Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第七集

Monday, February 27, 201717:30(View: 1927)
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第七集
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕)
第7集
[PDF]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 4736)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5657)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 5680)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4341)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4656)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2861)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3160)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2902)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3044)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2859)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2685)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2565)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2410)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2365)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2404)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2345)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3808)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3607)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2574)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2448)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2396)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2474)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2557)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2474)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2576)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2300)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3494)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3463)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2287)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2476)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2644)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2140)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2650)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2613)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2202)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2191)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2412)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2253)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2446)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2542)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3518)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2377)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2378)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2319)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2320)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3375)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3376)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2657)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2765)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3493)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3625)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2456)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2651)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2594)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2682)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2572)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2426)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2690)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3483)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2434)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2504)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3241)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2173)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2220)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3112)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2079)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2113)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2405)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3156)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2016)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2222)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 3168)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2179)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2271)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2191)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2154)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2230)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2242)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2256)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2353)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2385)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2269)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2115)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2338)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2254)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2237)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2374)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2117)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2267)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 2274)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2248)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2190)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2095)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2234)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2159)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 3091)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2215)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2681)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 2514)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 3488)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM