Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hồi Hướng Công Ðức

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 71730)
Hồi Hướng Công Ðức

Tụng kinh là hạnh tốt lành

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh

Nguyện cho tất cả hàm linh

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền

 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Ðược nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh

Nguyện trừ tội chướng điêu linh

Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm

 

Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm

Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha

Hoa nở thấy Phật hiện ra

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền

 

Nguyện đem công đức hiện tiền

Hướng về khắp cả các miền gần xa

Con và cha mẹ, ông bà

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp luân


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant