Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第二集

Wednesday, February 22, 201717:30(View: 3166)
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第二集
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕)
第2集
[PDF]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 4740)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5663)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5683)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4346)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4662)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2863)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3163)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2906)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3050)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2862)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2686)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2569)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2413)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2367)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2407)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2347)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3811)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3608)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2575)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2449)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2399)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2477)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2560)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2476)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2576)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2300)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3495)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3464)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2287)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2476)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2645)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2142)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2655)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2613)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2202)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2193)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2415)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2255)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2448)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2543)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3519)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2379)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2382)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2323)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2324)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3377)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3380)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2659)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2770)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3497)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3627)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2456)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2654)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2599)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2684)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2574)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2428)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2692)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3485)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2436)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2507)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3244)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2173)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2223)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3115)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2081)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2113)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2406)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3158)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2017)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2225)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3169)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2181)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2272)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2193)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2156)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2231)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2242)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2257)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2356)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2387)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2270)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2115)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2338)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2254)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2238)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2378)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2117)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2267)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2277)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2249)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2191)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2096)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2235)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2163)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3092)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2217)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2684)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2515)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 3492)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM