Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

《淨土大經解演義》(第421集~第450集)(有字幕)

Tuesday, December 6, 201618:40(View: 4752)
《淨土大經解演義》(第421集~第450集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第421集~第450集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 5353)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6267)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6343)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4931)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5294)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3351)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3577)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3298)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3456)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3268)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3048)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2936)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2753)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2698)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2752)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2679)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4159)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3978)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2917)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2826)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2727)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2817)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2920)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2811)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2944)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2625)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3822)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3809)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2620)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2830)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3028)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2454)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2991)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2942)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2556)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2504)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2749)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2590)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2779)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2849)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3834)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2722)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2724)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2679)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2649)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3704)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3690)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2993)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3100)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3835)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3955)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2781)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2999)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2951)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2994)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2920)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2760)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3046)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3806)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2780)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2821)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3533)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2447)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2528)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3398)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2366)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2413)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2679)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3470)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2291)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2510)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3453)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2462)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2548)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2452)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2446)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2513)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2509)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2537)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2634)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2715)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2539)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2403)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2681)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2529)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2521)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2658)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2397)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2552)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2554)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2530)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2459)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2364)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2552)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2468)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3401)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2505)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3285)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2805)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 3761)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM