Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Aro

Sunday, January 16, 201100:00(View: 4625)
Aro


Aro

 

Ārogya (S) An lành Welfare.

Arrange one's robe, to Sửa áo ngay thẳng.

Arṣagāthā (S) Tự nhiên thành tựu chơn ngôn A lị sa kệ.

Artha (S) Mục đích Aim.

Arthacara (S) Giúp dỡ Helpful Attha-caryā (P).

Arthacaryā (S) Lợi tha See Arthakriyā.

Artha-darśimant (S) Thậm xét nghĩa lý Having insight into meanings Attha-dassimant (P) → Truy xét nghĩa lý.

Artha-gati (P) Nghĩa loại Ý nghĩa chủng loại của sự vật.

Arthakathā (S) Luận giải Comment Bình luận.

Arthakriyā (S) Lợi tha Actions for the benifit of others Arthacaryā (S).

Arthakṛtya (S) Công hạnh One of the four All-Embracing Virtues; performance of conduct profitable to others in order to lead them toward the truth Làm lợi lạc người khác nhằm hướng dẫn họ nhận thực chân lý

Arthaśāstra (S) Thật Lợi luận Luận của Vệ đà..

Arthava Veda (S) Tổng tập thần chú (A Thát Bà Phệ Ðà) Kinh điển Vệ đà.

Arthavāda (S) Thích nghĩa Cội nguồn, công đức của tế lễ.

Artha-vaśa (S) Động lực Motive Attha-vase (P) → Purpose, Reason.

Arūpa- (S) Vô sắc Formless Immaterial. Used as prefix.

Arūpa bhāva (S) Vô sắc giới cảnh Scene of Immaterial realm.

Arūpa-bhūmi (S) Vô sắc giới Immaterial realm Arūpadhātu (S).

Arūpa-brahma plane Trời vô sắc thiên Immaterial realm Arūpadhātu (S) Plane of existence attained as a result of arupa-jhāna. There are no sense impressions, no rupa experienced in this realm.

Arūpadhātu (S, P) Vô sắc giới Immaterial realm Arūpaloka (S, P).

Arūpa-jāna (S) Thiền vô sắc Immaterial absorption.

Arūpaloka (S, P) Vô sắc giới Immaterial realm See Arūpadhātu.

Arūparāga (S) Vô sắc ái kết Desire for immaterial existence See Sanyojanas 1- Trong hai thằng thúc: dây trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồiham muốn đeo níu trong Sắc giới (ruparaga) và ham muốn đeo níu trong Vô sắc giới (aruparapa). 2- Lòng còn luyến tiếc cảnh tiên vô sắc. Một trong ngũ thượng kết: sắc ái kết, vô sắc ái kết, mạn kết, trạo kết, vô minh kết. 3- Mối trói buộc mà người đắc quả A na hàm dứt được là không còn bị ràng buộc vào cảnh tiên cõi vô sắc giới.

Arūpasamādhi (S, P) Định vô sắc Immaterial meditation.

Arūpavacara (S) Vô sắc giới Immaterial realm Một trong ba cảnh: dục giới, sắc giới, vô sắc giới.

Arūpavacara citta (P) Định vô sắc trí Consciousness of immaterial Meditation Arūpa-jāna-citta.

Arūpavacaro (P) Vô sắc giới Immaterial realm See Arupuvacara.

Aruppa (P) Vô sắc giới Immaterial realm.

Ārya (S) Tôn giả Saint Ariya, Ayya (P), phag pa (T) → A lê da, Thánh Holy, Noble. A person who has achieved direct realization of the true nature of reality. This person has achieved the third path of insight of the five paths Từ dùng chỉ bậc A la hán, bậc Đại sư, bậc tu lâu năm, bậc có đức hạnhtrí huệ, là từ mà bậc dưới dùng gọi bậc trên.

Ārya-bhāṣā (S) Thánh ngữ.

Aryācalanātha (S) Bất động thánh vương.

Āryadeva (S) Đề Bà Thánh Thiên Bồ tát In the 3rd century, a disciple of Nagarjuna, he wrote important Madhyamika works and is looked upon as one of founders of the Madhyamika School Đệ tử Long thọ Bồ tát. Thế kỷ thứ 3, trước tác các tác phẩm Trung luận và được xem là một trong những người khai sáng Trung luận tông.

Ārya-grahamatṛkadhāranī (S) Thánh diệu mẫu Đà la ni.

Aryajāna (S) Thánh trí Noble knowledge Ariyaāṇa (P).

Aryajāna-svabjava-vastu (S) Thánh trí tự tánh sự.

Ārya-Kṣānti-pāramitā (S) Nhẫn Ba la mật Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát thuộc viện Hư KhôngTạng của Thai Tạng Mạn ÐồLa, mật hiệu Ðế Sát Kim Cang..

Ārya-mahā-sahasra-pramardini sūtra (S) Thủ hộ đại thiên quốc độ kinh Name of a sutra Tên một bộ kinh.

Ārya-mārga (S) Thánh đạo See Ariya-magga Nền đạo lý của chư thánh.

Āryamogha-Pūrṇamṇi (S) Bất không cúng dường bảo Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát thuộc viện Tô Tất Ðịa của Thai Tạng Mạn Ðồ La, mật hiệu Như Ý Kim Cang.

Āryaprajācakṣu (S) Thánh tụệ nhãn Ariyapaācakkhu (P).

Ārya-prajāpāramitā (S) Bát nhã Ba la mật Bồ tát Huệ Bát nhã Ba la mật Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát.

Ārya-sacca (S) Diệu đế See Aryasacca.

Āryasacca (P) Diệu đế Noble truth Aryasatyani (S) → See Aryasatyani Xem Aryasatyani.

Ārya-saddharma-laṅkāvatāra-nāma-mahāyāna sūtra (S) Lăng già kinh Laṅkāvatāra sūtra (S) → See Laṅkāvatāra-sūtra.

Ārya-samaj (S) Thánh Giáo hội.

Ārya-satya (S) Thánh đế Diệu đế.

Āryasatyāni (S) Tứ diệu đế Four Noble Truths Aryasacca (P) → Thánh đế, Chơn đế Gồm: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế.

Ārya-śīla (S) Thánh giới.

Āryaṣtāṅgikamārga (S) Bát chánh đạo See Ariyāṭṭhaṅgikamagga.

Ārya-sthāvirā (S) Thượng tọa bộ Theravāda (P) → Name of a school or branch Tên một tông phái.

Āryaśūra (S) Thánh Dũng Name of an Indian monk in the 4th century who wrote Jatamala Tên một vị sư Ấn độ. Tỳ kheo, thế kỷ VI, biên soạn Phật giáo Cố sự tập (Jatakamala).

Ārya-tārābhattarikāyā-nāmastot-tārā-satakā (S) Tán dương thánh đức Đa la Bồ tát Nhất bách bát danh kinh One of the sutra of Trantrism Một bộ kinh trong Mật bộ.

Ārya-tārā-nāmastottarasataka-stotra (S) Tán dương Đa la Bồ tát Nhất tách bát danh tán Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Ārya-tārā-sragdhara-stotra (S) Thánh Đa la Trì quan tán Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Ārya-upāya-pāramitā (S) Phương tiện Ba la mật Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát.

Ārya-valokiteśvara (S) Thánh Quan Âm Thánh Quán Thế Âm Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát.

Aryavarman (S) Thánh Tào Name of a monk Tên một vị sư.

Āryāvastusvabhāva (S) Thánh sự tự tánh.

Ārya-vasumitra-bodhisattva-saṃcita-śāstra (S) Tông Bà Tu Mật Bồ tát sở tập luận Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Ārya-virya-pāramitā (S) Tinh Tấn Ba la mật.

Asādhya (S) Bất tín Tác dụng khiến tâm không được lắng trong thanh tịnh.

Aśaikṣa (S) Vô học Thánh Nothing more to study. A saint.

Aśaikṣa-mārga (S) Vô học đạo Một trong Tam đạo, ba giai vị của hàng Thanh vănBồ tát.

Aśaiksha (S) Thánh Saint Aśaikṣa (S) → See Asekha.

Asakti-padarthah (S) Vô năng cú nghĩa Hòa hợp Thật, Đức, Nghiệp cú nghĩa để không quyết định nhân tạo quả.

Asama (S) Vô đẳng Unequal.

Asamadarśana (S) Bất Đẳng quán Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát.

Asamasama (S) Vô đẳng đẳng Equal to matchlessness Ở đẳng cấp hơn hẳn (vô đẳng: đạo Phật là đạo siêu tuyệt không đạo nào sánh kịp; đẳng: chỉ có Phật mới ngang hàng với Phật), được dùng làm tôn hiệu của chư Phật.

Asamasana-paca-skandha (S) Ngũ phần pháp thân.

Asaṃgha (S) Vô Trước Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát.

Asamjnika (S) Vô tưởng quả Thật pháp trong cõi Trời Vô tưởng khiến cho tâm, tâm sở đều diệt.

Asamjni-samāpatti (P) Vô tưởng định Định đoạn diệt 6 thức tâm vương, 5 biến hành, 5 biệt cảnh, 11 thiện, toàn bộ 22 pháp. Định vô tâm tu đắc do chứng được Vô tưởng quả.

Asaṁkhata (S) Bất tùy thế.

Asaṃkhyā (S) A tăng kỳ Innumberable An innumerable or countless quantity.

Asaṁkhyeya (P) A tăng kỳ sinh.

Asaṁkṛta dharma (S) Vô vi pháp Unconditioned dharma Pháp vô vi.

Asaṁkṛta kośa (S) Vô vi tạng.

Asaṁkṛta-śūnyatā (S) Vô vi không Không chấp trước pháp niết bàn.

Asammoha-sampajanna (P) → Comprehen-sion of non-delusion.

Asaṃskṛta (S) Vô vi Asaṅkhata (P) → Bất duyên sanh Which is anything not subject to the principle of cause and effect, nor law of dependent origination Không tạo tác, không có nguyên do tạo tác, không cố ý tạo tác.

Āsana (S) Tọa pháp Third element in the path of classical Yoga, meaning postures Một trong 8 pháp thật tu có đề cập trong Du già kinh.

Asaṅga (S) Vô Trước Non-attachment thok may (T) → Thị vô Bồ tát, Vô Trứ Bồ Tát, A tăng khư, A tăng, Vô Trước Bồ tát Brother of Vasubandhu. Originally trained as a Hinayanist, but converted his brother Vasubandha to become Mahayanist. They both established the Yogacara School of Buddhism. A native of Gandhara in north India in the fourth century; Vasubandhu's elder brother and one of the founders of the Yogacara School; he is said to have visited Tusita Heaven to receive the teaching from Maitreya; he composed important discourses on Yogacara philosophy and practice, including Discourse on Mahayana, founded the Chittamatra or Yogacara school and wrote the five works of Maitreya (310 - 390). Tổ thứ hai của trường phái Du già (Yogacara). Sanh trong gia đình Bà la môn ở Bắc Ấn vào thế kỷ thứ 4, sau đó ông theo tông phái Mahisasaka và xuất gia. Ông được đích thân Phật Di Lặc giảng dạy kinh điển, sau đó ông chuyển qua Đại thừa.

Asaṅga-jāna (S) Vô ngại trí.

Asankhārika (S) → Not induced Unprompted, either by oneself or by someone else.

Asaṅkhata (P) Vô vi Unconditioned Asamskṛta (S) → See Asamskṛta.

Asaṅkhata-dhamma (P) Vô vi pháp Uncon-ditioned reality.

Asaṅkhata-samyutta (P) Tương ưng vô vi The unfashioned (Nibbana) Name of a sutra. (chapter SN 43) Tên một bộ kinh.

Asankhya (S) A tăng kỳ See Asaṁkhya.

Āsanna kamma (P) Cận tử nghiệp Near-death karma.

Asanna-kamma (P) Cận tử nghiệp Near-death kamma.

Asannasattadeva (P) Vô tưởng thiên Realm of Thoughtless devas See Anabhraka.

Asāra (P) Bất sanh Asāru (P) → See Ajata.

Asarava (S) Lậu Asrava (S) → Phiền não.

Asāru (S) Bất sanh See Asāra.

Asatkaryavāda (S) Nhân trung vô quả.

Āśava (S) Lậu Defilement Āsava (P) → Ô nhiễm Canker. Pain causing impurity Rỉ, chảy ra ngoài. Tên gọi khác của phiền não vì sáu căn tiết ra những lỗi lầm. Phiền não sinh ra khiến con người trôi lăn trong mê vọng không thoát khỏi sanh tử luân hồi.

Āsavā (P) Lậu Influxes Taints There are four taints: - The taint of sense-desire (kamasava), of desire for continuous existence (bhavasava), of wrong views (ditthasava) and of ignorance (avijjasava) Tứ lưu (bốn dòng nước) : Dục lưu, Hữu lưu, (Tà) Kiến lưu, Vô minh lưu.

Āsavakāya (P) Lậu tận thông Đoạn hết mọi phiền não, dứt luân hồi. Trong lục thông gồm: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông, lậu tận thông.

Āsavakkhayakarannanam (P) Lậu tận thông See abhijna.

Āsavakkhayaāṇa (P) Lậu tận minh Tuệ hiểu biết chấm dứt trầm luân (có 4 pháp trầm luân: dục, hữu, tà kiến, vô minh). Đấy là tuệ giác cuối cùngđức Phật chứng đắc vào canh năm đêm thành đạo.

Āsavas (P) Trầm luân Group of defilements Bốn pháp trầm luân: Gồm: dục, hữu, tà kiến, vô minh

Asavatthaniyadhamma (P) hữu lậu pháp.

Asaya (P) Sở y See Aśraya.

Asayha (P) Asayha Một trong 100 vị Độc Giác Phật đã trú trong núi Isigili

Ascetic Khổ hạnh One who practices self humbling, self mortification, and self humiliation in order to gain spiritual benefit. There are thirteen practices that monks are supposed to perform as an ascetic. These are: 1) wearing robes made from discarded materials, 2) wearing no more than three robes, 3) begging for food, 4) not discriminating as to where to go for food, 5) only eating one meal a day, 6) eating from only the alms bowl, 7) refusing any more food than can fit in the alms bowl, 8) living in the forest, 9) at the foot of a tree, 10) under the open sky, 11) in a graveyard, 12) being satisfied with one's home, and 13) sleeping in the sitting position. Buddha denounced ascetic practices, though these have been practiced by Buddhist monks Để thanh lọc thanh tâm bằng cách từ bỏ quần áo, vật thực, chỗ ở. Có 12 hạnh: - mặc y rách hoặc vải quăng bỏ - chỉ có ba y - chỉ ăn đồ khất thực - khất thực không phân biệt địa điểm, thí chủ, vật thí - chỉ ăn ngày một lần – tiết lượng thực (không ăn nhiều hơn những thứ đã chứa trong bình bát)- kiêng những thức ăn khác - chỉ ăn một phần - sống nơi cô tịch - sống dưới gốc cây - sống ngoài trời - sống chỗ tự có sẵn - chỉ ngồi, không nằm Có thuyết nói rộng ăn một bữa thành nhất tọa thực, bất quá trung thực, bất phi thời ẩm tương (ăn một bữa, không ăn quá ngọ, không uống những chất nước ép, súp… sau bữa ngọ)

Ascetic monk Sư khổ hạnh, đầu đà.

Asekha (P) Thánh Aśaikṣa (S) → One who has reached those stages of sanctitude where final deliverance is assured.

Ashvajit (S) A xả bà thệ, Mã Thắng, Mã Tinh, A Thấp Bà Thị Ða A Thuyết Thị 'Gaining horses'; one of the five earliest disciples of the Buddha Một trong 5 tỳ kheo đệ tử đầu tiên của Phật.

Asipattavanta. (P) Đại địa ngục Đại Kiếm diệp lâm Rừng lá gươm.

Asita (S) A tư đà đạo sĩ.

Asivisopama suttanta (P) Kinh Thí dụ Name of a sutra Tên một bộ kinh.

Asmimmano (P) ngã mạn.

Asobhana (P) Bất tịnh Impure not beau-tiful, not accompanied by beautiful roots.

Aśoka (S) A Dục vương, Vô ưu, A Thú Khả, A Thúc, A Du Ca, Thiên Ái Hỷ Kiến A Thúc ca Asoka (P) → 1- Theo sử ghi trên đá trong xứ của ngài, lên ngôi năm 273BC, thì ngài được tôn vương năm 268 BC, qui y Phật năm 261 BC, thọ Tỳ kheo năm 259BC. Ngài mở đại hội kết tập thứ nhất, ở ngôi 37 năm, tịch năm 256 BC. 2- Hoa Vô Ưu: Hoa A du ca, A thúc ca. Hoa được người Ấn độ ăn hay dâng cúng thần Siva. 3- Vị thị giả Phật Tỳ bà Thi, dịch là: A thúc Ca, Vô Ưu tử Phương Ưng A Buddhist monarch of 300 B.C., the third emperor of the Mauryan Dynasty, who unified most of India under his rule and fostered the dissemination of Buddhism. It is said that the Third Council was held during his reign. Ashoka set the model for many other rulers who sought to govern in accordance with Buddhist philosophy - cây Vô ưu.

Aśokāvadāna-mālā (S) A Dục vương truyện Legends of King Asoka.

Aspaksa (S) Dị phẩm.

Aspiration Ước nguyện.

Āśram (S) Già lam See Āśrama.

Āśrama (S) Già lam Āśram (S), Assama (P) → Chủng viên.

Āsrāva (S) Lậu Defilement Āsava (P) → See Āśava.

Aśrava-kṣaya (S) Lậu tận Ksina-asrava (P), Aśravakṣya (S) → Phiền não đã đoạn trừ.

Aśravakṣya (S) Lậu tận See Asrava-kṣaya.

Aśravakṣya-jāna (S) Lậu tận thông.

Aśraya (S) Sở y Basis Asaya (P) → Base Điều được/bị nương tựa; căn bản.

Aśrayaparāvṛtti (S) Chuyển y Sudden change Parāvṛtti (S) → Đột biến.

Assāda (P) Mãn nguyện Satisfaction Enjoyment, happiness.

Assaji (S) Ác Bệ Mã Thắng, Mã Sư See See Āsvajīt.

Assalayanasuttam (P) Kinh Assalayana.

Assama (S) Già lam See Āśrama.

Assets, ten or ten endowments → dasa-saspada (S), jor wa chu (T) → These are the factors conducive to practice the dharma. They are being human, being born in a Buddhist place, having sound senses, being free from extreme evil, having faith in the dharma, a buddha having appeared, a buddha having taught, the flourishing of his teachings, people following the teachings, and having compassion towards others.

Assu sutta (P) Kinh nước mắt Sutra on Tears Name of a sutra. (SN XV.3) Tên một bộ kinh.

Aṣṭa (S) Bát (tám) Aṭṭha (P).

Aṣṭadaśa-dhatavah (S) Thập bát giới.

Aṣṭadasākasa śāstra (S) Thập Bát Không luận Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Aṣṭadaśa-suntyatah (S) Thập bát không.

Aṣṭadvipa (S) Trung bộ châu Name of a realm Mỗi bộ châu có hai châu nhỏ gọi là Trung bộ châu hợp thành 8 trung châu:

Aṣṭakśana (S) Tám đường giải thoát See Eight freedoms.

Aṣṭalokadharma (S) Bát phong hay bát thế gian pháp là: lợi, không lợi, khen, chê, thị phi, bất thị phu, khổ, vui. Do tám pháp này làm thân tâm khổ não, chao đảo nên như tám luồng gió nên gọi là bát phong Eight winds.

Aṣṭamahāśrīcaitya-saṁskṛta-stotra (S) Bát Đại Linh Tháp phạn tán Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Aṣṭamaka-bhūmi (S) Bát Nhân Địa Bát Địa, Đệ Bát Địa Một trong Tam thừa cộng Thập địa ghi trong kinh Đại Bát nhã.

Aṣṭamaṅgala (S) Bát kiết tường.

Aṣṭa-mārga (S) Bát chánh đạo Xem Ariyatthangika magga.

Aṣṭanga-śamanvatgatopavasa (S) Bát quan trai giới Atthanga Sammagatan posatha.

Aṣṭangika-mārga (S) Bát chánh đạo Eightfold noble path Aṭṭhāngika-magga (P).

Aṣṭasāhaśrīkā (S) Bát thiên tụng Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Aṣṭasāhasrikā-prajāpāramitā (S) Tiểu phẩm Bát nhã Ba la mật kinh Tiểu phẩm Bát nhã kinh, Bát Thiên Tụng Bát Nhã Kinh, Đạo hành Bát nhã Ba la mật kinh, Đạo hành bát nhã kinh Name of a sutra Gồm 10 quyển có 28 phẩm, là phẩm thứ 4 (từ quyển 538 đến 555) trong bộ Đại Bát nhã. Nội dung xiển minh về pháp Bát nhã Ba la mật.

Aṣṭasāhaśrīkā-prajāparamita-vyakhya (S) Bát thiên tụng Bát nhã Thích Hiện quán Trang nghiêm Kinh Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Aṣṭa-vimokṣa (S) Bát giải thoát Eight forms of liberation Aṭṭha-vimokkha (P) → - Khi tâm tham dục dấy lên thì cách quán xét sự vật và nhận chân tánh hư huyễn, - Khi không tâm tham dục nổi lên vẫn quán xét sự vật như trên, - Bằng cách quán xét để nhận chân sự trạng thái thường hằng ở đó không có dục vọng chi phối, - Bằng cách quán triệt sự bất cùng tận của không gian hay thể phi vật chất, - Bằng cách nhận chân được trí huệ vô biên, - Bằng cách quán triệt tính không, - Bằng trạng thái tâm không có niệm cũng không vắng niệm, - Bằng tâm không phân biệt xúc thọ (vedana) và tưởng (sanjñā)

Astivaniśrīta (S) Hữu kiến Chấp kiến vạn vậtthực thể bất biến thường hằng.

Aṣṭottarasatabhujavajradhara (S) Kim Cang tạng vương Bồ tát Nhất Bách Bát Tý Kim Cang Tạng Vương Bồ tát Name of a Bodhisattva Tên một vị Bồ tát.

Aṣṭvākṣanā (S) Bát nạn.

Aśubha (S) Bất tịnh Asubha (P) → Bất hạnh, Uế Unattractiveness, loathsomeness, foulness. See Asuddha.

Aśubha-bhāvanā (S) Quán tử thi Meditation on dead body.

Aśubhasmṛti (S) Bất tịnh quán.

Asuddha (S) Uế Asubha (P).

Aśurā (S) A tu la, A tố lạc, A tu luân, Tu la, A tác la, A tô la Semi-god Phi thiên, phi đồng loại, bất đoan chánh A race of beings who, like the Titans of Greek mythology, fought the devas for sovereignty over the heavens and lost. The male Asura is extremely ugly and furious, and always fight with each other. The female Asura is as beautiful as an angel. They are proud of themselves, thus reluctant to learn and practice Buddhism. 'Spiritual, incorporeal'; a kind of anti-god; originally a Hindu divinity. The asuras became evil spirits, constantly engaged in fighting with Indra's army. In Buddhism, asuras are generally considered warlike and fearsome, but some of them converted to Buddhism and later became its protectors (Một loại chúng sanh) Một loại thần có phước lớn nhưng không bằng chư Thiên, có thần thông biến hoá, nhưng thân hình thô xấu vì kiếp trước có tánh hay sân hận. Một trong bát bộ, gồm: Thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lâu na, khẩn na la, ma hầu la già

Aśurā-gati (S) Cõi a tu la Asura path Name of a realm Tên một cõi giới.

Aśūraloka (P) Cõi A tu la Asura Name of a realm Tên một cõi giới.

Asvabhāsā (S) Vô Tánh Name of a monk Tên một vị sư.

Asvabhāva (S) Vô tánh Vô tự tánh.

Asvabhāva-prakarana (S) Vô tánh luận Name of a work of commentary Tên một bộ luận.

Asvadana-samāpatti (S) Vị đẳng chí.

Asvaddhya (S) Bất tín One of the 6 Klesa Maha Bhumika Dharma Một trong 6 Đại tuỳ phiền não địa pháp.

Aśvaghoṣa (S) Mã Minh Bồ tát An Indian monk and a great exponent of Mahayana in the 1st century; he composed the Buddha's biography in verse and is also believed to be the author of a discourse on Mahayana, known as Awakening of Faith in the Mahayana, which mentions Amida's Pure Land Sanh vào thế kỷ thứ nhất, lúc đầu theo ngoại đạo, sau vì biện luận thua ngài Hiếp tôn giả nên qui y Phật pháp. Từ đó ngài hết sức truyền bá chánh pháp, làm ra những bộ đại thừa khỉ tín luận, đại thừa trang nghiêm kinh luận... Phật giáo Nam Ấn độ nhờ vậy mà lần lần thịnh vượng.

Aśvaghoṣa (S) Mã Minh Bồ tát Ānabodhi (P) → The 12th patriarch of the Indian Buddhism Tổ thứ 12 trong 28 vị tổ sư đạo Phật.

Āsvajīt (S) A Thuyết Thị Assaji (P) → Chánh Ngữ Mã sư, Mã Thắng, A Thuyết Thị One of the first five disciples of the Buddha and first attained Arhatship Ông là một trong năm người Bà la môn cùng tu khổ hạnh với đức Phật như: Kiều trần Như (Kodanna), Bạc đề (Bhaddiya), Thập Lực Ca Diếp (Vappa), Ma ha Nam (Mahanama) và ác Bệ (Assaji). Ông cũng là một trong những đệ tử đầu tiên và đắc quả A la hán đầu tiên của đức Phật.

Aśvaka (S) Mã Sư Một trong 6 vị tỳ kheo hay gây rắc rối khi Phật còn tại thế.

Aśvākarṇa (S) Mã nhĩ sơn Assakanna (P) → Mã bán đầu sơn, át thấp phược yết noa sơn, A sa ca na sơn Một trong 8 núi lớn bao quanh núi Tu di. Núi này cao 3.000 do tuần.

Aśvākarṇa-girirāja (S) Mã Nhĩ Sơn vương.

Aśvamedha (S) Mã tế Lễ tế bằng cách giết ngựa dâng cúng cho thần linh.

Asvin (S) A tu vân Thần Hải lộ, Thần Y dược.

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 8779)
Phật Học Từ Điển off line Thích Phước Thiệt
(View: 20545)
Từ Điển Phật Học Online gồm có nhiều nguồn từ điển kết hợp, hiện có 93,344 mục từ và sẽ được cập nhật thường xuyên.
(View: 10041)
Từ Điển Phật Học Đạo Uyển - Ban Phiên dịch: Chân Nguyên, Nguyễn Tường Bách, Thích Nhuận Châu
(View: 44541)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 45842)
Hai mươi sáu thế kỷ về trước, Thái Tử Tất Đạt Đa đã ra đời tại hoa viên Lâm Tỳ Ni, dưới một gốc cây Vô Ưu. Ngày đó, Thái Tử đã có dịp cai trị một vương quốc, nhưng Ngài đã từ chối.
(View: 45359)
Tác phẩm “Những Đóa Hoa Vô Ưu” được viết bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh rất dễ hiểu. Sau khi đọc xong, tôi nhận thấy tập sách với 592 bài toàn bộ viết về những lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
(View: 24934)
Sau bốn năm vừa đọc sách, vừa ghi chép, vừa tra cứu, góp nhặt từ sách và trên internet... rồi đánh chữ vào máy vi tính...
(View: 12751)
Từ Điển Thiền Tông Hán Việt do Hân Mẫn; Thông Thiền biên dịch
(View: 38114)
Phật Quang Đại Từ Điển - Do HT Thích Quảng Độ dịch giải
(View: 13320)
Từ Điển Hán Phạn - Buddhist Chinese-Sanskrit Dictionary by Akira Hirakawa
(View: 9605)
Từ Điển Hư Từ - Hánh ngữ Cổ đại và Hiện đại - Trần Văn Chánh
(View: 24621)
Từ Điển Pháp Số Tam Tạng - Nguyên tác: Pháp sư Thích Nhất Như, Cư sĩ Lê Hồng Sơn dịch
(View: 26694)
Từ điển bách khoa Phật giáo Việt Nam, Tập 1 và 2; HT Thích Trí Thủ chủ trương, Lê Mạnh Thát chủ biên
(View: 31397)
Đây là bộ sách trích lục những từ ngữ trong phần “Chú Thích” và “Phụ Chú” của bộ sách GIÁO KHOA PHẬT HỌC do chúng tôi soạn dịch...
(View: 11803)
Pali-Việt Đối Chiếu - Tác giả: Bình Anson
(View: 41806)
Từ điển Việt-Pali - Sa di Định Phúc biên soạn
(View: 91263)
Từ Điển Phật Học Anh Việt - Việt Anh - Pali Việt; Tác giả: Thiện Phúc
(View: 17543)
Từ Điển Làng Mai sẽ giúp các bạn hiểu thêm về nếp sống và tư trào văn hóa Làng Mai. Những từ ngữ nào có mang ý nghĩa đặc biệt của Làng Mai đều có thể được tìm thấy trong Từ Điển này.
(View: 13736)
Danh Từ Thiền Học - Tác giả: HT Thích Duy Lực
(View: 24084)
Tự điển Phật học đa ngôn ngữ (Multi-lingual Dictionary of Buddhism) - Tác giả: Minh Thông
(View: 11606)
Chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm, phân tích trong việc dịch các tài liệuliên quan đến Phật giáo từ Anh ngữ sang Việt ngữ...
(View: 30146)
Từ Ngữ Phật Học Việt-Anh; Tác giả: Đồng Loại - Trần Nguyên Trung - South Australia 2001
(View: 12326)
Từ ngữ đối chiếu Anh-Việt hoặc Phạn âm trong Kinh Pháp Hoa - Tác giả: Vũ Hữu Đệ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant