Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,023,163

《淨土大經解演義》(第121集~第150集)(有字幕)

Saturday, November 26, 201618:20(View: 2403)
《淨土大經解演義》(第121集~第150集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第121集~第150集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3038)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2834)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2908)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2758)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2988)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1710)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1946)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1836)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1959)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1836)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1660)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1489)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1452)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1446)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1468)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1390)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1516)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1460)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1613)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1465)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1428)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1491)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1358)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1471)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1601)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1419)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1383)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1479)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1356)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1529)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1506)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1304)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1482)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1469)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1332)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1289)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1400)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1354)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1517)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1463)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1497)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1478)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1353)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1446)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1485)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1638)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1619)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1701)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1815)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1706)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1625)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1613)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1676)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1582)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1539)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1611)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1523)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1607)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1554)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1545)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1656)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1430)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1327)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1451)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1446)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1340)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1363)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1443)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1431)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1249)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1372)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1313)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1350)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1440)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1412)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1387)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1445)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1446)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1464)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1390)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1504)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1473)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1354)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1492)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1421)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1417)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1591)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1350)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1395)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1433)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1319)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1359)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1347)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1413)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1364)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1399)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1369)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1823)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1620)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 1706)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ