Tâm Thư "Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương"

Saturday, November 13, 201000:00(View: 9438)
Tâm Thư "Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương"

{Bản PDF "Tâm Thư" cho In ấn} New!

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

Vietnamese American Unified Buddhist Congress in the United State Of America

CHÙA PHẬT ĐÀ

Phat Da Temple

4333 30th Street, CA 92104 - U.S.A. - Điện thoại: (619) 283-7655 hoặc (760) 739-8063

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm Thư

Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Già,

Kính thưa chư vị Thiện nam Tín nữ, quý Đồng hương Phật tử,

Người Phật tử phát tâm hộ Đạo để tạo lấy duyên lành thăng hoa nếp sống thánh thiện. Tích lũy công đức có được làm hành trang, tư lương ngõ hầu xây dựng đời sống an lạc, hạnh phúc.

Hôm nay, chùa Phật Đà thành tâm kính gửi Tâm Thư “Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương” đến quý Phật tử phát tâm thỉnh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để tôn trí trong Ngôi Nhà Pháp Vươnggìn giữ nếp sống tâm linh, đạo hạnh, cũng như để bảo tồn, phát huy nền Văn Hóa Giác Ngộ nơi hải ngoại này. Tất cả công đức có được nguyện xin hồi hướng cho quý Phật tử và bửu quyến vô lượng phước lành và khắp pháp giới chúng sinh trọn thành Phật đạo.

Chân thành kính biết ơn toàn thể quý Đồng hương Phật tử, quý vị mạnh thường quân hằng tâm hộ Đạo. Kính lạy mười phương chư Phật chứng minh và luôn thầm gia hộ cho công việc xây dựng Ngôi Nhà Pháp Vương sớm thành tựu viên mãn.

Thành tâm kính chúc chư Tôn Đức Tăng Già pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Kính chúc quý Đồng hương Phật tử vô lượng an khang, cát tường như ý.

Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Chùa Phật Đà, ngày 08 tháng 11, năm 2010

Trân trọng,

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

* Tất cả sự phát tâm cúng dường, thỉnh Phật đều có Biên Nhận, Phiếu Công Đức để quý vị khai thuế khấu trừ.

 

{Bản PDF "Tâm Thư" cho In ấn} New!

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 13644)
Mô Hình Chánh Điện Tu Viện Pháp Vương
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM