Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Trang 2

Friday, March 11, 201100:00(View: 21308)
Trang 2

KINH HOA NGHIÊM 
Hán Dịch: Ðại-Sư Thật-Xoa-Nan-Ðà - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh
Phật Học Viện quốc Tế Xuất Bản PL 2527 - 1983

PHẨM THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM 
THỨ NHẤT

II.- CHƯ THIÊN VƯƠNG GIẢI THOÁT MÔN

Diệu-Diệm-Hải Ðại-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có sức phương-tiện tịch-tịnh khắp pháp-giới hư-không-giới.

Tự-Tại-Danh-Xưng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp tất cả pháp đều tự-tại.

Thanh-Tịnh-Công-Ðức-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả các pháp vô-tướng, không sanh-diệt, không lai khứ, vô-công-dụng-hạnh.

Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển trí-huệ hiện thấy thật-tướng của tất cả pháp.

Bất-Ðộng-Quang-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn đại-định phương-tiện đem lại vô-biên sự an-lạc cho chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát pháp tịch-tịnh dứt những si-mê bố-úy.

Thiện-Tư-Duy-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn công-hạnh tư-duy khéo vào vô-biên cảnh-giới chẳng khởi tất cả cõi hữu-lậu.

Khả-Ái-Nhạo-Ðại-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn đến thuyết pháp khắp mười phương nhưng vẫn bất-động, vô-sở-y.

Phổ-Âm-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào cảnh-giới tịch-tịnh, khắp hiện quang-minh của Phật.

Danh-Xưng-Quang-Thiện-Tinh-Tấn Thiên-Vương được giải-thoát-môn an-trụ nơi chỗ tự-ngộ, mà dùng vô-biên cảnh-giới rộng lớn làm cảnh sở-duyên.

Bấy giờ, Diệu-Diệm-Hải Thiên-Vương, nương oai lực của Phật, quan sát khắp các chúng Ðại-Tự-Tại-Thiên, rồi nói kệ rằng :

Thân Phật phổ-biến các đại-hội

Ðầy khắp pháp-giới không cùng tận

Tịch diệt vô-tánh bất-khả-thủ

Vì cứu thế-gian mà xuất hiện.

Như-Lai Pháp-Vương xuất thế-gian

Thắp đèn diệu-pháp chiếu cõi đời

Cảnh-giới Vô-biên cũng vô-tận

Ðây, chỗ chứng của Tự-Tại-Danh.

Phật bất tư-nghị rời phân-biệt

mười phương đều không có tướng

Mở đạo thanh-tịnh để dạy đời

Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai trí-huệ vô-biên-tế

Tất cả thế-gian chẳng lường được

Diệt lòng si tối của chúng-sanh

Ðại-Huệ Thiên-Vương được an-trụ

Như-Lai công-đức bất tư-nghị

Chúng-sanh thấy Phật hết phiền-não

Khiến khắp thế-gian được an vui

Bất-Ðộng Thiên-Vương đã được thấy.

Chúng-sanh tối tăm thường lầm lỗi

Như-Lai dạy cho pháp tịch-tịnh

Là đèn trí-huệ sáng soi đời

Diệu-Nhãn Thiên-Vương có thể biết.

Sắc thân tịnh-diệu của Như-Lai

Hiện khắp mười phương không gì sánh

Thân Phật vô-tánh vô-sở-y

Thiện-Tư Thiên-Vương quan-sát được.

Thinh Âm của Phật vô-hạn ngại

Kẻ đáng được ngộ đều được nghe

Nhưng Phật vắng-lặng thường bất-động

Nhạo-Trí Thiên-Vương chứng môn này.

Như-Lai tịch-tịnh, bực giải-thoát

Hiện khắp mười phương không sót chỗ

Quang-minh soi sáng khắp thế-gian

Nghiêm-Tràng Thiên-Vương đã được thấy.

Vô-biên kiếp-hải thuở quá-khứ

Phật vì chúng-sanh cầu giác-đạo

Vô-lượng thần-thông độ muôn loài

Danh-Xưng Thiên-Vương đã thấy được.

Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát khắp căn-cơ tất cả chúng-sanh để thuyết-pháp dứt nghi.

Tịnh-Trang-Nghiêm-Hải Thiên-Vương được môn giải-thoát theo sự tưởng niệm làm cho được thấy Phật.

Tối-Thắng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được môn giải-thoát thân pháp-tánh bình-đẳng trang-nghiêm vô-sở-y.

Tự-Tại-Trí-Huệ-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tất cả các pháp thế-gian, trong một niệm an lập bất tư-nghì biển trang-nghiêm.

Nhạo-Tịch-Tịnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn nơi một lỗ chân lông hiện bất tư-nghì Phật-độ không chướng-ngại.

Phổ-Trí-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán-sát pháp-giới.

Nhạo-Truyền-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn vì tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp thường xuất hiện vô-lượng thân.

Thiện-Chủng-Huệ-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn quán tất cả cảnh-giới thế-gian chứng nhập pháp-giới bất tư-nghì.

Vô-Cấu-Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị pháp xuất-yếu cho tất cả chúng-sanh.

Quảng-Ðại-Thanh-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh đáng được hóa-độ làm cho họ chứng nhập Phật-pháp.

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Pháp-Quang-Minh-Tràng Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quảng-Thiên, Vô-Lượng-Quảng-Thiên, Quảng-Quả-Thiên rồi kệ rằng :

Cảnh-giới của Phật bất tư-nghì

Tất cả chúng-sanh chẳng lường được

Khiến chúng-sanh kia đều tin hiểu

Ý nguyện rộng lớn không cùng tận.

Nếu có chúng-sanh kham thọ pháp

Thần-lực của Phật dìu-dắt họ

Khiến họ thường thấy Phật hiện tiền

Nghiêm-Hải-Thiên-Vương thấy như vậy.

Tất cả pháp tánh vô-sở-y

Phật hiện thế-gian cũng như vậy

Khắp trong các cõi không chỗ nương

Nghĩa này, Thắng-Huệ quan-sát được.

Theo lòng chúng-sanh chỗ mong muốn

Thần-lực của Phật đều hiện được

Mỗi mỗi sai khác bất tư-nghì

Huệ-Tràng Thiên-Vương đã được chứng.

Bao nhiêu cõi nước thuở quá-khứ

Trong lỗ chân-lông hiện đủ cả

Ðây là chư Phật đại thần-thông

Tịch-Tịnh Thiên-Vương tuyên-thuyết được.

Tất cả pháp-môn không cùng tận

Hội trong đạo-tràng của một pháp

Pháp-tánh như vậy Phật nói ra

Môn phương-tiện này Trí-Nhãn biết.

Bao nhiêu cõi nước ở mười phương

Xuất hiện trong đó mà thuyết-pháp

Thân Phật không đến cũng không đi

Ðây, cảnh-giới của Nhạo-Truyền-Huệ.

Phật xem thế-pháp như vang bóng

Vào chỗ rất sâu của pháp kia

Nói các pháp-tánh thường lặng yên

Thiện-Chủng Thiên-Vương hay thấy biết.

Phật khéo rõ biết các cảnh-giới

Theo cơ chúng-sanh rưới pháp mầu

Dạy môn xuất-yếu bất-tư-nghì

Tịch-Tịnh Thiên-Vương hay ngộ nhập.

Thế-Tôn thường dùng từ-bi lớn

Vì độ chúng-sanh mà hiện thân

Bình-đẳng thuyết-pháp đều được nhờ

Quảng-Ðại Thiên-Vương đã chứng được.

Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ thấu đạo phương-tiện giải-thoát tất cả chúng-sanh.

Tối-Thắng-Kiến Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thị-hiện theo chỗ ưa thích của tất cả chư-thiên như vang, như bóng.

Tịch-Tịnh-Ðức Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện lớn trang-nghiêm thanh-tịnh khắp tất cả cảnh-giới Phật.

Tu-Di-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn mãi lưu chuyển trong biển sanh-tử theo các chúng-sanh.

Tịnh-Niệm-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn nghĩ nhớ công-hạnh điều-phục chúng-sanh của Như-Lai.

Khả-Ái-Nhạo-Phố-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn vô-lượng phổ-môn Ðà-La-Ni thường diễn thuyết.

Thế-Gian-Tự-Tại-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh gặp Phật, sanh tín-tâm.

Quang-Diệm-Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho tất cả chúng-sanh nghe pháp tin mừng mà được xuất ly.

Nhạo-Tư-Duy-Pháp-Biến-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn chứng nhập công-hạnh điều-phục của tất cả bồ-tát vô-biên vô-tận như hư-không.

Biến-Hóa-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn bi, trí rộng lớn quan-sát vô-lượng phiền-não của chúng-sanh.

Tinh-Tú-Âm-Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng quang-minh hiện thân khẩn ý của Phật nhiếp hóa chúng-sanh.

Lúc đó Thanh-Tịnh-Huệ-Danh-Xưng Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Tịnh-Thiên, Vô-lượng-Tịnh-Thiên, Biến-Tịnh-Thiên rồi nói kệ rằng :

Rõ biết pháp-tánh là vô-ngại

Hiện khắp mười phương vô-lượng cõi

Nơi cảnh-giới Phật chẳng nghĩ bàn

Khiến chúng đồng quy biển giải-thoát.

Như-Lai ở đời vô-sở-y

Hiện trong các cõi như vang bóng

Pháp-tánh rốt ráo không khởi sanh

Thắng-Kiến Thiên-Vương được ngộ nhập.

Từ vô-lượng kiếp tu phương-tiện

Thanh-tịnh các cõi khắp mười phương

Pháp-giới bất-động thường như-như

Tịnh-Ðức Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Chúng-sanh ngu-si bị chướng che

Mù tối thường ở trong sanh tử

Như-Lai dạy cho đạo sạch trong

Tu-Di-Âm Vương được giải-thoát.

Chư Phật thật hành đạo vô-thượng

Tất cả chúng-sanh không lường được

Thị-hiện các thứ phương-tiện-môn

Tịnh-Nhãn Thiên-Vương quan-sát rõ.

Như-Lai thường dùng môn tổng-trì

Nhiều như vi-trần trong các cõi

Dạy bảo chúng-sanh khắp mọi nơi

Phổ-Chiếu Thiên-Vương đã chứng nhập.

Như-Lai ra đời rất khó gặp

Qua vô-lượng kiếp gặp một lần

Làm cho chúng-sanh hiểu biết tin

Tự-Tại-Chủ Thiên đã chứng được.

Phật nói pháp-tánh đều vô-tánh

Rộng lớn rất sâu chẳng nghĩ bàn

Khiến khắp chúng-sanh khởi lòng tin

Quang-Diệm Thiên-Vương khéo rõ biết.

Tam thế Như-Lai công-đức đủ

Hoá-độ chúng-sanh bất tư-nghì

Suy-nghĩ nơi kia sanh mừng vui

Nhạo-Pháp Thiên-Vương khai diễn được.

Chúng-sanh chìm trong biển phiền-não

Kiến trược ngu-si rất đáng sợ

Như-Lai thương xót khiến thoát ly

Hoá-Tràng Thiên-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai thường phóng đại quang-minh

Trong mỗi quang-minh vô-lượng Phật

Ðều hiện Phật-sự hóa chúng-sanh

Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.

Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn thường hưởng-thọ vui tịch-tịnh mà có thể hóa hiện tiêu-diệt khổ thế-gian.

Thanh-Tịnh-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn tâm đại bi tương-ứng lòng hỷ-lạc của tất cả chúng-sanh.

Tự-Tại-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn trong một niệm khắp hiện năng-lực phước-đức cho tất cả chúng-sanh trong vô-biên kiếp.

Tối-Thắng-Niệm-Trí Thiên-Vương được giải-thoát-môn khiến khắp tất cả thế-gian thành trụ hoại đều như hư-không thanh-tịnh.

Khả-Ái-Nhạo-Tịnh-Diệu-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ưa thích tin nhận giáo pháp của tất cả thánh-nhơn.

Thiện-Tư-Duy-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể trải qua kiếp số diễn-thuyết nghĩa và phương-tiện của tất cả địa.

Diễn-Trang-Nghiêm-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện cúng-dường tất cả Bồ-Tát lúc từ Ðâu-Suất Thiên-Cung giáng-sanh.

Thậm-Thâm-Quang-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát biển vô-tận thần-thông trí-tuệ.

Quảng-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn biển công-đức của tất cả chư Phật đầy đủ sức phương-tiện xuất hiện thế-gian.

Tối-Thắng-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát sanh lòng tin sâu ưa thích đối với nguyện-lực thuở trước của Như-Lai.

Lúc đó Khả-Ái-Nhạo-Quang-Minh Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan sát khắp tất cả thiên-chúng Thiểu-Quang Thiên, Vô-Lượng-Quang Thiên, Quang-Âm Thiên rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ Như-Lai thuở trước tu

Kính thờ cúng-dường vô-biên Phật

Như hạnh thanh-tịnh tính tâm xưa

Thừa Phật oai-thần nay điều thấy.

Thân Phật vô-tướng lìa cấu nhiễm

Thường trụ từ-bi luôn xót thương

Thế-gian ưu-khổ đều khiến trừ

Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.

Phật-pháp rộng lớn không ngàn mé

Tất cả quốc-độ hiện vào trong

Cõi kia thành hoại đều chẳng đồng

Tự-Tại-Âm-Vương môn giải-thoát.

Như-Lai thần-lực không ai sánh

Hiện khắp mười phương cõi rộng lớn

Trang-Nghiêm Thanh-Tịnh thường hiện tiền

Niệm-Trí Thiên-Vương đã chứng được.

Vi-Trần số cõi khắp mười phương

Có bao nhiêu Phật đều thờ kính

Nghe pháp dứt nhiễm chẳng luống công

Diệu-Âm Thiên-Vương đã chứng nhập.

Phật trong vô-lượng vô-số kiếp

Diễn thuyết phương tiện không ai hơn

Phật-pháp vô-cùng cũng vô-biên

Thiên-Tư Thiên-Vương đã được thấy.

Như-Lai thần-biến vô-lượng môn

Một niệm hiện ở tất cả chỗ

Giáng-sanh thành-đạo phương-tiện lớn

Là môn giải-thoát của Nghiêm-Âm.

Thần-lực gia-hộ hay diễn-thuyết

Và hiện thần-thông của chư Phật

Làm cho thanh-tịnh theo căn cơ

Quang-Âm Thiên-Vương đã được chứng.

Như-Lai trí-huệ không ngằn mé

Thế-gian không sánh không nhiễm trước

Từ tâm ứng vật khắp hiện tiền

Danh-Xưng Thiên-Vương đã được ngộ.

Phật xưa tu tập bồ-đề hạnh

Cúng-dường thập-phương tất cả Phật

Ở trước chư Phật phát đạo tâm

Tối-Thắng Thiên-Vương đã thấy biết.

Thi-Khí-Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ khắp trong đạo-tràng mười-phương thuyết-pháp chỗ thật hành thanh-tịnh không nhiễm trước.

Huệ-Quang-Phạm-Vương được giải-thoát-môn khiến tất cả chúng-sanh nhập chánh-thiền-định.

Thiện-Tư-Huệ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả pháp bất tư-nghì.

Phổ-Vân-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn vào tất cả biển âm thinh của chư Phật.

Quán-Thế-Ngôn-Âm-Tự-Tại Phạm-Vương được giải-thoát-môn có thể ghi nhớ phương-tiện giáo-hóa tất cả chúng-sanh của Bồ-Tát.

Tịch-Tịnh-Quang-Minh-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn hiện tất cả tướng nghiệp báo thế-gian đều sai khác.

Phổ-Quang-Minh Phạm-Vương được giải-thoát-môn tùy phẩm loại sai khác của tất cả chúng-sanh đều hiện thân ra trước họ để điều-phục.

Biến-Hóa-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn trụ cảnh-giới hành tướng tịch-diệt thanh-tịnh của tất cả pháp.

Quang-Diệu-Nhãn Phạm-Vương được giải-thoát-môn đối với tất cả cõi hữu-lậu không chấp-trước, không y chỉ, không ngằn mé, thường siêng xuất-hiện.

Duyệt-Y-Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát-môn thường tư-duy quán-sát vô-tận pháp.

Lúc đó Thi-Khí Ðại-Phạm-Vương thừa oai-lực của Phật quán-sát khắp tất cả thiên-chúng Phạm-Chúng Thiên, Phạm-Phụ Thiên, Ðại-Phạm Thiên, rồi nói kệ rằng :

Thân Phật thanh-tịnh thường tịch diệt

Quang-minh chói sáng khắp thế-gian

Không tướng không hành không hình bóng

Ví như mây nổi giữa không-gian.

Phật-thân như vậy cảnh-giới định

Tất cả chúng-sanh không thể lường

Thị-hiện phương-tiện khó nghĩ bàn

Huệ-Quang Thiên-Vương đã ngộ được

Thế-giới vi-trần biển pháp-môn

Một lời diễn thuyết không còn sót

Kiếp-hải như vậy nói không cùng

Thiện-Tư Phạm-Vương được giải-thoát.

Viên-âm chư Phật khắp thế-gian

Chúng-sanh tùy loại đều được hiểu

Nhưng nơi âm-thinh vô-phân-biệt

Phổ-Âm Phạm-Vương ngộ như vậy.

Bao nhiêu chư Phật trong ba đời

Hướng đến phương-tiện bồ-đề hạnh

Tất cả đều hiện nơi Phật-thân

Âm-Tự-Tại Vương môn giải-thoát.

Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác

Tùy chỗ nhơn-cảm đều khác nhau

Thế-gian như vậy Phật hiện đều

Tịch-Tịnh-Quang Vương được ngộ-nhập.

Vô-lượng pháp-môn đều tự-tại

Ðiều-phục chúng-sanh khắp mười phương

Cũng chẳng phân-biệt nơi trong đây

Phổ-Quang Thiên-Vương đã rõ biết.

Phật thân vô-tận như hư-không

Vô-tướng vô-ngại khắp mười phương

Như-huyễn như-hóa khắp ứng hiện

Biến-Hóa Âm-Vương đã ngộ được.

Thân-tướng Như-Lai không ngằn mé

Trí-huệ âm-thinh cũng như thế

Hiện thân vô-trước ở thế-gian

Quang-Diệu Thiên-Vương đã chứng nhập.

Pháp-Vương an-trụ cung Diệu-pháp

Pháp-thân quang-minh soi tất cả

Pháp-tánh vô-tướng không gì bằng

Hải-Âm Phạm-Vương được giải-thoát.

Tự-Tại Thiên-Vương được giải-thoát-môn hiện tiền thành-thục vô-lượng chúng-sanh tự-tại.

Thiện-Mục-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn quan-sát sự vui của tất cả chúng-sanh làm cho họ được vào cảnh-giới vui của thánh-nhơn.

Diệu-Bửu-Tràng-Quan Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy theo những chỗ muốn hiểu biết của chúng-sanh làm cho họ thật hành.

Dũng-Mãnh-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp nhiếp tất cả nghĩa diễn-thuyết vì tất cả chúng-sanh.

Diệu-Âm-Cú Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ đại-từ rộng lớn của Như-Lai tăng tấn công-hạnh của tự-mình.

Diệu-Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện đại-bi dứt trừ tất cả tràng kiêu-mạn.

Tịch-Tịnh-Cảnh Thiên-Vương được giải-thoát-môn điều-phục tâm sân hại của tất cả thế-gian.

Diệu-Luân-Trang-Nghiêm-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy sự nghĩ nhớ đều đến phó hội nơi đạo-tràng của vô-biên chư Phật mười phương.

Hoa-Quang-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn tùy tâm niệm của chúng-sanh khắp hiện thành chánh-giác.

Nhơn-Ðà-La-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn oai-lực tự-tại lớn vào khắp tất cả thế-gian.

Lúc đó Tự-Tại Thiên-Vương thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả Tha-Hóa-Tự-Tại Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Phật-thân cùng khắp đồng pháp-giới

Khắp ứng chúng-sanh đều hiện tiền

Các thứ giáo-môn thường dạy trao

Nơi pháp tự-tại hai khai ngộ.

Thế-gian chỗ có các điều vui

Thánh tịch-diệt lạc là hơn hết

Trụ trong pháp-tánh lớn mênh-mông

Diệu-Nhãn Thiên-Vương quan-sát thấy.

Như-Lai xuất hiện khắp mười phương

Theo tâm chúng-sanh mà thuyết pháp

Tất cả lòng nghi đều dứt trừ

Diệu-Tràng Thiên-Vương được giải thoát.

Chư Phật khắp nơi diễn pháp mầu

Những pháp đã nói vô-lượng kiếp

Hay nói hết cả nơi một lời

Dũng-Mãnh Thiên-Vương đã rõ biết.

Ðức từ rộng lớn của thế-gian

Chẳng bằng mảy lông của Ðức Phật

Từ-tâm của Phật như hư-không

Diệu-Âm Thiên-Vương đã được ngộ.

Núi cao ngã-mạn của chúng-sanh

Phật-lực dứt trừ không còn sót

Công-dụng đại-bi của Như-Lai

Quang-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát.

Huệ-Quang thanh-tịnh khắp thế-gian

Những người được thấy trừ si ác

Các đường ác-đạo cũng được lìa

Tịnh-cảnh Thiên-Vương được tỏ ngộ.

Ánh-sáng chân lông hay diễn thuyết

Hiện chư Phật đồng số chúng-sanh

Tùy chỗ thích ưa đều được nghe

Nghiêm-Tràng Thiên-Vương môn giải thoát.

Như-Lai tự-tại chẳng hề lường

Pháp-giới hư-không đều đầy khắp

Tất cả chúng hội thấy rõ ràng

Hoa-Quang Thiên-Vương chứng nhập được.

Vô-lượng vô-biên biển đại kiếp

Hiện khắp mười phương mà thuyết-pháp

Chưa từng thấy Phật có đến đi

Diệu-Quang Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Thiện-Hóa Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai thị tất cả thần lực biến-hóa.

Tịch-Tịnh-Âm-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn rời bỏ tất cả phan duyên.

Biến-Hóa-Lực-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn trừ diệt tâm si-ám của tất cả chúng-sanh cho họ được đầy trí-huệ.

Trang-Nghiêm-Chủ Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện vô-biên âm-thinh vừa ý.

Niệm-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết vô-tận tướng phước-đức của tất cả chư Phật.

Tối-Thượng-Vân-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết khắp thứ lớp thành hoại của tất cả kiếp quá-khứ.

Thắng-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-ngộ trí-tuệ tất cả chúng-sanh.

Diệu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn phóng-quang khắp đến hư-không giới mười phương.

Hỷ-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức tinh-tấn tất cả công việc làm không ai phá-hoại được.

Hoa-Quang-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tất cả chúng-sanh tạo nghiệp thọ báo.

Phổ-Kiến-Thập-Phương Thiên-Vương được giải-thoát-môn thị-hiện bất tư-nghì thân hình chúng-sanh sai khác.

Lúc đó Thiện-Hóa Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Hóa-Lạc-Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Thế-gian nghiệp-tánh chẳng nghĩ bàn

Phật vì quần-mê đều khai-thị

Khéo nói lý chơn-thật nhơn-duyên

Tất cả chúng-sanh nghiệp sai khác.

Các môn quán Phật vô-sở-Hữu

Mười phương tìm cầu bất-khả-đắc

Pháp-tánh thị-hiện không chơn thật

Tịch-Âm Thiên-Vương thấy pháp này.

Công hạnh Phật vô-lượng kiếp

Vì dứt si-mê cho thế-gian

Nên dùng tịnh-quang thường chiếu soi

Lực-Quang Thiên-Vương đã được ngộ.

Âm-thinh vi-diệu của thế-gian

Không thể sánh được tiếng của Phật

Phật dùng một tiếng khắp mười phương

Trang-Nghiêm Thiên-Vương môn giải-thoát.

Bao nhiêu phước-lực của thế-gian

Chẳng bằng một tướng nơi thân Phật

Phước-đức của Phật đồng hư-không

Niệm-Quang Thiên-Vương đã được thấy.

Tam thế có nhiều vô-lượng kiếp

Bao nhiêu hình tướng thành cùng hoại

Hiện đủ nơi trong chân lông Phật

Vân-Âm Thiên-Vương đã rõ biết.

Thập-phương hư-không có thể lường

Chân lông của Phật không lường được

Như vậy vô-ngại bất tư-nghì

Diệu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Phật trong vô-lượng kiếp quá-khứ

Rộng tự-tại đầy đủ ba-la-mật

Tinh-tấn thật hành không mỏi nhàm

Hỷ-Huệ Thiên-Vương đã được biết.

Nhơn-duyên nghiệp-tánh bất tư-nghì

Phật vì thế-gian đều diễn-thuyết

Pháp-tánh thanh-tịnh vốn không nhơ

Hoa-Quang Thiên-Vương ngộ nhập được.

Ông nên quán Phật một chân lông

Tất cả chúng-sanh ở trong đó

Chúng cũng chẳng đến cũng chẳng đi

Phổ-Kiến Thiên-Vương đã hiểu biết.

Tri-Túc Thiên-Vương được giải-thoát-môn tất cả Phật xuất thế đều viên-mãn pháp-luân giáo-hóa.

Hỷ-Lạc-Hải-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn thân-quang-minh thanh-tịnh khắp hư-không giới.

Tối-Thắng-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn nguyện-hải thanh-tịnh tiêu-diệt khổ thế-gian.

Tịch-Tịnh-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp hiện thân thuyết pháp.

Thiện-Mục Thiên-Vương được giải-thoát-môn khắp thanh-tịnh tất cả chúng-sanh giới.

Bửu-Phong-Nguyệt Thiên-Vương được giải-thoát-môn tạng vô-tận thường hiện-tiền giáo-hóa khắp thế-gian.

Dũng-Kiện-Lực Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị tất cả cảnh-giới chánh-giác của chư Phật.

Kim-Cang-Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn kiên-cố tâm bồ-đề của chúng-sanh làm cho không hư-hoại.

Tinh-Tú-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn chư Phật xuất thế đều thân cận quan-sát phương-tiện điều phục chúng-sanh.

Diệu-Trang-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn một niệm biết rõ tâm chúng-sanh tùy cơ ứng-hiện.

Lúc đó Tri-Túc Thiên-Vương, thừa oai-lực Phật, quan-sát khắp tất cả Ðâu-Suất-Ðà Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Như-Lai rộng lớn khắp pháp-giới

Với các chúng-sanh đều bình-đẳng

Khắp ứng quần-sanh xiển pháp mầu

Khiến vào pháp nan-tư thanh-tịnh.

Tất cả chư Phật đều đến họp

Cung kính nghe pháp lại cúng-dường

Tinh-Tú-Tràng Vương đã được thấy.

Chúng-sanh tâm-hải chẳng nghĩ bàn

Không trụ không nương cũng không động

Phật nơi một niệm thấy rõ-ràng

Diệu-Trang-Nghiêm Vương khéo rõ biết.

Thời-Phần Thiên-Vương được giải-thoát-môn phát khởi thiện-căn của chúng-sanh khiến họ lìa hẳn ưu-não.

Diệu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn vào khắp tất cả cảnh-giới.

Vô-Tận-Huệ-Công-Ðức-Tràng Thiên-Vương được giải-thoát-môn sức đại-bi dứt trừ tất cả khổ hoạn.

Thiện-Hóa-Ðoan-Nghiêm Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết tâm của tất cả chúng-sanh trong ba đời.

Tổng-Trì-Ðại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn đà-la-ni quang-minh ghi nhớ tất cả pháp không quên mất.

Bất-Tư-Nghị-Huệ Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện bất tư-nghì khéo vào tự-tánh của tất cả nghiệp.

Luân-Tê Thiên-Vương được giải-thoát-môn phương-tiện chuyển-pháp-luân thành-thục chúng-sanh.

Quang-Diệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn quảng-đại-nhãn quan-sát khắp chúng-sanh mà đến điều-phục.

Quang-Chiếu Thiên-Vương được giải-thoát-môn siêu-xuất tất cả nghiệp-chướng chẳng thuận theo chỗ làm của ma.

Phổ-Quán-Sát-Ðại-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn khéo dạy bảo tất cả thiên-chúng khiến thật hành tâm thanh-tịnh.

Lúc đó Thời-Phần Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Dạ-Ma Thiên-Chúng rồi nói kệ rằng :

Phật nơi vô-lượng kiếp lâu xa

Ðã cạn thế-gian biển ưu-não

Mở rộng đạo ly-trần sạch trong

Soi sáng chúng-sanh đèn trí-huệ.

Như-Lai pháp-thân rất rộng lớn

Thập-phương biên-tế bất-khả-đắc

Tất-cả phương-tiện không thể lường

Diệu-Quang Thiên-Vương trí khéo nhập

Sanh lão bịnh tử, ưu bi khổ

Bức ngặt thế-gian không tạm dứt

Như-Lai xót thương nguyệt dứt trừ

Vô-Tận Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Phật trí như-huyễn không chướng-ngại

Nơi tất cả pháp đều thấu suốt

Vào trong tâm-hành của chúng-sanh

Cảnh-giới của Thiên-Vương Thiện-Hóa.

Tổng-Trì biên-tế bất-khả-đắc

Biện-tài đại-hải cũng vô-tận

Hay chuyển thanh-tịnh diệu pháp-luân

Ðại-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.

Nghiệp-tánh rộng lớn không cùng tận

Trí-Huệ giác ngộ khéo khai-thị

Tất cả phương-tiện bất tư-nghì

Bất-Tư-Nghì Vương được ngộ nhập.

Chuyển bất-tư-nghì diệu-pháp-luân

Hiển-thị tu tập bồ-đề-đạo

Dứt hẳn các khổ của chúng-sanh

Luân-Tê Thiên-Vương môn phương-tiện.

Như-Lai chơn-thân vốn không hai

Tùy hình thế-gian khắp ứng hiện

Chúng-sanh đều thấy ở trước mình

Cảnh-giới này Diệm-Thiên đã chứng.

Chúng-sanh một phen thấy được Phật

Tất cả nghiệp-chướng sẽ trừ sạch

Lìa các nghiệp ma trọn không thừa

Là đạo sở-hành của Quang-Chiếu.

Tất cả chúng-hội như đại-hải

Phật ngự trong đó rất oai-diệu

Khắp rưới pháp vũ nhuận chúng-sanh

Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát.

Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế nhẫn đến quốc-độ thành hoại đều thấy rõ rất vui-mừng.

Phổ-Xưng-Mãn-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất thanh-tịnh rộng lớn thế-gian không gì sánh bằng.

Từ-Mục-Bửu-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn từ vân khắp che trùm.

Bửu-Quang-Tràng-Danh-Xưng Thiên-Vương được giải-thoát-môn hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai-đức ở trước tất cả thế-chủ.

Phát-Sanh-Hỷ-Lạc-Kế Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết thành ấp cung điện của tất cả chúng-sanh từ phước-nghiệp nào cảm ra.

Ðoan-Chánh-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị công-việc thành-thục chúng-sanh của chư Phật.

Cao-Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát-môn biết tướng kiếp thành, kiếp hoại, chuyển biết của tất cả thế-gian.

Thành-Tựu-Niệm Thiên-Vương được giải-thoát-môn ghi nhớ hạnh điều-phục chúng-sanh của vị-lai Bồ-Tát.

Tịnh-Hoa-Quang Thiên-Vương được giải-thoát-môn rõ biết nhơn-duyên khoái-lạc của tất cả chư thiên.

Trí-Nhựt-Nhãn Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai-thị thiện-căn thọ sanh của tất cả Thiên-Tử khiến không mê lầm.

Tự-Tại-Quang-Minh Thiên-Vương được giải-thoát-môn khai ngộ tất cả thiên-chúng dứt hẳn các điều nghi.

Lúc đó Thích-Ca-Nhơn-Ðà-La Thiên-Vương, thừa oai-lực của Phật, quan-sát khắp tất cả Ðao-Lợi thiên-chúng rồi nói kệ rằng :

Tôi nhớ tất cả tam-thế Phật

Bao nhiêu cảnh-giới đều bình-đẳng

Các quốc-độ kia hoại hoặc thành

Oai-thần của Phật đều được thấy.

Phật-thân rộng lớn khắp mười phương

Tướng-hảo quần-sanh đều lợi-ích

Quang-minh chói sáng khắp mọi nơi

Ðạo này, Phổ-Xưng đã được thấy.

Ðại-từ phương-tiện của Như-Lai

Kiếp xưa tu hành rất thanh-tịnh

Hoá đạo chúng-sanh thật vô-biên

Bửu-Kế Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Tôi nhớ công-đức của Pháp-Vương

Trên hết trong đời không ai sánh

Phát sanh quảng-đại hoan-hỉ tâm

Bửu-Quang Thiên-Vương được giải-thoát.

Phật biết nghiệp lành của chúng-sanh

Các thứ thắng-nhơn sanh đại-phước

Ðiều khiến hiển hiện không có thừa

Hỉ-Kế Thiên-Vương đã được thấy.

Chư Phật xuất hiện khắp mười phương

Tất cả thế-gian đều cùng khắp

Quán-sát điều-phục tâm chúng-sanh

Chánh-Niệm Thiên-Vương đã tỏ ngộ.

Như-Lai trí thân mắt rộng lớn

Vi-Trần thế-giới đều thấy suốt

Như vậy cùng khắp nơi mười phương

Thắng-Âm Thiên-Vương được giải-thoát.

Phật-tử thật hành hạnh bồ-đề

Chân lông của Phật đều hiện đủ

Số kia vô-lượng bất-tư-nghì

Thành-Niệm Thiên-Vương đã thấy rõ.

Thế-gian tất cả sự an vui

Tất cả đều do Phật xuất-thế

Như-Lai công-đức bất-tư-nghì

Hoa-Quang Thiên-Vương môn giải-thoát.

Nếu niệm Như-Lai chút công-đức

Nhẫn đến một niệm tâm kính ngưỡng

Lo sợ ác-đạo đều dứt trừ

Trí-Nhãn Thiên-Vương được tỏ ngộ.

Trong pháp tịch-diệt đại thần-thông

Tùy chúng-sanh tâm đều khắp ứng

Bao nhiêu nghi hoặc khiến dứt trừ

Quang-Minh Thiên-Vương đã chứng được.

Nhựt-Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp mười phương chúng-sanh tận kiếp vị-lai thường làm lợi ích.

Quang-Diệm-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn dùng tất cả tùy loại ứng-thân khai ngộ chúng-sanh làm cho vào biển trí-huệ.

Tu-Di-Quang-Hoan-Hỉ-Tràng-Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm chúa tất cả chúng-sanh khiến siêng tu vô-biên công-đức thanh-tịnh.

Tịnh-Bửu-Nhựt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tu tất cả khổ-hạnh thâm-tâm hoan-hỉ.

Dũng-Mãnh-Bất-Thối-Chuyển-Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh vô-ngại soi khắp khiến tất cả chúng-sanh được thêm tinh sáng.

Diệu-Hoa-Anh-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp thân chúng-sanh khiến sanh lòng vui mừng tin hiểu.

Tối-Thắng-Tràng-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quang-minh chiếu khắp tất cả thế-gian khiến thành-tựu những công-đức vi-diệu.

Bửu-Kế-Phổ-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn biển đại-bi hiện vô-biên cảnh-giới các thứ sắc tướng trang-nghiêm.

Quang-Minh-Nhãn Thiên-Tử được giải-thoát-môn làm cho chúng-sanh được pháp-nhãn thanh-tịnh thấy tạng pháp-giới.

Trì-Ðức Thiên-Tử được giải-thoát-môn phát-sanh tâm thanh-tịnh tương-tục làm cho chẳng hư hoại.

Phổ-Vận-Hành-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn phổ-vận-nhựt-cung-điện chiếu-thập-phương chúng-sanh khiến việc làm được thành-tựu.

Lúc đó, Nhựt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chúng Nhựt-Thiên-Tử rồi nói kệ rằng :

Trí-huệ-quang Như-Lai rộng lớn

Chiếu khắp mười phương các quốc-độ

Chúng-sanh đều thấy Ðức Như-Lai

Ðiều phục quần-mê nhiều phương-tiện.

Như-Lai sắc tướng thật vô-biên

Hiện thân theo lòng chúng-sanh thích

Khắp mở trí-huệ cho thế-gian

Diệm-Nhãn Thiên-Tử quan-sát thấy.

Phật-thân vô-tỉ không ai bằng

Quang-minh chiếu sáng khắp mười phương

Là bực vô-thượng hơn tất cả

Pháp-môn như vậy Hoan-Hỉ được.

Vì lợi cho đời tu khổ-hạnh

Qua lại các cõi vô-lượng kiếp

Quang-minh biến-tịnh như hư-không

Tịnh-Bửu Thiên-Tử đã được biết.

Phật diễn diệu-âm không chướng-ngại

Cùng khắp mười phương các quốc-độ

Ðều sùng pháp-vị lợi quần-sanh

Phương-tiện như đây Dũng-Mãnh rõ.

Phóng quang-minh lớn bất-tư-nghì

Thanh-tịnh tất cả loài hàm-thức

Ðều khiến phát sanh tin hiểu sâu

Hoa-Âm Thiên-Tử được ngộ nhập.

Thế-gian chỗ có những quang-minh

Chẳng bằng ánh-sáng chân lông Phật

Phật quang như vậy bất-tư-nghì

Thắng-Tràng Thiên-Tử được giải-thoát.

Tất cả chư Phật pháp như vậy

Ngồi cội bồ-đề thành chánh-giác

Khiến kẻ tà ác về đường lành

Bửu-Kế Thiên-Tử thấy như vậy.

Chúng-sanh ngu-si khổ tối tâm

Vì muốn cho họ được tịnh-nhãn

Nên Phật vì họ thắp huệ-đăng

Thiện-Mục Thiên-Tử quan-sát thấy.

Ðấng tự-tại phương-tiện giải-thoát

Nếu ai được gặp cúng một lần

Phước này giúp họ lần chứng quả

Phương-tiện trên đây Trì-Ðức được.

Vô-lượng môn trong một pháp-môn

Vô-lượng ngàn kiếp nói như vậy

Diễn-thuyết pháp-môn nghĩa nhiệm-mầu

Phổ-Vận-Quang Thiên đã hiểu rõ.

Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn tịnh-quang chiếu khắp pháp-giới nhiếp hóa chúng-sanh.

Hoa-Vương-Kế-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn quan-sát tất cả chúng-sanh khiến họ vào khắp vô-biên pháp.

Chúng-Diệu-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn rõ biết tâm niệm phan-duyên của tất cả chúng-sanh.

An-Lạc-Thế-Gian-Tâm Thiên-Tử được giải-thoát-môn đem sự vui bất-tư-nghì cho tất cả chúng-sanh.

Thọ-Vương-Nhãn-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn tùy thời thủ hộ khiến được thành-tựu như nông-gia gieo giống.

Xuất-hiện-Tịnh-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn từ-bi cứu-hộ tất cả chúng-sanh khiến họ được thấy những sự thọ khổ thọ vui.

Phổ-Du-Bất-Ðộng-Quang Thiên-Tử được giải-thoát-môn có thể cầm mặt nguyệt thanh-tịnh hiện khắp mười phương.

Tinh-Tú-Vương-Tự-Tại Thiên-Tử được giải-thoát-môn khai-thị tất cả pháp như huyễn như hư-không vô-tướng không tự-tánh.

Tinh-Giác-Nguyệt Thiên-Tử được giải-thoát-môn vì khắp tất cả chúng-sanh khởi công-dụng lớn.

Ðại-Oai-Ðức-Quang-Minh Thiên-Tử được giải-thoát-môn dứt tất cả nghi hoặc.

Lúc đó Nguyệt Thiên-Tử thừa oai-lực của Phật quan-sát khắp tất cả chư thiên trong nguyệt cung-điện rồi kệ rằng :

Phật phóng quang-minh khắp thế-gian

Chiếu sáng mười phương các quốc-độ

Chuyển pháp rộng lớn bất-tư-nghì

Phá hẳn chúng-sanh nghiệp si-ám.

Cảnh-giới vô-biên lại vô-tận

Trong vô-lượng kiếp thường khai-thị

Thần-lực tự-tại độ quần-sanh

Hoa-Kế như vậy quan-sát Phật.

Tâm niệm chúng-sanh niệm niệm khác.

Phật trí rộng lớn đều rõ biết

Thuyết pháp cho họ được vui mừng

Diệu-Quang Thiên-Tử được giải thoát.

Chúng-sanh không có thật an vui

Mê chìm ác đạo thọ sự khổ

Như-Lai dạy họ pháp-tánh-môn

Lạc-Tâm Thiên-Tử suy gẫm thấy.

Như-Lai hy-hữu đại-từ-bi

Vì lợi chúng-sanh vào các cõi

Thuyết pháp khuyên họ khiến làm lành

Nhãn-Quang Thiên-Tử đã rõ biết.

Thế-Tôn khai-thị pháp quang-minh

Phân biệt thế-gian các nghiệp tánh

Chỗ làm thiện ác không mất hư

Tịnh-Quang Thiên-Tử lòng vui đẹp.

Phật là chỗ nương tất cả phước

Ví như địa-cầu gìn cung-điện

Khéo truyền đạo mầu rất an-vui

Phương-tiện như đây Bất-Ðộng thấy.

Lửa trí sáng lớn cùng pháp-giới

Hiện hình vô số đồng chúng-sanh

Mở bày chân-thật vì muôn loài

Tinh-Tú-Vương Thiên được tỏ-ngộ.

Phật như hư-không không tự-tánh

Vì lợi chúng-sanh hiện thế-gian

Tướng-hảo trang-nghiêm như bóng hình

Tịnh-Giác Nguyệt-Thiên thấy như vậy

Chưn lông thân Phật diễn thinh Âm

Mây pháp thế-gian che trùm khắp

Người thấy kẻ nghe đều vui mừng

Ðại-Oai-Ðức Thiên được giải thoát.


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 29036)
Các chuyên gia đã từng nói cơ năng não bộ của con người so với máy vi tính phức tạp nhất trên thế giới lại càng phức tạp hơn.
(View: 5440)
Phật Đà Thập Đại Đệ Tử Tán - Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật, Nguyễn Minh Tiến Việt dịch
(View: 9371)
Các tác phẩm của Thầy phần lớn được dịch từ Hán tạng, gồm giới kinh và các nguồn văn học Phật giáo Đại thừa với tư tưởng uyên thâm về triết họctâm lý học.
(View: 29082)
Đã phát khởi chí nguyện Đại thừa, lại kiên quyết thực hiện chí nguyện ấy, đó thực sự là cung cách hùng dũng của con sư tử đang vươn mình, và do đó phải được nhìn đến bằng cung cách của con voi chúa.
(View: 29196)
Vua và phu nhân gởi thơ cho Thắng Man, đại lược ca ngợi công đức vô lượng của Như Lai, rồi sai kẻ nội thị tên Chiên Đề La đem thư đến nước A Du Xà... HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 7074)
Tất cả các nhà đạo học và thế học muốn thành tựu kết quả tốt đẹp trong cuộc đời, thì trước hết, họ phải trải qua quá trình kham nhẫn, nỗ lực, tu, học, rèn luyện tự thân, giúp đỡ, và đem lại lợi ích cho tha nhân.
(View: 10513)
Bảy Đức Thế Tôn quá khứ từ Thế Tôn Tỳ Bà Thi, Thế Tôn Thích Ca, và chư Thế Tôn vị lai đều chứng ngộ Vô Thượng Bồ Đề từ sự chứng ngộ sự thật Duyên khởi.
(View: 11073)
Trong các bản Kinh Pháp Cú, phổ biến nhất hiện nay là Kinh Pháp Cú Nam Truyền, tức là Kinh Pháp Cú dịch theo Tạng Pali.
(View: 10292)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau:
(View: 10469)
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama
(View: 31203)
Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải - Tác Giả: Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu; Thích Thiện Trí (Thánh Tri) Phỏng Việt Dịch và Viết Bài Học Giải
(View: 8628)
Kinh này khởi đầu bằng lời người Bà La Môn hỏi rằng làm thế nào người ta có thể tự thanh tịnh hóa khi nhìn thấy một vị Thượng nhân đã Thanh tịnh,
(View: 50668)
Nguyên xưa ngài Quán Nguyệt Pháp sư đem hai thời kinh khóa tụng: Mai đóng chung và chiều nhập chung lại làm một đại thể làm một tập lớn. - Chú giải: Ngài Quán Nguyệt; Dịch giả: HT Thích Khánh Anh
(View: 9348)
Tôi nghe như vậy: Một thời, đức Thế Tôn trú tại thành phố Śrāvastī (Xá-vệ), nơi rừng cây Jeta (Kì-đà), vườn của Ông Anāthapiṇḍada (Cấp-cô-độc),
(View: 9372)
Bài kinh này trong đoạn cuối (bài kệ 787), câu “không nắm giữ gì, cũng không bác bỏ gì” được Thanissaro Bhikkhu ghi chú rằng ...
(View: 9576)
Lúc bấy giờ, Bồ tát Đại sĩ Akṣayamatir[1] từ chỗ ngồ đứng dậy, vắt thượng y[2] qua một bên vai, chắp hai tay[3] hướng về đức Thế Tôn và thưa rằng:
(View: 9339)
Khi khảo sát về PHÁT BỒ-ĐỀ TÂM, chúng tôi tự nghĩ, chúng ta cần phải biết Bồ-Đề là gì? Bồ-Đề Tâm là thế nào? Phát Bồ-Đề Tâm phải học theo những Kinh, Luận nào?
(View: 11557)
Đại ý bài kinh này Đức Phật dạy chúng đệ tử không nên truy tìm quá khứ, không nên ước vọng tương lai vì quá khứ đã đoạn tận.
(View: 14394)
Evaṃ me sutaṃ, “như vầy tôi nghe”, là lời Ngài Ananda bắt đầu mỗi bài kinh mà có lẽ không Phật tử nào là không biết.
(View: 20310)
Nếu tính từ thời điểm vua Lương Vũ Đế tổ chức trai hội Vu lan ở chùa Đồng Thái vào năm Đại Đồng thứ tư (538), thì lễ hội Vu lan của Phật giáo Bắc truyền đã có lịch sử hình thành gần 1.500 năm.
(View: 8418)
Phật dạy giới này áp dụng chung cho tất cả các Phật tử tại gia, không phân biệt Phật tử này thuộc thành phần hay đẳng cấp xã hội nào.
(View: 6222)
Sa-môn Thích Đàm Cảnh dịch từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc, vào thời Tiêu-Tề (479-502). Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn, tại Canada, năm 2018.
(View: 9376)
Đức Phật A Di Đà tự thân có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cả mười phương mà không có vật gì có thể ngăn che. Vì vậy nên Phật A Di Đà có nghĩa là Vô Lượng Quang Phật.
(View: 10501)
Nguyên tác Hán văn: Tì-kheo Linh Diệu, tông Thiên Thai soạn - Dịch sang tiếng Việt: Thích Thọ Phước
(View: 11571)
Ngài Buddhaghosa sanh ra và lớn lên nước Magadha, thuộc Trung Ấn Độ, vào thế kỷ thứ V trong ngôi làng Ghosa, gần địa danh nơi đức Phật thành đạo Bodhigaya
(View: 15027)
Nghiên Cứu Về Kinh A Hàm (Ãgama, Sanscrist)
(View: 15217)
Ai nói như sau, này các Tỷ-kheo: "Người này làm nghiệp như thế nào, như thế nào, người ấy cảm thọ như vậy, như vậy".
(View: 12521)
Đây là những điều tôi nghe hồi Bụt còn ở tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn cây Kỳ Đà ở thành Vương Xá.
(View: 13675)
Vào thời Đức Thích-ca-mâu-ni, không có hệ thống chữ viết được phổ biếnẤn Độ. Do đó, những thuyết giảng của Ngài được ghi nhớ và ...
(View: 10621)
"Lại nữa, lúc bấy giờ Mahāmati thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, ngài đã từng dạy rằng: từ lúc Như Lai chứng nghiệm giác ngộ cho đến...
(View: 12460)
Kinh Địa Tạng là một trong các kinh Đại thừa được phổ biến rộng rãi trong quần chúng Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ nay song song với các kinh Kim Cương, Di Đà, Phổ Môn...
(View: 13348)
Nguyên tác: Tôn giả Thế Thân (Acarya Vasubandhu) - Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng; Việt dịch: Tỳ khưu Tâm Hạnh
(View: 8253)
No. 1613 - Nguyên tác: Tôn giả An Huệ; Dịch Hán: Tam Tạng Pháp sư Địa-bà-ha-la; Dịch Việt: Tâm Hạnh
(View: 10829)
Duy thức nhị thập luận, do bồ tát Thế Thân soạn, ngài Huyền trang dịch vào đời Đường... được thu vào Đại chính tạng, tập 31, No.1590.
(View: 10300)
Bồ-tát Trần Na tạo luận. Tam tạng Pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch. Việt dịch: Quảng Minh
(View: 14831)
Nghe như vầy, một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc cùng chúng đại Tỳ Kheo năm trăm vị. Bấy giờ các thầy Tỳ Kheo...
(View: 12632)
No. 699; Hán dịch: Đời Đại Đường, Trung Thiên Trúc, Tam tạng Pháp sư Địa bà ha la, Đường dịch là Nhật Chiếu
(View: 14747)
Đức Phật Thích-Ca Mưu-Ni, bắt đầu chuyển pháp-luân, độ cho năm vị Tỳ-Khưu là Tôn-giả Kiều-Trần-Như v.v... Sau cùng, Ngài thuyết pháp độ cho ông Tu-bạt-đà-la.
(View: 11501)
Kinh Phạm Võng nằm trong Đại Chánh Tạng, tập 24, ký hiệu 1484, gọi đủ là Phạm võng kinh Lô xá na Phật thuyết bồ tát tâm địa giới phẩm đệ thập
(View: 10899)
Phật thuyết-giảng Kinh Phạm-Võng để dạy về giới-luật, và các pháp cao-siêu vượt thoát được sáu mươi hai kiến-chấp vốn là các tà-kiến đã...
(View: 10516)
Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây,,,
(View: 14618)
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, Kinh số 0434; Dịch Phạn - Hán: Tam Tạng Cát-ca-dạ, Dịch Hán - Việt và chú: Tỳ-kheo Thích Hạnh Tuệ; Hiệu đính: HT Thích Như Điển
(View: 10142)
Đời Đường, Thận Thủy Sa Môn Huyền Giác Soạn; Thánh Tri dịch nghĩa Việt và viết bài học giải...
(View: 12891)
Phật giáo được khai sáng ở Ấn-độ vào năm 589 trước kỉ nguyên tây lịch (năm đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo), và đã tồn tại liên tục, phát triển không ngừng trên ...
(View: 10828)
Trong truyền thống Phật giáo Bắc truyền, Dược Sư là một bản kinh thường được trì tụng nhằm mục đích giải trừ tật bệnh, cầu nguyện bình an...
(View: 11256)
Thích-ca là phiên âm của tiếng Phạn. Phiên âm Hán Việt là Năng Nhân. Tức là họ của đấng hóa Phật ở cõi Ta-bà...
(View: 13666)
Kinh chuyển Pháp luân là bài thuyết Pháp đầu tiên của Đức Phật Thích-ca sau khi Ngài đã đắc đạo.
(View: 11084)
Ba Ngàn Oai Nghi Của Vị Đại Tỳ Kheo - Được xếp vào tập T24 - Kinh số 1470 - Tổng cộng kinh này có 2 quyển
(View: 11535)
Những gì xảy ra trong thế giới này đều bị qui luật Nhân quả chi phối. Mọi thứ xuất hiện ở đời đều có nhân duyên. Hạnh phúcthế gian hay Niết bàn của người tu đạo không ra ngoài qui luật ấy.
(View: 13139)
Satipatthana Sutta là một bản kinh quan trọng làm nền tảng cho một phép thiền định chủ yếu trong Phật giáo là Vipassana...
(View: 19025)
Kinh Tứ Thập Nhị Chương là một bài Kinh được truyền bá khá rộng rải ở các Tồng Lâm Tự Viện của Trung QuốcViệt Nam từ xưa đến nay.
(View: 11993)
Bản dịch này được trích ra từ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Vol. 48, No. 2010. Bởi vì lời dạy của Tổ Tăng Xán quá sâu sắc, súc tích, và bao hàm trong 584 chữ Hán,
(View: 10036)
Dịch từ Phạn sang Tạng: Kluḥi dbaṅ-po, Lhaḥi zla-ba; Dịch Tạng sang Việt: Phước Nguyên
(View: 19038)
Trí Phật là trí Kim – cang, Thân Phật là thân Kim – Sắc, cõi Phật là cõi Hoàng – kim, lời Phật tất nhiên là lời vàng.
(View: 13020)
Bấy giờ Hòa Thượng Vakkali nhìn thấy Đức Phật đang đi đến từ xa, và ông đã cố gắng ngồi dậy.
(View: 18488)
Xin dâng hết lên Tam Bảo chứng minh và xin Quý Ngài cũng như Quý Vị tùy nghi xử dụng in ấn tiếp tục hay trì tụng cũng như cho dịch ra những ngôn ngữ khác...
(View: 15778)
Niệm Phật Tâm Muội do HT Hư Vân soạn, Sa môn Hiển Chơn dịch; Tọa Thiền Dụng Tâm Ký do Viên Minh Quốc Sư soạn, HT Thích Thanh Từ dịch
(View: 12583)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách.
(View: 30631)
Viết ra các bài Phật học thường thức này, chúng tôi không có tham vọng giới thiệu toàn bộ Phật pháp và chỉ cốt giúp cho các bạn sơ cơ hiểu được một cách đúng đắn, đạo lý năm thừa trong Phật giáo mà thôi.
(View: 10914)
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, Kinh văn số 1675. Tác giả: Long Thọ Bồ Tát; Sa Môn Sắc Tử dịch Phạn sang Hán; HT Thích Như Điển dịch Việt
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM