Tác Giả Authors
Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,869,917
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Hình Chân Dung Phật Tử

22 Tháng Bảy 201721:02(Xem: 1494)
Hình Chân Dung Phật Tử
Hình Chân Dung Phật Tử
Tham Dự Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 7
Nhiếp ảnh: Võ Văn Tường, Giác Nghĩa, Thiên NhơnChan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 1Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 2Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 3Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 4Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 5Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 6Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 7Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 8Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 9Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 10Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 11Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 12Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 13Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 14Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 15Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 16Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 17Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 18Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 19Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 20Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 21Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 22Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 23Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 24Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 25Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 26Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 27Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 28Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 29Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 30Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 31Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 32Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 33Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 34Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 35Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 36Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 37Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 38Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 39Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 40Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 41Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 42Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 43Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 44Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 45Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 46Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 47Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 48Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 49Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 50Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 51Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 52Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 53Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 54Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 55Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 56Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 57Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 58Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 59Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 60Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 61Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 62Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 63Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 64Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 65Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 66Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 67Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 68Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 69Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 70Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 71Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 72Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 73Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 74Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 75Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 76Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 77Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 78Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 79Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 80Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 81Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 82Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 83Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 84Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 85Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 86Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 87Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 88Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 89Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 90Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 91Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 92Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 93Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 94Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 95Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 96Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 97Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 98Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 99Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 100Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 101Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 102Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 103Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 104Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 105Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 106Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 107Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 108Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 109Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 110Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 111Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 112Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 113Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 114Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 115Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 116Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 117Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 118Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 119Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 120Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 121Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 122Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 123Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 124Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 125Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 126Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 127Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 128Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 129Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 130Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 131Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 132Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 133Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 134Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 135Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 136Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 137Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 138Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 139Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 140Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 141Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 142Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 143Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 144Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 145Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 146Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 147Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 148Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 149Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 150Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 151Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 152Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 153Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 154Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 155Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 156Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 157Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 158Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 159Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 160Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 161Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 162Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 163Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 164Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 165Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 166Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 167Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 168Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 169Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 170Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 171Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 172Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 173Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 174Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 175Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 176Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 177Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 178Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 179Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 180Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 181Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 182Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 183Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 184Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 185Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 186Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 187Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 188Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 189Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 190Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 191Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 192Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 193Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 194Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 195Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 196Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 197Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 198Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 199Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 200Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 201Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 202Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 203Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 204Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 205Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 206Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 207Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 208Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 209Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 210Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 211Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 212Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 213Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 214Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 215Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 216Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 217Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 218Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 219Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 220Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 221Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 222Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 223Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 224Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 225Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 226Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 227Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 228Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 229Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 230Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 231Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 232Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 233Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 234Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 235Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 236Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 237Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 238Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 239Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 240Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 241Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 242Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 243Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 244Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 245Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 246Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 247Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 248Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 249Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 250Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 251Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 252Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 253Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 254Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 255Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 256Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 257Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 258Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 259Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 260Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 261Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 262Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 263Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 264Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 265Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 266Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 267Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 268Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 269Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 270Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 271Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 272Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 273Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 274Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 275Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 276Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 277Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 278Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 279Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 280Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 281Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 282Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 283Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 284Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 285Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 286Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 287Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 288Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 289Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 290Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 291Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 292Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 293Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 294Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 295Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 296Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 297Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 298Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 299Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 300Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 301Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 302Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 303Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 304Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 305Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 306Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 307Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 308Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 309Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 310Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 311Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 312Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 313Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 314Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 315Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 316Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 317Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 318Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 319Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 320Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 321Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 322Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 323Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 324Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 325Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 326Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 327Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 328Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 329Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 330Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 331Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 332Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 333Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 334Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 335Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 336Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 337Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 338Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 339Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 340Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 341Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 342Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 343Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 344Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 345Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 346Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 347Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 348Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 349Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 350Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 351Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 352Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 353Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 354Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 355Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 356Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 357Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 358Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 359Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 360Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 361Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 362Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 363Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 364Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 365Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 366Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 367Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 368Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 369Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 370Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 371Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 372Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 373Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 374Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 375Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 376Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 377Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 378Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 379Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 380Chan Dung Phat Tu Khoa Tu Bac My lan 7 381
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 180)
Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Chùa Bảo Đức Oberhausen, Đức Quốc từ ngày 13-14/10/2018
(Xem: 310)
Ni viện do Ni sư Thích Nữ Tâm Vân cùng một số Phật tử tại địa phương thành lập vào năm 2016 trên diện tích 1 mẫu tây. Ni viện có nhiều cây xanh, không khí trong lành, cảnh quan thanh tịnh.
(Xem: 236)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần Thứ 6 Tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Từ ngày 12 đến 14 tháng 10 năm 2018 - Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(Xem: 213)
Chủ nhật ngày 7/10/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 230)
Lễ Thọ Bát Quan Trai Tại Tịnh Thất Viên Lạc - HT Thích Như Điển hướng dẫn; Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Giới; Nhiếp ảnh: Đồng Pháp
(Xem: 221)
Lễ húy nhật và tưởng niệm lần thứ 12 cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Mãn hạ Giác, nguyên Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, nguyên Viện chủ chùa Việt Nam ở Los Angeles.
(Xem: 241)
Chùa Hải Vân tọa lạc tại số 24805 Whitman Street, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chùa do Thầy Thích Từ Nhẫn và một số Phật tử tại địa phương thành lập
(Xem: 225)
Ngày 06-10-2018, chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức trang nghiêm ngày thọ Bát quan trai giới lần thứ nhất.
(Xem: 1599)
Đại Lễ Về Nguồn Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ 11 được khai diễn tại chùa Khánh Anh thuộc thành phố Evry, thủ đô Paris. Thời gian từ thứ sáu, ngày 28/09/2018 đến thứ hai, ngày 01/10/2018.
(Xem: 276)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Đạo Tràng Phước Huệ, Heilbronn, Đức Quốc; Do TT Thích Thông Triết hướng dẫn; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 204)
Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Viên Đức, Đức Quốc, Ngày 24 tháng 10 năm 2018 - Nhiếp ảnh: Đồng Nam
(Xem: 351)
Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California (Hoa Kỳ) đã tổ chức đêm hội trăng rằm Trung Thu lần thứ nhất năm 2018.
(Xem: 8050)
Từ Thứ Năm đến Thứ Tư, ngày 11-17 tháng 9 năm 2018, tại: ALA MOANA HOTEL - 410 Atkinson Drive, Honolulu, Hawaii 96814
(Xem: 666)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 393)
Lễ Vu Lan Tại Chùa Thanh Nguyên, Hawaii Ngày 9/9/2018, Trụ trì TT Thích Nghiêm Thẩm; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 351)
Vào ngày 09 tháng 9 năm 2018, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose đã tổ chức Đại lễ Vu Lan Phật lịch 2562.
(Xem: 276)
Chương Trình Tu Dưỡng và Bát Quan Trai Giới Ban Huynh trưởng GĐPTVN Đức Quốc, tại Tịnh Thất Viên Lạc, Varel.
(Xem: 511)
Đại Lễ Vu Lan 2018 Tại Đạo Tràng Từ Bi, Lake Elsinore, California ngày 09/9/2018; Nhiếp ảnh: Ngọc Báu
(Xem: 449)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội Tại Chùa Tịnh Luật, Houston, TX được tổ chức vào ngày chủ nhật 02/9/2018; Nhiếp ảnh: Su Vuong
(Xem: 300)
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2018 Chùa Từ Thuyền Canada được tổ chức vào ngày 02/9/2018
(Xem: 339)
Pháp Hội Địa Tạng Tại San Jose, California được tổ chức vào ngày 01/9/2018
(Xem: 278)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Quán Thế Âm Odense, Danmark được tổ chức vào ngày 2/9/2018
(Xem: 431)
Thiền viện Vô Ưu (tọa lạc tại số 1300 Church Avenue, thành phố San Martin, tiểu bang California) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2018
(Xem: 300)
Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Thảo Đường, Moscow được tổ chức ngày 20.08 tại Khu Chợ Sadovod của thủ đô Moscow Nga.
(Xem: 366)
Đại Lễ Vu Lan PL 2562 Tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc; Phương Trượng: HT Thích Như Điển; Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Bổn; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 884)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan 2018 Tại Chùa Pháp Vân, Canada được tổ chức ngày Chủ Nhật, 26/8/2018 - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 575)
Được tổ chức vào ngày 26/8/2018 - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu; Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 422)
Được tổ chức vào ngày 26/8/2018 - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu; Trụ trì: TT Thích Tâm Tường; Nhiếp ảnh: Chúc Bảo
(Xem: 1120)
Hằng năm cứ đến ngày tựu trường, những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại dâng lên nỗi lo lắng. Lo cho con sách vở, mực viết, quần áo, mũ dép, học phí...
(Xem: 638)
Vào sáng ngày 11 tháng 8 năm 2018, chùa Tân Long tọa lạc tại số 1283 Lucretia Avenue, thành phố San Jose đã long trọng cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu.
(Xem: 830)
Chủ nhật ngày 12/8/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 520)
Vào tối ngày 7/8/2018, Hòa thượng Thích Thái Siêu, Viện chủ Tu viện Đại Bảo Trang Nghiêm (2553 Darwin Street, Hayward, CA 94545) đã thuyết giảng tại nhà hàng Saigon Kitchen San Jose
(Xem: 314)
Khoá An Cư Kiết Hạ 2018 Tại Chùa Việt Nam Nhật Bản từ ngày 8/8/2018 đến ngày 15/8/2018
(Xem: 492)
Lễ Tiểu Tường HT Thích Minh Tuyền và Khánh Thành Chùa Việt Nam tại Nhật Bản ngày 5/8/2018 - Nhiếp ảnh: Chúc Phước
(Xem: 575)
Chùa Phật Tổ Long Beach, California, Hoa Kỳ tổ chức Lễ Húy Kỵ Cố HT Thiện Thanh
(Xem: 729)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Bảo Thành phố Philadelphia từ ngày 26/7 đến ngày 04/8/2018
(Xem: 485)
Hiện diện trong buổi họp mặt ngoài số đông chư Tôn Đức Tăng Ni trẻ còn có một số đại diện các hội đoàn, đoàn thể, Gia Dình Phật Tử, các cơ quan truyền thông.
(Xem: 310)
Hội Từ bi Quán Thế Âm có trụ sở đặt tại thành phố Elk Grove là một hội từ thiện giúp đỡ những người bệnh tật, hoạn nạn, nghèo khổ và giúp phương tiện cho họ tự vươn lên trong cuộc sống.
(Xem: 678)
Chủ nhật ngày 29/7/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(Xem: 865)
Khóa tu An cư Xuất gia gieo duyên năm nay được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 7 năm 2018.
(Xem: 1055)
Hình Ảnh Khoá Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ Thứ 30 Năm 2018 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu tổ chức
(Xem: 412)
Chương trình có: Tụng kinh, kinh hành niệm Phật, xem phim lịch sử đức Phật, học Phật pháp căn bản, nghe kể chuyện Phật pháp, thi đố vui Phật pháp, thuyết trình cuộc đời đức Phật …
(Xem: 651)
Lễ Tấn Phong Giáo Phẩm nhân Khoá An Cư Kiết Hạ tại Chùa Pháp Hoa Kansas 2018
(Xem: 384)
Ngày 15/7/2018 Chùa Đức Viên tại San Jose, California đã tổ chức Lễ An Vị Tôn Tượng Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Di Lặc trong khuôn viên chùa
(Xem: 509)
Khoá Huân Tu Tại Chùa Quán Thế Âm, Odense, Đan Mạch được tổ chức vào ngày 14-15/7/2018.
(Xem: 768)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Hè lần thứ 4 tại San Jose 2018 do Chùa Thiên Trúc tổ chức
(Xem: 459)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc được tổ chức ngày 7-8/7/2018; Thuyết giảng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(Xem: 1863)
Video này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện để Giới thiệu Chùa Phổ Hiền, Strasbourg, Pháp Quốc do Sư Bà Thích Nữ Như Tuấn làm viện chủ và Sư Cô Thích Nữ Như Quang làm trụ trì.
(Xem: 890)
Lễ Nhập Tự Cung Thỉnh HT Thích Nguyên Siêu Trụ Trì Chùa Tịnh Luật, Thành phố Houston, Texas ngày 01/7/2018
(Xem: 1277)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Huệ Quang California được tổ chức từ ngày 01/7 đến ngày 08/7/2018
(Xem: 811)
Khoá An Cư Kiết Hạ Lần Thứ 30 Tại Chùa Pháp Vân Canada
(Xem: 1895)
Chủ nhật ngày 10/6/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát hơn 400 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego gồm có Pizza (50 18-in=600 slices), 400 chai nước, 450 Welches fruit snacks, 450 chip bags.
(Xem: 1136)
Lễ Hội Quan Âm Lần Thứ 3 được tổ chức tại Tu Viện Tây Phương Minnesota, Hoa Kỳ từ ngày 25/6 đến 01/7/2018
(Xem: 1399)
Lễ Huý Nhật Lần Thứ 10 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thượng Huyền Hạ Quang được tổ chức tại Chùa Quang Thiện, ngày 30 tháng 6 năm 2018
(Xem: 392)
Thầy Thích Hạnh Tuệ đã đến thuyết pháp tại Thuyết Pháp Tại Đạo Tràng Pháp Duyên, Stuttgart, Đức Quốc ngày 01/7/2018; Nhiếp ảnh: Hà Lương
(Xem: 765)
Thầy Thích Hạnh Tuệ đã đến thuyết pháp cho quý Phật tử tại Đạo Tràng An Vui, Tp. Aalen, Đức Quốc ngày 30/6/2018; Nhiếp ảnh: Hà Lương
(Xem: 887)
Hình ảnh Lễ Mừng Thọ 70 HT Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc ngày 28/6/2018
(Xem: 682)
Thầy Thích Hạnh Tuệ Thuyết Giảng Tại Chùa Linh Thứu, Berlin, Đức Quốc ngày 24/6/2018; Trụ trì: Ni Sư Thích Nữ Diệu Phước; Nhiếp ảnh: PT Diệu Hạnh
(Xem: 655)
Một Ngày An Lạc Tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc, Ngày 23/6/2018 - Viện chủ: Sư Bà Thích Nữ Diệu Tâm- Trụ trì: Sư Cô Tuệ Đàm Nghiêm
(Xem: 1492)
Lễ An Vị Tôn Tượng Tại Khuôn Viên Chùa Bảo Đức, Oberhausen, Đức Quốc - Ngày 16-17/6/2018, Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Đàm Châu
(Xem: 1023)
Hội Thảo Giáo Dục Phật Giáo Quốc Tế - Biên Soạn Giáo Trình Phật Học Song Ngữ Anh Việt tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Westminster, California, Hoa Kỳ
(Xem: 1020)
Trụ trì: ĐĐ Thích Viên Giác, Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ - Ngày 10/6/2018
(Xem: 1622)
Chùa Từ Thuyền tổ chức Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 - 2018, Lễ Khánh Thành Ngôi Bảo Điện và Lễ Kỷ Niệm 10 Năm Thành
(Xem: 2490)
GHPGVNTN Canada đã tổ chức đêm thắp nến và cầu nguyện cho sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, Ngày 10/06/2016 tại Chùa Pháp Vân
(Xem: 1340)
Đại Lễ Vesak 2018 Được tổ chức tại Thành phố Mississauga, Canada, Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 1205)
Đạo tràng Phước Huệ thuộc tỉnh Heilbronn, miền Nam nước Đức đã tổ chức Một Ngày An Lạc vào chủ nhật 03/6/2018. Nhiếp ảnh: Nguyên Trí, Mỹ Phượng
(Xem: 905)
Đại Lễ Kỷ Niệm Phật Đản lần thứ 2642, Phật lịch 2562 được tổ chức tại hội trường vùng Westernach, Kunzelsau, Miền Nam nước Đức ngày 02/06/2018
(Xem: 1307)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Viên Giác; Hannover, Đức Quốc, ngày 27/5/2018, Phương trượng: HT Thích Như Điển, Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(Xem: 1604)
Hình Ảnh Lễ Phật Đản Tại Tu Viện Pháp Vương, Được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày 27/5/2018, Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Trụ trì: TT Thích Tâm Tường
(Xem: 1495)
Hình Ảnh Đại Lễ Kỷ Niệm Phật Đản Lần Thứ 2642, Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018 Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ
(Xem: 1301)
Hình Ảnh Đại Lễ Kỷ Niệm Phật Đản Chùa Pháp Vân Mississauga, CANADA Lần Thứ 2642, Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018, Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 1270)
Lễ Phật Đản Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang, Thành phố Las Vegas, Nevada, Ngày 22/5/2018, Nhiếp ảnh: Hùng Nguyễn
(Xem: 1306)
Hình Ảnh Kỷ Niệm Lễ Chu Niên 40 Năm Thành Lập Chùa Viên Giác và Hội PTVNTN Ngày 21.05.2018. Phương trượng: HT Thích Như Điển, Trụ Trì: ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(Xem: 2617)
Chủ nhật ngày 20/5/2018 vừa qua, Quý Phật tử đã phát hơn 300 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego gồm có Pizza (42 16-in=504 slices), 320 chai nước, 320 Welches fruit snacks, 324 chip bags.
(Xem: 7770)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(Xem: 1599)
Đại Lễ Phật Đản do GHPGVNTN Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo miền Nam California tổ chức vào ngày 5-6/5/2018 được thành tựu viên mãn
(Xem: 2409)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 5/2018 tới vào ngày chủ nhật 20/5/2018, số lượng 300 phần. Kính mong Đại chúng phát tâm hùn phước.
(Xem: 1755)
Ngày 17/4/2018, tại nhà hàng Sài Gòn Kitchen, thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ); Hòa thượng Thích Thái Siêu thuyết giảng đề tài “Quán vô thường”
(Xem: 1481)
Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh đã tổ chức một ngày tu học, tụng kinh bái sám, dưỡng tâm đại bi, hành hạnh đại từ...
(Xem: 1186)
Lễ Vía Đức Phật Xuất Gia, Nhập Niết Bàn, Bồ Tát Quán Âm 2018 Tại Chùa Phật Đà, Viện Chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Văn Sang & Hạnh Từ
(Xem: 1134)
Khai Giảng Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPTVN tại Đức quốc từ ngày 29.03 đến 02.04.2018 – tại chùa Viên Giác – Hannover
(Xem: 1384)
Sáng ngày 24/3/2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Lễ húy nhật Sư Bà tọa chủ lần thứ 19
(Xem: 1331)
Hình ảnh Lễ Huý Nhật Cố Hoà Thượng Khai Sơn Thượng TRÍ Hạ CHƠN, Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Chùa Linh Mụ Hải Ngoại 2008 - 2018, Kỷ Niệm 40 Năm TT Thích Hải Chánh Xuất Gia
(Xem: 1955)
Tổ chức vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 mỗi tháng. Sau khi ăn cơm trưa ở chùa xong, 1:00pm cho thực phẩm vào hộp, làm xong lúc nào sẽ đi phát lúc đó nhưng bắt buộc phát trước 5:00pm.
(Xem: 1317)
Được tổ chức vào ngày 04/3/2018, dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Thầy Thích Hạnh Tuệ, Nhiếp ảnh: Minh Đoan, Nguyên Tâm
(Xem: 914)
Chùa Phổ Từ thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức đại lễ Thượng Nguyên năm Mậu Tuất
(Xem: 1208)
Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Tâm Thuận
(Xem: 3291)
Kính cảm ơn tất cả Đại chúng đã phát tâm hùn phước Phóng Sanh Rằm Tháng Giêng 2018.
(Xem: 1837)
Vào chiều ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất (24-02-2018), Ấn Tôn thiền đường đã tổ chức pháp hội Dược Sư đầu năm Mậu Tuất.
(Xem: 1421)
Ngày 25/2/2018, Phái Đoàn Hành Hương Chùa Phật Đà đã thăm viếng, Lễ Phật và cúng dường các Tự Viện: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Pháp Vân, Chùa Bát Nhã, Chùa Phổ Đà và Chùa Trí Phước.
(Xem: 1460)
Tết Mậu Tuất, hòa cùng không khí tưng bừng đón Tết Mậu Tuất của người Việt hải ngoại, chùa Phổ Từ tọa lạc tại thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức buổi lễ Phật và sinh hoạt Tết cổ truyền của dân tộc.
(Xem: 1954)
Thăm 9 Chùa ở Toronto và các vùng phụ cận - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 1990)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Thiện Liên, Thiện Nhật
(Xem: 1740)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Phật Đà - San Diego, California, Hoa Kỳ; Nhiếp ảnh: Giác Thuỵ, Cát Tường, Khương Thái
(Xem: 2018)
Tết 2018 Tại Chùa Tâm Từ Morgan Hill, California - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 2421)
Tết 2018 Tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida - Nhiếp ảnh: Châu Ngọc
(Xem: 1085)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Pháp Vân Canada - Trụ trì: TT Thích Tâm Hòa; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 1513)
Tết 2018 Tại Chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 3657)
Qua ba ngày 8,9,10 tháng 2 năm 2018, các hội viên của Hoavouu Foudation đã đi Quảng Ngãi để phát gần 600 phần quà tại 6 địa điểm cho những người nghèo vùng quê ăn Tết.
(Xem: 1414)
Được tổ chức vào ngày chủ nhật, 11/2/2018 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
Quảng Cáo Bảo Trợ