Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,075,072
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第十三集

Sunday, March 5, 201717:30(View: 805)
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕) —— 第十三集
無量壽經優婆提舍願生偈曇註節要-往生論講記(有字幕)
第13集
[PDF]

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1100)
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1104)
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 994)
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 942)
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 1040)
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 695)
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 720)
2012 淨土大經科註 - 594, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 792)
2012 淨土大經科註 - 593, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 814)
2012 淨土大經科註 - 592, 2014.01.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 762)
2012 淨土大經科註 - 591, 2014.01.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 691)
2012 淨土大經科註 - 590, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 610)
2012 淨土大經科註 - 589, 2014.01.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 589)
2012 淨土大經科註 - 588, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 543)
2012 淨土大經科註 - 587, 2014.01.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 663)
2012 淨土大經科註 - 586, 2014.01.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 560)
2012 淨土大經科註 - 585, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 619)
2012 淨土大經科註 - 584, 2014.01.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 596)
2012 淨土大經科註 - 583, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 674)
2012 淨土大經科註 - 582, 2014.01.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 603)
2012 淨土大經科註 - 581, 2014.01.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 579)
2012 淨土大經科註 - 580, 2014.01.12 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 600)
2012 淨土大經科註 - 579, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 543)
2012 淨土大經科註 - 578, 2014.01.11 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 578)
2012 淨土大經科註 - 577, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 654)
2012 淨土大經科註 - 576, 2014.01.10 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 594)
2012 淨土大經科註 - 575, 2014.01.09 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 593)
2012 淨土大經科註 - 574, 2014.01.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 615)
2012 淨土大經科註 - 573, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 553)
2012 淨土大經科註 - 572, 2014.01.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 635)
2012 淨土大經科註 - 571, 2014.01.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 684)
2012 淨土大經科註 - 570, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 536)
2012 淨土大經科註 - 569, 2014.01.05 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 612)
2012 淨土大經科註 - 568, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 703)
2012 淨土大經科註 - 567, 2014.01.04 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 555)
2012 淨土大經科註 - 566, 2014.01.03 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 553)
2012 淨土大經科註 - 565, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 601)
2012 淨土大經科註 - 564, 2014.01.02 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 600)
2012 淨土大經科註 - 563, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 642)
2012 淨土大經科註 - 562, 2014.01.01 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 615)
2012 淨土大經科註 - 561, 2013.12.31 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 628)
2012 淨土大經科註 - 560, 2013.12.30 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 666)
2012 淨土大經科註 - 559, 2013.12.29 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 534)
2012 淨土大經科註 - 558, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 587)
2012 淨土大經科註 - 557, 2013.12.28 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 669)
2012 淨土大經科註 - 556, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 832)
2012 淨土大經科註 - 555, 2013.12.27 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 843)
2012 淨土大經科註 - 554, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 925)
2012 淨土大經科註 - 553, 2013.12.26 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 989)
2012 淨土大經科註 - 552, 2013.12.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 899)
2012 淨土大經科註 - 551, 2013.12.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 826)
2012 淨土大經科註 - 550, 2013.12.21 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 846)
2012 淨土大經科註 - 549, 2013.12.20 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 817)
2012 淨土大經科註 - 548, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 822)
2012 淨土大經科註 - 547, 2013.12.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 774)
2012 淨土大經科註 - 546, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 852)
2012 淨土大經科註 - 545, 2013.12.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 764)
2012 淨土大經科註 - 544, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 786)
2012 淨土大經科註 - 543, 2013.12.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 797)
2012 淨土大經科註 - 542, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 803)
2012 淨土大經科註 - 541, 2013.12.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 899)
2012 淨土大經科註 - 540, 2013.12.15 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 722)
2012 淨土大經科註 - 539, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 712)
2012 淨土大經科註 - 538, 2013.12.14 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 754)
2012 淨土大經科註 - 537, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 728)
2012 淨土大經科註 - 536, 2013.12.13 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 758)
2012 淨土大經科註 - 535, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 717)
2012 淨土大經科註 - 534, 2013.12.08 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 736)
2012 淨土大經科註 - 533, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 737)
2012 淨土大經科註 - 532, 2013.12.07 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 674)
2012 淨土大經科註 - 531, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 759)
2012 淨土大經科註 - 530, 2013.12.06 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 714)
2012 淨土大經科註 - 529, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 774)
2012 淨土大經科註 - 528, 2013.12.03 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 805)
2012 淨土大經科註 - 527, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 742)
2012 淨土大經科註 - 526, 2013.12.02 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 714)
2012 淨土大經科註 - 525, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 762)
2012 淨土大經科註 - 524, 2013.12.01 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 765)
2012 淨土大經科註 - 523, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 796)
2012 淨土大經科註 - 522, 2013.11.30 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 755)
2012 淨土大經科註 - 521, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 788)
2012 淨土大經科註 - 520, 2013.11.29 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 787)
2012 淨土大經科註 - 519, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 765)
2012 淨土大經科註 - 518, 2013.11.28 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 763)
2012 淨土大經科註 - 517, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 768)
2012 淨土大經科註 - 516, 2013.11.25 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 764)
2012 淨土大經科註 - 515, 2013.11.24 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 947)
2012 淨土大經科註 - 514, 2013.11.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 742)
2012 淨土大經科註 - 513, 2013.11.22 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 790)
2012 淨土大經科註 - 512, 2013.11.21 啟講於馬來西亞華嚴講堂
(View: 837)
2012 淨土大經科註 - 511, 2013.11.19 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 734)
2012 淨土大經科註 - 510, 2013.11.18 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 799)
2012 淨土大經科註 - 509, 2013.11.17 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 734)
2012 淨土大經科註 - 508, 2013.11.16 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 812)
2012 淨土大經科註 - 507, 2013.11.15 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 755)
2012 淨土大經科註 - 506, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 779)
2012 淨土大經科註 - 505, 2013.11.08 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 782)
2012 淨土大經科註 - 504, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 1104)
2012 淨土大經科註 - 503, 2013.11.07 啟講於台灣台南極樂寺
(View: 934)
2012 淨土大經科註 - 502, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
(View: 1013)
2012 淨土大經科註 - 501, 2013.11.05 啟講於台灣華藏電視台
Quảng Cáo Bảo Trợ