Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện

Sunday, December 19, 201000:00(View: 227910)
Tuyển Tập Các Bài Phục Nguyện
Phục nguyện:
Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền.
Sóng từ quang chiếu khắp tam thiên,
Trí Bát-nhã soi cùng cửu giới.
Chúng sanh thuận lợi tu tiến Bồ-đề.
Đặng xa lìa biển khổ sông mê,
Đồng chứng đắc liên-hoa Phật quả

Ngưỡng nguyện:
Tam Bảo gia hộ chúng đẳng:
Đoạn dứt nghiệp trần, xa lìa nạn chướng,
Phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện phát sanh.
Khắp chúng viên thành, Bồ-đề vô thượng.

Phổ nguyện:
Nhân dân cọng lạc, cõi cõi quang huy.
Tăng già truyền bá, cư sĩ hộ trì,
Trăm họ quy y, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Phật nhật tăng huy,
Chiếu diệu đại thiên sa giới.
Pháp luân thường chuyển,
Lưu thông bá vạn nhơn thiên.
Tăng hải hòa bình,
Hạo hạo tông phong vĩnh chấn;
Thiền môn nghiêm tịnh,
Nguy nguy Tổ ấn trùng quang.
Vũ thuận phong điều, dân an, quốc thạnh.

Phổ nguyện:
Đồng văn Phật thuyết, đồng diễn Phật âm,
Đồng kiến Phật tâm, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Phật từ phổ tế, hoằng khai phương tiện chi môn,
Xả Phật tương sanh, cứu thoát u đồ chi khổ.
Nhứt tâm niệm Phật, vạn tội băng tiêu,
Đắc Đông-độ chi thiện căn,
Nhập Tây-phương chi thắng cảnh.

Phục nguyện:
Thiên kinh thiên Phật,
Thùy thiên thủ, thiên nhãn dĩ đề huề.
Bá phạn, bá Tăng,
Tứ bá trinh, bá tường nhi kiết khánh.
Tư thời: tín chủ…
Ngọ cúng nhứt diên hồi hướng công đức.
Gia môn khương thới, vĩnh vô phiền não chi xâm;
Tứ đại điều hòa, thường hưởng thanh ninh chi phước.


Phục nguyện:
Giáo lưu Đông-chấn, pháp ấn tam thiên.
Văn-Tư-Tu tam học hiện tiền,
Tín-Hạnh-Nguyện cửu liên tiếp dẫn.

Thứ nguyện:
Tẩy không tam nghiệp, tăng trưởng nhị nghiêm,
Tăng tấn lục thời, viên minh lục độ.

Duy nguyện:
Phàm tình khấu đáo, ứng niệm hiện tiền.
Duy niệm hồng từ, ai bi nhiếp thọ.

Phổ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng,
Đồng minh Phật lý, đồng thể từ bi,
Đồng niệm A-Di, đồng thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Thần thông cảm ứng, độ tam thiên thế giới chi trung,
Trí-huệ viên minh cứu bát vạn trần lao chi hạ.
Hữu cầu tất ứng, vô nguyện bất thành.

Kỳ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng:
Lục căn thanh tịnh như cảo nhật dĩ đương không,
Lục thức viên minh tợ thu hiềm như ảnh thủy.
Lục xúc, lục thọ câu thời Bát nhã chi nhơn,
Lục ái, lục trần dụng nhập viên minh chi quả.

Phổ nguyện:
Đồng minh Phật lý, đồng ngộ Phật tâm,
Đồng nhập pháp môn, đồng thành Phật đạo.Phục nguyện:
Trí quang tịch chiếu, vĩnh vô tam giới chi Đạo sư.
Bi nguyện hoằng thâm, phổ tác tứ sanh chi Từ-phụ.
Đơn thân cung bắc, tố thử hòa nam.
Tư thời …

Phổ nguyện:
Đàn na công quả, nhứt lộ phước tinh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Nguyện Phật hộ trì, âm dương hai cảnh,
Người còn khỏe mạnh, kẻ thác siêu sinh,
Bốn phương hưởng cảnh thái bình,
Tám hướng vui miền Cực-lạc.
Sống không tật bệnh, thác đặng khinh an.
Về Tây phương ngồi tựa sen vàng,
Qua Bảo-địa vui chơi lầu ngọc.
Sớm tiêu trần tục, mau chứng chơn thường.
Khắp cả mười phương, đồng như chư Phật.

Phổ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng:
Kiến văn đồng liễu ngộ,
Tài pháp tổng nan văn,
Ngã đẳng dữ chúng sanh,
Giai cọng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Lục độ vi tâm, Phổ thị vô biên chi phương tiện.
Nhị nghiêm thành tánh,
Quảng khai bất nhẫn chi pháp môn.

Phổ nguyện:
Kiến văn tùy hỷ, khải phát đạo tâm,
Giới thể trang nghiêm, đồng thành Phật đạo.
Phục nguyện:
Chơn không trạm bổn, vô sanh diệt chi thù,
Sắc thể hoàn tất, hữu Niết-bàn chi vị.

Duy nguyện:
Như Lai mẫn thế, cảm ứng vô sai.
Quang giáng đạo tràng, chứng minh công đức.
Kim thời đệ tử chúng đẳng:
Chí thành sám hối chi huyền văn,
Đảnh lễ kim thân chi diệu tướng.
Nguyện đệ tử chúng đẳng tiêu tội chướng,
Thân chứng Bồ Tát quả hiện tiền.

Phổ nguyện:
Đồng văn Phật thuyết, đồng diễn Phật âm,
Đồng ngộ Phật tâm, đồng thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh,
Hiển phát Như Lai, hưng long Tam Bảo.
Hoằng thông đại thừa, tịnh Phật quốc độ.
Thành tựu chúng sanh, Tát-Bà-Nhã quả.

Phổ nguyện:
Thiền môn nội ngoại, phước thọ tăng long
Thiện tín lục thân, khương ninh kiết khánh.
Phật đường hưng thạnh, địa lợi nhơn hòa,
Tự giác, giác tha, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Thích-Ca thị lục niên chi khổ hạnh viên thông,
Giáo chủ mãn nguyệt kim dung kiền thành đảnh lễ.
Kim thời đệ tử chúng đẳng:
Dị khẩu đồng âm, xưng dương Phật hiệu.

Duy nguyện:
Đại từ đại lực, Tịnh độ năng nhơn,
Hóa độ tứ chúng, giới luật trang nghiêm.
Tu hành thanh tịnh, ngộ chứng chơn thường,
Nhất thiết thập phương, đồng quy ngưỡng Phật.

Thứ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng:
Thân tâm thư thái, hoặc chướng duyên trừ,
Tức niệm tinh thành, huệ căn tăng trưởng.
Hiện sinh lợi lạc, lai thế siêu thăng,
Gia đạo hưng tồn, tông phong đỉnh thịnh.

Phổ nguyện:
Vạn gia sanh Phật, thế giới hòa bình.
Vạn ức chúng sanh, đồng đăng giác ngạn.


Phục nguyện:
Bồ đề thọ trưởng, ảnh giá bá vạn nhơn thiên.
Ưu Bát Hoa khai, hương mãn đại thiên sa giới.
Hương lân cửu tộc, huân triêm pháp vũ chi ân
Chiêu mục tiên linh, cọng phó Liên trì chi hội.

Duy nguyện:
Tứ sanh đăng ư Bảo địa,
Tam hữu thác hóa Liên trì,
Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền,
Vạn loại hữu tình đăng thập địa.

Phục nguyện:
Đệ tử chúng đẳng:
Phát khởi thắng tâm, kiến lập Tam Bảo,
Quảng hóa chúng sanh, đồng nhập chánh giác.
Niệm báo Phật ân, xuất ly phiền não,
Thành tựu chúng sanh, Niết bàn diệu quả.
Tu lục hòa kính, đạt tự tại lực,
Phát Bồ đề tâm, nhất thiết chủng trí.
Thân tâm tịch tịnh, phá diệt vô minh.
Hiển phát Như Lai, Lạc-Thường-Ngã-Tịnh.

Thứ nguyện:
Ân sư huấn dục, phụ mẫu sinh thành,
Nguyện sinh tiền phước thọ tăng long,
Kỳ thân hậu vãng sinh Cực-lạc.

Phổ nguyện:
Đồng viên tam giác, đồng độ tứ sanh,
Đồng nguyện tu hành, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tín tâm kiên cố, ngoại chướng vô xâm.
Đạo niệm tinh thành, nội ma bất khởi.
Diêm Phù bảo mãn, Tịnh độ hiện tiền.

Kỳ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng:
Thân tâm thanh tịnh, hoặc chướng duyên trừ.
Phước trí trang nghiêm, tịnh nhơn tăng trưởng.
Tự tha hạnh nguyện, phước huệ song tu,
Tốc chứng viên thành, chánh nhơn giải thoát.

Phổ nguyện:
Kiến văn liễu ngộ, tốc chứng vô sanh,
Pháp giới hữu tình, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Cám mục kim dung, hiện tứ bát đoan nghiêm chi diệu tướng. Bạch hào sang lạng, phóng bá ức chi bảo quang.
Tín thoại ứng ư tư thiệt tướng, khai ư úy vận. Hạnh mộng Thế Tôn giáo pháp, thiệt khát ngưỡng ư thắng tịnh diệu minh.
Ngưỡng nguyện Đại từ, khai mê đồng giác. Hiện chơn diệu tướng, phóng vô lượng quang.
Nguy nguy liên tọa tác quần sanh, đê đầu lễ kỉnh chi nhi liệp liệp kim dung.
Thị đệ tử chiêm ngưỡng thủ túc chi giáo, quy y tắc tam đồ tận bạt, lĩnh giáo nãi cửu phẩm đốn siêu.

Phổ nguyện:
Phật đức thùy từ, chư Thiên đồng hộ. Đa sanh phụ mẫu, đồng đăng giải thoát chi môn. Lụy kiếp oan thân, cọng chứng Bồ đề chi đạo.

Phục nguyện:
Cây Bồ đề cao sồ sộ, dìm dè che mát khắp cả tam thiên. Hoa Ưu Bát nở liền liền rực rỡ thơm tho cùng pháp giới. Nào bổn đạo kẻ qua người lại đều nhờ mưa pháp thắm căn lành. Nào tổ tiên lịch đại, sớm đến Liên trì vào hội thánh.

Phổ nguyện:
Cả trăm họ bỏ tà quy chánh,
Suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm.
Bao nhiêu phước thiện thảy noi làm,
Tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Đèn thiền na tỏ rạng,
Chuông cảnh tỉnh reo vang.
Ba thừa xe pháp chuyển rần rần
Sáu thứ hoa trời tuôn rỡ rỡ
Cầu cho chúng sanh đặng phần ăn ở
Bề sanh nhai hớn hở thêm lên
Chúc cho nước nhà thêm cuộc mở mang
Đời thực tế dân sang giàu mạnh
Khắp trăm họ bỏ tà về chánh
Suốt sáu loài nhập thánh siêu phàm
Bao nhiêu phước thiện hãy nên làm
Tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Chùa … trang nghiêm thanh tịnh.
Tăng, tín đồ tinh tấn tu hành.
Tụng kinh … đem dạ chí thành.
Cầu chư Phật ban phước lành cho chúng đẳng.
Nguyện Hộ Pháp hộ Thiền môn thanh tịnh.
Cầu nhân dân thánh đức hưởng cảnh nhà an.
Tất cả gái trai việc thiện gắng lo làm.
Mau tiến đến con đường Phật quả.

Phục nguyện:
Giáo lưu Đông chấn, gia gia đắc chứng Niết bàn
Pháp diễn Nam bang, xứ xứ cầu mông giải thoát.
Hiện tiền đệ tử chúng đẳng:
Nhơn nhơn dõng mãnh, cá cá tinh cần.
Sử kỳ ma chướng nhựt tiêu, thiện căn tăng trưởng.
Sanh sanh dữ Phật chi quyến thuộc.
Thế thế Bồ tát kết thiện duyên.
Phổ nguyện:
Đông -Tây minh tứ giáo, Nam-Bắc đẳng thập tông
Tội tánh Bổn lai không, tự tha thành Phật đạo.

Phục nguyện:
(Kỵ Tổ)
Tổ đăng vĩnh chiếu, pháp ấn trùng quang.
Trí tuệ viên dung, phổ độ quần mê chi u ám.
Linh thông cảm ứng,
hoằng thong bá phước chi lương duyên.
Thượng lai công đức, cung duy …
Từ Lâm Tế chánh tông … thế …

Duy nguyện:
Huệ kính phân huy, chơn không tán thể.
Bồ đề lâm lý, khai phu giác ý chi hoa.
Pháp tánh hải trung, đản địch tâm trần chi cấu.
Trà khuynh tam điện, hương nhiệt nhứt lô.
Phụng tống vân trình, tảo quy Tịnh độ.

Phổ nguyện:
Môn đồ tứ chúng, phước huệ song tu.
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh,
Tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Chơn tâm tự tại, pháp tánh tiêu diêu.
Bất nhập tam thừa, tiện đăng giác ngạn.
Ngộ vô sở ngộ chi pháp,
Chứng vô sở chứng chi môn,
Đản nản nan vong, như như bất động.

Phổ nguyện:
Thiền môn nghiêm tịnh, hải chúng an hòa,
Thượng thiện đăng cửu phẩm liên hoa,
Trung lưu nhập tam thừa diệu quả.
Tục Tăng nhơn ngã, tự tánh bổn không,
Pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.
AN VỊ

Phục nguyện:
Vô khứ, vô lai hiển pháp thân chi vi diệu.
Hữu kỳ, hữu thỉnh chương phàm niệm chi kiền thành.
Trí thử chí kính chi thành, nguyện khế bất ngôn nhi cảm.
Tư thời, hiện tiền tín chủ … cung thỉnh bảo tượng Thích Ca …, an vị tại gia đường, tập thử thắng nhơn.

Kỳ nguyện: Hiện tiền
Gia môn hưng vượng, lão thiểu bình an.
Phước huệ tăng long, tùy tâm mãn nguyện.
Cánh ký cửu huyền thất tổ cọng siêu thăng,
Bát nạn tam đồ cầu mông giải thoát.

Phổ nguyện:
Đồng viên tam giác, đồng độ tứ sanh,
Đồng nguyện tu hành, đồng thành Phật đạo.
CẦU AN

Phục nguyện:
Diệu Âm, Quan Thế Âm nhi thần thong cứu khổ
Dược Vương, Dược Thượng chi y pháp độ sanh.
Tỷ bệnh nhơn tánh mạng khương ninh.
Sử oan trái nghiệp căn thuyên giảm.
Hữu tình hữu cảm, nãi thánh, nãi thần,
Ủng hộ bệnh nhơn, tiêu trừ tật bệnh.

Thứ nguyện:
Hiện tiền gia môn bửu quyến, thiết lễ kỳ an đảo bệnh …

Phổ nguyện:
Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Quan Âm thị hiện, thuyết pháp độ sanh.
Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ.

Phổ nguyện:
Từ thuyền phổ độ, phước đức vô biên.
Đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Nhứt sanh tội cấu dĩ băng tiêu.
Nhứt thế thiện căn nhi thanh tịnh.
Nhứt tâm giai ngộ hướng nhứt lý chi chơn như,
Nhứt niệm hồi quang chứng nhứt thừa chi diệu đạo.

Phổ nguyện:
Đông, Tây minh tứ giáo, Nam, Bắc đẳng thập tông,
Tội tánh bổn lai không, Tự tha thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Huệ tâm khai lãng, diệu trí viên minh.
Tam nghiệp đốn không,
Kiếp kiếp hiện hoa hương Ưu-Bát.
Thiện nhơn trưởng dưỡng,
Thời thời sanh kết quả Bồ-đề.
Cánh ký cữu huyền thất tổ cọng siêu thăng,
Bát nạn tam đồ cầu mông giải thoát.

Phổ nguyện:
Oán thân bình đẳng, hàm thoát khổ luân,
Nhơn dữ phi nhơn, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Quan Âm cứu khổ, Bồ tát độ sanh.
Nguyện độ tha giải thoát chí thành,
Kỳ tế chúng bệnh căn thuyên giảm.

Kỳ nguyện:
Tín chủ hiện tiền, tật bệnh tiêu trừ,
hậu nhựt bình an khương thới.

Phổ nguyện:
Gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.
KỲ SIÊU
(giác linh)

Phục nguyện:
Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang,
Thọ Phật-Đà khai thị đạo tràng,
Thừa Tổ đức thế gian hóa độ.
Kim vì Từ Lâm Tế Chánh Tông …,thế … húy… chí … ư … niên … ngoạt … nhựt … thời tân viên tịch.
Đệ tử chúng đẳng:
Báo Tôn sư huấn dục chi ân,
Đáp công đức độ tha chi nghĩa.
Ngưỡng nguyện hồng ân chư Phật giáng lâm, phóng đại quang minh, hiện tràng phang tiếp dẫn Giác linh, nương bảo cái vãng sanh Tịnh độ.

Phổ nguyện:
Chơn linh bất muội, tam nghiệp đốn không,
Thoát nhơn gian sinh tử căn trần,
Nhập Như Lai bảo minh không hải.
Thế thế thường hành Phật đạo,
Sanh Sanh đốn ngộ chơn thường.
Tồn ích thập phương, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Chơn tâm tự tại, giác tánh tiêu dao,
Bất nhập tam thừa, tiện đăng giác ngạn.
Ngộ vô sở ngộ chi pháp, chứng vô sở chứng chi môn.
Đản đản nan vong, như như bất động.
Thượng lai huân tu công đức, phụng vì tân viên tịchđường thượng, Từ Lâm Tế Chánh tông …thế, húy … thượng … hạ … hiệu … đại lão Hòa Thượng chi giác linh.

Ngưỡng nguyện giác linh, cao đăng Phật quốc,
Hoàn lai Ta bà, hóa độ chúng sanh.

Phổ nguyện:
Chơn tâm tự tại, bản tánh viên minh,
Bất nhập luân hồi, đồng đăng giác ngạn.
Đàn na sung thịnh, đạo đức quang minh,
Pháp giới chúng sinh, đồng thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Thần hồn trong suốt, tâm thức nhẹ nhàng.
Nghe tiếng kinh giác ngộ trần gian,
Nhờ Phật lực thoát vòng mê nghiệp chướng.
Sen chín phẩm sanh về bực thượng,
Phật mười phương tiếp ở phương Tây.
Nguyện hương linh … mau đặng an lành,
Nghe kinh kệ siêu sanh Tịnh độ.
Vượt qua bể khổ, thoát khỏi Ta bà,
Sen vàng chín phẩm trổ hoa,
Pháp thân hiện đức Di-Đà thọ ký.


Phục nguyện:
Nhứt linh thừa Phật lực,
Nhị vong vãng Lạc bang
Tam văn thuyết pháp chi âm,
Tứ chứng bồ đề chi quả.

Phục nguyện:
Thần đăng An Dưỡng, nghiệp tạ trần lao.
Liễu sinh tử chi mê đồ,
Chứng Niết bàn chi diệu tánh.

Phục nguyện:
Nhứt linh liễu ngộ, tam nghiệp đốn không,
Xuất Đông độ chi tân lương,
Nhập Tây phương chi thắng cảnh.

Phục nguyện:
Thích Ca Từ phụ, thùy bảo thủ dĩ đề huề.
Di Đà đạo sư, phóng hào quang nhi tiếp dẫn.

Kỳ nguyện: hương linh …
Thoát ly khổ hải, Cực lạc siêu thăng,
Kỳ tang quyến lão thiếu nữ nam hàm mông tỷ hựu.

Phổ nguyện:
Đại đạo chúng trí bi thành tựu,
Sanh sanh hoằng bất diệt pháp môn.
Bảo gia cư lan quế tử tôn,
Miên miên hưởng vô biên phước quả.
Tục Tăng nhơn ngã, thọ bá tuế ư hàm linh.
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Nhứt linh bất muội, giác tánh thường minh.
Văn ngọc kệ dĩ u du, thính kim kinh nhi giải thoát.

Phục nguyện:
Liên trì giáo chủ, Tịnh độ năng nhơn, thư kim sắc thí dĩ đề huề, phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn. Phục vì vong …

Kỳ nguyện: vong linh…
Thần thê Tịnh vức, nghiệp tạ trần lao.
Liên khai cửu phẩm chi hoa,
Phật thọ nhất thừa chi ký.

Phổ nguyện:
Tang môn hiếu quyến, phước thọ khương ninh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.Phục nguyện:
Di Đà tiếp dẫn, Địa Tạng lai nghinh, thơ kim sắc thí dĩ đề huề, phóng ngọc hào quang nhi tiếp dẫn.
Phục vì hương linh …

Kỳ nguyện: hương linh,
Thừa tư Phật lực, tứ thánh đề huề.
Hiện Đông lai chi lâu các, vạn thần vệ hộ,
Ứng Tây khứ chi tràng phan, yểm ánh không trung.

Phổ nguyện:
Nhĩ văn thiên nhạc, mục đổ Phật quang,
Tốc vãng Tây phang, tảo thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Nhứt linh bất muội, lục dục đốn không,
Vĩnh thoát nhân gian sinh tử căn trần,
Đốn nhập Như Lai bảo minh không hải.
Quan Âm tác bạn, Thế Chí vi bằng,
Thất trùng hang thọ dĩ tiêu diêu,
Bát đức trì trung than tẩy đản,
Cửu liên đài bản nhậm tiêu dao,
Thần thê Tịnh vức, nghiệp tạ trần lao.
Liên khai cửu phẩm chi hoa,
Phật thọ nhất thừa chi ký.

Phục nguyện:
Quan Âm thùy bảo thủ, Thế Chí phóng hào quang,
Địa Tạng trạo từ hàng, Di Đà lai tiếp dẫn.

Kỳ nguyện: vong linh,
Thừa tư Phật lực, kim địa cao siêu,
Nhập Tây phương chi thắng cảnh,
Thế thế thường văn chánh pháp,
Lai sanh cọng chứng chơn thường.


Phổ nguyện:
Nhứt thành thượng đạt, thiên Phật hạ lai.
Tiếp dẫn vong linh trực nhập kim giai,
Kỳ tang quyến hàm triêm lợi lạc.
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh,
Tình dữ vô tình, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Vô thượng giác hoàng,
Phóng kim quang nhi tiếp dẫn.
Di Đà từ phụ, thùy bảo thủ dĩ thân nghinh.

Phổ nguyện:
Y Bát nhã Tây phương trực chỉ,
Chứng Bồ đề nhậm ý tiêu dao.
Lục than quyến thuộc, dương thới âm siêu,
Thế xuất thế gian, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Thiên Phật thùy quang,
Bãi thủ xuất Ta bà giới nội.
Cửu liên phiêu phúc,
Phiên thân nhập An-dưỡng quốc trung.

Phổ nguyện:
Tục Tăng nhơn ngã, thọ bá tuế ư hà linh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Liên trì hội thượng, phóng hạ hào quang,
Tam Bảo đường trung, vũ hoa tiếp dẫn.

Phổ nguyện:
Hiện tiền đệ tử chúng đẳng,
Thường vi từ bi quyến thuộc,
Hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên,
Nhiêu ích nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Viên thông giáo chủ, mãn nguyệt từ dung,
Thị Di Đà Cực-lạc quốc trung,
Trợ Thích Ca ư Ta bà giới nội.
Xử thiên diệp hồng liên chi tọa,
lưu ly chúng bảo chi sơn.
Quá khứ Chánh Pháp Minh Như Lai,
Hiện tiền Quán Tự Tại.
Tam thập nhị ứng quảng độ quần sanh,
Thất nạn tha phương ứng vật,
Thù thắng diệu lực, tán mạc nan cùng.
Ngưỡng khấu hồng từ, phủ thùy gia hộ.
Tư thời …
Đệ tử chúng đẳng,
Sanh sanh tề Tam Bảo chi cư,
Thế thế ngưỡng chư tôn hộ vệ.
ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ

Phục nguyện:
Huệ nhựt viên minh chúc thập phương chi thế giới
Trí đăng quang lãng phá đại địa chi hôn mông.
Nhập thập nhị chi nguyện môn,
Việt tam kỳ chi quá hải.
Tư thời … ngã đệ tử chúng đẳng, phùng tân xuân giai tuyệt cảnh thuộc hòa phong, cung thiết đạo tràng Dược Sư ngoại thiền ngũ sắc phan, nội thỉnh Dược Sư bảo sám thất thất tượng. Phúng tụng Dược Sư bảo sám chi huyền văn, đảnh lễ vạn đức kim than chi diệu tướng. Kỳ bảo mãn diêu sanh, nghinh tường tập phước sự.

Kỳ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng tiêu trừ. Tân duyên, cựu duyên, oan trái duyên, chư duyên giải kết.

Phổ nguyện:
Tự tha bá tánh, Âu Á tứ dân,
Pháp giới oan thân, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Thanh liên tòa thượng,, cao đăng cháng giác chi tôn,
Mãn nguyệt cung trung vĩnh chứng Nê-hoàn chi quả.
Từ bi vô lượng, lân mẫn hữu tình.
Khai thập nhị chi nguyện vương,
Độ tam thiên chi thế giới.
Trang nghiêm diễm võng tượng,
Siêu thiên nhật chi quang hoa.
Mãn nguyệt từ dung thể đoạt ma ni chi diễm lệ.
Pháp môn cao diễn, nguyện hải hoằng thâm.
Tư thời … chúng đẳng,
Hương phần giới định, chúc thổ u đàm.
Vong thong Đông chấn chi y vương,
Phúng tụng Tây càn chi diệu điển.
Kỳ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng
Tiền sanh nghiệp chướng tất tiêu diệt,
Kim sanh tội chướng tất tiêu trừ.
Thân ly nạn, nạn ly thân,
Nhất thiết tai ương hóa vi trần.

Phổ nguyện:
Tự tha bá tánh, cọng hưởng thái bình,
Vạn ức chúng sanh, tề thành Phật đạo.SÁM HỐI

Phục nguyện:
Bách phước tướng hảo chi từ tôn,
Vạn đức trang nghiêm chi diệu thể.

Duy nguyện:
Giác vương thùy từ lân mẫn,
Pháp nhãn viên minh, giám ngu tình chi khẩn thiết.

Thứ nguyện:
Thị tắc ư văn sám hối,
Thành khẩn túc nghiệp vi trừ.
Phổ Hiền giám thử công đức,
Hàm sanh hoan hỷ chi tâm.
Phổ phụng chư Phật thánh hiền,
Xưng dương hồng danh bảo hiệu.


Kỳ nguyện:
Phật đức thùy từ, chư thiên đồng hộ,
Đa sanh phụ mẫu, đồng đăng giải thoát chi môn.
Lụy kiếp oan thân, cọng chứng Bồ đề chi đạo.

Phổ nguyện:
Kiến văn đồng liễu ngộ, tài pháp tổng nan văn,
Ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cọng thành Phật đạo.TRAI TĂNG

Phục nguyện:
Tư thời kim trai chủ…hiệp nam nữ tử tôn đại tiểu đẳng. Cảm phụ mẫu dưỡng dục chi thâm ân, niệm cù lao sinh thành chi trọng đức. Âm dương cách biệt, dị biện thăng trầm, thường hoài luyến mộ chi tâm.
Kim nhựt tư thời đương lâm đại tường trai tuần chi lễ, nhứt nhựt dạ trai tuần viên mãn, hiếu sự châu long. Tang gia hiếu quyến tâm thành, nhứt niệm cụ biện trai nghi, cúng dường trai phạn, hồi hướng công đức, kỳ siêu phục vì vong…

Phổ nguyện:
Hồng từ chứng giám, huệ nhãn diêu huân,
Khắc doãn phàm tình, quảng thi diệu lực.
Tiếp chơn linh chi siêu độ,
Thị Di Đà vu Cực-lạc quốc trung,
Bảo gia quyến dĩ khương ninh,
Hỷ hà linh nhi quang huy thế thượng.
Đa sanh phụ mẫu, lụy thế oan thân,
Pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Thiên kinh, thiên Phật, thùy thiên thủ, thiên nhãn dĩ đề huề; Bá phạn, bá tăng, tứ bá trinh, bá tường nhi khương thới.
Nguyện vong hồn thừa tư công đức, trực vãng Tây phương, tốc xả mê đồ, siêu sanh Lạc quốc.
Cánh ký cữu huyền thất tổ nội ngoại tôn thân, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm; lụy thế oan thân, cầu mông giải thoát. Hiện tiền quyến thuộc, phước huệ tăng gia, tồn một triêm ân, lão đồng ngưỡng đức.

Phổ nguyện:
Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh,
Tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo.Phục nguyện:
Tô đà thiền duyệt, thành tâm lễ hiến hành nhơn;
Tố phẩm gia hào, mỹ ý cúng dường hải chúng.
Sở kỳ truy tiến trai tuần báo hiếu, phục vì vong …, thừ tư Phật lực, âm siêu thiện xứ, dương thới gia môn.

Thiết niệm:
Kính phàm Tăng nhi thánh Tăng giáng phước, phàm thánh nhứt như. Chủng kim thế nhi hậu thế khai hoa, hậu kim đồng đạo. Sự lý như thử, nhơn quả hà thù.

Phổ nguyện:
Hương linh hội nội, tảo đăng cửu phẩm chi đài. Hiện thế môn trung, cọng hưởng thiên thu chi phước. Cô hồn ngạ quỷ, đồng thoát khổ ương, U hiển âm dương, tề thành Phật đạoQUẢ ĐƯỜNG

Phục nguyện:
Việt Nam giáo hội, bối xuất Tăng tài.
Vạn quốc tòng lâm, chấn hưng Phật học.
Xuất dương Đông-Á, truyền bá Tây Âu.
Duy tâm, duy vật cọng hồi đầu,
Thế xuất thế gian, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Thiện căn tăng trưởng, phước quả cao siêu.
Tu tài thí nhi đắc pháp thí phong nhiêu.
Do hảo tâm nhi chứng Phật tâm thanh tịnh.

Phổ nguyện:
Tự tha bá tánh, Âu-Á tứ dân,
Pháp giới oan thân, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Nhứt nhơn tác phước thiên nhơn hưởng,
Độc thọ khai hoa vạn thọ hương.
Hiện tiền tu tài thí nhi đắc pháp thí lương duyên,
Do hảo tâm nhi chứng Phật tâm thanh tịnh.

Phổ nguyện:
Quốc gia hưng thịnh, dân tộc trung kiên,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Hương mê tố thiện, thành tâm tế cấp ư hành nhơn; Ngọc thực trân tu, phước quả tài bồi ư thí chủ. Công danh bất hủ, phước đức vô biên, Thí chủ hiện tiền, thọ tài sơn nhạc.

Phổ nguyện:
Tứ phương lợi lạc, ngũ cốc phong vinh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tín tâm sanh đạo thọ,
Giác hoa hương biến ư thiền lâm.
Từ ý diệu đại vân,
Pháp võ ân triêm ư học địa.

Phổ nguyện:
Đồng viên tam giác, đồng độ tứ sanh,
đồng nguyện tu hành, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tín tâm kiên cố, ngoại chướng vô xâm,
Đạo niệm tinh thành, nội ma bất khởi.

Phổ nguyện:
Diêm-phù bảo mãn, Tịnh độ hiện tiền,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Nhơn gian cổ phước, thiên hạ hồi đầu.
Nội minh nhất niệm khách trần,
Ngoại đạt tam không Phật pháp.

Phổ nguyện:
Đồng minh Phật lý, đồng kiến Phật tâm,
đồng chứng Phật thân, đồng thành Phật đạo

Phục nguyện:
Thiền môn giáo hóa, Phật đạo thạnh hành,
Bá tánh chúng sanh, phước điền chung hưởng.
Tín tâm tăng trưởng, phước quả vô biên,
Tín chủ hiện tiền, thọ tề sơn nhạc.
Tứ phương lợi lạc, ngũ cốc phong vinh,
Pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.Phục nguyện:
Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp thế thế trường tồn.
Giới luật kiên trì, Tòng lâm thời thời hưng thạnh.

Phổ nguyện:
Thập phương đàn tín, cọng hưởng thái bình,
Pháp giới hữu tình, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tông phong vĩnh chấn, Tổ ấn trùng quang.
Giác hoa hương biến ư Thiền lâm,
Pháp võ ân triêm ư học địa.

Phổ nguyện:
Đàn na công quả, tăng ích phước điền,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Tam tâm bất liễu, nhứt thủy nan tiêu.
Nguyện kỳ quốc giới an ninh, can qua đốn tất.
Phạm sát Tăng Ni, trang nghiêm thanh tịnh.
Đàn việt hưng sung Phật đạo, tu tập đại thừa.
Thứ kỳ cữu huyền thất tổ cọng siêu thăng,
Bát nạn tam đồ cầu mông giải thoát.

Phổ nguyện:
Đàn na công quả, nhứt lộ phước tinh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Việt nam củng cố, Phật nhựt tăng huy,
Thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc.

Phổ nguyện:
Nhơn nhơn cọng lạc, cõi cõi quang huy,
Tăng già truyền bá, cư sĩ hộ trì,
Trăm họ quy y, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Kim liên diệu thượng, Phật ngự đài tiền,
Pháp giới nhơn thiên, đồng quy ngưỡng Phật.

Phổ nguyện:
Âm siêu dương thạnh, hải yến hà thanh,
Pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Quốc gia thạnh trị, lê thứ an hòa.
Bất động can qua, thái bình thiên hạ.
Thiền môn giáo hóa, Phật giáo thạnh hành,
vạn ức chúng sanh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Phật nhựt Tăng huy, pháp luân thường chuyển.
Phong điều vũ thuận, quốc thới dân an.
Thiên hạ thái bình, chúng sanh an lạc.

Thứ nguyện:
Hộ pháp hóa dĩ hưng long,
Vệ đạo tràng nhi thanh tịnh.

Phổ nguyện:
Oán thân bình đẳng, hàm thoát khổ luân,
Nhơn dữ phi nhơn, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tín tâm kiên cố, đạo niệm tinh chuyên.
Tùng nhơn đạo nhi tu Bát chánh đạo nhơn duyên.
Xả ái tài nhi đắc thất thánh tài công đức.


Phổ nguyện:
Đàn na tăng phước huệ, thí chủ diệu chánh y.
Pháp giới phổ quang huy, chúng sanh thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tăng già đoàn thể, pháp bảo phổ thông.
Phật đạo viên dung, ngũ châu bành trướng.

Phổ nguyện:
Thập phương xu hướng, cửu giới đầu thành.
Vạn ức chúng sanh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Quốc dân tấn hóa, thế giới hòa bình.
Phật pháp xương minh, dân cư lạc nghiệp.

Phổ nguyện:
Đồng tu tam học, đồng thể từ bi.
đồng niệm A-Di, đồng thành Phật đạo.
Phục nguyện:
Sơn môn chấn chỉnh, hải chúng an hòa.
Bát huyền an hữu đạo chi trường,
Tứ hải lạc vô vi chi hóa.

Phổ nguyện:
Đàn na công quả, tăng ích phước điền,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tam ngoạt kiết hạ, đại chúng an cư.
Phước huệ song nghiêm,
Vĩnh chứng tam thừa chi thánh quả.
Cửu tuần Tăng Ni tu học,
Trang nghiêm giới đức,
đồng sanh cửu phẩm liên hoa.
Tín thí đàn na, tăng viên phước thọ.

Phổ nguyện:
Phật đường hưng thạnh, địa lợi nhơn hòa.
Tự giác, giác tha, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tứ dân đồng hành thập thiện,
Thoát ly kinh tế chi hiểm nguy.
Vạn quốc cọng thân liên,
Hưởng thọ thái bình chi an lạc.

Phổ nguyện:
Đồng viên tam giác, đồng độ tứ sanh,
đồng chí tu hành, đồng thành Phật đạo.VU LAN THẮNG HỘI

Phục nguyện:
Vu Lan thù thắng pháp, thánh chúng đại oai thần. Tỷ phương phương địa ngục tổng thành không, độ cá cá thiên đường giai tự tại.
Tư thời Nam Diêm Phù Đề, Việt Nam quốc, Phước Nghiêm tự, đệ tử chúng đẳng: Phùng chư Tăng tam ngoạt an cư, cửu tuần tu học.
Thiết niệm, phụ mẫu sanh thành dưỡng dục chi ân, cung lâm phạm vũ, phúng diễn bí chương, xưng dương Phật hiệu, Vu Lan tôn kinh. Tập thử công đức, kỳ siêu cửu huyền thất tổ đa sanh, thất thế quá khứ phụ mẫu, tùng tư nhập thánh siêu phàm. Hiện thế quyến thuộc lục thân, tự thử thừa ân, huân triêm phước thọ.
Cập kỳ siêu chư hương linh …, thừa tư Phật lực, ngưu đầu phóng xuất, ngục tốt xả thân, tiếp hương linh Cực lạc siêu thăng, kỳ đại chúng hàm triêm lợi lạc.

Phổ nguyện:
Thiền môn hưng thạnh, địa lợi nhơn hòa,
Tự giác, giác tha, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Vu Lan thắng hội, vô giá đàn độ quảng thi.
Chẩn tế trai diên, tiến vong linh chi thánh lễ.
Thiên đường kính nể, địa ngục môn khai.
Tiếp chư vong hồn Cực-lạc đáo lai,
Độ tín chủ Ta-bà khương thới.
Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường.
Viễn cận đàn na, huân triêm thắng phước.

Phục nguyện:
Vu Lan thù thắng pháp,
Thánh chúng đại oai thần
Mục Liên ai mẫn cứu từ thân,
Thoát khổ A-Tỳ, siêu sanh Tịnh cảnh.
Phục nguyện:
Ca-Diếp khải đầu đà, trần bồ soạn nhi trai thành chi vị. Mục Liên khai đại hội, thiết Lan bồn nghi thức cúng tam tôn. Vị báo thâm ân, cố tu đàn độ. Thượng lai đệ tử chúng đẳng, phùng Trung nguyên giai tiết, Địa quan xá tội chi kỳ. Y Mục Liên tôn giả độ than chi nhựt, thượng cúng thập phương chư Phật, thứ cúng hiện tiền Đại Đức Tăng già. trượng thử lương nhơn thanh tịnh, quá vãng tiên linh, siêu sinh Tịnh độ. Nguyện chư vong linh thoát ly khổ hải, trực vãng Lạc bang.

Phổ nguyện:
Nam Kha mộng đoạn, Tây vức liên khai,
Siêu thăng Tịnh độ lễ Như Lai,
Tốc thoát khổ luân, tề thành Phật đạo.
KIẾT HẠ AN CƯ

Phục nguyện:
Phước điền đại chúng, bửu điện cao thâm.
Lập hương trường tu học Thiền lâm,
Năng hoằng giáo pháp lưu Đông-độ.

Kỳ nguyện:
Đệ tử chúng đẳng, tam ngoạt kiết hạ an cư, cửu tuần nhiếp tâm tu học. Cận đáo thời Tự tứ, ngưỡng báo đáp Phật ân. đồng phát nguyện nhứt tâm trì Pháp Hoa đại thặng, hồi hướng công đức, báo tôn sư huấn dục chi ân, đáp phụ mẫu sanh thành chi đức. Kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận.

Phổ nguyện:
Đàn na tín thí, tăng ích phước điền,
Pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
An cư tam ngoạt, nhơn nhơn tấn đạo nghiêm thân. Tu học tứ hoằng, xứ xứ trợ duyên Phật hóa.

Phổ nguyện:
Đàn na công quả, nhất lộ phước tinh,
Pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tam ngoạt an cư, vĩnh chứng tam thừa chi thánh quả.
Cửu tuần tu học, đồng đăng cửu phẩm chi liên hoa.

Thứ nguyện:
Hiện tiền đại chúng, tu học trang nghiêm,
Cửu hữu chúng sanh, câu mông thắng ích.

Phổ nguyện:
Âm siêu dương thạnh, hải yến hà thanh,
Pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tam ngoạt an cư, cửu tuần tu học.
Trước Như Lai giải thoát chi y,
nhập Như Lai từ bi chi thất.
Nguyện báo Phật ân, nguyện hành Phật sự.

Thứ nguyện:
Hiện tiền đại chúng, tam thân, tứ trí, lục độ tề tu,
Viên diệu Phật thừa, Bồ đề quả mãn.

Phổ nguyện:
Toàn cầu đồng trực, sa giới minh vương,
cọng khế chơn thường, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Nhơn nhơn hành thiện nghiệp,
Thoát ly kinh tế chi dân oai.
Tạo vật hà hữu tai,
Đả đảo thần quyền chi mê tín.

Phổ nguyện:
Phá tà hiển chánh, trừ vọng hiển chơn.
Nhơn dữ phi nhơn, tề thành Phật đạo.TRUYỀN GIỚI

Phục nguyện:
Nhứt thời tuyên dương giới pháp,
Thượng căn đại ngộ, trung hạ thừa đương,
Lĩnh chứng vô sanh thánh quả.
Bá vạn trần lao, nhứt thời tiệm tiêu ư hải ngoại.

Thứ nguyện:
Chư giới tử giới châu minh tịnh, đạo quả viên thành. Hiện tiền tu chứng vô sanh, một hậu cao đăng thánh vị.

Phổ nguyện:
Tam thừa cọng chứng, tứ quả viên thành,
Pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.


Phục nguyện:
Đàn tràng nghiêm tịnh,
Thập phương hiền thánh dĩ đồng hoan.
Pháp sự châu viên,
Chư thượng thiện nhơn giai cọng lạc.
Thừa tư công đức, nhiêu ích tồn vong.
Trượng thử lương nhơn, huân triêm thắng phước.
Nguyện tương dĩ thử thắng công đức,
Hồi hướng Tam Bảo chứng minh.

Phổ nguyện:
Thiền đường tứ chúng, vận thủy ban sài.
Thiện tín vãng lai, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Phật nhựt Tăng huy, chiếu diệu đại thiên sa giới. Pháp luân thường chuyển, lưu thông bá vạn nhơn thiên. Tăng hải hòa bình, hao hao tông

phong vĩnh chấn. Thiền môn an tịnh, nguy nguy Tổ đức quang huy.

Phổ nguyện:
Đồng viên tam giác, đồng độ tứ sanh,
Đồng nguyện tu hành, đồng thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Tỳ ni tạng trụ, Phật pháp thế thế trường tồn.
Giới luật kiên trì, Tòng lâm thời thời hưng thạnh.

Phổ nguyện:
Thập phương đàn tín, cọng hưởng thái bình,
Pháp giới hữu tình, tề thành Phật đạo.

HẰNG THUẬN

Phục nguyện:
Quảng thùy tỷ hộ, thường giáng trinh tường.
Bảo tân hôn cầm sắc hòa hài,
Niên niên hưởng vô biên phước quả.
Tư thời … chư Phật tử cung tựu Phật tiền, tác lễ Hằng thuận công đức, nghinh tường tập phước, Tân lang tánh …, Tân nương tánh …, thừa tư Phật lực, than sanh hoan hỷ, nghiệp hệ túc duyên, hiệp ưng nghi thất, nghi gia, thành liễu hữu tình đồng giải.

Phổ nguyện:
Liên gia bá tánh, thương mại hanh thong,
lợi ích tồn vong, tề thành Phật đạo.

Phục nguyện:
Núi bạch hào uyển chuyển,
Biển thệ nguyện bao la,
Thả thuyền không đáy (vô để) đến Ta-ba
Rước chúng hữu tình về Cực-lạc.
Đồng lên bờ giác, cùng thoát bến mê
Viên mãn lời thề, vuông tròn ý nguyện
Vừng hồng Phật nhựt huy hoàng
Tiếng gọi pháp âm vang dội
Trang nghiêm pháp hội
Thanh tịnh tăng đoàn
Sông núi bình an
Nhân dân hạnh phúc.

Phục nguyện:
Đàn na thí chủ,
Tăng ích phước điền
Pháp giới nhơn thiên
Đồng thành Phật đạo
Reader's Comment
Friday, March 2, 201804:29
Guest
Nam mô a di đà phật hay.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9690)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 71322)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung - Giọng thỉnh chung: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 89449)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25609)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14314)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29938)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27266)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39481)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34632)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44903)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 54131)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19494)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144502)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16491)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 20036)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9584)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18738)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54478)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30531)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23781)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62353)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24610)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85746)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25258)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36541)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13183)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 25043)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22154)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24823)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10585)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27994)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25825)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21628)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 149931)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39543)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14171)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23710)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43185)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48305)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33199)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18938)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23941)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81924)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17829)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15789)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58824)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27125)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22613)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27432)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23972)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 61023)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26567)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18786)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16667)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19507)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20792)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19493)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45645)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16443)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16137)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant