Tác Giả Authors
Logo Hanh Huong
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
13,933,131
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Hình Chân Dung Phật Tử

22 Tháng Bảy 201721:02(Xem: 1304)
Hình Chân Dung Phật Tử
Hình Chân Dung Phật Tử
Tham Dự Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7
Nhiếp ảnh: Võ Văn Tường, Giác Nghĩa, Thiên NhơnChan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 1Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 2Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 3Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 4Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 5Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 6Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 7Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 8Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 9Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 10Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 11Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 12Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 13Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 14Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 15Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 16Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 17Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 18Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 19Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 20Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 21Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 22Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 23Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 24Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 25Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 26Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 27Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 28Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 29Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 30Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 31Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 32Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 33Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 34Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 35Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 36Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 37Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 38Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 39Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 40Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 41Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 42Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 43Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 44Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 45Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 46Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 47Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 48Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 49Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 50Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 51Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 52Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 53Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 54Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 55Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 56Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 57Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 58Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 59Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 60Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 61Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 62Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 63Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 64Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 65Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 66Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 67Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 68Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 69Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 70Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 71Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 72Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 73Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 74Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 75Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 76Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 77Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 78Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 79Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 80Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 81Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 82Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 83Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 84Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 85Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 86Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 87Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 88Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 89Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 90Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 91Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 92Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 93Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 94Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 95Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 96Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 97Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 98Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 99Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 100Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 101Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 102Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 103Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 104Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 105Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 106Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 107Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 108Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 109Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 110Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 111Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 112Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 113Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 114Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 115Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 116Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 117Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 118Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 119Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 120Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 121Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 122Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 123Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 124Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 125Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 126Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 127Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 128Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 129Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 130Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 131Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 132Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 133Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 134Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 135Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 136Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 137Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 138Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 139Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 140Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 141Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 142Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 143Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 144Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 145Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 146Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 147Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 148Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 149Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 150Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 151Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 152Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 153Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 154Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 155Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 156Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 157Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 158Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 159Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 160Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 161Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 162Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 163Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 164Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 165Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 166Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 167Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 168Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 169Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 170Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 171Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 172Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 173Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 174Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 175Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 176Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 177Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 178Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 179Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 180Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 181Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 182Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 183Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 184Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 185Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 186Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 187Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 188Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 189Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 190Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 191Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 192Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 193Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 194Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 195Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 196Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 197Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 198Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 199Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 200Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 201Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 202Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 203Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 204Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 205Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 206Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 207Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 208Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 209Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 210Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 211Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 212Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 213Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 214Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 215Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 216Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 217Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 218Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 219Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 220Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 221Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 222Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 223Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 224Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 225Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 226Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 227Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 228Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 229Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 230Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 231Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 232Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 233Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 234Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 235Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 236Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 237Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 238Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 239Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 240Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 241Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 242Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 243Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 244Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 245Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 246Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 247Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 248Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 249Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 250Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 251Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 252Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 253Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 254Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 255Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 256Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 257Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 258Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 259Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 260Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 261Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 262Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 263Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 264Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 265Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 266Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 267Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 268Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 269Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 270Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 271Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 272Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 273Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 274Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 275Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 276Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 277Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 278Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 279Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 280Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 281Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 282Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 283Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 284Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 285Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 286Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 287Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 288Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 289Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 290Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 291Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 292Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 293Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 294Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 295Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 296Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 297Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 298Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 299Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 300Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 301Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 302Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 303Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 304Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 305Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 306Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 307Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 308Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 309Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 310Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 311Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 312Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 313Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 314Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 315Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 316Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 317Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 318Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 319Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 320Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 321Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 322Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 323Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 324Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 325Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 326Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 327Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 328Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 329Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 330Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 331Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 332Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 333Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 334Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 335Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 336Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 337Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 338Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 339Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 340Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 341Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 342Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 343Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 344Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 345Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 346Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 347Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 348Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 349Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 350Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 351Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 352Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 353Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 354Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 355Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 356Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 357Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 358Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 359Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 360Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 361Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 362Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 363Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 364Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 365Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 366Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 367Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 368Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 369Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 370Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 371Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 372Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 373Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 374Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 375Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 376Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 377Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 378Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 379Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 380Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 381
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 6632)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(Xem: 1612)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 5/2018 tới vào ngày chủ nhật 20/5/2018, số lượng 300 phần. Kính mong Đại chúng phát tâm hùn phước.
(Xem: 835)
Đại Lễ Phật Đản do GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 được thành tựu viên mãn
(Xem: 774)
Ngày 17/4/2018, tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ); Hòa thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng đề tài “Quán vô thường”
(Xem: 939)
Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh đã tổ chức một ngày tu học, tụng kinh bái sám, dưỡng tâm đại bi, hành hạnh đại từ...
(Xem: 875)
Lễ Vía Đức Phật Xuất Gia, Nhập Niết Bàn, Bồ Tát Quán Âm 2018 Tại Chùa Phật Đà, Viện Chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Văn Sang & Hạnh Từ
(Xem: 773)
Khai Giảng Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPTVN tại Đức quốc từ ngày 29.03 đến 02.04.2018 – tại chùa Viên Giác – Hannover
(Xem: 920)
Sáng ngày 24/3/2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Lễ húy nhật Sư Bà tọa chủ lần thứ 19
(Xem: 813)
Hình ảnh Lễ Huý Nhật Cố Hoà Thượng Khai Sơn Thượng TRÍ Hạ CHƠN, Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Chùa Linh Mụ Hải Ngoại 2008 - 2018, Kỷ Niệm 40 Năm TT Thích Hải Chánh Xuất Gia
(Xem: 1304)
Tổ chức vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 mỗi tháng. Sau khi ăn cơm trưa ở chùa xong, 1:00pm cho thực phẩm vào hộp, làm xong lúc nào sẽ đi phát lúc đó nhưng bắt buộc phát trước 5:00pm.
(Xem: 844)
Được tổ chức vào ngày 04/3/2018, dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Thầy Thích Hạnh Tuệ, Nhiếp ảnh: Minh Đoan, Nguyên Tâm
(Xem: 633)
Chùa Phổ Từ thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức đại lễ Thượng Nguyên năm Mậu Tuất
(Xem: 847)
Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Tâm Thuận
(Xem: 2429)
Kính cảm ơn tất cả Đại chúng đã phát tâm hùn phước Phóng Sanh Rằm Tháng Giêng 2018.
(Xem: 1220)
Vào chiều ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất (24-02-2018), Ấn Tôn thiền đường đã tổ chức pháp hội Dược Sư đầu năm Mậu Tuất.
(Xem: 1111)
Ngày 25/2/2018, Phái Đoàn Hành Hương Chùa Phật Đà đã thăm viếng, Lễ Phật và cúng dường các Tự Viện: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Pháp Vân, Chùa Bát Nhã, Chùa Phổ Đà và Chùa Trí Phước.
(Xem: 886)
Tết Mậu Tuất, hòa cùng không khí tưng bừng đón Tết Mậu Tuất của người Việt hải ngoại, chùa Phổ Từ tọa lạc tại thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức buổi lễ Phật và sinh hoạt Tết cổ truyền của dân tộc.
(Xem: 972)
Thăm 9 Chùa ở Toronto và các vùng phụ cận - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 1042)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Thiện Liên, Thiện Nhật
(Xem: 1217)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Phật Đà - San Diego, California, Hoa Kỳ; Nhiếp ảnh: Giác Thuỵ, Cát Tường, Khương Thái
(Xem: 1153)
Tết 2018 Tại Chùa Tâm Từ Morgan Hill, California - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 1594)
Tết 2018 Tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida - Nhiếp ảnh: Châu Ngọc
(Xem: 701)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Pháp Vân Canada - Trụ trì: TT Thích Tâm Hòa; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 728)
Tết 2018 Tại Chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 3019)
Qua ba ngày 8,9,10 tháng 2 năm 2018, các hội viên của Hoavouu Foudation đã đi Quảng Ngãi để phát gần 600 phần quà tại 6 địa điểm cho những người nghèo vùng quê ăn Tết.
(Xem: 1144)
Được tổ chức vào ngày chủ nhật, 11/2/2018 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(Xem: 1199)
Đại hội được tổ chức từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại Trung tâm Huấn luyện và Tu học Thích Quảng Đức San Bernardino, California, Hoa Kỳ
(Xem: 3360)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(Xem: 847)
Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà ngày 07/01/2018 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1619)
Thông Tư Kiết Đông từ Hội Đồng Điều Hành ban hành, thì thời hạn Kiết Đông 10 ngày (từ ngày 8 đến ngày 17.1.2018) của cộng đồng Tăng Già thuộc trụ xứ Âu Châu
(Xem: 1243)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa An Lạc Indiana được tổ chức 2 ngày thứ 7 và chủ nhật 6-7/01/2018
(Xem: 1227)
Lễ niệm Phật A Di Đà kéo dài liên tục trong hai tuần, từ ngày 01-01 đến ngày 14-01-2018.
(Xem: 1106)
Chư Tôn đức Tăng trú xứ tại các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California và Phật tử tại San Jose đã về chùa Tâm Từ, thành phố Morgan Hill dự lễ Bố tát tháng 12 năm 2017
(Xem: 858)
Khoá Tu Thiếu Nhi Mùa Đông Tại Chùa Đức Viên San Jose 2017 - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 691)
Lễ Huý Nhật Tổ Minh Hải 25.12.2017 tại Tổ Đình Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Và Hình Ảnh Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017
(Xem: 1291)
Lễ Tiểu Tường Cố TT Thích Đức Trí - Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma vào ngày Chủ nhật 24/12/2017
(Xem: 1023)
Pháp Hội Tụng Kinh Đại Thừa Tại Linh Thứu Ấn Độ - Lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng 12 năm 2017
(Xem: 936)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Tổ Đình Khánh Anh, Pháp Quốc do HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 15 đến 16.12.2017
(Xem: 1132)
Đại Lễ Kiết Giới Già Lam - Thỉnh Phật An Vị - Sám Hối Cầu An - Tiến Thí Âm Linh Cô Hồn - Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thới Tại Chùa Tường Quang - South Carolina
(Xem: 1032)
Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma Từ ngày Thứ 5 ngày 21/12 đến Thứ 7 ngày 23/12/2017
(Xem: 1329)
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2017 vừa qua, hai Tổng vụ Từ Thiện Hoa Kỳ và Úc Châu đã kết hợp cứu trợ đợt 1 tại tỉnh Khánh Hoà.
(Xem: 571)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Linh Thứu Berlin từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017 Hướng dẫn HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc và ĐĐ Thích Hạnh Định, ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(Xem: 1569)
Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Chùa Diệu Đế và Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân Ngày 03/12/2017 - Nhiếp ảnh: Danh Hào Nguyễn & Nguyên Vân
(Xem: 1019)
Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn Viện chủ Chùa Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn Tại Chùa Khánh Hỷ, ngày 03/12/2017
(Xem: 1689)
Vào sáng ngày 02/12/2017, Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali và cúng dường trai phạn Liên hiệp quốc lần thứ 13/2017 được cử hành trọng thể tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.
(Xem: 762)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc của TT T. Nguyên Lộc từ ngày 24 đến 25.11.2017 dưới sự chứng minh của HT. Phương Trượng Thích Như Điển
(Xem: 1320)
Nguyên Giác và Đào Văn Bình Ra Mắt Sách ở Chùa Bát Nhã - Đông Đảo, Thành Công và Đầy Ắp Đạo Vị, Chân Tình
(Xem: 509)
Ngày 19.11.2017 Phái đoàn cứu trợ bão lụt đồng bào Miền trung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tiếp tục lên đường để đến với Bà con đồng bào Tỉnh Quảng Nam
(Xem: 1181)
Chư Ni An Cư Kiết Đông Tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - Trụ trì: HT Thích Chơn Tôn
(Xem: 16390)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 1 đến 13 tháng 11 năm 2017
(Xem: 1209)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 380 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(Xem: 1161)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 650 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Tỳ Xá Li ngày 6/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(Xem: 38569)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(Xem: 1938)
Thư Cung Thỉnh Chứng Minh Lễ Khánh Thành Chùa Thảo Đường Matxcơva - Liên Bang Nga
(Xem: 2752)
Buổi dạ tiệc chay được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 22/10/2017 tại Nhà hàng LY’S GARDEN San Diego
(Xem: 1293)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 5, Tại Chùa Phật Ân từ ngày 13 đến 15/10/2017, Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp
(Xem: 1099)
Lễ Chung Thất Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, Được tổ chức Tại Chùa Việt Nam - Nhật Bản, Ngày 08/10/2017
(Xem: 993)
Được Tổ Chức Tại Chùa Phật Đà, ngày 08/10/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1405)
Lễ An Trí Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, Ngày 01 tháng 10 năm 2017, Nhiếp ảnh: Dũng Nguyễn
(Xem: 1073)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2561 Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas Ngày 13 tháng 9 năm 2017
(Xem: 842)
Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Chùa Linh Thứu, Đức Quốc - Trụ trì: NS Thích Nữ Diệu Phước; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 1074)
Lễ Vu Lan 2017 và Giỗ HT Ân Sư Thượng Minh Hạ Tâm Tại Tổ Đình Khánh Anh – Bagneux, Pháp quốc ngày 9/9/2017
(Xem: 1296)
Vào ngày Chủ nhật 03 tháng 9 năm 2017, hằng trăm ngôi chùa Việt Nam tại hải ngoại đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
(Xem: 1674)
Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ngày 03/09/2017 - San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1664)
Vào sáng ngày chủ nhật 03/09/2017, chùa Pháp Vân ở thành phố Mississauga, tiểu bang Ontario,Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(Xem: 910)
Đạo tràng Thôn Yên tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2017 tại Thành phố Gilroy California. Đạo Tràng được Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn sáng lập năm 2012
(Xem: 1187)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyễn Văn Tâm
(Xem: 1602)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Từ Ân Louisville, Kentucky - Trụ trì: TT Thích Hạnh Lý
(Xem: 1183)
Chủ nhật 27/8/2017, chùa An Lạc và chùa Tân Long ở thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(Xem: 1215)
Đại Lễ Vu Lan 2017, Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện và Trai đàn Giải oan Bạt độ chẩn tế cô hồn tại Chùa Quan Âm Đan Mạch ngày 18-20/8/2017
(Xem: 1387)
Khoá Tu Học Phật Pháp Thường Niên Tại Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma từ ngày 18-20/08/2017
(Xem: 2769)
Thời gian tiếp nhận sự chung tay hùn phước trong vòng 1 tuần, từ hôm nay đến hết ngày 10/8/2017.
(Xem: 1452)
Hình ảnh Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân Minnesota, từ ngày 07/8 đến 12/8/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(Xem: 1011)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức lớp học để chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc chụp ảnh các tự viện Phật giáo với sự hướng dẫn của Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường
(Xem: 1741)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tổ chức Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thủ Thích Tâm Châu tại Tổ Đình Từ Quang, Canada
(Xem: 1319)
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Tại Chùa Phật Bảo - Philadelphia, Hoa Kỳ 2017
(Xem: 893)
Chùa Tâm Từ tổ chức Lễ Hội Hoa Sen nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo...
(Xem: 3998)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(Xem: 1726)
Hôm nay, 20/07/2017, tại Tu viện Kim Sơn trên đỉnh núi cao, giữa không gian núi rừng đầy ắp nắng gió mây ngàn, đã diễn ra buổi lễ "Xuất Gia Gieo Duyên" thật thiêng liêng và cảm động.
(Xem: 10017)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(Xem: 1611)
Chùa Bảo Phước tọa lạc tại số 270 Senter Road, thành phố San Jose đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chùa (2007-2017)
(Xem: 1621)
Khoá An Cư Kiết Hạ Lần Thứ 29 Của Cộng Đồng Tăng Già Canada Từ ngày 02 đến 16 tháng 07 năm 2017 Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn - Canada
(Xem: 3014)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(Xem: 1421)
Được tổ chức tại Provincial Park Earl Rowe - Từ ngày thứ sáu 07/07/2017 đến Chủ nhật 09/07/2017
(Xem: 5369)
Lễ Xuất Gia Cho Cô Điệu Hạnh Từ Tại Chùa Phật Đà ngày 04/07/2017 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành
(Xem: 1262)
Được tổ chức tại nhà hàng Seafood World Restaurant, thành phố Westminster, miền Nam California ngày 02/07/2017
(Xem: 1752)
Lễ Tưởng Niệm Huý Nhật Lần Thứ 9 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Hoà Thượng Thượng HUYỀN Hạ QUANG ngày 01/07/2017
(Xem: 1598)
Khóa Tu Phật Pháp Trẻ Em Mùa Hè 2017 tại Tu Viện Huyền Không, San Jose, từ 20 đến 23 tháng 6, 2017 đã được kết thúc vào tối thứ sáu ngày 23.
(Xem: 3800)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(Xem: 1152)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ Lần 12 Tại Chùa Linh Thứu Berlin Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 2248)
Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh Tử Đạo được tổ chức tại NPĐ Fremont ngày 17/6/2017
(Xem: 2169)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(Xem: 1229)
Đây là những hình ảnh ở lễ "le fête du Bouddha" ở Strassbourg Pháp Quốc vào ngày 3.6.2017
(Xem: 1301)
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức ở Ravensburg tổ chức ngày 11.6.2017
(Xem: 1478)
Hội giúp đỡ những người bệnh tật, hoạn nạn, nghèo khổ và giúp phương tiện cho họ tự vươn lên trong cuộc sống...
(Xem: 2123)
Tu Viện Huyền Không San Jose, California đã tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ vào ngày chủ nhật 28/5/2017...
(Xem: 1600)
Đại lễ Phật Đản PL. 2561 và tiệc chay gây quỹ xây dựng ngôi chánh điện tại hội trường Unify Event Center San Jose, California.
(Xem: 4066)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(Xem: 1827)
Lễ Phật Đản và Lạc Thành Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc - Được tổ chức vào ngày 20/5/2017
(Xem: 1498)
Được tổ chức vào ngày: 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức, Nghĩa Nguyễn
Quảng Cáo Bảo Trợ