Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,288,447
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Ðảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 76307)
Ðảnh Lễ Ba Ngôi Báu

Con xin nương tựa Phật

Bậc Phước Trí Viên Thành

Cầu tất cả chúng sanh

Giác ngộ, phát tâm lành

 

Con xin nương tựa Pháp

Nguồn tuệ giác, từ bi

Cầu tất cả chúng sanh

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm

 

Con xin nương tựa Tăng

Ðoàn thể sống an vui

Cầu tất cả chúng sanh

Hòa hợp, thương mến nhau

 

NAM MÔ ...


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ