Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第一集

Tuesday, February 21, 201717:17(View: 2326)
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第一集
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕)
第1集
[PDF]
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 5319)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6232)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6310)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4910)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5255)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3324)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3555)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3281)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3443)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3260)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3040)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2908)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2741)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2680)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2719)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2668)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4144)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3957)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2908)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2810)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2719)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2794)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2906)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2798)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2902)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2618)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3816)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3799)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2615)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2820)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3024)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2447)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2972)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2932)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2545)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2498)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2739)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2581)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2764)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2834)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3817)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2706)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2711)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2672)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2638)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3696)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3682)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2988)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3093)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3828)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3951)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2772)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2992)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2940)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2979)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2907)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2750)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3037)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3795)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2774)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2816)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3526)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2443)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2517)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3393)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2357)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2407)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2662)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3462)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2283)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2504)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3447)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2457)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2541)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2447)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2437)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2504)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2502)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2522)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2625)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2701)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2534)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2398)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2675)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2523)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2516)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2651)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2389)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2546)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2540)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2522)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2453)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2360)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2544)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2450)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3385)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2487)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3258)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2797)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 3754)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM