Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第五集

Saturday, February 25, 201717:30(View: 2614)
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第五集
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕)
第5集
[PDF]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6789)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 7624)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 7678)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6284)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 7001)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4289)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4482)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4150)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4293)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4144)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4160)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3816)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3571)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3557)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3619)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3535)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5015)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4883)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3844)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3717)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3539)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3682)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3800)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3663)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3799)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3463)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4663)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4670)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3478)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3647)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3849)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3252)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3942)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3764)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3376)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3302)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3584)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3388)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3573)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3636)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4658)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3613)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3535)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3475)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3694)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4464)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4512)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3821)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3897)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4608)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4770)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3544)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3904)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3897)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3813)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3911)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3558)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3872)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4590)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3504)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3577)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4234)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3223)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3344)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4182)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3077)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3166)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3417)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4221)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2956)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3222)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4144)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3170)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3288)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3182)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3316)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3424)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3242)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3260)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3359)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3488)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3297)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3123)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3431)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3241)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3228)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3389)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3036)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3215)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 3245)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3281)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3198)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3074)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3331)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3235)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 4275)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3229)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 4998)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3672)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 4530)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant