Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hình Chân Dung Phật Tử

Saturday, July 22, 201721:02(View: 3777)
Hình Chân Dung Phật Tử
Hình Chân Dung Phật Tử
Tham Dự Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7
Nhiếp ảnh: Võ Văn Tường, Giác Nghĩa, Thiên NhơnChan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 1Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 2Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 3Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 4Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 5Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 6Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 7Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 8Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 9Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 10Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 11Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 12Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 13Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 14Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 15Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 16Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 17Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 18Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 19Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 20Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 21Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 22Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 23Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 24Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 25Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 26Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 27Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 28Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 29Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 30Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 31Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 32Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 33Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 34Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 35Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 36Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 37Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 38Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 39Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 40Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 41Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 42Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 43Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 44Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 45Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 46Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 47Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 48Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 49Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 50Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 51Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 52Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 53Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 54Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 55Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 56Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 57Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 58Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 59Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 60Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 61Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 62Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 63Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 64Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 65Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 66Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 67Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 68Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 69Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 70Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 71Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 72Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 73Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 74Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 75Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 76Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 77Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 78Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 79Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 80Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 81Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 82Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 83Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 84Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 85Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 86Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 87Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 88Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 89Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 90Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 91Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 92Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 93Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 94Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 95Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 96Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 97Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 98Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 99Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 100Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 101Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 102Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 103Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 104Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 105Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 106Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 107Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 108Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 109Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 110Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 111Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 112Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 113Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 114Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 115Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 116Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 117Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 118Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 119Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 120Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 121Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 122Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 123Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 124Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 125Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 126Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 127Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 128Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 129Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 130Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 131Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 132Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 133Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 134Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 135Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 136Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 137Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 138Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 139Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 140Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 141Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 142Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 143Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 144Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 145Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 146Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 147Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 148Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 149Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 150Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 151Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 152Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 153Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 154Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 155Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 156Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 157Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 158Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 159Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 160Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 161Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 162Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 163Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 164Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 165Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 166Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 167Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 168Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 169Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 170Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 171Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 172Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 173Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 174Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 175Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 176Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 177Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 178Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 179Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 180Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 181Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 182Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 183Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 184Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 185Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 186Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 187Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 188Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 189Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 190Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 191Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 192Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 193Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 194Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 195Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 196Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 197Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 198Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 199Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 200Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 201Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 202Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 203Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 204Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 205Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 206Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 207Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 208Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 209Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 210Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 211Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 212Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 213Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 214Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 215Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 216Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 217Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 218Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 219Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 220Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 221Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 222Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 223Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 224Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 225Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 226Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 227Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 228Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 229Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 230Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 231Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 232Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 233Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 234Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 235Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 236Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 237Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 238Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 239Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 240Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 241Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 242Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 243Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 244Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 245Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 246Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 247Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 248Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 249Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 250Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 251Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 252Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 253Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 254Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 255Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 256Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 257Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 258Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 259Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 260Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 261Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 262Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 263Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 264Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 265Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 266Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 267Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 268Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 269Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 270Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 271Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 272Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 273Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 274Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 275Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 276Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 277Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 278Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 279Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 280Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 281Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 282Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 283Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 284Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 285Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 286Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 287Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 288Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 289Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 290Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 291Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 292Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 293Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 294Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 295Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 296Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 297Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 298Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 299Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 300Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 301Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 302Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 303Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 304Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 305Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 306Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 307Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 308Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 309Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 310Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 311Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 312Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 313Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 314Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 315Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 316Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 317Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 318Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 319Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 320Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 321Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 322Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 323Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 324Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 325Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 326Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 327Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 328Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 329Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 330Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 331Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 332Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 333Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 334Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 335Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 336Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 337Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 338Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 339Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 340Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 341Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 342Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 343Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 344Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 345Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 346Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 347Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 348Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 349Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 350Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 351Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 352Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 353Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 354Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 355Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 356Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 357Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 358Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 359Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 360Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 361Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 362Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 363Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 364Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 365Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 366Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 367Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 368Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 369Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 370Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 371Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 372Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 373Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 374Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 375Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 376Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 377Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 378Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 379Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 380Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 381
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2895)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1412)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 2802)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1683)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 1606)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 2554)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 7894)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 7741)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 4913)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 5074)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 4535)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5713)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 5114)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 5829)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 4655)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 5365)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 5351)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 3729)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 4508)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 4272)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 3910)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 3947)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 3594)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 6214)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 4875)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3505)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 2763)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 4096)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 2964)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 5149)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 4551)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 2752)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9714)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 4407)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 4693)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 3396)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 4400)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 3282)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 3842)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 4121)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 3332)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 3927)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 3846)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 4435)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 5149)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 3636)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 2354)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 4278)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3860)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 4124)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 3551)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 3764)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 7428)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 4871)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 3812)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 3459)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6186)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 6008)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 6318)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 7778)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 3960)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 4538)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 10049)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 4589)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6069)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 6027)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 3838)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 4163)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 4978)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 5908)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4296)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 3757)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6672)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 5592)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 5052)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 3198)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 3691)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 3948)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 6109)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 6831)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 10657)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 4235)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 5489)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 4344)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 3337)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 4331)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 7646)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 4161)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 5320)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 5796)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5431)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 4044)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5385)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 4384)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5513)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 13817)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7228)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 6260)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 5644)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 4290)
Hạ Trường An Cư năm 2019 tại Chùa Bảo Phước thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM