Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Chương 4 - Kết Luận

Saturday, May 21, 201615:10(View: 4233)
Chương 4 - Kết Luận
A HÀM
MƯA PHÁP CHUYỂN HÓA PHIỀN NÃO

Thích Nữ Giới Hương
(Trọn Bộ Hai Tập)
Nhà xuất bản Hồng Đức 2016


TẬP 2

Chương 4
Kết Luận

Vì lòng từ bi thương chúng sanh đau khổcõi ta bà, Đức Phật Thích Ca đã thuyết minh bốn bộ A-hàm như Trường A-hàm, Trung A-hàm, Tăng Nhất A-hàm và Tạp A-hàm gồm có 2.086 bài pháp thoại với một mục đích duy nhấtchỉ đường đi để cho chúng sanh chấm dứt đau khổ. Những giáo lý căn bản và những pháp số thường được đề cập trong bốn bộ A-hàm như Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác phần, Bát chánh đạo, Tam học, Bốn pháp ấn, Sáu cõi luân hồi, Mười hai nhân duyên, Nghiệp cảm luân hồi, Sanh tử, Niết bàn,Tứ thiền, Chín định, Tam minh, Ngũ ấm, Năm độn sử, Năm lợi sử vv… để chúng ta hiểu được đường lối của tội phước, chân ngụy, chánh tà để chúng ta tỉnh ra, biết tránh đường mê mà đi đường lành, thoát khổ luân hồi.

Trong A-hàm, Đức Phật nhấn mạnh về lý Tứ đếTứ niệm xứ. Đây là Khổ đế chúng ta phải biết, là Tập đế chúng ta phải diệt, là Diệt đế chúng ta sẽ đạt, là Đạo đế chúng ta phải thực hành. Chúng ta phải quan sát những nỗi khổ của sáu đạo chúng sanh như nỗi khổ của kiếp người, nỗi khổ của loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và cõi trời, để đừng tạo nghiệp sanh tử nữa và phát sanh trí tuệ về Tứ đế tức là trí tuệ của các bậc thánh biết nhân quả chắc chắc không sai chạy của thế gianxuất thế gian.

Tứ niệm xứ đứng đầu trong 37 Phẩm trợ đạo, chúng ta học A-hàm và thật ra A-hàm không có ra ngoài Tứ niệm xứ. Đức Phật giảng 2.086 bài pháp thoại và bao nhiêu pháp số phong phú chung quy chỉ là giảng Tứ niệm xứ cho chúng ta thôi. Tu Tứ niệm xứ tức hàng ngày chúng ta phải chuyên chú đem hết tinh thần vào các pháp quán thân, thọ, tâm, pháp là khổ, vô thường, vô ngã để chúng ta an định tinh thần lại, không rông rỡ bên ngoài nữa. Tinh thần A-hàm là tinh thần Tứ niệm xứ, nếu chúng ta không thật quán Tứ niệm xứ thì dù tu tập có lâu, chúng ta vẫn sâu kết phiền não, gồng gánh trọn đời, rồi lại lễ bái, cầu khẩn chư Phật, Thánh hiền tăng thương xót nhưng các ngài không thể cứu giúp cho nghiệp lực của chúng ta được. Tự chúng ta quán Tứ niệm xứ khai mở trí tuệ, có cái nhìn chân chánh, suy nghĩ tương ứng với chân lý thì mới có thể giải thoát vô minh. Ngoài ánh sáng trí tuệ này, không một thần lực nào khác có thể phá được bóng tối.

Đức Phật trình bày 2086 bài pháp thoại trong nhiều cách này cách kia nhưng thật ra cả bốn bộ A-hàm không ra ngoài Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứcon đường thanh tịnh để diệt tham ưu trong đời cho nên chúng ta phải quán tỉ mỉ thân, thọ, tâm, pháp để nhận chân nghĩa thâm thúy này. Đức Phật khuyên không nên học nhiều sách mà điều chủ yếu là chúng ta nên để tâm đi sâu nhận nghĩa thực sự của A-hàm, thực hành nơi mình thì chúng ta mới có bản kinh nơi tâm chúng ta, mới hưởng được tất cả các ý vị chân thật an vui từ kinh A-hàm.

Y theo căn bản mưa pháp A-hàm này thì mê nhiều kiếp liền tỉnh, tà chánh khó phân cũng được tỏ ngộ hiển nhiên như đêm ngày. Việc báo ứng tuy khó nhận nhưng chắc chắn sẽ xảy ra như vang theo tiếng, như bóng theo hình. Số kiếp tựa xa vời mà gần kề với chúng ta như tối liền đến sáng, sáng liền đến tối. Sáu cõi bao la hiện ra trước mắt mà A-hàm này là ánh sáng vĩ đại cho đêm dài sanh tử. Kinh này ban mắt tuệ cho chúng ta, những người lạc lối không biết đường đi.

Hễ chúng ta đượm nhuần được mưa pháp A-hàm thì chúng ta sẽ giác tỉnhphân minh được thiện hạnh, tà hạnh, điều phải, điều trái, người hiền kẻ ngu, sáu đạo luân hồiquả vị giải thoát rõ ràng như ban ngày là thấy sáng, ban đêm thì thấy tối. Cho nên, việc thiết yếu là chúng ta phải quay về soi mình, phải biết, phải thấy chúng ta có những chỗ sai chỗ phải, chỗ hay chỗ dở, rồi sữa trị mình, làm chủ được mình, ấy là gốc của sự bình an và gốc của các bậc hiền thánh quân tử. Các bậc hiền nhân quân tử đã làm những việc lành, giữ tâm mình trong sáng, không theo đường mê, sống nương tựa vào mình, không bận lòng đến cảnh bên ngoài, cho nên thành công trong sự nghiệp tu hành tốt đẹp của mình.

Vui khổ là động cơ sinh hoạt của loài người, chẳng những loài người mà tất cả muôn loài. Tất cả sáu đạo chúng sanh đều lấy khổ vui làm động cơ. Ai cũng lo tránh khổ, ai cũng mong cầu sự an vui. Vì vậy, trong A-hàm Đức Phật dạy chúng ta phải quán tỉ mĩ để làm chủ hai sự khổ vui này. Chúng ta đừng để cho khổ vui chi phối, làm chủ được tức là làm chủ được đời sống của mình; còn nếu chúng ta để cho hai sự khổ vui này chi phối thì chúng ta mất quyền tự chủ, chúng ta sẽ như người sống vật vờ để cho ngoại cảnh kiểm soát. Rất nhiều phương pháp tu trong A-hàm như Tứ niệm xứ, Thất giác chi, Bát chánh đạo, Tứ Chánh cần, Ba mươi bảy Phẩm trợ đạo, Tứ pháp ấn, Tam lậu học, vv… đều dạy chúng ta phải quay về mình, học ngay mình để làm thế nào cho chúng ta đỡ khổ và được an vui. Không những khổ, vui trong hiện tại mà còn tránh những nguy kịch trong tương lai và hưởng sự an vui vĩnh viễn. Người giác tỉnh thì đêm ngày thận trọng trọn vẹn hướng tâm về đạo pháp không để khổ vui chi phối, cho nên A-hàm chính là liều thuốc, là mưa pháp bớt khổ đem vui. Thế gian ai cũng đều mong cầu thoát khổ được vui, tất cả tôn giáo cũng hướng về việc ấy và Đức Phật cũng chỉ có một mục đích duy nhất là chỉ cho chúng ta cơn mưa pháp A-hàm thanh lương để rửa sạch những bụi trần đau khổ này đi. Kinh dạy:

Thân người khó được

Phật pháp khó nghe

Một phen mất thân người

Muôn đời khó trở lại.

Như rùa mù tìm bộng cây trong bể cả

Làm thân người sáu căn đầy đủ là khó

Được gặp Tam bảo lại càng khó hơn.

Chúng ta có phước được theo học Phật nên chúng ta đỡ khổ vô cùng. Còn nếu không được học Phật thì chúng ta sẽ khổ mà khổ vô ích, vô lý và uổng phí thời gian một kiếp người. Đức Phật khuyên chúng ta để ý, đừng sống một cách bừa bãi, xô bồ hư vọng. Bây giờ chỉ cần dừng tâm lại, tỉnh ra một chút là nhận ngay, thấy những sự khổ, không, vô ngã, vô thường này để đỡ khổ một cách vô ích mà đỡ phí thời gian, luống sống một trăm năm đi qua mà rốt cuộc chẳng được giác tỉnh tí nào.

Đức Phật từ bi nhắc chúng ta cách đây đã 2.600 năm rồi và bây giờ vẫn còn nhắc nhỡ nữa tức chứng tỏ chúng ta vẫn còn mê. Chúng ta khổ vì chúng ta không biết sự thật, không chịu để ý nhận ra sự thật vô ngã, vô thường, khổ, không ở cuộc đời này. Nếu không được gặp Phật, không được học kinh sách, mê muội tối tăm thì về sau đi về làm loài súc sanh như chó, mèo, gà, vịt rồi đời sống cứ thế ngàn vạn năm ở trong sự tối tăm, ở trong sự xấu xa độc ác, như thế đáng sợ biết ngần nào. Thế cho nên chúng ta được ở chỗ Phật pháp tăng là chỗ rất tốt, rất lợi, không có lợi nào khác tốt hơn nữa.

Nhờ nhiều kiếp sâu trồng căn lành, nên đời nay chúng ta được dự trong hàng đệ tử Phật, được sống trong ngôi nhà chánh pháp, lại được thọ học kinh A-hàm và phương pháp thiền quán Tứ niệm xứ, soi hơi thở, giác tỉnh trở về mình để thoát sáu nẽo luân hồi mênh mông. Đây là những thắng duyên diễm phúc khó gặp mà dễ qua; hãy nắm lấy những cơ hội hiếm có này để giải thoát. Những lời Phật dạy trong bốn bộ A-hàm như những thánh ngôn, những kim chỉ nam giữa thế gian, như kho tàng pháp bảo vô giá khó tìm, còn chúng ta như những người đứng ngoài cổng bị những đau khổ nghèo đói của cuộc đời làm điêu đứng, bị tám khổ (sanh, già, bịnh, chết, ghét phải gặp, yêu phải xa, cầu không được như ýngũ ấm xí thịnh) chi phối.

Chúng ta vẫn khổ vì sanh già bịnh chết và vì nghèo nàn phước báo, trí tuệ. Nghiệp thức mơ màng, ngoại cảnh khổ vui chi phối, vọng tình chưa hết, làm sao ra khỏi luân hồi. Những tập khí tham sân si mạn nghi tà kiến, những thói quen buông lung phóng túng của tám vạn bốn ngàn phiền não từ vô thủy đến bây giờ đang chi phối chúng ta rất mạnh. Đó là những đường luân hồiĐức Phật muốn chúng ta phải ra khỏi. Chúng sanh trong sáu đạo chỉ có cõi trờicõi người là tạm đỡ khổ, có khả năng tu đạo xuất thế, cho nên Phật dạy giữ năm giới để bảo vệ, trở lại thân người thuộc nhân thừa; dạy thập thiện, bốn định, bốn vô lượng tâm để được lên cõi trời thuộc thiên thừa mà cũng là nấc thang xuất thế.

Bây giờ chúng ta phải quay về, sáng suốt tu tập thì ngày mai mới ra khỏi được luân hồi sanh tử. Khi chúng ta dứt khoát lìa thì sợi dây si mê này phải đứt, các thứ tham sân si mạn phải chìm xuống, cho nên gọi là mưa pháp A-hàm để rửa sạch những trói buộc, gở những nút kết thì chúng ta sẽ được thoát, được bình yên, trong sáng, sạch sẽ. Phải thực hành những gì đã học ở A-hàm, phải chí nguyện tha thiết, công hạnh chuyên cần thì sẽ đạt được kết quả như vậy.

Mục đích của 8 chương trong 2 tập sách ‘A-hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não’ là tóm gọn lại hành trình đường đi từ phàm phu lên ngôi vị hiền thánh. Chúng ta niệm tâm từ để diệt trừ sự ác độc, niệm tâm bi để diệt trừ sự tàn nhẫn, niệm tâm hỷ để diệt trừ sự phiền hận và niệm tâm xả để diệt trừ sự thù oán. Chúng ta quán bất tịnh để tiêu ba độc tham sân si, quán vô thường để giải thoát ngã mạn tự ái, quán hơi thở để điều hòa cả thân và tâm. Chúng ta chuyển hóa những tham sân si mạn nghi mà tu tập tâm từ bi hỉ xả, vô lượng vị tha thì hiện đời ai cũng kính nễ, quý mến chúng tachúng ta sẽ đổi ngay cảnh đọa lạc hiện tại thành cõi trời sắc giới rực rỡ tưng bừng, sung sướng an vui, sống lâu cả ngàn vạn kiếp.

Chúng ta chỉ cần chuyển hóa những ngũ ấm, ngũ uẩn, mười kiết sử vi tế, triền cái trói buộc thành tứ thiền, chín định, tam minh thì chúng ta nhẹ nhàng ra khỏi sáu cõi trầm luân và ra khỏi cả cõi trời sắc giớivô sắc giới, từ nay tự tại giải thoát du hóa muôn phương. Như vậy chỉ đổi tâm niệm mà có thể đổi hẳn cả một cuộc đời, một cảnh giới mà không phải một cuộc đờimãi mãi nhiều cuộc đời về sau. Chỉ cần chuyển hóa tâm niệm của chúng ta một chút mà đổi hẳn cảnh giới cả ngàn vạn kiếp vị lai, như vậy, mưa pháp A-hàm thật là thanh lương vi diệu, thật là tịnh tất cả lậu. Học A-hàm, thực hành chuyên cần, chuyển hóa phiền não như thế thì chúng ta sẽ có con đường giải thoát đi ra thì chúng ta sẽ liễu đạt được đại sự. Có sáng được việc lớn này thì chúng ta mới đáp ứng được bản hoài độ sanh của Phật tổ, mới xứng đáng là người con Phật. Có sáng được chân ý nghĩa của A-hàm thì đạo Phật sẽ trở thành vô vàn ý nghĩa giữa thế gian này.

Đức Phật Thích Ca là bậc thế gian giải, nghĩa là có trí tuệ biết tất cả các pháp của thế gian và ngài đã ra khỏi cảnh thế gian. Thế cho nên bây giờ ngài dạy chúng ta về việc thế gian thì nhất nhất ngài phải nói những lời chân thật, vậy chúng ta nên một lòng tin bất động với ngôi Tam bảo, Phật pháp tăng. Chúng ta theo gót Đức vô thượng sư tức là đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta cố gắng sống viễn ly tịch tĩnh, trong tự mình tỉnh ra và mượn ánh sáng giác tỉnh của ngài, của A-hàm mà tự soi sáng, tự tỉnh dậy, cùng nhau lên bờ kia giải thoát. Cứ như thế, chúng ta tinh tấn gạt cho sạch những vô minh thì lúc bấy giờ minh hiện lên. Khi minh hiện thì có trí tuệcông năng thật của tâm chúng ta mới hiển lộ.

Đạo là con đường, Phật là sáng suốt. Nhờ Đức Phật nói những con đường tâm linh sáng suốt mà ngài đã chứng nghiệm, rồi trong nhiều thế kỷ qua chư Tổ thực hành thấy hiệu nghiệm nên tiếp nối truyền lại, cho đến ngày nay chúng ta mới được tiếp nhận tu học theo. Thế là Đức Phật vạch một con đường cho chúng ta đi, con đường sáng suốt, con đường đi vào trí tuệ cho nên gọi là Đạo Phật. Chúng ta khổ vì không biết sự thật, chúng ta không chịu để ý nhận ra sự thật. Sự si mê của chúng ta che lấp trí tuệ khiến cho chúng ta không thấy được sự thật. Nhờ học A-hàm, chúng ta mới biết mình còn mê và mê ở chỗ nào để mà gỡ. Cho nên, A-hàm đã chỉ ra một con đường, con đường từ mê đến tỉnh, từ khổ đến an vui, từ phàm phu lên hiền thánh, rồi chúng ta mới một lòng đi con đường này để hiển lộ đạo. Vì thế, chúng ta phải phát tâm học và hành theo A-hàm. Đây là những gì Đức Phật thuyết giảng sau khi ngài giác ngộ dưới cội cây Bồ-đề, bên dòng sông Ni-liên, Ấn độ.

Mưa pháp A-hàm là những gì như Tổ Thiên Thai nói là Đức Phật thuyết giảng trong 12 năm đầu trong sự nghiệp thuyết pháp lợi sanh của ngài. Chính mưa pháp A-hàm tưới mát bình đẳng cho muôn loài vạn vật, không phân biệt chủng loại, tôn giáo, giới tính, hay già trẻ này mới đáp ứng được tất cả những nhu cầu tâm linh và những hướng dẫn tu tập căn bản để chúng ta rửa sạch để không còn một vết gì trong đường sanh già bịnh chết, ra khỏi luân hồi, xa lìa phàm phu và cất bước đi lên nấc thang thánh vị. Phải khai thác trí tuệ của mình thì mới gọi là người theo đạo Phật. Còn cứ nhắm mắt ai nói sao chúng ta làm vậy thì không phải là đạo Phật. Lối học kiểu ấy không phải là học Phật. Phải theo những phương pháp trong A-hàm để chúng ta làm hiền làm thánh. Chúng ta sống với vọng tưởng nên khổ nạn triền miên, nghiệp báo trói buộc chúng ta trong vạn nẻo luân hồi, tưởng như không có cách nào thoát khỏi. Nào ngờ mưa pháp A-hàm vừa ban xuống thì bụi mê muội vụt tan biến, không còn dấu vết.

Xưa kia chúng ta mỗi người, mỗi con đường lang thang trong sáu đạo như cây thiếu nước khiến khô héo và đang chết dần chết mòn. Nay nhờ mưa pháp A-hàm tưới nhuần thấm đẫm đến tận gốc rễ khiến các cây cối không cằn cỗi nữa mà sum suê, tươi tốt vươn thẳng lên trời cao cùng mây xanh gió mát, đứng hùng dũng reo vui cùng với núi sông. Những chiếc lá vui sướng reo mừng chào đón pháp vũ A-hàm. Mưa càng nhiều thì càng tốt bởi lẽ nếu không có mưa pháp đan dệt tưới mát thì làm sao có cây xanh trái tốt đơm hoa kết nụ tỏa hương trang nghiêm lợi ích thế gian. Chúng ta từ mười phương, mười hướng nhưng chung một tấm lòng cùng nhau năm vóc sát đất quỳ mọp đãnh lễ tri ân Đức Phật đã thương tưởng ban bố mưa pháp A hàm - cái phao giải thoát này - cho chúng ta. Lời không thể nói ra hết, chữ không thể viết xuống hết nổi lòng biết ân và tri ân của chúng ta đối với Tam bảo.

Cỗi cành tươi tốt vì đã thấm nhuần mưa pháp

Thể chất thanh cao nhờ cậy mây từ che phủ

Hương này lấy ở rừng thiền

Trồng trong tuệ uyển thiên nhiên ngọt ngào.

Giáo giới góp thành núi cao

Đốt lò tâm nguyện kính dâng cúng dường

Hoa xanh nở màu tốt tươi

Mùi thơm sực nức hoa trời kém xa.

Kính Phật con dâng đoá hoa

Muôn thu gió nghiệp chẳng hề động lay.

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.


MỤC LỤC CHI TIẾT

Mục Lục Chương 1

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TRONG TẠP A HÀM

 1. A la hán
 2. Ác khẩu
 3. Ai bố thí nhiều nhất
 4. Ái hỷ là sắc
 5. Ái kết
 6. Ái kết không dứt
 7. Ái lìa vì như ung nhọt
 8. A-la-hán tỳ kheo
 9. An trú không quên
 10. An trụ tịch diệt
 11. Ăn uống chừng mực
 12. An vui là Niết-bàn
 13. A-na-hàm và A-la-hán
 14. A-na-luật bịnh
 15. Ánh sáng ban đầu
 16. Ánh sánh của Phật là hơn hết
 17. Ba hạng người tự làm khổ chính mình
 18. Ba hạng thích hưởng dục lạc
 19. Ba hương thơm
 20. Ba kiến
 21. Ba lậu
 22. Ba loại đựng nước
 23. Ba pháp an tâm đối với người bệnh
 24. Ba pháp chưa đoạn
 25. Ba pháp không yêu thích
 26. Ba thời vô thường
 27. Ba thứ sợ hãi của người con mất mẹ
 28. Ba Tôn sư
 29. Bàn tay sạch
 30. Bất hại
 31. Bất thiện như trăng cuối tháng
 32. Bảy đứa con bị chết
 33. Bảy thân
 34. Bảy thọ
 35. Bị sân giận thì chớ lấy sân giận đáp lại
 36. Bị ma chi phối
 37. Biên tế của hữu thân
 38. Biên tế của khổ
 39. Biên tế diệt tận hữu thân
 40. Biên tế tập khởi của hữu thân
 41. Biến tri
 42. Biết đủ
 43. Biết như thật về tưởng
 44. Biết về sắc
 45. Bốn bất hoại tịnh
 46. Bốn hạng người trong chánh pháp
 47. Bốn loại thức ăn
 48. Bốn loại thức ăn an lạc
 49. Bốn lực của ngựa tốt
 50. Bốn niệm xứ
 51. Bốn pháp giúp người tại gia lợi ích hiện tại
 52. Bốn pháp lợi ích đời sau
 53. Bỏn sẻn
 54. Bốn thủ
 55. Búi tóc
 56. Buông bỏ sẽ được an vui lâu dài
 57. Cái gì khó trong đạo hiền thánh?
 58. Cái gì số lượng nhiều?
 59. Cảm thọ tịch tĩnh
 60. Căn định
 61. Căn niệm
 62. Căn tín
 63. Căn tinh tấn
 64. Căn tuệ
 65. Cành nhánh lá vô thường
 66. Cắt dòng
 67. Cắt đứt dòng ma
 68. Cây đàn
 69. Cây ngả hướng nào?
 70. Cha mẹ nhiều như số thẻ tre
 71. Chánh niệm
 72. Chánh quán sát
 73. Chánh tư duy
 74. Chánh tuệ
 75. Chấp pháp mất
 76. Chết
 77. Cho là ta thấy ta biết
 78. Chỗ sai khác giữa phàm phu và người trí
 79. Chớ sợ hãi
 80. Chớ xem thường bốn thứ
 81. Chư Phật nhiều như số cát sông Hằng
 82. Chúng sanh
 83. Chứng Tu-đà-hoàn
 84. Chuyên cần tu tập
 85. Chuyện rắn độc
 86. Chuyển vần theo sắc
 87. Có cái này mới có cái kia
 88. Có sanh nên có trói buộc
 89. Cõi trời sáu xúc nhập xứ
 90. Con đường đưa đến diệt tận hành
 91. Con đường đưa đến diệt tận sắc
 92. Con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân
 93. Con đường đưa đến sự diệt tận của thức
 94. Công đức tăng trưởng
 95. Của cải năm nhà
 96. Cứu cánh giải thoát
 97. Cứu cánh khổ biên
 98. Cứu lửa cháy trên đầu
 99. Đại hại
 100. Đại thọ
 101. Đại trượng phu
 102. Đắm nhiễm sắc sanh sắc vị lai
 103. Đẳng chánh giác là đệ nhất
 104. Đẳng giác gọi là Phật
 105. Dáng nằm sư tử
 106. Đạo lộ dứt ba thọ
 107. Đạt Bát-niết-bàn khi bị bò đá
 108. Đất trên móng tay
 109. Dấu chân voi
 110. Đãy da thịt của thân thể
 111. Dây leo rừng rậm
 112. Đệ nhất nghĩa không
 113. Đệ tử của người đồ tể
 114. Đêm dài không lo lắng
 115. Đến bờ kia
 116. Địa ngục sáu xúc nhập xứ
 117. Diệt tận của hành
 118. Diệt tận của thức
 119. Diệt tận hữu thân
 120. Diệt tận hữu thân và khổ
 121. Điều phục trượng phu
 122. Do chấp thủ nên đắm trước
 123. Do nhân duyên gì mà gọi là năm ấm?
 124. Do phong trệ mà không giải thoát
 125. Đồ tể giết trâu
 126. Đoạn hữu lậu
 127. Đoạn tuyệt dâm dục
 128. Độc nhất trụ
 129. Độc trụ
 130. Độn căn
 131. Dục
 132. Dục ái triền cái
 133. Dục ái, sắc ái, vô sắc ái
 134. Dục định
 135. Dục đoạn, sắc đoạn
 136. Dục nào hơn cả
 137. Đức Phật
 138. Đức Phật cày ruộng
 139. Dục tham đoạn trừ
 140. Dục tham kết buộc
 141. Dục thiêu đốt
 142. Dục tưởng
 143. Được giàu sang
 144. Được mười điều lợi ở cõi người và trời
 145. Dưới cội bồ đề
 146. Đường đi
 147. Đường đi của phàm phu
 148. Dứt các điều ác
 149. Dứt kiêu mạn
 150. Dứt mọi hồ nghi
 151. Duyên tự tâmgiác ngộ
 152. Gánh nặng
 153. Già chết bức bách
 154. Giã lúa
 155. Giác tri
 156. Giải thoát khỏi thủ
 157. Giải thoát tịnh đoạn
 158. Giới hương
 159. Giới thanh tịnh
 160. Giữ luật nghi của mắt
 161. Hai chỗ đoan nghiêm
 162. Hai con đường
 163. Hàng phục ma oán
 164. Hành thọ ấm
 165. Hành vốn không chắc như bẹ chuối
 166. Hảo tâm cúng dường
 167. Hạt giống đắng
 168. Hãy dứt ái dục
 169. Hệ phược
 170. Hiển hiện như thật
 171. Hiện hữu của thức
 172. Hiếu kính cha mẹ
 173. Hộ nhãn căn
 174. Hộ nhĩ căn
 175. Hộ thân căn
 176. Hộ tỵ căn
 177. Hoa sen không dính nước
 178. Hơn thua đều không yên
 179. Huệ thí
 180. Hướng đến diệt tận
 181. Hữu học lậu tận
 182. Hữu lưuhữu lưu diệt
 183. Hỷ giác chi
 184. Keo kiệt
 185. Kết quả khi nghe pháp
 186. Khai thị vô thường
 187. Khắp thí
 188. Khéo điều phục
 189. Khéo thể nhập
 190. Khéo thuyết pháp
 191. Khó dò
 192. Khổ-tập-tận-đạo
 193. Khổ vì bịnh
 194. Khổ vô lượng
 195. Không ai không chết
 196. Không buông lung
 197. Không chấp hình tướng xấu
 198. Không chấp thủ mong cầu
 199. Không có gì chấp trước
 200. Không còn đời khác
 201. Không để thất niệm
 202. Không khủng bố chúng sanh
 203. Không ngã mạn
 204. Không rời khỏi sắc
 205. Không rơi vào đường ác
 206. Không sanh nên không trói buộc
 207. Không sanh nhiễm trước
 208. Không tham lam
 209. Không tham luyến ngũ dục
 210. Không thủ thì không đắm
 211. Không tri không kiến
 212. Không ưa thích
 213. Không, vô tướng, vô sở hữu
 214. Kiếm bén
 215. Kiên cố chịu đựng
 216. Kiến tịnh đoạn
 217. Kiếp hoại
 218. Kiếp số nhiều như hạt cải
 219. Kiếp trước của vua A-dục
 220. Kiết sử trói buộc
 221. Kiêu mạn
 222. Kinh sáu ái thân
 223. Lậu tận
 224. Lậu và vô lậu
 225. Lấy dù che đèn
 226. Loại người từ sáng vào sáng
 227. Loại người từ sáng vào tối
 228. Loại người từ tối vào sáng
 229. Loại người từ tối vào tối
 230. Lời chân chánh
 231. Lòng tín
 232. Lùa bò khỏe qua dòng nước
 233. Lùa bò yếu ở cuối dòng nước
 234. Lùa nghé qua sông
 235. Luận thuyết
 236. Luật nghibất luật nghi
 237. Lực định
 238. Lưới ái
 239. Lưu
 240. Luyện vàng
 241. Ly dục tham
 242. Ly dục thì giải thoát
 243. Ly hỉ tham
 244. Ma nữ
 245. Mặc tĩnh các căn
 246. Mê ngủ
 247. Minh
 248. Minh khởi
 249. Minh sư
 250. Móc câu của ma
 251. Mong manh dễ vỡ
 252. Một ngày ở cõi trời Hóa-lạc và nhân gian
 253. Mười một điều của người chăn bò
 254. Mười sáu pháp thành tựu
 255. Mười tịnh nghiệp
 256. Năm ấm lấy gì làm gốc?
 257. Năm công năng của dục
 258. Năm điều khiến chánh pháp không hoại
 259. Năm dục quá khứ
 260. Năm loại hạt giống
 261. Năm pháp lợi ích
 262. Năm thọ ấm vô ngã, không có gì để đắm trước
 263. Ngã chánh đoạn
 264. Ngã mạn
 265. Ngã ngã sở
 266. Ngã tận
 267. Ngày đêm đổi dời
 268. Ngày trai giới
 269. Nghe pháp để giải thoát
 270. Nghèo nhưng tín tâm đối với Tam bảo
 271. Nghi ngờ triền cái
 272. Nghiệp đạo
 273. Ngộ lạc Niết-bàn
 274. Ngoại đạo khâm phục Thế-tôn
 275. Ngũ trược
 276. Người có minh
 277. Người đang gánh nặng
 278. Nguyên nhân khiến tiền của được tích tụ
 279. Nhàm chán ngủ uẩn
 280. Nhàm chán xa lìa vô minh
 281. Nhân duyên lẫn nhau
 282. Nhanh nhẹn, đủ sắc và hình tướng
 283. Nhất tâm
 284. Nhất thừa đạo
 285. Nhị thiền
 286. Nhiếp tâm
 287. Như-lai biết như thật
 288. Niệm giác phần
 289. Niết-bàn
 290. Niết-bàn trong hiện tại
 291. Niết-bàn vắng lặng
 292. Nơi an lạc
 293. Nơi chứng quả
 294. Nói dối
 295. Nước sông
 296. Nương tựa chính mình
 297. Nương uế tạp dứt uế tạp
 298. Phàm phu bị trói buộc
 299. Pháp an lạc
 300. Pháp cam lồ
 301. Pháp chết
 302. Pháp hoại và bất hoại
 303. Pháp khổ não
 304. Pháp không bị đốt cháy
 305. Pháp không có chung cùng
 306. Pháp sanh diệt
 307. Pháp sư
 308. Pháp thế gian ở trong thế gian
 309. Pháp thoại chói sáng
 310. Phật
 311. Phong
 312. Phước lợi từ sự nghe pháp thoại
 313. Qua bờ kia
 314. Qua dòng sâu
 315. Quá khứ đương đoạn
 316. Quá khứ và tương lai
 317. Quả từ năm căn
 318. Quán
 319. Quan điểm về thế giới
 320. Quán sát nữ nhân
 321. Quy y Tam-bảo
 322. Quyến thuộc lẫn nhau
 323. Rơi vào bẫy ma
 324. Ruộng phước của thế gian
 325. Ruộng phước nào lớn
 326. Sắc bịnh, khổ sanh
 327. Sắc hệ lụy
 328. Sắc khởi, khổ khởi
 329. Sắc là gai nhọn làm tổn thương
 330. Sắc là khổ
 331. Sắc là pháp biến dịch
 332. Sắc là vọng tưởng
 333. Sắc như giọt nước
 334. Sắc thân Như-lai
 335. Sắc thị ngã
 336. Sắc thọ ấm
 337. Sắc, lực và nhanh nhẹn
 338. Sám hối
 339. Sân nhuế triền cái
 340. Sanh cõi lành
 341. Sanh cõi trời
 342. Sanh hỷ
 343. Sanh tử định lượng
 344. Sanh tử lưu chuyển
 345. Sanh tử từ vô thủy
 346. Sanh về đâu?
 347. Sát sanh
 348. Sáu căn không điều phục
 349. Sáu căn là biển cả của con người
 350. Sáu căn mỏng mãnh như cây chuối
 351. Sáu hỷ hành
 352. Sáu loài chúng sanh
 353. Sáu thắng nhập xứ
 354. Sáu thứ che đậy
 355. Sáu thứ luyến nhớ
 356. Sáu thường hành
 357. Sáu xả hành
 358. Số cát nhiều như cha mẹ của chúng ta
 359. Sơ thiền
 360. Sống cung kính
 361. Sống đơn độc một mình
 362. Sống ở đời nhờ bốn loại thức ăn
 363. Sử
 364. Sự khác biệt giữa Như-lai và A-la-hán
 365. Sự nghỉ ngơi tối thượng
 366. Sự tai hại của sắc
 367. Sự tập khởi của sắc
 368. Sự xuất ly của sắc
 369. Tà hạnh
 370. Ta là Phật
 371. Tác giáo
 372. Tai hại của hành
 373. Tai hại của thức
 374. Tài lợi
 375. Tám đức của bậc hiền sĩ
 376. Tâm giải thoát
 377. Tam giới
 378. Tâm lìa điên đảo
 379. Tám lỗi như con ngựa dữ
 380. Tâm não nên chúng sanh não
 381. Tâm như cùi hủi
 382. Tàm quý
 383. Tam thiền
 384. Tâm thức chuyển dịch xe
 385. Tâm tịnh đoạn
 386. Tâm tĩnh lặng
 387. Tâm ý như khỉ
 388. Tận dục ái hỷ
 389. Tán thán Như-lai
 390. Tạo nghiệp
 391. Tập cận ái
 392. Tập khởi của già chết
 393. Tập khởi của hành
 394. Tập khởi của hữu thân và khổ
 395. Tập khởi của thức
 396. Tất cả dục cần phải đoạn trừ
 397. Tha-hóa-tự-tại thiên và cõi người
 398. Thà hủy thân chứ không buông lung
 399. Tham sân si
 400. Tham ưu thế gian không lọt vào tâm
 401. Thân bị bịnh khổtâm không bị bịnh khổ
 402. Thần lực
 403. Thân quán trụ
 404. Thắng xuất
 405. Thanh lương
 406. Thanh lương bậc thượng
 407. Thánh pháp ấn
 408. Thành quách trên cát
 409. Thành tựu một pháp
 410. Thế gian là gì?
 411. Thế gian trống không
 412. Thí cam lồ
 413. Thị hiện giáo giới
 414. Thị hiện tha tâm thông
 415. Thị hiện thần túc thông
 416. Thiền định tư duy
 417. Thiện như trăng đầu tháng
 418. Thiện tri thức
 419. Thiền tư
 420. Thiện và ác hạnh
 421. Thọ như bong bóng
 422. Thọ thọ ấm
 423. Thoái chuyển và không thoái chuyển
 424. Thoát biên tế của khổ
 425. Thoát khỏi sợ hãi về sanh già bịnh chết
 426. Thoát lưới ma
 427. Thoát năm dục
 428. Thời gian khác nhau giữa cõi trời Đâu-suấtcõi người
 429. Thủ
 430. Thủ gánh nặng
 431. Thú vui
 432. Thức ăn của năm triền cái
 433. Thức ăn của Thất giác chi
 434. Thức không chỗ trụ
 435. Thức như ảo hóa
 436. Thức thọ ấm
 437. Thương yêu mình
 438. Thùy miên triền cái
 439. Tiền tài
 440. Tìm cầu đã qua rồi
 441. Tín căn
 442. Tín lực
 443. Tín tâm tu tập
 444. Tinh cần tư duy
 445. Tịnh tín
 446. Tộc bản
 447. Tôn trọng giới hạnh
 448. Tôn ty trật tự
 449. Trái am-la rơi rụng
 450. Trăng mới mọc
 451. Trăng trong sáng
 452. Trạo hối triền cái
 453. Trí
 454. Trí giả
 455. Trí quả
 456. Trói buộc của sử
 457. Trói buộc vào sắc
 458. Trộm cắp
 459. Trừ hạ phần kết sử
 460. Tu chánh kiến
 461. Tư duy ba tướng
 462. Tử hậu đoạn hoại
 463. Tử ma
 464. Tu phạm hạnh
 465. Tứ phẩm pháp
 466. Tự phòng hộ
 467. Từ tâm với chim xí điểu
 468. Tu tập có thể phá tan tất cả
 469. Tứ thiền
 470. Tưởng như sóng nắng
 471. Tưởng thọ ấm
 472. Tưởng vô thường, vô ngã
 473. Tướng xấu
 474. Tùy thuận quán vô thường
 475. Vãng sanh
 476. mục đích Niết-bàn
 477. Vị ngọt của hành
 478. Vị ngọt của sắc
 479. Vị ngọt của sắc
 480. Vị ngọt của thức
 481. Vì tham mà chết
 482. vô thường nên có bịnh
 483. Vô lực
 484. Vô minh
 485. Vô ngã, vô ngã sở
 486. Vô nhân vô duyên
 487. Vô sự
 488. Vô thường nên không ái lạc
 489. Vô tri
 490. Voi và rễ cây
 491. Vọng ngữ
 492. Vượt các dòng
 493. Vượt thế gian
 494. Xả gánh nặng
 495. Xả giác chi
 496. Xả ly tất cả hữu dư
 497. Xả năm thọ ấm
 498. Xuất gia để dứt khổ
 499. Xuất ly của hành
 500. Xuất ly của thức
 501. Xuôi dòng chảy
 502. Ý tưởng
 503. Yểm ly
 504. Yêu thích khổ

Mục Lục Chương 2

NHỮNG LỜI PHẬT DẠY TRONG TĂNG NHẤT A HÀM

 1. Ác quả ác báo
 2. Ác tri thức
 3. An bang
 4. Ăn uống tiết độ
 5. Ánh sáng xuất hiện
 6. A-tu-la, mặt trờimặt trăng
 7. Ba bịnh lớn
 8. Ba chánh và tà tụ
 9. Ba chỗ không di động
 10. Ba hành vi ác
 11. Ba kết do thân tà
 12. Ba loại hương bay ngược gió
 13. Ba nghiệp đạo thanh tịnh
 14. Ba người xứng đáng được cúng dường
 15. Ba nhân duyên thọ thai
 16. Ba pháp không đáng mến yêu
 17. Ba pháp không được thấy nghe
 18. Ba pháp không nên gần gũi
 19. Ba pháp không thể trông cậy
 20. Ba pháp mến yêu
 21. Ba phước nghiệp
 22. Ba phương pháp giáo hóa của Thế Tôn
 23. Ba sự cần niệm tưởng
 24. Ba sự hiện tiền
 25. Ba tam muội
 26. Ba thiện căn không thể cùng tận
 27. Ba thiện và bất thiện căn
 28. Ba thứ không chắc thật
 29. Ba trí
 30. Ba tướng hữu vi của hữu vi
 31. Bậc thánh xuất hiện
 32. Bần tiện và phú quý
 33. Báo đáp thâm ân
 34. Bát quan trai giới
 35. Bảy báu xuất hiện
 36. Bảy hạng người đáng kính
 37. Bảy pháp bảo vệ khỏi ma ba-tuần
 38. Bảy sự kiện tăng ích
 39. Bảy sử trói buộc chúng sanh
 40. Bảy thí dụ về nước và người
 41. Bảy trụ xứ của thức
 42. Bị người trí bỏ rơi
 43. Bích-chi phật và a-la-hán
 44. Biết gốc của dục
 45. Biết gốc ngọn của thủ uẩn
 46. Bố thí bình đẳng
 47. Bố thí đúng thời
 48. Bố thí pháp bình đẳng
 49. Bố thí pháp không mệt mõi
 50. Bố thí sanh thiên
 51. Bố thí tối thượng
 52. Bốn biện tài
 53. Bốn bộc lưu
 54. Bốn chỗ ngồi
 55. Bốn chủng tánh
 56. Bốn giới
 57. Bốn hạng người đáng quý
 58. Bốn hạng người đệ nhất
 59. Bốn hành tích
 60. Bốn khu vườn
 61. Bốn loài chim
 62. Bốn bậc sa môn
 63. Bốn loài sinh
 64. Bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh
 65. Bốn loại trái cây
 66. Bốn pháp bổn sớm thành chánh giác
 67. Bốn pháp đưa vào địa ngục
 68. Bốn pháp đưa về cõi lành
 69. Bốn pháp được sanh vào loài người
 70. Bốn pháp được thế gian không ái kính
 71. Bốn pháp dứt sanh tử
 72. Bốn pháp mang lợi ích nhiều
 73. Bốn pháp niệm xứ
 74. Bốn pháp thiện tăng trưởng
 75. Bốn sợ hãi lớn
 76. Bốn sự che khuất
 77. Bốn sự công đức
 78. Bốn thủ
 79. Bốn vị tằng hữu
 80. Bốn vô sở úy
 81. Buông gánh xuống
 82. Buông lung như con lừa
 83. Các căn tịch tịnh
 84. Các nam phật tử nổi bật vào thời Đức phật
 85. Các nữ phật tử nổi bật vào thời Đức phật
 86. Cách xử thế của Như-lai
 87. Cai trị dân phi pháp bị đọa địa ngục
 88. Căn cơ chúng sanh không đồng
 89. Cẩn thận ba nghiệp thân khẩu ý
 90. Chăn trâu
 91. Che khuất thì tốt
 92. Chỉ có tinh tấn là hạnh không đồng giữa các Như-lai
 93. Chỉ và quán
 94. Chim và rồng
 95. Chín hạng người lìa khổ
 96. Chín hạng người qua lại
 97. Chín nơi ở của chúng sanh
 98. Chín pháp ác
 99. Chín pháp hoàn tất những điều cần làm
 100. Chín vũ khí của người nữ trói buộc người nam
 101. Chịu tội không kể xiết
 102. Chớ bỏ nơi có thể tu phạm hạnh được
 103. Chỗ hướng đến của thiện trí thức như mặt trăng tròn đầy
 104. Chớ tham đắm vào lợi dưỡng
 105. Chồng đối với vợ có bốn việc
 106. Chúng sanh bị xoay chuyển theo tám pháp
 107. Chúng sanh, thế giới, rồng và Phật không thể nghĩ bàn
 108. Chuyện học không thể nhớ của Châu-lợi-bàn-đặc
 109. Chuyện người đục núi
 110. Chuyên tinh niệm thân
 111. Có hai người khó có được trên đời
 112. Có sanh ắt có tử
 113. Có thân có khổ
 114. Con đường dẫn đến địa ngục
 115. Con đường đưa đến ngạ quỷ
 116. Con đường đưa đến súc sanh
 117. Con đường Tám nhánh và pháp Bảy chi
 118. Cống cao
 119. Công đức thọ Bát quan trai giới
 120. Công đức Ca-diếp và A-nan
 121. Công đức chánh pháp
 122. Công đức của bố thí
 123. Công đức của giới
 124. Công đức của tịch tĩnh
 125. Công đức của Như-lai
 126. Cúng dường Đức Phật
 127. Cung kính Như Lai
 128. Cùng một sắc da
 129. Đại đệ tử của Thế Tôn
 130. Đại đệ tử ni của Thế Tôn
 131. Đại kiếp, tiểu kiếp
 132. Đàn việt thí chủ
 133. Đạo phẩm
 134. Đây dứt kia dứt, đoạn sanh tử
 135. Di lặc hạ sanh
 136. Địa ngục do chính mình tạo
 137. Đích nghĩa của sa môn
 138. Diệt tận
 139. Diệt tham dục
 140. Điều tai ương trong đời là do mình tạo
 141. Đố kỵ
 142. Đọa địa ngục
 143. Đoạn năm hạ phần kiết sử
 144. Dùng hoa điểm trang
 145. Đuốc sáng
 146. Già chết
 147. Giàu sang là do bố thí
 148. Gió lốc xoáy và người hoàn tục
 149. Giới
 150. Giữ giới thân, định thân, huệ thân
 151. Gốc của tất cả các pháp
 152. Gốc rễ tạo ác
 153. Gốc tham dục
 154. Hai ân
 155. Hai hạng nên được cúng dường
 156. Hai hạng người dễ thuyết pháp cho nghe
 157. Hai hạng người khó gặp
 158. Hai hạng người không sợ điện chớp và sấm gầm
 159. Hai hạng người phỉ báng Như Lai
 160. Hai kiến
 161. Hai loại kiến hữu và vô
 162. Hai lực
 163. Hai mươi mốt kết
 164. Hai nghiệp
 165. Hai người không thế báo ân hết được
 166. Hai nhân khởi chánh kiến
 167. Hai Niết-bàn
 168. Hai pháp
 169. Hai pháp không biết chán đủ: dâm và rượu
 170. Hai pháp không mong đợi
 171. Hai pháp: tà và chánh
 172. Hai thí
 173. Hai tướng để nhận
 174. Hàng phục bốn pháp
 175. Hạnh của tỳ kheo
 176. Hành dâm dục như con heo
 177. Hành nào nặng nhất
 178. Hành tâm từ vô lượng
 179. Hiển lộ thì tốt
 180. Hộ trì một
 181. Hóa độ voi dữ
 182. Hoa ưu đàm nở
 183. Hương thí là đệ nhất
 184. Hữu lậu được đoạn
 185. Hữu lậu được đoạn bằng oai nghi
 186. Hưu tức
 187. Kham nhẫn đoạn trừ lậu
 188. Khéo tu phạm hạnh
 189. Khổ đế
 190. Khó kềm lòng trước sắc dục
 191. Khổ vui
 192. Khoảng khắc là sanh lên cõi trời
 193. Không biết chán đủ mà mạng chung
 194. Không đắc đạo vì mười một lý do
 195. Không đủ giới hạnh
 196. Không du hành có năm công đức
 197. Không khởi ý đắm trước
 198. Không luận bàn chính trị
 199. Không mạn
 200. Không nên gần gũi
 201. Không nói dối
 202. Không phá hoại thánh chúng
 203. Không phóng dật
 204. Không phóng dật và tu bốn Chánh đoạn
 205. Không phóng dật nơi thiện pháp
 206. Không tà dâm vợ người
 207. Không tam-muội
 208. Không thoát thần chết dù có trốn ở đâu
 209. Không tìm được lõi cây
 210. Không tranh luận chuyện thị phi
 211. Không uống rượu
 212. Khúc gỗ không vướng bờ
 213. Kiến đoạn trừ hữu lậu
 214. Kiếp số lâu dài
 215. La-hầu-la chứng a-la-hán
 216. Lạc thọsứ giả của ái dục
 217. Làm ngạ quỷ là do tà dâm
 218. Làm sao sanh làm người trở lại?
 219. Làm sao sanh lên cõi trời?
 220. Lậu được đoạn bằng thân cận
 221. Lậu được đoạn bằng tư duy
 222. Lạy Phật được năm công đức
 223. Lễ tháp Như Lai có mười pháp
 224. Lìa dục
 225. Loài ngườichư thiên không ai sánh kịp
 226. Lợi dưỡng
 227. Lời phật dạy căn bản
 228. Lực và vô úy
 229. Lười biếng là khổ
 230. Lưới vây của nữ sắc
 231. Ma trói buộc
 232. Mất thân mạng chứ hộ sáu căn
 233. Máu của sanh tử thì nhiều hơn nước sông hằng
 234. Một thời tiết mà người phạm hạnh có thể tu tập
 235. Mưa tham
 236. Mười công đức
 237. Mười điều đưa vào cõi dữ và lành
 238. Mười một pháp quán tâm
 239. Mười một phước báo của tâm giải thoát
 240. Mười niệm đoạn tận sắc ái
 241. Mười niệm đưa đến Niết-bàn
 242. Mười niệm được quả báo lớn
 243. Mười nơi cư trú của thánh nhân
 244. Mười pháp thiết yếu
 245. Mười tưởng diệt tận các lậu
 246. Muốn thoát chết nên tư duy bốn pháp bổn
 247. Năm căn đối năm trần
 248. Năm căn là pháp tụ thiện
 249. Năm công đức
 250. Năm điều giúp cây đại thọ tăng trưởng
 251. Năm điều phi pháp
 252. Năm dục
 253. Năm bậc trượng phu dũng kiện
 254. Năm hạng người không thể chữa trị
 255. Năm huệ thí
 256. Năm loại thí
 257. Năm lý do để Đức Phật xuất hiện ở đời
 258. Năm pháp khiến bịnh mau lành
 259. Năm pháp hủy nhục
 260. Năm sự cực kỳ không thể đạt được
 261. Năm triền cái là tụ bất thiện
 262. Năm trường hợp không nên lễ người
 263. Năm tụ tà và chánh
 264. Năm tướng báo dân trời sắp mạng chung
 265. Năm tưởng dục
 266. Năm uẩn như huyễn
 267. Nếm vị dục
 268. Nếu Thế-tôn xuất hiện thì vô minh liền trừ
 269. Nghe pháp thoại có năm công đức
 270. Nghèo túng là do trộm cắp
 271. Ngu si
 272. Người cống cao không sợ như chó hung dữ
 273. Người mang gánh nặng
 274. Người nữ có năm điều bất thiện
 275. Người tối ưu và thấp hèn
 276. Nhàm chán sanh tử
 277. Nhờ giới mà muốn sanh về cõi nào cũng được
 278. Nhớ mười một điều trước khi lễ tăng
 279. Nhớ mười một điều trước khi lễ tháp
 280. Như-lai biết đường đi của sanh tử
 281. Như-lai biết rõ các gốc đọa lạc
 282. Như-lai là đệ nhất ở cõi này
 283. Như-lai ra đời
 284. Như-lai thành tựu mười lực
 285. Như-lai tối thượng
 286. Những ngày trai giới
 287. Niệm Tam bảo tiêu sợ hãi
 288. Niện diệt gốc khổ
 289. Niết bàn
 290. Nước mắt sanh tử nhiều hơn nước sông hằng
 291. Nuốt sắt nóng chứ không nhận của tín thí
 292. Phạm giới sẽ đọa địa ngục
 293. Pháp
 294. Pháp chân thật
 295. Pháp còn bỏ huống chi phi pháp
 296. Pháp như chiếc bè
 297. Pháp tăng trưởng
 298. Pháp thân Như-lai vẫn tồn tại
 299. Pháp thủ hộ thế gian
 300. Phật
 301. Phát nguyện hồi hướng
 302. Phát nguyện trì bát quan trai giới
 303. Phước báo khó lường
 304. Phước và tội vô lượng
 305. Phương thuốc đối trị bảy sử
 306. Quả báo xấu của mười điều
 307. Quán bất tịnh đối trị nữ sắc
 308. Quán nữ sắc
 309. Quán sổ tức
 310. Quán sổ tứctừ bi
 311. Quán mạng căn đoạn tuyệt
 312. Quán tưởng về chết
 313. Quét đất có năm việc thành tựu
 314. Quét tháp thành tựu công đức
 315. Quốc vương thành tựu mười pháp
 316. Rời bỏ nơi không lợi ích
 317. Ruộng phước thế gian
 318. Sa môn tập hành
 319. Sa môn thệ nguyện
 320. Sa môn, bà-la-môn
 321. Sắc đẹp của nữ nhân
 322. Sám hối
 323. Sân giận
 324. Sáng, trưa, chiều có ba sự quấn chặt tâm ý
 325. Sanh thiên
 326. Sanh tửniết bàn
 327. Sát sanh liền đọa địa ngục
 328. Sáu công đức của Như lai
 329. Sáu loại sức mạnh
 330. Sáu phước của vua Ba-tư-nặc
 331. Sáu sự đưa đến công đức
 332. Sáu trọng pháp
 333. Sáu xứ là đường dữ
 334. Sáu xúc tình
 335. Sự chết
 336. Sức mạnh của nữ giới
 337. Sức nặng của tín thí
 338. Suy niệm tu hành
 339. Suy tầm
 340. Tà hạnh giống như quạ ăn đồ bất tịnh
 341. Tà kiến tiêu diệt
 342. Tai họa của dục
 343. Tái sanh trong tay ta
 344. Tài thí
 345. Tâm
 346. Tám bậc thánh lưu chuyển mà không trụ sanh tử
 347. Tám chúng
 348. Tám địa ngục
 349. Tám điều suy niệm của bậc đại nhân
 350. Tám khổ
 351. Tâm là gốc các pháp
 352. Tám nạn không được tu tập
 353. Tám nguyên nhân khiến trái đất chấn động
 354. Tám nơi bố thí
 355. Tám pháp hiếm có
 356. Tam quy
 357. Tâm ý như khỉ chuyền cành
 358. Tán thán hạnh đầu-đà
 359. Tán thán tấm y
 360. Tăng
 361. Tất cả pháp do ăn mà tồn tại
 362. Thà cắt lưỡi chứ không nói lời hung dữ
 363. Thà lấy sắt nóng áp người chứ không nhận y phục
 364. Thà nhảy vào lửa chứ không cùng người nữ giao du
 365. Tham đắm lợi dưỡng
 366. Thân cõi trời
 367. Thân năm ấn
 368. Thân tâm an vui
 369. Thân vô thường
 370. Thánh chúng
 371. Thành hoại của kiếp sống hiện tại
 372. Thành tựu chín pháp
 373. Thành tựu đạo phẩm hiền thánh
 374. Thành tựu sáu pháp
 375. Thành tựu sở nguyện
 376. Thánh vương cai trị
 377. Thảo luận chánh pháp
 378. Thấy pháp là thấy Như-lai
 379. Thế gian có bốn loại người như bốn loại mây và sấm
 380. Thế giới thành hoại
 381. Thế-tôn xuất hiện với ba mươi bảy phẩm trợ đạo
 382. Theo pháp cúng dường
 383. Thí
 384. Thí chủ có năm công đức
 385. Thí có phước và thí không có phước
 386. Thiên
 387. Thiền hành
 388. Thiên nhân sư
 389. Thiện tri thức
 390. Thiện tri thức là bậc phạm hạnh
 391. Thiện và bất thiện
 392. Thọ mạng ngắn ngủi, đau khổ
 393. Thọ phước thí
 394. Thọ, ái, thủ và hữu
 395. Thừa tự pháp
 396. Thực phẩm của từng loài
 397. Thuốc hay của bảy Giác chi
 398. Thượng nhân quán bảy xứ thiện
 399. Thuyết pháp khó đúng căn cơ
 400. Tịch tĩnhan lạc
 401. Tiếng sư tử rống của Như-lai
 402. Tối tôn nhất
 403. Trị dân đúng pháp
 404. Trì giới đầy đủ
 405. Trí tuệ
 406. Trói buộc trong lao ngục
 407. Trời người mất bóng che
 408. Tứ sự cúng dường
 409. Tứ thần túc
 410. Tụng bốn bộ A-hàm
 411. Tương ưng thiện ác
 412. Tưởng vô thường đưa đến Niết-bàn
 413. Tùy thời nghe pháp có năm công đức
 414. Tỳ kheo hiền thiện như chim khổng tước
 415. Tỳ kheo thành tựu bảy pháp
 416. Tỳ kheo thành tựu mười thiện pháp
 417. Ước mơ thành tựu do Bát quan trai giới
 418. Vào địa ngục
 419. Vị của thọ
 420. Vị ngọt của dục
 421. Vì sao ngu si?
 422. Vì sao sanh vào biên địa?
 423. Viễn ly đoạn trừ lậu hoặc
 424. Vô lậu
 425. Vượt nạn sanh tử
 426. Xả bịnh ba đời
 427. Xả ly lợi dưỡng
 428. Xả ly thọ
 429. Xả năm triền cái
 430. Xan tham
 431. Xét đức hạnh mình để nhận của cúng dường
 432. Xin quy y với Đức Phật
 433. Xuất giatối thắng trong nhiều loại chúng sanh

Mục Lục Chương 3

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHUNG TRONG A-HÀM

 1. Ba khổ, ba thọ
 2. Ba minh và chín định
 3. Ba thừa : nhân thừa, thiên thừaThanh văn thừa
 4. Bảy điểm quan yếu khiến ngôi Tam bảo được hưng long
 5. Bốn vô lượng tâm gỡ những lầm mê cho mọi người
 6. Cây bồ đề hoàn mãn của Bảy giác chi
 7. Chánh niệm quán tâm
 8. Chúng sanh cõi trời
 9. trí tuệ mới biết sám hối, quy ytrì giới
 10. Cúng dường bố thí
 11. Đại bi tâm
 12. Đất nước gió lửa là vô ngã, vô thưởng, khổ
 13. Giáo giới thông
 14. Giới hạnh hơn khổ hạnh
 15. Giới hạnhtrí tuệ
 16. Giới luật
 17. Khen gợi Tam bảo
 18. Khổ hạnh không phải là điều an vui trong chánh pháp
 19. Không phóng dậttinh tấn
 20. Luân hồi
 21. Mười hai nhân duyên
 22. Mười kiết sử và tám mươi bốn ngàn đọa lạc
 23. Mười sáu lễ phẩm và ba pháp tế tự
 24. Năm triển cái
 25. Ngũ ấm xí thạnh
 26. Nhân duyên vì sao có thân người?
 27. Phạm hạnh của cõi trời phạm thiên và các tỳ kheo
 28. Pháp vô ngã
 29. Quán sắc thọ tưởng hành thức vô ngã
 30. Sát hại, trộm cắp là thú vui bại hoại
 31. Sáu căn đối với sáu trần
 32. Sáu căn và sáu thức
 33. Tám loại gió không lay chuyển
 34. Tâm vô thường
 35. Tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, nguy hiểm và xuất ly thọ
 36. Tha tâm thông
 37. Thái độ khi nghe ai chê bai hay khen gợi Phật pháp
 38. Thanh tịnh
 39. Thất giác chi thay cho khổ hạnh
 40. Thế gian giải
 41. Thoát luân hồi sanh tử
 42. Tinh tấn tu tập đền ơn tín thí
 43. Trí tuệ là kết quả của những người chuyên tu
 44. Trụ tâm nơi thiện, thích hợp với xả
 45. Từ bi quán
 46. Tự che dấu công đức và tự bày tỏ lỗi lầm
 47. Tứ đế
 48. Tự mãn tai hại
 49. Tự lực
 50. Tứ niệm xứ
 51. Tứ thiền
 52. Vua A-dục thành mãng xà vương
 53. Xẻn pháp và bố thí pháp

PHƯƠNG DANH ẤN TỐNG

Sư Cô Thông Hoa $50, Viên Bảo Chân $100, Viên Bảo Sen & VB Hương $100, Viên Bảo Bi & gia đình $200, Viên Bảo Giác $100, Nhật Quang $30, Nhật Dũng $40, Viên Bảo Thi $40, Diệu Liên $50, Thiện Duyên & Mỹ Ngọc $115, Diệu Nguyên $50, Diệu Quảng $50, Viên Bảo Mãn $5, Viên Bảo Cát $20, Liễu $5, Diệu Thảo $5, Phạm Ngọc Tôn $25, Cao Thị Biên $25, Phạm Thế Hùng $25, Phạm Thế Johnson $25, Phạm Phương Mai (Diệu Ngọc) $25, Phan Hữu Quang $25, Phan Phương Thư (Diệu Đào) $25, Phan Hữu Phúc $25, Viên Bảo Tịnh & Viên Bảo Biện $60, Diệu Thanh & Minh Đức $150, Mr. Thông & Viên Bảo Nha $50, Viên Bảo Hỉ $100, Viên Bảo Tú $5, Viên Bảo Huyền $5, Phương Tú Trân $100, Lê Thị Nhu $20, Giang Kim Úa $100, Nguyễn T Kim Hoa $40, Đỗ Trung Thành $20, Võ T kim Chi $20, Long Tài (Viên Bảo Thanh) $50, Viên Bảo Diệp) & Trí Hiện $50, Kim Qui $10, Vô Danh $20, Đỗ Hiển $20, Hai Hạnh $20, Nguyễn T Y Vân $20, Lê Bạch Tuyết $10, Vũ Quỳnh Dao $15, Lai Hinh $10, Julie Vũ $10, Nga Vũ $10, Trần Kim Thạnh $20, Hạnh Châu $20, Tịnh Đạo $20, Diệu Đài $20, Lê Hữu Liêm $20, Lê Hữu Tài $20, Diệu Thắng $10, Võ Hống Xinh $10, Diệu Cát $20, Trang Thân $20, Dương Lâm $20, Khánh Hanh $20, Giác Tuyết $20, Nina Lê $10, Diệu Châu $30, Phổ Chiếu $20, Đỗ Thu $10, Mai Ngô $10, Kim Janney $20, Diệu Châu $20, Minh Tam Duong $200 Sư cô Huệ Chơn $20, Vô danh $20, Tâm Thành $20, Như Khiết $20, Kent Khoa Bùi $50, Lê Bạch Tuyết $20, Lê T Xuân Lan $20, Vô danh $20, Tuệ Tâm $20, Diệu Lạc & Nga Lê $20, Chau Quyên $20, Pháp Chân $50, Mai & Minh Thành $100, Diệu Hồng $50, Thiện Hiếu $50, Vien Bảo Hối $30, Trần Minh (Thiện Thanh) $100.00, Dung Van Thai $300, Chánh Phan $20, David Au $50, Kim Khanh Tran $50, Diệu Hạnh và Hỉ $100, Hiền Tạ& Hạnh Tạ$100, Lạp Phạm & Diep Doan $50, Đức Nguyễn & Bửu Nguyễn $100, Liêm Hữu Lê $ 40, Minh Thanh Chung $100, Tặng Nguyễn (Diệu Thường) $100, Phạm Kim Dung (Diệu Ngôn) $100, Linda Nguyễn $50, Andy Ngoc Tran $100, Trúc Trần, Chúc Hải, Chúc Kính cùng gia đình $250, Tran $200, Quan Minh Khuat $50, HL: Tăng Phát Minh $300, HL Trần T Nguyệt $100, Hà Thu Lê (Tịnh Thủy) $40, HL Nguyen T Tư và HL Trinh Ngoc Anh $50, Hạnh Trần $50.


TỦ SÁCH BẢO ANH LẠC

 1. Boddhisattva and Sunyata in the Early and Developed Buddhist Traditions, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 1st print 2004, 2nd reprint 2005 & Vietnam Buddhist University: 3rd reprint.
 2. Bồ-tát và Tánh Không Trong Kinh Tạng Pali va Đại Thừa, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; Tái bản lần hai, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.
 3. Ban Mai Xứ Ấn (3 tập), Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; và tái bản lần hai năm 2006; Tái bản lần ba, Nhà Xuất Bản Văn Hoá Sài Gòn, 2008.
 4. Vườn Nai – Chiếc Nôi Phật Giáo, Thích Nữ Giới Hương, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005; Tái bản lần hai, NXB Phương Đông, 2008.
 5. Xá Lợi Của Đức Phật, Tham Weng Yew, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, Delhi-7: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2005 và tái bản lần hai tại Delhi 2006; Tái bản lần ba, NXB Tổng Hợp Tp HCM, 2008.
 6. Quy Y Tam BảoNăm Giới, Thích Nữ Giới Hương, Tủ Sách Bảo Anh Lạc, Wisconsin, USA, 2008.
 1. Vòng Luân Hồi, Thích Nữ Giới Hương, NXB Phương Đông: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008.
 2. Hoa Tuyết Milwaukee, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008.
 3. Luân Hồi trong Lăng Kính Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2008. Tái bản lần thứ 2, 2012.

10. Nghi Thức Hộ Niệm Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Delhi-7: Eastern Book Linkers, 2008.

11. Sen Nở Nơi Chốn Tử Tù, Nhiều tác giả, Thích Nữ Giới Hương chuyển ngữ, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010.

12. Nữ Tu và Tù Nhân Hoa Kỳ, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Văn Hoá Sài gòn: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, 2010; tái bản lần 2 năm 2011.

13. Nếp Sống Tỉnh Thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma Thứ XIV (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012.

14. A-Hàm: Mưa pháp chuyển hóa phiền não, (2 tập), Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc, năm 2012.

Tập 2
Thích nữ Giới Hương
Chịu trách nhiệm xuất bản:
BÙI VIỆT BẮC
Biên tập: Thế Vinh
Sửa bản in: Quỳnh Trang
Bìa & Trình bày: Quảng Tâm
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC
A2 - 261 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
ĐT: 08044806 - Fax: 08043538
In lần thứ nhất 1000 quyển, khổ 14x20 cm, tại Xí nghiệp In Fahasa, 177 Trường Chinh, Tân Bình, TP.HCM.
Giấy phép xuất bản số: 70-2012/CXB/146-01/ HĐ, cấp ngày 13 tháng 02 năm 2012. In xong và nộp lưu chiểu tháng 05 năm 2012.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35340)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 7026)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12062)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30841)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30886)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8360)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12817)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12672)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 12039)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13839)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36360)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10262)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52958)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11248)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10929)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11143)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10935)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13545)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16888)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22579)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9963)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7495)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10793)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13537)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13311)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16751)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 17004)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14248)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17220)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12634)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14334)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14709)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9602)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12134)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11738)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16990)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14814)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16612)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13049)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12517)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12196)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 16107)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 11952)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14440)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12475)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13208)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15457)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12301)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13547)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14982)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21504)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13657)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11354)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21200)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14791)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21176)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18280)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14521)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32305)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12424)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant