Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
20,394,368

《淨土大經解演義》(第151集~第180集)(有字幕)

Sunday, November 27, 201619:10(View: 3277)
《淨土大經解演義》(第151集~第180集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第151集~第180集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 3523)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3288)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3379)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3150)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3382)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1996)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2239)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2107)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2213)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2084)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1900)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1756)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1672)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1676)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1700)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1628)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1758)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1707)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1838)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1694)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1664)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1721)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1611)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1721)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1858)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1637)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1622)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1709)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1594)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1794)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1715)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1518)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1691)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1676)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1544)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1501)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1634)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1569)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1738)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1709)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1765)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1678)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1594)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1668)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1691)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1843)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1822)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1936)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2042)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1909)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1839)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1818)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1898)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1822)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1762)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1817)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1727)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1865)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1810)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1759)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1857)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1636)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1511)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1651)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1638)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1514)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1545)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1631)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1614)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1452)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1614)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1566)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1554)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1662)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1603)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1573)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1627)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1636)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1644)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1561)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1716)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1695)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1527)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1695)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1606)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1620)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1764)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1545)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1604)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1617)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1522)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1591)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1537)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1616)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1551)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1585)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1589)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2035)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1857)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 1906)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ