Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,603,270

《淨土大經解演義》(第421集~第450集)(有字幕)

Tuesday, December 6, 201618:40(View: 2464)
《淨土大經解演義》(第421集~第450集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第421集~第450集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2509)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2327)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2415)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2217)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2477)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1412)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1621)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1516)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1614)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1550)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1359)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1227)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1189)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1165)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1220)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1135)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1244)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1206)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1338)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1203)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1179)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1213)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1118)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1206)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1320)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1189)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1166)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1235)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1118)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1248)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1245)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1075)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1228)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1231)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1086)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1074)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1175)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1130)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1239)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1199)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1209)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1219)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1103)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1169)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1238)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1391)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1370)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1459)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1557)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1455)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1377)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1385)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1405)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1352)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1315)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1379)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1306)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1352)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1304)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1295)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1420)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1192)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1139)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1220)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1215)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1155)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1161)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1202)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1213)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1075)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1180)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1122)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1170)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1227)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1199)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1167)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1236)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1239)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1261)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1211)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1294)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1259)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1163)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1255)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1225)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1198)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1386)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1158)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1191)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1246)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1139)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1184)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1154)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1221)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1164)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1200)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1199)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1593)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1401)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 1485)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ