Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung

Tuesday, March 21, 201715:01(View: 71073)
Nghi Thức Thỉnh Đại Hồng Chung
NGHI THỨC THỈNH ĐẠI HỒNG CHUNG

tại Tu Viện Quảng Đức

 

Trước khi Thỉnh Đại Hồng Chung, xin thắp hương hết tất cả các bàn thờ trong Chùa, Tháp Tứ Ân và ngoài sân, sau đó mới bắt đầu thỉnh chuông. Đại chúng lưu ý, mỗi lần thỉnh chuông,  tiếng chuông vang ngân chấm dứt rồi mới đọc kệ và thỉnh chuông tiếp, không được đọc kệ và thỉnh chuông liên tục, nếu có thời gian xin đọc cả âm Hán và nghĩa Việt trong nghi thức này (phần dịch nghĩa trích từ bản dịch của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn và Hòa Thượng Thích Bảo Lạc), nếu khôngthời gian thì chỉ chọn 1, rất mong quý Phật tử thỉnh Chuông học thuộc lòng nghi thức này; thời thỉnh chuông này ít nhất phải đầy đủ từ 50 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ).

 

Khai chuông: 7 tiếng nhỏ và 3 tiếng lớn.

- Buổi sáng niệm: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) (0)

- Buổi tối niệm: Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật (3 lần) (0)

 

Nguyện thử chung thinh siêu pháp giới, Thiết vi u ám tất giai văn,

Văn trần thanh tịnh chứng viên thông,

Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác. (0)

Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi

Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe

Cõi trần trong sạch đều thông suốt

Giác ngộ sanh linh cả mọi loài. (0)


Văn chung thinh phiền não khinh,

Trí huệ trưởng, Bồ đề sanh, Ly địa ngục, xuất hỏa khanh,

Nguyện thành Phật, độ chúng sanh. (0)

Nghe chuông, phiền não nhẹ lâng lâng

Bồ đề thêm lớn, Tuệ sáng ngần

Xa rời Địa-ngục, qua hầm lửa

Nguyện thành như Phật, độ chúng sanh. (0)

 

Phá địa ngục chơn ngôn:

Án Già Ra Đế Da Tóa Ha (3 lần). (0)


Hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm,
Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
(0)

Hồng chung khởi thỉnh tiếng ban đầu, Bảo kệ ngâm cao thoát nhiệm mầu,
Trên thấu Thiên Đường vui an lạc, Dưới thông Địa ngục diệt khổ đau (0)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Hồng chung nhị khấu, bảo kệ cao âm,
Thượng thông thiên đường, hạ t
riệt địa phủ. (0)

Hồng chung khấu thỉnh lần thứ hai, Bảo kệ ngâm cao giọng ngân dài,
Trên thấu thiên đường trời niệm Phật, Dưới thông địa ngục, ngục tiêu tai. (0)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 

Hồng chung tam khấu, bảo kệ cao âm,
Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ.
(0)

Hồng chung kính thỉnh lần thứ ba, Bảo kệ ngâm cao chiếu Bảo tòa,
Trên thấu thiên đường thông sáu nẻo, Dưới sâu địa ngục độ bao la. (0)

*Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ bổn tôn, Cứu bạt minh đồ, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

Thượng chúc Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển.
Phong điều vũ thuận, quốc thới dân an.
(0)

Ngưỡng chúc Phật pháp mãi rạng ngời, Bánh xe pháp đời đời chuyển vận,
Gió hòa, mưa thuận thấm nhuần, Dân an, nước thịnh, khắp cùng nơi nơi. (0)

 

Tam giới tứ sanh chi nội, các miễn luân hồi.
Cửu hữu thập loại chi trung, tất ly khổ hải.
(0)

Tứ Sinh Ba cõi nhờ ân, Luân hồi sáu đạo lụy thân đã nhiều,
Nguyện cầu báo chướng đều tiêu, Mười loài Chín cõi An, Siêu vẹn toàn. (0)

 

Ngũ phong thập võ, miễn tao cơ cẩn chi niên.
Nam mẫu Đông giao, câu triêm Nghiêu Thuấn chi nhựt.
(0).

Trần gian duyên nghiệp lầm than, Nguyện tiêu tất cả tội mang nhiều loài,
Bão lụt đói khát nạn tai, Nam hòa Đông thuận, như đời Thuấn Nghiêu! (0)

 

Chiến mã hưu chinh, địa lợi nhơn hòa.
Trận bại thương vong, câu sanh Tịnh độ.
(0).

Thôi chấm dứt chiến tranh, Tử nạn những thương vong,
Đều siêu sanh Tịnh độ, Đất lành, người hoàn hảo.  (0).

Phi cầm tẩu thú, la võng bất phùng.
Lãng tử cô tôn, tảo hoàn hương tịch.
(0).

Loài chim bay, thú chạy, Không bị lưới, bẩy giăng,
Kẻ lưu lãng cô thân, Sớm quay về hương quán. (0).

 

Vô biên thế giới, địa cửu thiên trường,
viễn cận đàn na tăng duyên phước thọ.
(0).

Vô biên thế giới, Đất rộng trời cao,
Tín thí gần xa, Phước thọ dồi dào.(0)

 

Thiền môn hưng thạnh, Phật pháp trường hưng.
Thổ địa Long thần, an Tăng hộ pháp.
(0).

Thiền môn hưng thịnh, Phật pháp phát huy,
Thổ địa Long thần, hộ Tăng an tịnh (0).

 

Phụ mẫu Sư trưởng, tồn vong tịnh lợi.
Lịch đại tổ nễ, đồng đăng bỉ ngạn.
(0).

Cha Mẹ cùng Thầy Tổ, Mất còn lợi lạc vẫn trong chơn thường,
Đồng về bến giác quê hương, Đồng đăng bỉ ngạn Tây-Phương Di Đà. (0)

 

Khể thủ nhất thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải,
Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ.
(0)

Chư Phật chí tôn trong ba cõi, Trí tuệ diệt tận gốc vô minh,
Công đức rộng sâu như biển cả, Chúng con đảnh lễ xin qui y. (0)

*Nam MôThanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. (0)

 

Khể thủ năng bạt sanh tử hiểm, Phổ kiệt ưu não tham si hải,

Phá bỉ trần lao tội nghiệp sơn, Ngã kim quy lễ diệu Pháp bảo. (0)
Pháp bảo vi diệu diệt phiền não, Phá trừ tội chướng như núi cao
Đưa chúng sinh thoát biển sinh tử, Chúng con đảnh lễ xin qui y. (0)

*Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật. (0)

Thế Tôn sắc tướng như kim sơn, Diệc như thiên nhựt chiếu thế gian
Năng bạt nhứt thiết chư khổ não, Ngã kim khể thủ đại Pháp vương.
(0)

Thế Tôn sắc tướng như núi vàng, Lại như mặt trời chiếu thế gian

Nhổ sạch gốc rễ mọi khổ não, Chúng con đảnh lễ đấng Pháp Vương. (0)

*Nam Mô Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (0)

 

Đại sĩ cửu thành đẳng Chánh giác, Thành thục hữu tìnhĐâu Suất,
Trú dạ thường chuyển bất thối luân, Long Hoa tam hội độ vô cực.
(0)

Bồ Tát chứng Đẳng-giác đã lâu, Ngự cung Đâu-suất độ hữu tình,

Ngày đêm chuyển bánh xe bất thối, Hội Long-hoa độ chúng hằng sa. (0)

*Nam Mô Đương Lại  Từ-Thị Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (0)

 

Chúng đức nghiêm thân phi số lượng, Quang minh biến chiếu quá thập phương,
Tam thế Như Lai vô dữ đẳng, Hằng thí chúng sanh đại từ hàng.
0)

Vô lượng công đức trang nghiêm thân, Ánh sáng chiếu soi khắp mười phương,
Chư Phật ba đời không thể sánh, Thuyền từ hằng cứu vớt chúng sinh. (0)

*Nam Mô Cực Lạc Thế Giới  Từ Phụ Tiếp Dẫn A Di Đà Phật. (0)

 

Tam thế Như Lai chi Đạo sư, Trí nguyện quảng đại nan tư nghì,

Vô biên sát hải vi quốc độ, Đương lai Phổ Kiến Thiện Thệ Tôn. (0)

Thầy của chư Phật khắp ba đời, Trí nguyện rộng lớn khó dùng lời,
Thế giới mười phươngquốc độ, Sẽ thành Phổ Kiến Phật tương lai.
Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 

Lục nha bạch tượng vi bảo tòa, Chư độ vạn hạnh tác tần thân,
Hoa Tạng thế giới xưng trưởng tử, Thập phương sát độ hiện toàn thân.
(0)

Voi trắng sáu ngà làm bảo tọa, Muôn hạnh giải thoát làm phân thân,
Thế giới Hoa-tạng xưng trưởng tử, Ứng hiện độ sinh khắp mười

phương.Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Nguyện Vương Bồ Tát Ma Ha

Tát. (0)

 

Phổ-đà-lạc-già thường nhập định, Tùy duyên phó cảm mị bất châu
Tầm thanh cứu khổ độ quần mê, Thị tắc danh vi Quán Tự Tại.
(0)

Trong núi Phổ-đà thường nhập định, Tùy duyên cứu độ khắp hằng sa
Nghe tiếng kêu cầu liền ứng hiện, Sáng cả hồng danh Quán Thế Âm
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 

Bảo quan đảnh Phật nhân đới quả, Quá khứ Chánh Minh thiên nhơn sư
Bi nguyện vận vi thiên thủ nhãn, Chiếu hộ quần sanh bất thất thời.
(0)

Phật trên mão báu nhân mang quả, Là Phật Chánh Minh trong quá khứ
Bi nguyện dùng ngàn mắt ngàn tay, Tiếp độ quần sinh không chậm trễ.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (0)

 

 

Đảnh thượng bảo bình hiện Phật sự, Nhất mao khổng trung kiến thập phương,
Cử túc chấn kinh chư quốc độ, Phổ nhiếp tịnh nhơn quy Lạc bang
. (0)

Bình báu trên đầu hiện Phật sự, Trong một sợi lông thấy mười phương

Cất bước chấn động các quốc độ, Tiếp người tu Tịnh về Lạc-bang

Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (0)

 

Bi nguyện sơ tùng cứu thân khởi, Phân thân biến độ thục nan lương
Địa ngục vị không bất thành Phật, Ngã kim khể thủ Đại thệ vương.
(0)

Bi nguyện khởi từ cứu mẫu thân, Phân thân độ khắp khó ai lường

Địa ngục chưa trống không thành Phật, Cúi đầu đảnh lễ Đại Nguyện

Vương. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. (0)

 

Đảnh thượng bảo châu thanh quang diệu, Diệt trừ chúng sanh tội như không,
Ngã kim khể thủ Sám ma chủ, Tam chướng đốn tiêu phước huệ dung.
(0)

Ngọc báu trên đầu sáng nhiệm mầu, Diệt trừ tội chướng cho chúng sinh,
Cúi đầu đảnh lễ bậc Sám chủ, Ba chướng tiêu, phúc tuệ viên dung.
Mam mô Hư Không Tạng Bồ Tát. (0)

 

 

Đức tướng đoan nghiêm như kim tụ, Đầu đà khổ hạnh tự chung thân,
Thân truyền Như Lai chánh pháp nhãn, Kê túc sơn trung đãi Từ Tôn.
(0)

Đức tướng đoan nghiêm sáng như vàng, Suốt một đời khổ hạnh đầu đà,
Thế Tôn thân truyền chánh pháp nhãn,Trong núi Kê-túc đợi Từ Tôn.
Nam mô Đệ Nhất Tổ Ma Ha Ca Diếp tôn giả. (0)

 

Đắc độ thân tiên thất Vương tử, Lăng Nghiêm hội thượng chứng viên thông,
Hoằng dương luật giáo Tỳ Ni Tạng, Phật pháp do tư trụ thế long.
(0)

Được độ trước bảy vị Vương tử, Pháp hội Lăng Nghiêm chứng viên thông,
Chuyên hành trì hoằng dương Giới Luật, Khiến cho Phật pháp trụ ở đời.
Nam mô Đệ Nhất Nhiếp Luật Ưu Ba Li Tôn Giả. (0)

 

Đa văn chúng trung xưng đệ nhất, Chứng đạo thân ly tứ oai nghi,
Kiết tập Như Lai chánh pháp tạng, Vĩnh tác nhơn thiên độ thế
.(0)

Nghe nhiều nhớ kỹ nhất Tăng đoàn, Chứng đạo tự như bốn oai nghi,
Kết tập Tạng Kinh không thiếu sót, Vĩnh viễn làm Thầy độ nhân thiên
Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (0)

 

Như Lai thọ ký tác Phổ Minh, Tùy cơ thuyết pháp nhi hóa độ,

Bất từ lao quyện nhập tam đồ, Luận tạng xưng dương giải Phật ngôn. (0)
Như Lai thọ ký làm Phổ Minh, Tùy cơ thuyết pháp hay hóa độ
Không hề mệt nhọc vào ba cõi, Luận tạng ngợi khen giải lời Phật.

Nam Mô Phú Lâu Na Tôn Giả. (0)

 

 

Thần thông dõng kiệt trí nan lường, Oai linh nhi tài phục ma quân.
Bảo sử dĩ quy tùng Chánh Giác, Ủng hộ Phật Pháp sử trường tồn
. (0)

Thần thông siêu xuất, trí khó bằng, Oai nghiêm chinh phục các ma quân
Bảo khiến theo về với Chánh Pháp, Ủng hộ Phật Pháp khiến trường tồn.
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. (0)

 

Ngã hối nhứt thiết quá, Khuyến trợ chúng đạo đức.
Quy mạng lễ chư Phật, Linh đắc vô thượng huệ
. (0)

Bao nhiêu lỗi lầm đều sám hối, Tán dương ủng hộ bậc cao đức

Qui mạng lễ mười phương chư Phật, Nguyện đạt được trí tuệ vô thượng

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. (0)

 

Điều ngự thùy từ thần thông giám, Pháp kim quang chiếu phá hôn cù
Diễn diệu Pháp Hoa khuynh vạn trở, Ân triêm vạn khoảnh lợi nhơn thiên.
(0)

Điều ngự lòng từ dùng thần thông, Pháp hào quang chiếu phá tối tăm.
Nói Pháp Hoa lành, độ vạn khó. Trời người hưởng được muôn điều lành. (0)

Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (0)

 

Thập phương tam thế thất Như Lai, Bát thập bát Phật tọa bảo đài

Lục đạo chúng sanh mong giải khổ, Cửu u thập loại thoát trần ai. (0)
Mười phương ba đời, đấng Như Lai, Tám mươi tám Phật, tọa bảo đài;
Sáu nẻo chúng sanh cầu cứu khổ, Chín cõi mười loài khỏi trần ai. (0)

 

Chung thinh cửu thập hựu lôi chùy, Tịnh diện Tăng già đẳng đẳng tri,
Tham phóng tứ thời tuân khổ chế, Hạ đơn lưỡng bộ các oai nghi.
(00)

Chùy chạm chuông ngân chín mươi lần, Chúng Tăng thanh tịnh lộ nghiêm thân,
Bốn thời tinh tấn tham thiền tịnh, Nhẹ bước rời đơn niệm độ sinh. (00)

 
(tiếp theotụng Kinh Di Đà hoặc Kinh Phổ Môn (buổi tối), Thần chú Lăng Nghiêm (buổi khuya) và theo sau bài Hồi hướng,Phục nguyện,
 Tự Quy Y, thì đọc bài Kệ thâu chuông để kết thúc như sau:)

Kệ thâu chuông: (kết thúc thời đóng chuông)
Bá bát chung thinh hướng Phật tiền (0)
Thượng thông hạ triệt lạc vô biên (0)
Lục đạo chúng sanh mong thoát khổ (0)
Cửu u thập loại xuất khanh nhiên (0)
Nam Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. (0)

Trăm tám chuông vàng lễ Phật danh (0)
Trên thông dưới thấu diệu vô ngần (0)
Sáu nẻo sanh linh cầu giải cứu (0)
Chín cõi mười loài thoát hỏa khanh. (0).
Nam Mô Siêu Thập Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 0 00 0) ( 4 tiếng chuông)
 
Nghe âm thanh kệ chuông:
Reader's Comment
Tuesday, December 1, 202021:13
Guest
Chỉ là muốn đi thôi ư.
Thursday, March 19, 202018:09
Guest
Nghi thỉnh hô Đại hồng chung chỉ duy nhứt có cố Đại Đức Chơn Thức là quý Pháp tử của Đức cố tLHT Tăng thống GHPGVNTN nguyên Quốc Sư Tường Vân có giọng hô Chung thâm trầm thiền vị nghe muốn gát bỏ thế sự đi tu luôn
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 9632)
Nghi Lễ Hàng Ngày NS Thích Nữ Giới Hương biên soạn
(View: 89209)
Các Bài Sám Văn Cúng Thí Thực Âm Linh Cô Hồn - Tuyển Tập trong nhiều nghi thức tụng niệm của nhiều soạn giả
(View: 25543)
Diệu, sâu, Tổng Trì đứng hàng đầu, Thủ Lăng Nghiêm nhân thế khó cầu, Diệt vọng điên đảo muôn ức kiếp, Không qua nhiều đời được Pháp Thân.
(View: 14281)
Nghi Thức Truyền Giới Bồ Tát Tại Gia, HT Thích Đổng Minh biên soạn
(View: 29870)
Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến...
(View: 27242)
Đầu năm Cúng Hội Cầu An Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà Nhân sinh yên ổn hoan ca Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người
(View: 39395)
Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm bản chữ Hán và Việt dịch của Quảng Minh
(View: 34606)
Hào quang chiếu diệu. Sáng tỏ mười phương, Ngộ lý chơn thường, Phá màn hôn ám.
(View: 44849)
Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được, Thì nước tôi là nước tịnh thanh. Ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, Thảy đều chẳng có sanh thành nơi đây.
(View: 53973)
Phương pháp sám hối Từ bi đạo tràng Mục Liên Sám Pháp - Nghi Thức Tụng Niệm
(View: 19472)
Nguyện đem lòng thành kính Gởi theo Pháp mây hương Ngát tỏa khắp mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo
(View: 144429)
Đây là quyển sách với những quy ước về nghi lễ tang ma của nhân gian. Người Phật tử chỉ nên tham khảo cho biết, không nên y cứ để thực hành...
(View: 16465)
Đại từ, đại bi thương chúng sanh, Đại hỉ, đại xả, cứu hàm thức, Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, Chúng con chí tâm thành đảnh lễ...
(View: 19936)
Chúng con cung kính nghe rằng: Hương sơn đại định, Viên thành ngàn vạn Đà la; Nam hải trùng ba, Quảng phát mười hai diệu hạnh...
(View: 9564)
Cùng Tổ ngộ lòng thiền, trong cửa Tây Thiên vâng lời thọ ký; Vì người khai Phật trí, tại chùa Thiên Mộ, nối nghiệp độ sinh !
(View: 18694)
Kể từ khi đạo Phật truyền vào nước ta, hàng Phật tử tại gia trong bất cứ thời đại nào và hoàn cảnh nào cũng đã có những đóng góp thiết thực trong sứ mạng hộ trìhoằng dương chánh pháp.
(View: 54361)
Mông Sơn Thí Thực là một nghi thức đã được sử dụng rất phổ cập trong các ngôi Già lam thuộc hệ phái Phật giáo Bắc tông. Có ba loại nghi thức Mông Sơn: Đại Mông Sơn, Trung Mông Sơn và Tiểu Mông Sơn.
(View: 30443)
Nam mô từ Lâm Tế chánh tôn sắc tứ Chúc Thánh Tự khai sơn trùng hưng quá cố đường thượng chư vị lịch đại Tổ sư...
(View: 23703)
Khể thủ nhứt thiết xuất thế gian, Tam giới tối tôn công đức hải, Trí giả năng thiêu phiền não cấu, Chánh giác ngã kim quy mạng lễ...
(View: 62321)
Nhất tâm đảnh lễ A tỳ ngục tốt, sơ phát thiện tâm, Chúng hòa: Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
(View: 24589)
Lễ tắm Phật là một trong những nghi thức phổ biến của lễ hội Phật đản hằng năm trong nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Nghi thức này vốn đã xuất hiện khá lâu tại Ấn Độ, Trung Á và Trung Hoa...
(View: 85696)
Khi đức Phật đản sinh, trên trời có chín rồng phun hai dòng nước ấm mát tắm rửa cho Ngài, cùng lúc ấy, chư thiên tung hoa trời, trổi nhạc trời chúc mừng thái tử.
(View: 25233)
Dựa trên bản Hán do HT Thích Trí Thủ soạn; Hạnh Cơ dịch sang nghĩa thuần Việt
(View: 36459)
Bản Sưu Tập các Bài Tán nầy được trích trong các cổ bản Tán Sám, Nghi Thức, Hành Trì viết tay bằng hán tự... Quảng Bảo
(View: 13170)
Muốn cho cuộc lễ được tươm tất và thành kính, chuông trống bát nhã không thể thiếu được lúc bắt đầu và khi chấm dứt lễ.... Thích Giác Duyên
(View: 24999)
Nghi Thức lạy 108 lạy Tam Bảo do HT Thích Trí Thủ biên soạn PL. 2518
(View: 22062)
Chuông vàng bảng ngọc thấu bốn phương, Thần Thánh về đây đếm không lường, Âm thinh biến khắp mười phương cõi, Chư Phật Bồ tát chứng đàn tràng... HT Thích Huyền Tôn
(View: 24809)
Nguyện tiếng chuông nầy ngân khắp cõi, Thiết-vi ngục tối thảy xa nghe, Cõi trần trong sạch đều thông suốt, Giác ngộ sanh linh cả mọi loài... HT Thích Huyền Tôn
(View: 10575)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã, Qua Nhiều Ngôn Ngữ... Hoavouu sưu tầm
(View: 27960)
Kính lạy Bồ Tát Tất Đạt Đa, Tánh đức từ bi hằng biểu lộ, Trải bao cuộc du hành mục đổ, Xót sinh linh kiếp số trầm luân... Nghi Lễ
(View: 25783)
Bộ Luật Tứ Phần khởi nguyên do bộ phái Đàm-vô-đức (Dharmagupta, Pháp Tạng bộ) truyền trì... Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch (1983)
(View: 21583)
Dựa theo “Lục Thì Sám Hối Khoa Nghi” của vua Trần Thái Tông, Việt-nam... Hạnh Cơ dịch
(View: 148986)
Trung Khoa Du Già Thí Thực Khoa Nghi 中科瑜伽施食科儀(Đông Mật)... Quảng Minh dịch chú
(View: 39485)
Đêm nay ngày lành Nguyên đán, Giờ này phút thiêng giao thừa, Chúng con : Tuân lệ cổ tục ngày xưa, Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
(View: 14138)
Nghi Thức Cúng Giao Thừa - Biên soạn Thích Nguyên An
(View: 23699)
Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp. Hàng năm, khi năm hết Tết đến, vào ngày 23 tháng Chạp, nhà nhà đều sắm sửa lễ nghi, cúng tiễn ông Táo chầu trời... Tân Nguyễn
(View: 43129)
Khoa nghi này truyền sang nước ta đã lâu đời, thường được gọi là nghi thức đăng đàn chẩn tế, do các cao tăng làm sám chủ...
(View: 48282)
Đêm nay ngày lành Nguyên Đán Giờ nầy phút thiêng Giao thừa. Tuân lệ cổ tục ngày xưa Mở cửa nghinh Xuân tiếp phước. Truyền thừa di phong thuở trước...
(View: 33147)
Kính lạy chư Phật khắp mười phương, Tuyên dương Pháp nhiệm mầu thanh tịnh, Thánh Tăng cả ba thừa bốn quả, Rủ lòng từ bi xin chứng giám... Hạnh Cơ
(View: 18855)
Kính lạy Phật! Con từ vô thỉ kiếp, Mây vô minh che lấp tánh viên minh, Tạo bao việc ác, bỏ hết việc lành, Quanh quẩn luân hồi, vào ra sinh tử... Hạnh Cơ
(View: 23895)
Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn - 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Hoa - Nhiều Tác Giả
(View: 81837)
Kinh Nhật Tụng - Kinh Tụng Hằng Ngày
(View: 17805)
Danh từ tên gọi của Thủ Lư theo sách Trung Hoa Phật Quang Văn Hóa Thiên Phật Giáo Dụng Ngữ chép: "Thủ lư là lư hương cầm ở trên tay, còn gọi là Bỉnh hương lư, Thủ lư, Đề lư... Thích Tâm Mãn
(View: 15770)
Nghi Thức Tụng Niệm Đại Toàn do HT Thích Nhất HạnhHội Đồng Giáo Thọ Làng Mai biên soạn
(View: 58760)
Nhạc Thỉnh Trong Trai Đàn Chẩn Tế - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 27090)
Theo giáo lý đạo Phật, không ai có thể siêu độ cho ai, không ai có thể giải thoát cho ai, ngoại trừ chính cá nhân người đó.
(View: 22586)
Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu về tấm y gọi là “Y Kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng.
(View: 27353)
Bảng Chữ Nho khắc in tại chùa Báo Quốc, năm Đồng Khánh thứ 3, Mậu Tý (1888) - Chùa Báo Quốc
(View: 23961)
Thờ CúngLễ Bái là một trong những Gia Bảo tinh thần đáng quý của Tổ Tiên để lại cho con cháu kế thừa. Gia Bảo này đã đ­ược hấp thụ tinh hoa lâu đời do các Tôn Giáo bồi đắp...
(View: 60998)
Xưng là Tứ Thiên Vương bởi vì bốn vị Thiên Vương này ở bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Tứ Đại Thiên Vương là thần tướng của vua trời Đế Thích, ở núi Kiền Đà La...
(View: 26540)
Đạo Phật ngoài các vị thiên thần Hộ Pháp hộ giới ra còn có rất nhiều thiện hữu tri thức, bằng trí tuệ của mình, bằng phước đứctài lực của mình với tinh thần hộ trì chánh giới...
(View: 18762)
Khi giới sư đăng đàn truyền trao U Minh Giới cho vong linh. Chúng giới tử đại vị cho tiên hương linh của mình mà thay họ phụng thỉnh Tam Bảo, thọ nhận Giới pháp...
(View: 16651)
Nghi thức tuần chiếu trong Giới Đàn Phật Giáo Bắc Truyền có nguồn gốc từ thời Phật còn tại thế, Đức Thế Tôn theo thông lệ cứ mỗi năm ngày, Ngài đi tuần phòng của Tăng chúng.
(View: 19469)
Đại Lễ Vu Lan Bồn khởi nguyên từ hạnh hiếu của Mục Kiền Liên Tôn Giả, trở thành nét văn hóa đạo đức hiếu hạnh của Đạo Phật, một trong “Tứ trọng ân”...
(View: 20740)
Việt Nam trong Đại Lễ Vu Lan, lễ cầu siêu tháng bảy chúng ta thường thấy có nghi thức đốt đèn cầu nguyện, hay là pháp hội Phóng Đăng...
(View: 19452)
Đại Lễ Vu Lan Bồn Đông độ dịch là Cứu Đảo Huyền, là nương theo từ bitrí tuệnguyện lực của chư Phật và Bồ Tát, để diệt trừ mọi phiền não...
(View: 45604)
Pháp Sự Khoa Nghi (3 tập) Soạn dịch giả: HT Thích Huyền Quang - Chùa Quang Thiện, California, USA - Ấn hành 2002
(View: 16425)
Nghìn nhà một bát, muôn dặm cô thân, Thần thông ứng cúng xa gần, Diệu dụng hóa duyên đây đó...
(View: 16115)
Thành ngữ Việt Nam có câu: “Thờ thì dễ, giữ lễ thì khó”, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đề tài ý nghĩatác dụng của lễ bái.
(View: 17371)
Lễ nhạc là điều rất quan trọng trong đời sống con người. Vì lẽ, đời thiếu lễ, thì đời sẽ hỗn loạn; đời thiếu nhạc, thì đời sẽ khô khan... Thích Lệ Trang
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant