Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,619,772

《淨土大經解演義》(第541集~第570集)(有字幕)

Sunday, December 11, 201618:30(View: 1745)
《淨土大經解演義》(第541集~第570集)(有字幕)

《淨土大經解演義》(第541集~第570集)(有字幕)  
(節錄自 2010 淨土大經解演義【02-039】)

[PDF file]Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2532)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2338)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2433)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2241)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2500)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1420)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1631)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1529)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1628)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1563)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1384)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1233)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1197)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1172)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1235)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1153)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1254)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1211)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1348)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1211)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1192)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1221)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1125)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1215)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1331)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1195)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1177)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1250)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1128)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1261)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1260)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1085)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1243)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1239)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1093)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1083)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1183)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1142)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1253)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1208)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1222)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1228)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1115)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1179)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1250)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1402)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1377)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1468)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1567)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1468)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1383)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1397)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1414)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1357)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1319)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1380)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1311)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1362)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1310)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1303)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1428)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1206)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1149)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1229)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1224)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1159)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1166)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1216)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1222)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1079)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1188)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1137)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1182)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1233)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1205)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1181)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1248)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1247)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1264)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1214)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1302)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1264)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1171)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1267)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1233)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1205)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1394)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1166)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1198)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 1251)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1147)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1193)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1161)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1238)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1181)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1215)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1210)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1605)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1422)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 1504)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ