí. Đó là vùng đất thường được gọi là mái nhà của thế giới, nơi sản sinh ra nhiều bậc thánh giả siêu việt, mà ngài Lạt Ma tái sinh Zong Rinpoche là một trong những hình ảnh tiêu biểu.
(View: 2770)
GS Tenzin nói, những kinh nghiệm đó cho anh thực hiện nhiệm vụ thông dịch khá là tuyệt vời. Đối với một người thông dịch nào không quen thuộc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, công việc như thế sẽ rất là khó.
(View: 4558)
Hòa Thượng Thích Như Điển - Chân Dung Một Nhà Văn
(View: 3459)
Sư cô Thích Nữ Chủng Hạnh sanh ngày 12 tháng 8 năm 1933. Do tuổi cao sức yếu, đã thâu thần thuận tịch vào ngày 07 tháng 11 năm 2018. Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 07 năm.
(View: 4908)
A Dục, Asoka (Sanskrit). Khi đức Phật Thích ra đời, Vua A Dục là một đứa trẻ, trong lúc đang chơi đức Phật đi ngang qua, đứa trẻ đem cát mà coi như cơm cúng dường cho Phật...
(View: 8028)
Chương trình tang lễ được tổ chức từ ngày 23 đến 25 tháng 10 năm 2018 tại Chùa Diệu Quang, 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703. Tel: (714)554-9588
(View: 3559)
Sư bà Nguyên Thanhthế danh Lê Thị Quan, sanh năm1944, tại Quy Nhơn, là con gái thứ ba trong năm người con của ông Lê Đức Khánh và bà Trần Thị Quýt, làng Phú Nhơn, xã Cát Trinh, khuyện Phù cát, tỉnh Bình Định.
(View: 4005)
Chương Trình Lễ Tang sẽ được tổ chức lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 và Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018, tại Đạo Tràng Nhân Quả, 10801 Trask Ave, Garden Grove, CA 92843
(View: 3579)
Hòa Thượng Thích Thiện Hữu thế danh Nguyễn Hữu Nghĩa thượng Như hạ Lễ tự Viên Nhơn, hiệu Thiện Hữu sinh năm Giáp Thân (1944) tại xã Nhơn Khánh, quận An Nhơn, tỉnh Bình Định.
(View: 7941)
Thay mặt chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhất tâm nguyện cầu Giác Linh Sư Bà Tân Viên Tịch Cao Đăng Phật Quốc.
(View: 13121)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(View: 16603)
Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Viện chủ Tu Viện Quảng hương Già Lam, Sài Gòn vừa viên tịch lúc 03g40′ ngày 27/11/2017
(View: 4684)
Khó hình dung rằng một phụ nữ Anh đang phụ trách về kế toán trong một công ty quản trị quỹ đầu tư đa quốc bỗng nhiên trở thành một vị ni sư theo truyền thống Tây Tạng
(View: 53318)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 8898)
Hòa Thượng Phương trượng Chùa Thiền Tôn, húy Tắc An hiệu Lãng Thiện đời thứ 23 dòng thiền - Thiên Thai Giáo Quán Tông
(View: 16430)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền (1938-2017) Khai Sơn Chùa Phật Giáo Việt Nam tại Nhật Bản
(View: 4190)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu được tồn vinh đó là nhờ công đức sáng lập của Thầy.
(View: 3926)
Chỉ cần, đối cảnh vô tâm, hay cứ để mặc cho các pháp được thấy như là được thấy, được nghe như là được nghe… Và đó là Thiền Tông: không một pháp nào để làm.
(View: 8870)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Huệ... TT Thích Nguyên Tạng
(View: 4144)
Ngay từ hồi còn trẻ cụ Chu Văn An (1292-1370) đã nổi tiếng là một người cương trực, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, chỉ ở nhà đọc sách.
(View: 13042)
Sư Bà đã viên tịch ngày 15/1/2017. Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 9am, Chủ Nhật, 22/01/2017; Lễ Trà Tỳ vào lúc 3pm, Thứ Hai, 23/01/2017
(View: 13162)
Tuệ Sĩ – Người ẩn mình dưới lòng hố thẳm hun hút, Tuệ Sĩ – Trên đỉnh Trường Sơn chót vót sương mù, mây trắng.
(View: 17660)
Chúng con/tôi vừa nhận được tin: Thượng Tọa THÍCH ĐỨC TRÍ Trụ trì Chùa Tam Bảo Tulsa, Oklahoma vừa viên tịch...
(View: 7459)
Vào tháng 4 năm 1998, tôi trở về nhà ở Dharamsala, Ấn Độ, sau hành trình giảng dạy dài và khoản thời gian miệt mài viết lách tại Mông Cổ và phương Tây.
(View: 6100)
Đại lão HT Thích Thiện Bình đã thu thần viên tịch 17-11-2016 (18-10-Bính Thân), tại chùa Long Sơn TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thọ 84 tuổi.
(View: 7494)
Xuất gia năm 1960, thọ Sadi giới ngày 17-11 năm Quý Mão (1963) tại Tổ đình Tường Vân, thọ cụ túc giới năm 1964 tại giới đàn Quảng Đức
(View: 8647)
Đức Vua Bhumibol Adulyadej, vị hoàng đế ở trên ngai vàng lâu nhất thế giới, vừa băng hà tại bệnh viện ở thủ đô Bangkok ngày 13-10-2016.
(View: 5509)
Tiểu sử của một lama vĩ đại được gọi là “namtar” (rnam-thar), một tiểu sử mang tính cách giải thoát, vì nó tạo nguồn cảm hứng cho người nghe...
(View: 6905)
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa con nhà gia giáo thuộc hạng trung lưu, trong gia quyến ai nấy đều theo đạo Phật.
(View: 9206)
Trong cuộc phỏng vấn năm 1999, Richard Gere nói về những năm tháng tu tập của mình, sự cống hiến của anh cho Lão sư của mình là Ngài Đạt La Lạt Ma.
(View: 5603)
Chu Văn An (1292-1370) hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, tên thụy là Văn Trinh. Tên thật của Chu Văn An vốn là...
(View: 6680)
Theo các nhà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo, người Nga đã biết đến đạo Phật nhờ tiếp xúc với các lân quốc vùng châu Á như Mông Cổ, Tây Tạng...
(View: 4819)
Thupten Jinpa là một cựu tăng sĩ, hoàn tục để lập gia đình, trở thành một tác giả, và trong 30 năm qua, là người thông dịch chính về tiếng Anh cho Đức Đạt Lai Lạt Ma.
(View: 14471)
Lễ nhập Kim Quan lúc: 04 giờ chiều ngày Thứ Bảy: 25/6/2016; Lễ cung tống Kim Quan trà tỳ lúc: 08 giờ sáng ngày Thứ Năm: 30/06/2016
(View: 5742)
Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, toàn thân Ngài bất động điềm nhiên trong tư thế thiền định...
(View: 5926)
Bài thuyết trình cho Khóa An Cư Kiết Hạ tại Niệm Phật Đường Fremont, SanJose, từ ngày 13-23 tháng 6 năm 2016
(View: 10211)
Kỷ Yếu Tri ÂnTán Dương Công Đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
(View: 9051)
Đức Trưởng Lão HT Thích Như Huệ Chứng minh Đạo sư GHPGVNTN Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan
(View: 7522)
Trong số mấy chục vị Thánh Tử Đạo ấy có Sư Cô Thích Nữ Diệu Định ở Quảng Nam-Đà Nẵng...
(View: 35588)
Lễ nhập kim quan lúc: 09:00am, ngày 12/3/2016. Lễ di quan lúc 10:00am ngày 15/3/2016
(View: 5657)
Đại Lễ Tri Ân nhị vị Hòa Thượng Trưởng Lão của Giáo HộiTrưởng Lão Tăng Giáo Trưởng HT Thích Huyền Tôn và Trưởng Lão Chứng Minh Đạo Sư HT Thích Như Huệ.
(View: 10949)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm HT Thích Hạnh Tuấn (1956-2015) Chùa Trúc Lâm Chicago, USA ấn hành 2015
(View: 13389)
Kể từ khi tổ Minh Hải–Pháp Bảo khai tông lập giáo, tính đến nay dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đã trải qua 300 năm lịch sử với 12 đời truyền thừa...
(View: 7866)
Dẫu là một ông vua, cai trị một đế chế rộng lớn, quyền uy sinh sát trong tay, nhưng kỳ thực A Dục Vương vẫn là một đệ tử Phật, một tín đồ thuần thành của Phật Giáo.
(View: 18215)
HT Thích Tâm Thọ, Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, Viện Chủ Chùa Giác Hoàng, Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
(View: 6764)
Thiền sư BẠCH ẨN HUỆ HẠC (Hakuin Ekaku), thế danh Iwajiro (Nham Thứ Lang, nghĩa là cậu bé đá), quê tại Hara, tỉnh Suruga, thị trấn Numazu, hạt Shizuoka, Nhật Bản.
(View: 20209)
HT Thích Hạnh Tuấn, Trú Trì Chùa Trúc Lâm, Chicago, đã viên tịch; Lễ Nhập Liệm vào ngày thứ 4, 4/11/2015; Lễ Trà Tỳ vào ngày Chủ Nhật, 8/11/2015
(View: 13938)
Cả Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Guru Rinpoche đều tiên tri sự ra đời và thành tựu tâm linh của Tông Khách Ba.
(View: 16710)
Long Thọ (Nagarjuna, Klu-grub), cùng với Vô Trước (Asanga, Thogs-med), là hai đại hành giả tiên phong của truyền thống Đại thừa.
(View: 27697)
Lễ nhập quan sẽ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 25 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 12/07/Ất mùi)
(View: 29730)
Trưởng lão Hòa Thượng vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada, lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015, trụ thế 95 tuổi đời, 74 Hạ Lạp
(View: 11186)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Minh Tâm (1940-2013)
(View: 7800)
Pháp danh của ông là Buddhadasa có nghĩa là người tỳ kheo hầu hạ Đức Phật, thế nhưng người dân Thái thì lại gọi ông là Ajhan Buddhadasa.
(View: 7283)
Ngài Tịch Thiên (Shantideva) là một trong những vị luận sư lỗi lạc nhất của thời kỳ sau trong quá trình phát triển tông phái Đại thừa
(View: 10422)
Ngài Huyền Trang theo truyện Tây Du không gọi là Huyền Trang mà kêu là Tam tạng thỉnh kinh hay Đường Tăng. Trong sách nói đủ là Tam tạng Pháp sư Huyền Trang.
(View: 10449)
Tranh vẽ Chân Dung HT Tuệ Sỹ của nhiều tác giả
(View: 8240)
Có một người đã cắt bỏ được sợi dây ràng buộc của gia đình để sống theo tăng đoàn của đức Phậtcống hiến trọn cuộc sống của mình cho công cuộc hoằng dương Phật pháp, đó là Tôn Giả Phú Lâu Na.
(View: 8324)
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn.
(View: 7049)
Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909 - 1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN là bậc cao tăng có những cống hiến to lớn đối với Đạo pháp và Dân tộc
(View: 10260)
Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giáo Hội Phật Việt Nam Thống Nhất, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, viên tịch năm kỷ Mùi.
(View: 21469)
Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu, thế danh Lưu Đức Thụy, Pháp danh Thiện-Uẩn, Pháp hiệu Hồng Liên, pháp tự Tuệ Chiếu thuộc Thiền Phái Lâm Tế đời thứ 40.
(View: 24801)
Phật giáo Bắc tông nói chung, Thiền tông nói riêng đều lấy giác ngộ làm mục đích tiến tu. Dù là tu sĩ xuất gia hay cư sĩ tại gia trong khi tu hành được đôi phần giác ngộ đều được mọi người quí kính.
(View: 15723)
Quyển Ngữ Lục này là tập hợp từ những lời thị chúng của Thiền Sư Duy Lực trong những kỳ thiền thất tại Việt Nam kể từ năm 1983 cho đến những năm tháng cuối đời.
(View: 8368)
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời.
(View: 19367)
Vào lúc 15 giờ ngày 14/12/2014, tại An Tường tự viện, Oakland, California, Hoa Kỳ, các tự viện đã phối hợp cùng Môn đồ pháp quyến tổ chức Lễ truy niệm và phát tang HT húy thượng Đồng hạ Đạt, tự Thông Đạt, hiệu Thanh An, Viện chủ An Tường tự viện
(View: 17036)
Những ngữ cú của Sư được chép rải rác trong trứ tác của các nhà, nhưng chưa được gom tập. Cho nên vào niên hiệu Nguyên Văn, thiền sư Huyền Khế biên tập và đặt tên là Động Sơn Lục, tàng bản tại Bạch Hoa Lâm.
(View: 11141)
Ngài Long Thọ (Nagarjuna) thường được tôn xưng là “đức Phật thứ hai” bởi các truyền thống Phật Giáo Đại Thừa tại Tây Tạng và Đông Á.
(View: 7516)
SB Diệu Không thế danh là Hồ Thị Hạnh, húy là thượng Trừng hạ Hảo, hiệu là Nhất Điểm Thanh. Sư Bà sinh năm 1905, con gái Út của Cụ Hồ Đắc Trung và Cụ Châu Thị Lương, làng an Truyền, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên.
(View: 8094)
Hòa Thượng thế danh là Nguyễn Văn Kính, sanh ngày 17 tháng 11 năm Tân Mão, nhằm ngày 17 tháng 12 năm 1891, tại làng Dưỡng Mong Thượng, tổng Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên.
(View: 14652)
Trì Châu Nam Tuyền Phổ Nguyện Thiền Sư quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu, họ Vương, theo Đại Hoè Sơn, Đại Huệ thiền sư xuất gia, đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant