Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,420,638

《淨土大經解演義》(第121集~第150集)(有字幕)

Saturday, November 26, 201618:20(View: 2887)
《淨土大經解演義》(第121集~第150集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第121集~第150集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3558)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3327)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3413)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3183)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3418)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2014)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2264)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2121)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2228)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2094)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1915)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1769)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1685)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1688)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1718)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1642)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1778)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1725)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1856)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1711)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1677)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1741)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1636)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1738)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1878)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1655)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1638)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1728)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1605)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1810)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1730)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1534)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1707)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1689)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1558)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1526)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1656)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1588)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1752)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1726)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1784)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1692)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1605)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1681)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1710)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1858)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1837)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1952)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2058)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1923)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1855)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1830)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1917)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1845)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1776)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1839)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1747)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1888)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1829)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1779)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1869)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1652)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1524)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1665)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1647)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1525)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1562)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1647)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1628)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1470)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1624)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1580)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1567)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1674)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1622)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1587)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1648)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1661)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1662)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1571)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1737)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1710)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1535)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1707)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1618)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1630)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1784)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1559)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1621)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1629)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1538)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1613)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1551)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1626)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1564)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1605)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1607)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2051)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1875)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 1921)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ