Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Phật Nói Kinh Tán Dương Công Đức Chư Phật (Quyển Thượng)

Thursday, February 23, 201709:53(View: 16078)
Phật Nói Kinh Tán Dương Công Đức Chư Phật (Quyển Thượng)

Phật Nói Kinh Tán Dương Công Đức Chư Phật

(Phật Thuyết Xưng Dương Chư Phật Công Đức Kinh)

 

- Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; 3 quyển [1] [2] [3]

- Dịch Phạn sang Hán: Nguyên Ngụy Thiên Trúc Tam Tạng Cát-ca-dạ dịch

- Dịch Hán sang Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ - Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ

- Hiệu đính: HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc

 

Quyển Thượng

Nghe như vầy.

Một thời, Đức Phật ở tại La-duyệt-kỳ, trong núi Linh Thứu cùng chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người câu hội.

Bấy giờ, trưởng lão Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, chỉnh sửa pháp y, ở phía bên phải của Đức Phật, gối phải chạm đất, quỳ dài chắp tay bạch Đức Phật rằng: “Dạ bạch Đức Thiên Trung Thiên[1]! Hiện tại ngày nay đây, chư Phật Thế Tôn vẫn đang thuyết pháp giáo hóa thì số ấy được bao nhiêu?”

Khi ngài Xá-lợi-phất hỏi lời này rồi, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: “Chỗ hỏi thật hay! Thật nhiều lợi ích khắp cho tất cả. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe! Khéo giữ lấy trong lòng! Ta sẽ vì thầy, phân biệt giải nói đầy đủ.”

Bấy giờ, ngài Xá-lợi-phất nghe Đức Phật đã hứa khả rồi, vui mừng, hớn hở, chắp tay mà bạch lời rằng: “Dạ vâng! Sẽ khéo lắng nghe, xin vui mừng, mong mỏi được nghe!”

1. Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Từ đây qua phương đông, ngàn vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Thiên Thần. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Hải Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi[2], Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự[3], Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu[4], hóa độ người vô lượng. Nếu có thiện nam hay thiện nữ[5] nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Hải Như Lai rồi giữ gìn, thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, tin vui thì người ấy sẽ được Thất giác ý[6] quý báu, đều sẽ được vững vàng địa vị bất thối chuyển[7], mau thành tựu Đạo Vô Thượng Chánh Chân và sẽ dứt bỏ được sáu mươi kiếp tội lỗi của sanh tử.

2. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Ở phương đông có thế giới tên là Bảo Tập. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Anh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Anh Như Lai rồi thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, tin vui, năm vóc sát đấtđảnh lễ. Nếu làm cho tam thiên đại thiên cõi Phật tràn đầy bảy báu ở trong đó; rồi được dùng cho bố thí trọn trăm năm, thì công đức có được ấy liệu có nhiều chăng?”

Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều, thật nhiều, bạch đấng Thiên Trung Thiên!”

Đức Phật dạy: “Chẳng bằng như có người nào nghe được danh hiệu của Ngài Bảo Anh Như Lai rồi thọ trì, đọc tụng thì công đức tác lễ ấy nhiều hơn mười vạn ức lần, vượt hơn công đức bố thí ở trên.

3. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Bảo Tập thế giới này về phương đông, trải qua tám trăm cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Tối. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Thành Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Thành Như Lai rồi giữ gìn, thọ trì, đọc tụng, với tâm thanh tịnh, hoan hỷ, tin vui thì sẽ dứt bỏ được năm trăm kiếp tội lỗi của sanh tử.

4. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Bảo Tối thế giới này về phương đông, trải qua một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Quang Minh Như Lai rồi giữ gìn, thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, tin vui thì mau được giải thoát ở trong ba đường ác.

5. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Quang Minh thế giới này về phương đông, trải qua một ngàn năm trăm cõi Phật, có thế giới tên là Tràng Phan. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Tràng Phan Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Tràng Phan Như Lai rồi thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ, hoan hỷ, tin vui thì những người này liền được làm trân bảo pháp khí.

6. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Tràng Phan thế giới này về phương đông, trải qua hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Chúng Đức Quang Minh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Quang Minh Như Lai rồi thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, tin vui, năm vóc sát đấtđảnh lễ thì sẽ dứt bỏ được hai mươi vạn kiếp tội lỗi của sanh tử.

7. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chúng Đức thế giới này về phương đông, trải qua một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Lạc. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là A Súc Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức A Súc Như Lai rồi giữ gìn, đọc tụng, ca ngợi, diễn nói công đức của ngài, lại còn khuyến khích người khác, khiến cho họ cũng biết đọc tụng.”

Lúc bấy giờ, bốn binh chủng của tướng quân Ba-tuần đi đến chỗ của Đức Phật mà bạch lời rằng: “Thà sai khiến (chúng tôi) giữ gìn hơn một ngàn danh hiệu Phật cùng khuyến khích người khác khiến cho họ học tập theo, chứ đừng sai khiến (chúng tôi) giữ gìn danh hiệu của Đức Phật A Súc. Nếu có người nào giữ gìn danh hiệu của Đức A Súc Như Lai, chúng tôi trọn chẳng thể hủy hoại đạo tâm Vô thượng của người ấy. Chúng tôi cũng có thể sẽ hủy hoại tâm đạo Vô thượng của họ.”

Đức Phật bảo Ma: “Các ngươi có thể hủy hoại được đạo tâm của ai?” Ma đáp rằng: “Những người nào cầu đại thừa và giữ gìn danh hiệu của Đức A Súc Như Lai thì lòng của chúng tôi buồn rầu, nóng bức; như thể hôm nay đây, lại bị nóng bức khi nghe được danh hiệu của Đức A Súc Như Lai!” Ma nói tiếp: “Lại cũng có chúng sanh số nhiều vô cùng, giữ gìn nhiều danh hiệu Phật thì chúng tôi có thể sẽ hủy hoại đạo tâm Chánh giác của người ấy.”

Đức Phật bảo Ma: “Các ngươi chớ có buồn rầu, lo nghĩ để sinh phiền não. Các ngươi cuối cùng chẳng thể hủy hoại được đạo tâm Vô thượng của họ.”

Ma Ba Tuần thưa: “Có nhân duyên thế nào?”

Đức Phật bảo Ma: “Các ngươi làm che lấp chỗ quay về nương tựa, chỗ hành hoạt công đức của các Đức Phật. Vì sao vậy? Vì Đức A Súc Như Lai tự ngài sẽ quán thấy để ủng hộ những người ấy.”

Bấy giờ, ngài Xá-lợi-phất liền bạch Đức Phật rằng: “Ngày hôm nay đây, Ba-tuần ở trước Đức Như Lai, vì sao lại muốn làm tiếng hống sư tử, rồi lại muốn phá hoại đạo tâm Chánh giác của chúng sanh? Nếu có chúng sanh nào thọ trì danh hiệu của Đức A Súc Như Lai cùng tất cả danh hiệu của các Đức Phật, Ma xem xét rồi sẽ hủy hoại tâm Chánh giác của người ấy sao!”

Đức Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: “Nay Như Lai quán thấy các chúng sanh, những người thọ trì danh hiệu của chư Phật, nếu có người nào lăng mạ, phỉ báng thì người đó đã tạo tác đại ác hạnh, tội lỗi vô lượng, sẽ vào địa ngục A-tỳ, thọ nhận đầy đủ các khổ.”

Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Những người hủy báng kinh, số ấy chừng được bao nhiêu?”

Đức Phật dạy: “Mỗi khi chư Phật trong mười phương rộng nói giáo pháp cho chúng sanh, trước tiên đều tán thán công đức, danh hiệu của Đức Phật A Súc. Chúng sanh nghe được công đức ấy, không bao giờ thấy chán. Nếu có chúng sanh nào được nhìn thấy Đức Phật A Súc, được nghe đến công đức của Ngài; (thì biết rằng, chúng sanh ấy) chưa từng có hủy báng chư Phật trong kinh nầy. Đức Phật A Súc sẽ không xuất hiện ở đời vào thời kỳ xấu ác năm trược, giống như ta hiện nay ở trong thế giới Kham-nhẫn, giữa những chúng sanh kém cỏi, tàn ác này mà thành Phật. Quốc độ của Đức Phật A Súc trang nghiêm, thanh tịnh, tuyệt đẹp, trọn chẳng đâu sánh kịp! Này Xá-lợi-phất! Thầy phải biết rằng, Bánh xe pháp tôn quý của Chư Phật Như Lai sẽ tùy theo thứ lớp mà lưu bố vào xóm làng, thành ấp trong khắp quốc độ. Nếu có người thiện nam hay người thiện nữ nào nhất tâm tin tưởnghành trì thì nên truyền bá rộng khắp các kinh pháp này. Này Xá-lợi-phất! Thầy nên biết rằng, người nghe kinh này mà phỉ báng, chê bai, thì sẽ phải chịu quả báo. Thầy nên nghe cho kĩ!”

Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Dạ, xin khéo lắng nghe!”

Đức Phật dạy: “Trong nước Kiền-đà-lê[8], những người hủy báng kinh này có cả trăm ngàn người. Họ làm các việc xấu ác ấy nên phải đọa vào trong đại địa ngục A-tỳ. Kế cận nước ấy, ở phương bắc lại có nước tên là Kế Tân, trong đất nước này kinh pháp hưng thịnh, bền lâu. Vậy mà, trong nước Kế Tân này có năm trăm ngàn người hủy báng kinh pháp ấy. Những người này khi chết bị đọa vào trong đại địa ngục A-tỳ. Này Xá-lợi-phất! Ở trong chỗ đông người mà lại cùng nhau hủy báng kinh nầy thì có tám vạn người đọa vào trong đại địa ngục A-tỳ. Ở phương đông ít có người nào tin tưởng kinh điển ấy mà lại nhiều người tạo tội nhân của địa ngục A-tỳ nên có trăm ngàn người khi chết vào trong đại địa ngục A-tỳ. Ở phương nam có hai trăm ngàn người hủy báng kinh này nên khi chết đọa vào trong đại địa ngục A-tỳ. Ở phương tây có trăm vạn người hủy báng kinh này nên khi chết đọa vào trong đại địa ngục A-tỳ. Này Xá-lợi-phất! Thầy nên biết rằng, bậc Duyên Giác trí tuệ không thể đo lường được trí tuệ của Như Lai, huống chi là trí tuệ của các vị Thanh Văn cùng các chúng sanh chưa thành đạo quả, hãy còn bị dòng nước sanh tử cuốn trôi mà muốn đo lường công đức trí tuệ của Như Lai thì thật chẳng thể nào có được! Những kẻ thông minh trong đời phải tự suy nghĩ rằng: ‘Công đức của chư Phật không thể giới hạn, đo lường. Trí tuệ của chư Phật không thể nghĩ bàn. Chư Phật đã thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí[9], tam đạt[10] không ngăn ngại, chỉ do ta ngu tối không có được trí tuệ này. Chư Phật đã thành tựu Nhất thiết trí thì sẽ tự biết được tất cả những gì ta không hiểu biết hết. Nếu như ta không hiểu biết hết thì không được hủy báng bốn câu một kệ[11], huống chi hủy báng kinh điển tôn quý ấy mà gây tạo trọng tội. Những việc làm ác tựu thành vô lượng, vô số kiếp phải ở trong đại địa ngục A-tỳ.’ Cho nên, này Xá-lợi-phất, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào mà khởi ý như vầy: ‘Con nay nghe được kinh điển quý báu này, không sanh phỉ báng nên dứt bỏ được tội lỗi một kiếp trong A-tỳ. Chúng con nay đáng tự vui mừng, hoan hỷ sanh niềm hớn hở lớn.’ Nhân nơi việc này nên trong vô lượng kiếp thường được gặp gỡ đại pháp[12].

8. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Diệu Lạc thế giới này về phương đông, trải qua một vạn cõi Phật, có thế giới tên là Vô Lượng. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Đại Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Đại Quang Minh Như Lai rồi thọ trì, đọc tụng, hoan hỷ, tin vui thì người này sanh ra chỗ nào cũng gặp được Chư Phật Thế Tôn, an trụ bất thối chuyển, hẳn được thành tựu Chánh Giác Tối Thượng.

9. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Vô Lượng thế giới này về phương đông, trải qua sáu vạn cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Hoa. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Lượng Âm Như Lai mà tâm an tịnh, tin vui, xướng lên ba lần: ‘Con nay nhất tâm đảnh lễ Đức Vô Lượng Âm Như Lai.’ Những người ấy liền nghe được tiếng nói của Đức Phật Vô Lượng Âm và cũng nghe được âm thanh trong sáng của Như Lai.

10. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chúng Hoa thế giới này về phương đông, trải qua mười bốn ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Vô Trần Cấu. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Âm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Lượng Âm Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ thì sẽ dứt bỏ được mười hai kiếp tội lỗi của sanh tử.

11. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Vô Trần Cấu thế giới này về phương đông, trải qua hai mươi ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Mạc Năng Thắng. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Đại Danh Xưng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Đại Danh Xưng Như Lai mà giữ tâm thanh tịnh, tin vui, đọc tụng không quên; quỳ dài, chắp tay mà nói lời này: ‘Con nay xin kính đảnh lễ Đức Đại Danh Xưng Như Lai.’ (Ví như có người) làm gò bảy báu lớn như núi Tu-di, được dùng cho việc bố thí trọn một trăm năm, công đức có được ấy liệu có nhiều chăng?’

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều! Thật nhiều! Bạch đấng Thiên Trung Thiên!”

            Đức Phật dạy: “Chẳng bằng có người thọ trì danh hiệu của Đức Đại Danh Xưng Như Lai. Niệm danh hiệuđảnh lễ Ngài thì người ấy được công đức lớn vượt hơn ức vạn lần công đức bố thí ở trên, không dùng để so sánh được.

12. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Mạc Năng Thắng thế giới này về phương đông, trải qua ba ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Bảo Quang Minh Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì sẽ dứt bỏ được mười kiếp tội lỗi của sanh tử; an trụ bất thối chuyển, hẳn được thành tựu Đạo Vô Thượng Chánh Chân. Nếu có người nào phỉ báng, không tin thì thọ mạng sẽ bị ở trong đại địa ngục A-tỳ trọn một kiếp.

13. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Quang Minh thế giới này về phương đông, trải qua mười lăm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Đa Quang. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Đại An Ẩn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Đại An Ẩn Như Laihoan hỷ, tin vui, đọc tụng, không quên khởi niệm như vầy: ‘Nguyện đem công đức này, phổ biến khiến cho tất cả vô lượng chúng sanh đều được an ổn.’ Những người ấy đều nhận được vô lượng công đức, có thể làm an ổn cho tất thảy chúng sanh.

14. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Đa Quang thế giới này về phương đông, trải qua bảy ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Ma Ni[13] Quang. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Đại Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Đại Quang Minh Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì người ấy sẽ được mười lực của Như Lai.

15. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Châu Quang thế giới này về phương đông, trải qua tám ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Chánh Trực. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Chánh Âm Thanh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Chánh Âm Thanh Như Laitâm thanh tịnh, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì người ấy sẽ chứng được pháp bình đẳng Tứ Đế của Như Lai.

16. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chánh Trực thế giới này về phương đông, trải qua hai mươi ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Tôn. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Hạn Tịnh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Hạn Tịnh Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì cũng ví như trong đại thiên thế giới tràn đầy bảy báu, được dùng để bố thí, công đức có được ấy liệu có nhiều chăng?"

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều! Thật nhiều! Bạch đấng Thiên Trung Thiên!”

            Đức Phật dạy: “Chẳng bằng gìn giữ, thọ trì danh hiệu của Đức Vô Hạn Tịnh Như Lai thì công đức có được nhiều hơn trăm ngàn vạn lần, vượt qua công đức bố thí ở trên, không dùng để so sánh được. Người ít công đức không thể nghe được danh hiệu của Đức Như Lai này; ở nơi ngàn Đức Phật tạo lập gốc công đức rồi mới nghe được danh hiệu tôn quý của Đức Phật này; sẽ dứt bỏ được bốn mươi tám kiếp tội lỗi của sanh tử.

17. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Quang Minh Tôn thế giới này về phương đông, trải qua chín ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Âm Hưởng. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nguyệt Âm Như Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Nguyệt Âm Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ thì người ấy sẽ có được công đức thanh tịnh, thành tựu, viên mãn như mặt trăng tròn đầy sáng rỡ; vững vàng bất thối chuyển; sẽ thành Đạo Vô Thượng Chánh Chân.

18. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Âm Hưởng thế giới này về phương đông, trải qua mười hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là An Ẩn. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Hạn Danh Xưng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Hạn Danh Xưng Như Lai mà một lòng, tin vui, đọc tụng, quỳ dài chắp tay, tự nói lời này: ‘Con nay kính lễ Đức Vô Hạn Danh Xưng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác.’ Công đức so với người này có được cũng ví như tích chứa bảy báu nhiều như núi Tu-di, được dùng để bố thí trọn trong một trăm năm, công đức có được ấy liệu có nhiều chăng?”

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều! Thật nhiều! Bạch đấng Thiên Trung Thiên!”

            Đức Phật dạy: “Chẳng bằng nghe được danh hiệu của Đức Vô Hạn Danh Xưng Như Lai rồi giữ gìn danh hiệu của Ngài mà hoan hỷ, đảnh lễ thì phước này thật nhiều, so với sự bố thí trên vượt hơn trăm lần, không dùng để so sánh được.”

19. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi An Ẩn thế giới này về phương đông, trải qua một ngàn năm trăm cõi Phật, có thế giới tên là Vi Nhật. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Nhật Nguyệt Quang Như Laihoan hỷ với tâm thành kính, hai gối chạm đất, quỳ dài chắp tay, tự nói lời này: ‘Con nay kính lễ Đức Nhật Nguyệt Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác.’ Người ấy mau được thành tựu Đạo Vô Thượng Chánh Chân.

20. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Vi Nhật thế giới này về phương đông, trải qua ba mươi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Cấu Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có những ai hoặc là trời, người, rồng, duyệt-xoa, hoặc các phi nhânnghe được danh hiệu của Đức Vô Cấu Quang Như Lai rồi hoan hỷ, tin vui, một lòng kính lễ thì tất thảy họ đều được vững vàng, bất thối chuyển, thành tựu Đạo Vô Thượng Tối Chánh Giác, trọn chẳng còn sợ đọa lạc trong ba cõi ác[14].

21. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Thanh Tịnh thế giới này về phương đông, trải qua một nửa đại thiên cõi Phật, có thế giới tên là Lưu Ly Quang. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Tịnh Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có những ai hoặc là trời, người, rồng, duyệt-xoa, cùng với phi nhânnghe được danh hiệu của Đức Tịnh Quang Như Lai rồi đọc tụng danh hiệu của Ngài, hoan hỷ đảnh lễ thì tất thảy họ khi thọ mạng hết đều được sanh lên cõi trời hoặc cõi người, chưa từng mất địa vị trong cõi trời - người; thường được đầy đủ pháp lạc; tâm ý tham lam, sân hận, ngu si mau được thanh tịnh. Nếu có những ai hủy báng, chẳng tin tưởng thì phải chịu tội trong địa ngục Lô-hiệp sáu mươi ngàn năm.

22. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Lưu Ly Quang thế giới này về phương đông, trải qua ba trăm cõi Phật, có thế giới tên là Đại Phong. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nhật Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Phật ấy mà hoan hỷ, tin vui, nhớ nghĩ đến Ngài thì những người này đây, giống như mặt trời xoay chuyển làm cho tất thảy đủ đầy pháp bạch tịnh, hàng phục được chúng ma cùng các ngoại đạo; dứt bỏ được bốn mươi kiếp tội lỗi của sinh tử.

23. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Đại Phong thế giới này về phương đông, trải qua mười ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Lập Chánh Giác Thị Tùng. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Lượng Bảo Như Lai mà tâm hoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì những người ấy đều có được thất giác[15] trân quí; có thể làm vật quí báu nhất trong chúng sanh và các công đức tích tụ ngày ngày tăng trưởng.

24. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Lập Chánh Giác thế giới này về phương đông, trải qua năm ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Liên Hoa Quang. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Liên Hoa Tối Tôn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Liên Hoa Tối Tôn Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng, lại dùng hoa đẹp chưng nơi phòng thờ thì trí tuệcông đức ngày ngày được tăng trưởng giống như hoa sen từ nước vươn lên trên; lại dứt bỏ được năm mươi kiếp tội tội của sanh tử.

25. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Liên Hoa Quang thế giới này về phương đông, trải qua mười vạn ức cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Độ Chúng Nạn. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Thân Tôn Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Thân Tôn Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì người ấy mau thoát khỏi biển sanh tử; có thể dứt trừ được các ham muốn, đói khát của chúng sanh; sẽ là bậc Khoái-sĩ ở trong thế gian mà làm ruộng phước, có thể thọ nhận tất cả sự cúng dường trong tam giới. Nếu có người nào thấy được Đức Như Lai này mà hoan hỷ, tin vui thì sẽ làm được vị đại pháp sư trong thế gian, có được sức lực kim cang, vững vàng bất thối chuyển, sẽ thành tựu Đạo Vô Thượng Chánh Chân. Nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Thân Tôn Như Laihết lòng sạch ý, hoan hỷ, tin vui, không chút nịnh nọt, chán chường thân nữ thì từ nay về sau sẽ dừng lại không còn thọ thân nữ nữa, sẽ dứt bỏ được sáu mươi kiếp tội lỗi của sanh tử.

            “Như vậy, này Xá-lợi-phất! Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Thân Tôn Như Lai thì những người ấy có được công đức vô cùng; cho nên, cần phải mong cầu Đạo Chánh Giác để rộng khắp cứu độ tất cả khiến cho xa lìa các khổ.

26. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chúng Nạn thế giới này về phương đông, trải qua hai mươi cõi Phật, có thế giới tên là Kiên Cố. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Kim Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Kim Quang Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ thì những người ấy đều được sự hộ trì của Đức Phật Quang Minh; khi sắp thành Phật, hào quang của các Đức Như Lai sáng chiếu rộng xa làm cho được tự tại, đều có được tất cả công đức của Như Lai. Cho nên, hết lòng tin vui đối với danh hiệu tôn quí của Chư Phật thì đều có được trí tuệ biện tài không ngăn ngại, trọn đời không thọ nhận các pháp thấp kém, các hạnh nguyện sẽ mau chóng thành tựu đầy đủ như mong muốn. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của các Đức Như Lai này rồi tự mình phát khởi tâm ý tôn kính, phát khởi ý chí kim cang để mong cầu Đạo Vô Thượng thì những người này đều dứt bỏ được mười hai kiếp tội tội của sanh tử.

27. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Kiên Cố thế giới này về phương đông, trải qua mười cõi Phật, có thế giới tên là Vô Tế. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Phạm Tự Tại Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Phạm Tự Tại Vương Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ, chắp tay tác lễ thì những người ấy hẳn sẽ được nhìn thấy Ngài; sẽ làm Chuyển Luân Vương vững vàng bất thối chuyển; sẽ thành Đạo Vô Thượng Chánh Chân.

28. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Vô Tế thế giới này về phương đông, trải qua hai ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Nguyệt. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Kim Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Kim Quang Minh Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng, nhớ nghĩ thì những người này đời sau thường vì chúng sanh rộng nói kinh pháp, dùng làm phân biệt, tất cả như giấc mộng, như bóng trăng trong nước, là các pháp huyễn hóa để mà đánh thức chúng sanh; từ nay về sau trọn không còn đọa lạc trở lại trong đường ác nữa; sẽ cùng với đại chúng mà luôn được hoan hỷ, có thể khiến cho chúng sanh được an lạc, sung sướng. Về sau, lúc thành Phật sẽ dùng pháp Đại Thừa hưng hiển trong thế gian để cho không còn có nhị đạo[16] nữa.

29. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Nguyệt thế giới này về phương đông, trải qua một ngàn cõi Phật, có thế giới tên là Hỏa Quang. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Kim Hải Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Kim Hải Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì được bất thối chuyển, hẳn được thành tựu Chánh Giác. Vì sao vậy? Vì Đức Phật Như Lai lúc xưa khi còn hành đạo Bồ tát đã thề nguyện rằng: ‘Nếu có người nào sanh trong nước ta cũng như ở những phương khác, các quốc độ khác của chư Phật mà nghe được danh hiệu của ta thì tất cả họ đều được địa vị bất thối chuyển, thành tựu Tối Chánh Giác[17]. Ta sẽ làm cho họ được đầy đủ các nguyện vô thượng của Như Lai.’

30. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Hỏa Quang thế giới này về phương đông, trải qua mười tám cõi Phật, có thế giới tên là Chánh Giác. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Long Tự Tại Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Long Tự Tại Vương Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì, đọc tụng mà nếu như lúc ấy trong quận huyện, thôn xóm có mưa đá, mưa sương thì gối phải chạm đất, chắp tay tác lễ mà nói lời này: ‘Đức Long Tự Tại Vương Như Lai lúc xưa khi còn hành đạo Bồ tátvô số các loài rồng ở trong chỗ ách nạn đều được độ thoát; do công đức này mà tự mình cho đến khi thành Phật và có phát thệ nguyện rằng: “Nếu ta còn ở đời hay sau khi ta vào Niết bàn, trong cõi nước của ta hay quốc độ của chư Phật, nếu có các sấm sét lớn, chớp điện, mưa đá, mưa sương khủng bố chúng sanh thì nhờ sức trí tuệ, công đức, uy thần của Đức Long Tự Tại Vương Như Laichí thành thề nguyện, miệng nói lời này, đầu mặt đảnh lễ thì mau được độ thoát.”’ Này Xá-lợi-phất! Phải biết rằng, ách nạn như vậy thì mau được giải thoát chỉ trừ tội lỗi đời trước không thể miễn được. Tất cả các loài rồng nếu gặp ách nạn mà nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì ở trong các ách nạn ấy mau chóng được giải thoát. Nếu có người nào giữ gìn, thọ trì danh hiệu Đức Phật ấy lại khuyến khích người khác, làm cho họ thọ trì, đọc tụng thì tăng thêm công đức, hẳn được vãng sanh về cõi nước của Đức Phật này, chỗ mong cầu Tối Chánh Giác được vững vàng bất thối chuyển, mau chóng thành tựu mà không đợi chờ lâu.

31. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chánh Giác thế giới này về phương đông, trải qua mười ức cõi Phậtthế giới tên là Dụ Nguyệt. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Nhất Thiết Hoa Hương Tự Tại Vương Như Lai mà giữ lòng trong sạch, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì tất thảy những người ấy sanh ra chỗ nào cũng được đầy đủ giới hương[18] nhiều như cát sông Hằng. Tất cả các loại hương quí tốt, thơm tho bay khắp các cõi Phật, đủ đầy cho chúng giới[19] thường xuyên có thể phụng trì mà chưa từng vi phạm, sứt mẻ.”

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Do nhân duyên gì mà có được như vậy?”

            Đức Phật dạy: “Đức Phật ấy lúc xưa khi còn hành Bồ tát đạo có phát lời thề nguyện rằng: 'Nếu ta còn tại thế hay sau khi vào niết bàn, nếu có chúng sanh nào thọ trì danh hiệu của ta mà một lòng tin vui thì tất thảy đều có được giới hương như vậy!' Cho nên, này Xá-lợi-phất! Phải thường phát lòng tin lớn, tôn kính đối với các Đức Như Lai. Được như vậy, chư Phật sẽ ủng hộ những người ấy khiến cho có được công đức không thể đếm kể. Nếu có người nào thọ trì danh hiệu chư Phật này thì tùy theo sở nguyện của họ mà đều có được. Tất thảy đều được trí tuệ của chư Phật, khiến cho được đầy đủ, được bất thối chuyển; quỳ dài chắp tay tự nói lời này: ‘Con nay xin kính lễ Đức Nhất Thiết Hoa Hương Như Lai!’ lại thường nghĩ nhớ đừng lãng quên, sẽ dứt bỏ được mười bốn kiếp tội lỗi của sanh tử.

32. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Dụ Nguyệt thế giới này về phương đông, trải qua hai ngàn lẻ một ức cõi Phậtthế giới tên là Tinh Vương. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Thụ Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Thụ Vương Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì tất thảy những người ấy sẽ được pháp lạc; phá nát chúng ma, xé rách quày lưới. Nếu có người nào nghe kinh này rồi mà khinh mạn, phỉ báng, dùng các kiểu đùa bỡn thì trọn sáu mươi vạn năm nhận lấy tội báo ở trong địa ngục Tăng-ca. Nếu có người nào nói rằng: 'Ta không tin kinh này!' thì trong bảy vạn năm thường ở cõi ngạ quỷ, chẳng thể nghe được tên gọi như lúa, nước, các đồ ăn uống.

33. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Tinh Vương thế giới này về phương đông, trải qua năm mươi lăm cõi Phậtmột thế giới. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Chiến Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Dũng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Đấu Chiến Như Laihoan hỷ, tin vui, thọ trì, đọc tụng thì cho đến trong giấc mộng, những chúng sanh này cũng giống như thần Kim cang đánh đuổi chúng ma, dùng trí tuệ đánh tan các dục. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này mà một lòng tin tưởng, soi rõ để tự biết rằng: ‘Chúng ta trong đời trước đã từng gặp gỡ Đức Phật này đây mà không chút nghi ngờ gì, lúc ấy Đức Thế Tôn còn trên đường làm hạnh Bồ tát! Chúng ta phải phát khởi lời thề nguyện rộng lớn chớ để cho việc tu tập theo Đại thừa mà bị lui chuyển. Ta phải tự vui mừng, hoan hỷ, hớn hở tiến lên trên con đường đại pháp vì đã nghe được các danh hiệu, chủng tánh của Như Lai. Chư Phật đã rộng làm lợi ích cho tất cả, không từ bỏ một người nào mà chọn lấy diệt độ. Lòng thương lớn của chư Phật khắp cùng, thương xót chúng sanh mà rưới cơn mưa pháp.’ Nếu có người nào thọ trì danh hiệu của Như Lai này mà hoan hỷ, tin vui thì công đức có được của người ấy; ta sẽ vì thầy chọn lấy một ví dụ nhỏ rằng: Quốc độ của chư Phật nhiều ví như cát bên bờ sông Hằng và đều tràn đầy bảy báu ở trong đó, được dùng cho việc bố thí thì công đức có được liệu có nhiều chăng?”

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều, thật nhiều, không thể nghĩ bàn!”

            Đức Phật dạy rằng: “Phân chia nước của biển lớn ra một giọt làm một phần. Công đức của sự bố thí ấy giống như một giọt. Thọ trì danh hiệu của Đức Phật thì công đức có được giống như nước trong biển lớn, không thể nào so sánh được. Người có ít công đức không thể nhận lãnh, nghe hiểu kinh điển. Nếu ai nghe được kinh pháp này, tin tưởng không chút nghi ngờ thì biết người ấy đã vun trồng gốc phước đức đã lâu. Nếu ở trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng cõi trời Trường thọnghe được kinh này thì biết đã được đại phước; huống chi lại có người đã trồng gốc phước đức, nghe được kinh pháp ấy thì công đức có được liệu có thể so sánh được sao!”

34. “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ quốc độ của Đức Phật này về phương đông, trải qua hai mươi cõi Phậtthế giới tên là Phong Nhiêu. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nội Phong Châu Quang Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Nội Phong Châu Quang Như Laihết lòng tin vui, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ thì những người ấy đều có được công đức lớn, trọn không sợ đọa lạc vào các nạn trong tam đồ. Những thề nguyện rộng sâu đã phát khởi đều được như ý, đều đầy đủ ước nguyện Đại thừa. Nếu bây giờ này đây hay sau khi nhập niết bàn, có người nào nghe được danh hiệu của Đức Nội Phong Châu Quang Như Lai mà tin vui, đọc tụng, nghĩ nhớ thì những người ấy đều sẽ được pháp lạc Đại thừa dùng để tự vui; cũng được thọ nhận sự sung sướng trên cõi trời hay trong cõi người; thường được sanh vào quốc độ Phật thanh tịnh; ở trong quốc độ của chư Phật tùy theo ý muốn mà được đầy đủ các ước nguyện; ở trong pháp Tam thừa mà được diệt độ; ở trong khoảng thời gian ấy, từ chỗ của Đức Phật này có được công đức tích tụ sâu rộng, to lớn; trong hằng hà sa kiếp đã làm các tội lỗi đều được xả bỏ không có thọ lãnh chỉ trừ tội ngũ nghịchphát khởi tâm ý sân hận đối với các bậc Khoái sĩ. Những loại người này có đời sống lâu dài trong cõi địa ngục; khi thọ tội của mình xong rồi thì nhờ công đức đã nghe danh hiệu của Đức Phật này mà đời sau của họ được chọn lấy sự diệt độ trong Tam Thừa. Này Xá-lợi-phất! Phải biết rằng, các việc ác phải cẩn thận, chớ có tạo tác. Như ta đã nói trong phần trên của kinh này rằng, không nên khởi sân hận đối với cây cột cháy huống chi nghĩ ác đối với chúng sanh. Tín tâm đã lập hướng đến việc thành Đạo mà lại khởi sân hận, nghĩ đến việc phỉ báng đối với các Đức Như Lai, bậc có trí tuệ vô lượng.v.v..., những người như vậy trong vô số kiếp phải ở trong địa ngục, chịu đủ vô lượng tội lỗi, khổ não. Sau khi thoát khỏi, ta vì sự mong cầu tín giải Đại thừa của họ mà chỉ bày các giáo pháp ấy. Nếu có người nào hủy hoại giáo pháp Đại thừa thì thật phải chịu đầy đủ vô lượng đại khổ. Đối với những người tin vui nơi giáo pháp thì tự mình được địa vị bất thối chuyển, quyết thành tựu Chánh Giác.

35.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Phong Nhiêu thế giới này về phương đông, trải qua tám mươi cõi Phậtthế giới tên là Tối Hương Huân. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Hương Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Vô Lượng Hương Quang Minh Như Laithọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ, một lòng tin vui, nghĩ nhớ rốt ráo về Ngài thì những người này đều được địa vị bất thối chuyển, sẽ thành tựu Tối Chánh Giác. Khi đã thành tựu Chánh Giác rồi, từ trong các lỗ chân lông phát ra các loại hương thơm tuyệt diệu bay đi khắp mười phương giống như mây nổi; ấy chẳng phải là chỗ cho kẻ kém trí, hạ liệt, những người học pháp nông cạn mà thông hiểu được kinh này. Ta cũng dùng đạo nhãn xem thấy họ cùng các loài chúng sanh, người nào đối với các kinh pháp ấy mà tin vui thì biết rằng trong vô số kiếp quá khứ trong thế gian đã ở chỗ của chư Phật tu tập các tuệ giác, tạo được các gốc công đức mà hôm nay được nghe diệu pháp tôn quí này. Tận cuối đời, ai nghe được kinh điển này mà tin tưởng, phụng trì, chưa từng sanh khởi tâm ý nghĩ ngợi phỉ báng; chưa từng có lúc nào không giải nói giáo pháp thì người ấy sẽ dứt bỏ được bốn mươi kiếp tội lỗi của sinh tử. Công đức của người ấy như mặt trăng tròn đầy, hay vì thế gian mà làm bậc Khoái sĩ, hay vì tất cả chúng sanh làm ruộng phước lành và xứng đáng được thọ nhận tất cả sự cung kính.

36.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Hương Huân thế giới này về phương đông, trải qua năm mươi cõi Phậtthế giới tên là Long Châu Quán. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Sư Tử Hưởng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Sư Tử Hưởng Như Laithọ trì, đọc tụng, một lòng tin vui, nghĩ nhớ đến giới hạnh thì những người ấy đều được vững vàng bất thối chuyển, thành tựu Tối Chánh Giác, làm các bánh xe công đức để vào pháp thanh tịnh không nhiễm, ở trong ấy tu tập mà vượt hơn người đời, dứt bỏ được hai mươi kiếp tội lỗi của sanh tử. Nếu có người nam, người nữ, hoặc nhơn, hoặc phi nhơn ở trong chỗ ách nạn mau được giải thoát là do xây tháp tôn thờ trong thế gian nên hiện đời được nghe danh hiệu của Đức Phật ấy.

37.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Long Châu Quán thế giới này về phương đông, trải qua ba mươi cõi Phậtthế giới tên là Tu Hành. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực Như Laihết lòng tin vui, thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ, gối phải chấm đất, chắp tay tác lễ, tự nói lời này: ‘Con nay kính lễ Đức Đại Cường Tinh Tấn Dũng Lực Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác.’ Những người ấy vào ra trong sanh tử được nhiều lợi ích, được chiến lực lớn để trừ dẹp chúng ma, hàng phục ngoại đạo và dứt bỏ được hai mươi lăm kiếp tội lỗi của sinh tử.

38.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Tu Hành thế giới này về phương đông, trải qua bốn mươi cõi Phậtthế giới tên là Kiên Trụ. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Quá Xuất Kiên Trụ Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Quá Xuất Kiên Trụ Như Laitâm thanh tịnh, tin vui, thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ thì tất thảy họ đều được an trụ kiên cố trong Đại thừa, ở trong giáo pháp tôn quý có được của cải bền chắc, lại thêm được phước lớn, ngày đêm công đức mỗi mỗi tăng trưởng.

39.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Kiên Trụ thế giới này về phương đông, trải qua ba mươi sáu cõi Phậtthế giới tên là Quang Minh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Cổ Âm Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Cổ Âm Vương Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì đọc tụng, nghĩ nhớ, quỳ dài chắp tay, tự nói lời này: ‘Con nay kính lễ Đức Cổ Âm Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác!’ Công đức người ấy có được ví như trong tất cả tam thiên đại thiên thế giới tràn đầy châu báu được dùng để bố thí thì công đức có được này liệu có nhiều chăng?”

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều! Thật nhiều! Bạch đấng Thiên Trung Thiên!”

            Đức Phật dạy: “Chẳng bằng có người thọ trì danh hiệu của Đức Phật này, công đức còn nhiều hơn, vượt qua trăm ngàn vạn lần sự bố thí nói trên.”

40.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Quang Minh thế giới này về phương đông, trải qua một trăm năm mươi cõi Phậtthế giới tên là Chúng Đức Thất. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nguyệt Anh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Nguyệt Anh Như Laihết lòng, tin vui; hoặc trời, hoặc người, rồng cùng phi nhânnghe được danh hiệu của Đức Phật này rồi thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ thì tất thảy đều được vào chỗ thanh tịnh giống như hoa sen không dính nước bẩn; ở trong chỗ những người hiểm ác đều không bị xâm phạm. Nếu có người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Nguyệt Anh Như Lai mà giữ tâm thanh tịnh, tin vui, không chút nịnh nọt thì từ nay về sau hoán chuyển không còn thọ thân người nữ nữa. Nếu có người nào không tin tưởng, khinh mạn, hủy báng sẽ ở trong đại địa ngục A-tỳ hai mươi kiếp mà thọ nhận đủ các khổ. Giả sử có người nào hết lòng tin tưởng, tin vui, nhớ tưởng và cung kính hết mực thì dứt trừ được hai mươi mốt kiếp tội lỗi của sanh tử.

41.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chúng Đức thế giới này về phương đông, trải qua mười vạn ức cõi Phậtthế giới tên là Trụ Chiên Đàn Địa. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Siêu Xuất Chúng Hoa Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng.”

            Đức Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: “Thuở xưa, lúc Đức Phật này còn hành Bồ-tát đạo có nói lời này: ‘Lúc ta thành Chánh giác xuất hiện vào đời thì trong quốc độ ấy không có tám nạn!’ Ngài dùng lời thề nguyện này để tự thanh tịnh cõi Phật. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Siêu Xuất Chúng Hoa Như Laihết lòng tin vui, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ thì những người này là bậc Đại sĩ trong khắp thế gian, có nhiều lợi ích như ngài Dược Vương Đại sĩ.

42.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Chiên Đàn thế giới này về phương đông, trải qua hai mươi ức cõi Phậtthế giới tên là Thiện Trụ. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Thế Đăng Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Nếu có người nào nghe được danh hiệu của Đức Thế Đăng Minh Như Laihết lòng, tin vui, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ thì tất thảy họ đều được thoát khỏi ách nạn tam-đồ, chỉ trừ tội ngũ nghịch và khởi sân hận đối với các vị Khoái sĩ. Nếu có người nào thọ trì danh hiệu của Đức Như Lai thì được của báu nơi diệu pháp tôn quý này và dứt bỏ được hai mươi kiếp tội lỗi của sinh tử.

43.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Thiện Trụ thế giới này về phương đông, trải qua tám mươi ức cõi Phậtthế giới tên là Quang Minh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Hưu Đa Dị Ninh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Sở dĩ thế giới tên là Quang Minh là vì trong quốc độ ấy, mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay, dùng các loại hoa sen phổ khắp thế giới và trong đất nước ấy có hào quang của Như Lai sáng rỡ giống như đám lửa lớn ngày đêm thường soi sáng. Trong quốc độ của Đức Phật này, ánh sáng lồng lộng bậc nhất. Ngài thường ở trong đại chúng chuyển pháp luân tôn quý. Như có người nào dùng vàng phủ khắp đại địa trong ba ngàn thế giới, rồi lại dùng y phục, trang sức tuyệt diệu của đại địa ấy làm cho đầy khắp ba ngàn thế giới, tất cả dùng để bố thí thì công đức có được liệu có nhiều chăng?”

            Ngài Xá-lợi-phất thưa: “Thật nhiều! Thật nhiều! Bạch đấng Thiên Trung Thiên!”

            Đức Phật dạy: “Chẳng bằng có người nào nghe được danh hiệu của Đức Hưu Đa Dị Ninh Như Laihết lòng tin vui, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ thì người này có được phước báu vượt hơn công đức của sự bố thí trăm ngàn lần ở trên. Những sự phát nguyện của các chúng sanh ấy đều được như ý và dứt bỏ được sáu mươi kiếp tội lỗi của sanh tử. Sau này, khi thành đạo Vô Thượng Chánh Chân, trong quốc độ của Phật ấy được thanh tịnh, yên vui, tôn quí không thể so bì được.

44.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Quang Minh thế giới này về phương đông, lại có cõi nước tên là Vi Nhiễu Nguyệt. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Luân Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang thuyết pháp.

45.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Vi Nhiễu thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Độ Giác. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Thường Diệt Độ Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang vận chuyển bánh xe pháp Vô Thượng bất thối chuyển.

46.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Độ Giác thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Tu Di Hiếp. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Tịnh Giác Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang rộng nói kinh pháp.

47.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Tu Di Hiếp thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Danh Xưng. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vô Lượng Bảo Hoa Quang Minh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang rộng nói diệu pháp.

48.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Danh Xưng thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Diệu Nhuyễn. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Tu Di Bộ Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang ở trong đại chúng rộng nói kinh pháp.

49.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Diệu Nhuyễn thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Phong Dưỡng. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Bảo Liên Hoa Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang ở trong đại chúng rộng nói kinh pháp.

50.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Phong Dưỡng thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Liên Hoa Dũng Xuất. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Bảo Phổ Tập Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang thuyết pháp.

51.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Liên Hoa Dũng Xuất thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Kim Quang. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Thụ Vương Phong Trưởng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng mà hiện nay đang thuyết pháp.

52.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Kim Quang thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Thanh Tịnh. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Chuyển Bất Thối Chuyển Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng cùng các Bồ-tát số chúng không đếm hết trước sau vây quanh mà vận chuyển bánh xe pháp bất thối chuyển.

53.  “Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Từ cõi Thanh Tịnh thế giới này về phương đông, có cõi nước tên là Tịnh Trụ. Trong quốc độ ấy có Đức Phật hiệu là Vi Nhiễu Đặc Tôn Đắc Tịnh Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Vi, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Chúng Hựu, hóa độ người vô lượng. Các Đức Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác ấy hiện nay đang ở phương đông. Các Ngài tuyên dương danh hiệu của Chư Như Lai, rộng phân biệt, giải nói làm cho số người được thọ trì nhiều không thể đếm kể. Nay trong hiện tại đang nói pháp Vô Thượng. Những người nghe được danh hiệu của các Đức Phậthết lòng tin vui, đầu gối chạm đất, quỳ dài chắp tay, rộng khắp vì chư Phật ở phương đông đảnh lễ, thọ trì danh hiệu của chư Phật, lạy ba lạy bạch rằng: ‘Con nay kính lễ rộng khắp tất cả Chư Phật Thế Tôn ở phương đông.’ Những người này được phước không thể hạn lượng."

 

Phật Nói Kinh Tán Dương Công Đức Chư Phật – Quyển Thượng

 

Dịch xong ngày 04/03/2014, xem lại để phổ biến ngày 23/02/2017

 [1] Thiên Trung Thiên 天中天: Là tôn hiệu của Phật, xưng tụng Phật là vị chẳng những được loài người lễ bái, lại được tất cả chư thiên trong ba cõi đều tôn trọng hơn hết, là bậc cao tột nhất trong hàng chư thiên.

[2] Minh Hạnh Thành Vi 明行成為 (Pāli: vijjā-carasampanno): Thường nói là Minh Hạnh Túc.

[3] Đạo Pháp Ngự 道法御 (Pāli: Purisadammasārathi: vị đánh xe, hay hướng dẫn con người đã được huấn luyện): Điều Ngự Trượng Phu.

[4] Chúng Hựu 眾祐 (Pāli: Bhagavā): Tức Thế Tôn.

[5] Nguyên tác: Tộc tánh nam, tộc tánh nữ 族姓男族姓女 (Pāli: kulaputta, kuladuhitā): Thường nói là thiện gia nam tử/ nữ nhân, thiện nam thiện nữ hoặc thiện nam tử, thiện nữ nhân 善男子善女人 những người sinh vào một trong bốn giai cấp.

[6]  Thất giác ý 七覺意 (Pāli: saptabodhyagāni): Là bảy pháp tu hành hướng đến quả vị giác ngộ. Còn có tên gọi là Thất giác chi, Thất đẳng giác phần, Thất biến giác chi, Thất bồ đề phần, Thất giác phần, Thất giác ý, Thất giác… Gồm có: 1. Trạch pháp giác chi, 2. Tinh tiến giác chi, 3. Hỷ giác chi, 4. Khinh an giác chi, 5. Xả giác chi, 6. Định giác chi và 7. Niệm giác chi.

[7]  Bất thối chuyển 不退轉 (Pāli: Avaivarti): Tức A-bệ-bạt-trí. Gọi tắt là bất thối. Nghĩa là những công đức thiện căn tu tập ngày càng tăng trưởng, chẳng hề lui sụt hay mất đi cho đến khi nào đạt được quả vị Phật Thế Tôn.

[8] Nước Kiền-đà-lê có tên gọi khác là nước Càn-đà-la, Kiền-đà-la, Kiện-đà-la, Càn-đà v.v… là dịch âm của từ Gandhāra hoặc Gāndhāra.

[9] Nhất Thiết Chủng Trí: Trí tuệ Bát-nhã Ba-la-mật, trí tuệ biết được tất cả mọi sự việc, trí tuệ bao trùm tất cả, được dùng để chỉ trí tuệ giác ngộ hoàn toàn của Phật.

[10] Tam đạt 三 達: Tức Tam minh 三 明, gồm có: Thiên nhãn minh, Túc mạng minhLậu tận minh.

[11] Tứ cú nhất kệ: Quy định số chữ mỗi câu (từ 3 đến 8 chữ là 1 câu, 4 câu là 1 bài kệ).

[12]  Đại pháp: Pháp Đại thừa

[13] Ma Ni: ngọc báu, châu ngọc, châu.

[14] Tam đồ: Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.

[15] Thất giác: Tức Thất giác chi (Saptabodhyagāni) còn gọi là Thất Bồ-đề phần, Thất đẳng giác chi, Thất biến giác chi, Thất giác phần, Thất giác ý, Thất giác chi pháp... Gồm có: Trạch pháp giác chi, Niệm giác chi, Tinh tấn giác chi, Khinh an giác chi, Định giác chi, Xả giác chiHỷ giác chi.

[16] Nhị đạo: Có nhiều thuyết, chỉ cho: Kiến đạoTu đạo; Hữu lậu đạoVô lậu đạo; Vô gián đạoGiải thoát đạo; Giáo đạo – Chướng đạo, Nan hành đạo – Dị hành đạo.

[17] Tối Chánh Giác: Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hay quả vị Phật.

[18] Giới hương: Giới hạnh trang nghiêm, dùng đức làm hương.

[19] Chúng giới: Chỉ cho năm chúng, bảy chúng hay chín chúng.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 35246)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 6993)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 12016)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 30815)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 30842)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 8327)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 12765)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 12613)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 11998)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 13726)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 36194)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 10212)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 52908)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 11210)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 10892)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 11104)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 10911)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 13520)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 16833)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 22529)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 9938)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 7447)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 10759)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 13469)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 13274)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 16722)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 16955)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 14218)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 17167)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 12603)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 14307)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 14699)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 9591)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 12124)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 11707)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 16947)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 14777)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 16587)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 13026)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 12497)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 12160)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 11930)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 14407)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 12444)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 13181)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 15430)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 12294)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 13518)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 14961)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 21436)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 13631)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 11301)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 21166)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 14756)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 21098)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 18225)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 14481)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 32271)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 12386)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
(View: 15123)
Thuở đó đức Phật đang ngự tại rừng Ta-la-song-thọ, ở ngoại ô thành Câu-thi-na, thuộc lãnh thổ trị vì của bộ tộc Lực-sĩ.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant