Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
18,611,845

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Thursday, March 13, 201400:00(View: 9105)
25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ


25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trí-Tịnh
Anh dịch: Quảng Định / Quảng Hiếu hiệu đính
Sưu tập: Tuệ Uyển

 duc_phat_bat_dong

25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn

25 Great Vows of Akshobhya Buddha

1- Bạch đức Thế Tôn! Từ hôm nay con phát tâm Vô thượng Bồ đề, dùng lòng không dua dối, lời nói chơn thiệt chẳng đổi khác để cầu nhứt thiết chủng trí. Từ nay cho đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng sân hại thì chính là trái bỏ chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp trong vô lượng vô số vô biên thế giới.

1- World-honoured One. From today on I vow to generate the mind of Supreme Enlightenment. Using a genuine heart and speaking only true words to attain Omniscience. From now to when I attain supreme enlightenment, to all sentient beings, if I make offense … I shall I turn away from the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

2- Bạch đức Thế Tôn! Nay phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy. Nếu giữa chừng con lại phải phát tâm Thanh văn, Duyên Giác thì là khi dối tất cả chư Phật.

2- World-honoured One. From today on I generate this mind of Omniscience. If along the way, I have to generate the mind of the Hearer, Pratyeka-Buddha. … I shall deceive all the Buddhas.

3- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa đươc Vô thượng Bồ Ðề, đối với tất cả chúng sanh nếu con sanh lòng ái dục sân hại ngu si, hoặc tương ưng với hôn trầm cống cao ác tác, là khi dối tất cả Như Lai.

3- World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … to all sentient beings, if I take offense, desire, ignorance, or correspond with dull, arrogance, or do harm … I shall deceive all the Buddhas.

4- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ Ðề, nếu con sanh lòng nghi hoặc lòng sát hại, lòng trộm cắp, hoặc khởi tà kiến, phi phạm hạnh, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tổn hại, thì là khi dối tất cả chư Phật.

4 - World-honoured One. I vow whole-heartedly to generate this mind of Omniscience to when I attain Supreme Enlightenment … if my heart begins to doubt or kill, steal, or give rise wrong view, violate of Brahma conduct, tell lies, double tongues, … I shall deceive all the Buddhas.

5- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, chỗ tu hành nếu trái lời ấy thì là khi dối chư Phật Như Lai hiện đương thuyết pháp tại vô lượng vô số thế giới.

5- World-honoured One. From today I vow to generate this mind of Omniscience as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if during my practice I do not keep my vows … I shall deceive all the Buddhas who are preaching in measureless, countless, boundless worlds.

6- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng Vô thượng Bồ Ðề như vậy. Nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề nếu ở mỗi lời nói chẳng tương ưng với niệm Phật và nhứt thiết chủng trí thì là khi dối tất cả chư Phật.

6- World-honoured One. From today I vow to generate the great mind of Supreme Enlightenment as such. Until I attain Supreme Enlightenment, if any of my words does not correspond with Buddha's mind and its omniscience … I shall deceive all the Buddhas.

7- Bạch Ðức Thế Tôn! Nay con phát tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ Ðề, nếu đời đời làm người tại gia mà chẳng xuất gia thì là khi dối tất cả chư Phật.

7- World-honoured One. I vow this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if all of my lives I always live as a layman but not a monastic person … I shall deceive all the Buddhas.

8- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

 

8- World-honoured One. I vow to generate the great mind this day forward to dedicate in this way, until I attain Supreme Enlightenment, if during all lifetimes as a monastic person I don't go for alms-food, don't sit down to eat, don't reduce consumption, don't preserve the 3 robes, don't wore robes of rags, don't sit where assign, never sit often, don't live at quiet place, don't live under a tree, don't sit in a roomy place, don't live at graveyard … I shall deceive all the Buddhas.

9- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm đại Bồ đề nầy hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được nhứt thiết chủng trí, nếu con chẳng thành tựu biện tài và ngại thuyết các diệu pháp, thì là khi dối tất cả chư Phật.

9- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't achieve as a good dialectician and hesitate to preach perfect Dharma, I shall deceive all the Buddhas.

10- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa được Vô thượng Bồ đề, nếu con chẳng an trụ ba oai nghi hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc kinh hành, thì là khi dối vô lượng chư Phật.

10- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if I don't uphold the three impositions of standing, sitting, and walking, I shall deceive all the Buddhas.

11- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm vô thượng nhẫn đến chừng nào được nhứt thiết chủng trí, nếu đối với chúng sanh con phạm tội căn bổn, hoặc nói vọng ngữ và những lời huyên náo thế lực khác hoặc khởi lòng tồi phục luận thuyết của người khác, thì là khi dối vô số chư Phật.

11- World-honoured One. From today I generate the great mind of Supreme Enlightenment. Until I attain Supreme Enlightenment, if to the sentient beings I violate the main principles, or tell lie and other mundane annoy words, or give rise the mind to submit other doctrines, I shall deceive all the Buddhas.

12- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí nầy an trụ hồi hướngVô thượng Bồ đề, hoặc có lúc thuyết pháp cho hàng phụ nữ, nếu con chẳng khởi cảm tưởng vô thường khổ không vô ngã mà lại nghĩ đến tướng người nữ và nhe răng cười, thì là khi dối tất cả chư Phật.

12- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when preaching to the laywomen, if I don't give rise the thoughts of impermanence, suffering-emptiness, none-self, but think of women form and smile, I shall deceive all the Buddhas.

13- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng vô thượng Bồ đề, nếu trong khi thuyết pháp nhìn ngó chỉ trỏ khinh tháo hoặc thấy các Bồ Tát khác mà chẳng nghĩ tưởng là bực đại sư, thì là khi dối vô số chư Phật.

13- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if when I am preaching having the bad attitudes of looking, pointing fingers, or seeing other Bodhisattvas but don't think as great masters, I shall deceive all the Buddhas.

14- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí hồi hướng Vô thượng Bồ đề, trừ Sa Môn đệ tử của chư Phật, nếu tội ngồi nghe pháp và lễ Sa Môn, Bà La Môn ngoại đạo, thì là khi dối tất cả chư Phật.

14- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, except for Shamanas who are the Buddha's disciples, if I sit, listen, and bow non-Buddhism Shramanas, I shall deceive all the Buddhas.

15- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát đại tâm nầy nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, lúc thật hành tài thí, pháp thí, nếu lòng con còn có bỉ thử, với chỗ đáng cúng dường lại sanh lòng giản dị thì khi dối tất cả chư Phật.

15- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, when practicing giving money, if I have the mind of me and them, to where deserving to offer but I have a mind of stingy, I shall deceive all the Buddhas.

16- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến Vô thượng Bồ đề, nếu thấy các người tội sắp bị hình phạt mà chẳng xả thân mạng để cứu hộ họ, thì là khi dối tất cả chư Phật.

16- World-honoured One. From today I generate the great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, if I see guilty people who are about to be punished if I don't sacrifice my life to save them, I shall deceive all the Buddhas.

17- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí này, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, giữa chừng nếu có Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di nào phạm tội, mà con đi nói tội phạm của họ thì là trái bỏ chư Phật Như Lai.

17- World-honoured One. From today I generate this great mind of omniscience dedicating to attain the Supreme Enlightenment, in middle of the way, if there are bhikshus, bhikshunis, laymen, laywomen who commit sin, but I go to talk about their faults, I shall turn away from the Buddhas.

18- Bạch Ðức Thế Tôn! Con tu công hạnh ấy nguyện thành Vô thượng Bồ đề, làm cho cõi nước con rộng lớn thanh tịnh, chúng Thanh Văn đều không có lầm lỗi.

18- World-honoured One. I practice this behavior vowing to achieve the Supreme Enlightenment, enabling my world to be pure and vast, the Hearers will have no mistakes.

19- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhứt thiết chủng trí, nhẫn đến chừng nào con chưa chứng Vô thượng Bồ đề, nếu sanh tưởng niệm dâm dục tiết ra bất tịnh, cho đến trong lúc chiêm bao, thì là trái bỏ chư Phật Như Lai vậy.

19- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, if I have the thoughts of desire and exude impure thing, including in my dreams, I shall deceive all the Buddhas.

20- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Con tu đại hạnh này chứng vô thượng Chánh Giác, khiến trong nước tôi, những Bồ Tát xuất gia trong lúc chiêm bao cũng không tưởng dục tiết ra bất tịnh.

20- World-honoured One. Today I generate this vow: I practice this great behavior to attain the Supreme Enlightenment, enable my world, the monastic Bodhisattvas even in their dreams that have never had the thoughts of desire to exude impure thing.

21- Bạch đức Thế Tôn! Nay con phát tâm nhất thiết chủng trí nhẫn đến chứng được Vô thượng Bồ đề, trong nước tôi, nếu hàng nữ nhân còn có lỗi lầm của người nữ như các nước khác thì con chẳng ở ngôi Chánh Giác. Nếu ở nơi chánh giác là khi dối tất cả chư Phật.

21- World-honoured One. From today I generate the mind of Omniscience. Until I attain the Supreme Enlightenment, in my world, if women still have the faults the same as women in other worlds, then may I not be an Enlighten One. If I was an enlighten one, I should deceive all the Buddhas.

22- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, tất cả Bồ Tát trong nước tôi, do oai lực của Phật, nghe con thuyết pháp đều thọ trì đọc tụng hay phụng sự chư Phật Như Lai, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, thường chẳng xa rời chư Phật Thế Tôn, cũng như con vậy, chỉ trừ người đến cung trời Ðâu Suất ở ngôi bổ xứ.

22- World-honoured One. Today I generate this vow: when I attain Buddhahood, all Boddhisatvas in my world, according to Buddha's power, listen to my preaching they all uphold reading, chanting or serving the Buddhas, from one Buddha world to one Buddha world, until attain to the Supreme Enlightenment, they have never been apart from the Buddhas, the same as me, except someone who go to Tusita heaven to stay at Buddha s' candidate position.

23- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Nếu con thành Phật, trong nước con những người hành Bồ Tát thừa và những người hành Thanh Văn thừa đều dứt hết ma nghiệp. Các ma chúng chẳng có được dịp dễ, như con lúc hành Bồ Tát đạo dứt tất cả ma nghiệp, chư Bồ Tát ấy nhẫn đến chưa thành những công đức lớn, thường siêng nhiếp thọ tu hành Bồ đề hạnh.

23- World-honoured One. Today I generate this vow: If I become Buddha, in my world, who practice Bodhisattva way and who practice the Hearer way, they all will end of devil obstacles. The devils won't have any chance of ease, the same as me when I practice Bodhisattva way ending all of devil obstacles. Although these Bodhisattvas have not had great absolute merit, they shall always uphold to practice Bodhi conduct.

24- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy: Lúc con thành Phật, trong nước tôi, chư Bồ Tát đều được pháp thân viên mãn như con không khác.

24- World-honoured One. Today I generate this vow: When I become Buddha, in my world, the Bodhisattvas all have the full dharmakaya the same as me.

25- Bạch đức Thế Tôn! Con nay phát nguyện như vầy:Giả sử hư không có đổi khác, hoằng thệ của con trọn chẳng thối chuyển

25- World-honoured One. Today I generate this vow: Provided the empty space has to change, my vow shall have never changed.


Phiên bản PDF: 25 Đại Nguyện của Đức Phật Bất Ðộng Tôn Giáo Chủ cõi Diệu Hỷ (10.57 MB)

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6479)
Kinh Lăng Già gắn liền với Thiền là một sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử Thiền tông, khi Sơ tổ Đạt Ma đem bộ kinh bốn quyển này phó chúc cho Nhị tổ Huệ Khả
(View: 6546)
Nhân khi Phật đi thuyết pháp ở Hải-Long-Vương cung về qua đấy, quỉ vương đi đón Phật và mời Phật vào trong thành Lăng-Ca xin thuyết pháp.
(View: 7217)
Vàng không có tự tánh, nhờ có điều kiện thợ khéo mà có tướng sư tử sinh khởi. Sự sinh khởi ấy sở dĩ có được là do nhân duyên, cho nên nó là duyên khởi.
(View: 7651)
Kính lạy bậc Giác ngộ pháp thật Lìa các phân biệt cùng hý luận Muốn khiến thế gian rời bùn lầy Trong không ngôn thuyết, hành ngôn thuyết.
(View: 8358)
Kinh Phước Đức, một Kinh nói về đề tài hạnh phúc. Kinh được dịch từ tạng Pali và nằm trong bộ Kinh Tiểu Bộ (Khuddhaka-nikāya).
(View: 8372)
Trong khi đi vào thành phố để khất thực, hoặc trong khi đi ra khỏi thành phố, (vị khất sĩ) phải thực tập tư duy như sau:
(View: 22352)
Vì sao gọi nước kia tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui.
(View: 7258)
Trong kinh nầy, Đức Phật giảng rằng Diệu Pháp chỉ tồn tại khi nào pháp hành Tứ Niệm Xứ được tu tập sung mãn.
(View: 7879)
Các đệ tử bậc thánh được chỉ dạy hiểu tâm này như nó thực sự là; do vậy, với đệ tử bậc thánh, có sự thăng tiến tâm.
(View: 8262)
Bộ Kinh “DUY MA CẬT” này, tôn yếu hiển bày pháp môn Bất Nhị. Chính đó là phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát thị hiện,
(View: 6792)
VănThù Sư Lợi Ma Ha Bát Nhã ba la mật kinh vốn là mẹ của mười phương chư Phật , pháp môn huyền diệu của tất cả Bồ tát .
(View: 12660)
Tâm Phật thì thường rỗng lặng tròn đầy trong sáng tột bực, thuần là trí huệ Bát Nhã, nơi đó tuyệt nhiên không có một pháp có thể nói được.
(View: 6900)
Đức Phật vì các vị Tỳ kheo trẻ tuổi nói nhiều bài pháp, khai thị, chỉ giáo, soi sáng, khiến hoan hỷ.
(View: 7292)
“Này các thầy, thế nào gọi là Nghĩa Lý Siêu Việt về Không? Khi con mắt phát sanh, nó không từ đâu tới cả, và khi hoại diệt, nó không đi về đâu cả.
(View: 7381)
Đại quang minh này là do Thánh Quán Tự Tại Bồ-Tát phóng ra. Ngài vì muốn cứu độ hết thảy các hữu tình đang chịu đại khổ não nên...
(View: 11836)
Trong các thế gian có ba pháp không thể yêu, không trong sạch, không thể muốn, không vừa ý. Ba pháp là gì?
(View: 7904)
Người thọ Tam quybố thí sự vô uý cho hết thảy chúng sanh, cho nên quy y Phật, Pháp, Tăng, phước đức người ấy không thể kể được.
(View: 7204)
Ngài Phổ Hiền đã từng chứng pháp môn nầy lâu rồi nên lúc dạy ra cho chúng sanh đã làm cho ức ngàn trời người qua được biển khổ.
(View: 8577)
Đây là thông điệp cuối cùng của Đức Phật trao cho hàng đệ tử khi Phật sắp thị tịch niết bàn ở rừng Sala song thụ, thuộc thành Câu-thi-na-yết-la (Kussinagayâ), Ấn Độ.
(View: 9789)
Kinh này được Bụt nói vào khoảng một tháng trước ngày Người nhập diệt, chứa đựng những lời dặn dò đầy tâm huyết của Bụt cho hàng đệ tử xuất gia của Người.
(View: 7582)
Chư Thiện tri thức, pháp môn ta đây lấy Định Huệ làm căn bổn. Đại chúng chớ mê lầm mà nói Định với Huệ là khác nhau.
(View: 7248)
Bạch Thế Tôn ! Vì sao Bồ tát tu thiện vốn ít mà lại gặt quả nhiều, thành tựu nhiều phước báo công đức vô lượng?
(View: 7558)
Những nhân gì mà khiến cho các loài chúng sinh, phải chịu các quả báo sai khác tốt xấu trong lục đạo luân hồi.
(View: 8519)
Khởi ác tâm với Phật, hủy báng, sanh khinh mạn, vào trong địa ngục lớn, thọ khổ vô cùng tận.
(View: 8405)
“Tâm tưởng của hết thảy chúng sinh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân chuyển trong mọi thú”.
(View: 8191)
“Ta quán thấy ở cõi Nam Diêm-phù-đề này, trong thời kỳ mạt thế, do sự bạc phước của tất cả chúng sinh,các thứ ác quỷ thần khởi lên các tai nạn não loạn khiến cho chúng sinh không an"..
(View: 8070)
Tôi như Chiên Đà La, phải thanh tịnh thân tâm mà chẳng nên tịnh ăn uống. Tại sao?
(View: 8609)
Đứng trước cảnh tàn sát, lắng nghe tiếng rên siết, tự cảm thấy mình bất lực, mà tụng niệm kinh Kim Cương thì lại thấy tâm hồn dịu lại.
(View: 8065)
Phật dạy: Người đời có sáu điều ác tự lừa gạt và tự gây tổn hại: Mắt bị hình sắc lừa gạt, tai bị âm thanh lừa gạt , mũi bị mùi thơm lừa gạt, ý bị tư tưởng tà vạy lừa gạt.
(View: 8596)
Do lìa chấp, nên gồm thâu tất cả pháp, trụ nơi tri kiến bình đẳng, tức tri kiến chân thật.
(View: 7426)
Tâm bình đẳng như vắng lặng thì tâm ấy vui vẻ, nhu nhuyến tự nó gắn liền với lời dạy của Phật.
(View: 7489)
Trí tuệ kia không chỗ nào không khắp tỏ ngộ, là chỗ coi trọng của tất cả, bởi thế mà không cho đó là sự nhọc nhằn, khổ sở.
(View: 7593)
Kinh chỉ dạy cho ta đường lối phá vỡ và siêu việt những ý niệm ràng buộc ta trong vô minh, sanh tử và khổ đau,
(View: 7911)
Yếu chỉ của Kinh này là dùng nghĩa Duy Thức để phá kiến chấp của ngoại đạo.
(View: 12862)
Đặc điểm kinh này nói về thiên và thần là giữa họ với nhân loại có sự tương quan. Ấy là nhân loại sống theo chánh pháp thì họ được nhờ và họ hộ vệ.
(View: 7645)
Bài kinh ngắn này được trích từ một trong những tuyển tập kinh xưa cổ nhất của Đại thừa Phật giáo, kinh Đại Bảo Tích (Ratnakuta), nói về ý nghĩa tánh Không.
(View: 7841)
Đạo lý căn bản trong Phật-Học, nếu không tín giải đạo lý luân hồi nầy, ắt có thể gặp nhiều chướng ngại khó hiểu ...
(View: 10498)
Giải thâm mậtbộ kinh được đại luận Du dà, các cuốn 75-78, trích dẫn toàn văn, trừ phẩm một (Chính 30/713-736).
(View: 7844)
Bồ Tát khi tu pháp Bố-thí, không nên trụ chấp các tướng; nghĩa là không nên trụ chấp tướng sáu trần...
(View: 9237)
Chúng sanh căn cơ, tâm bịnh, sở thích vô cùng. Giáo môn của Phật, Bồ Tát cũng chia ra vô lượng.
(View: 10014)
Cuối lạy đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng, thọ trì Kinh Di Đà.
(View: 7935)
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhơn nào tu học theo pháp hồi hướng này thì nên biết rằng người ấy chắc chắn đạt được Vô sanh Pháp nhẫn, có thể độ tất cả chúng sanh chưa được độ, đem lại cho vô lượng chúng sanh sự an lạc.
(View: 7570)
Người đời thường nghiêng về hai khuynh hướng nhận thức, một là có, hai là không. Đây là hai quan niệm vướng mắc vào cái tri giác sai lầm.
(View: 7842)
Kinh Phật Thuyết Đại Bát Nê Hoàn trong bộ Niết Bàn là một bộ kinh tiêu biểu của Phật giáo Bắc truyền do Đại sư Pháp Hiển (380-418/423), thời Đông Tấn dịch.
(View: 7742)
Trong các pháp ấy, không có chứng đắc, không pháp sở-dụng, không có bồ-đề. Thông đạt như thế, mới được gọi là chứng đắc đạo-quả vô thượng chính-đẳng chính-giác.
(View: 8345)
Pháp-Ấn này là cửa ngõ của ba pháp giải thoát, là căn bản của chư Phật, là con mắt của chư Phật, là nơi chư Phật đạt đến.
(View: 11044)
Phật bảo các vị tỳ kheo rằng ở trong thế gian có ba pháp không đáng mến, không thông suốt, không đáng nghĩ đến, không vừa ý. Ba pháp đó là gì?
(View: 8473)
Đây chính là lời của tất cả Phật thời quá-khứ đã giảng, tất cả Phật thời vị-lai sẽ giảng và tất cả Phật thời hiện-tại đương giảng.
(View: 7270)
Đây là những điều mà tôi được nghe hồi Phật còn cư trú tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn cây Kỳ-đà, gần thành Xá Vệ.
(View: 7345)
Tạo hình tượng Phật hoặc hình tượng Bồ Tát, là việc làm có một ý nghĩa cao quý và gây một cái nhơn công đức, phước đức lớn lao.
(View: 13083)
Ngài Quán Tự tại Bồ Tát, sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm uẩn đều "không" (Bát Nhã) nên không còn các khổ.
(View: 6483)
Quốc độ của đức Phật đó đẹp đẽ thanh tịnh, ngang dọc bằng thẳng trăm ngàn du- thiện-na, đất bằng vàng cõi Thiệm Bộ.
(View: 7123)
Phật nói hết thảy chúng sinh, ở trong bể khổ, vì nhân nghĩ càn, gây duyên lăn-lộn …
(View: 6357)
Nếu có chúng sanh nghe được Vô Lượng Thọ Trí Quyết Định Vương Như Lai 108 Danh Hiệu tức được thọ mạng dài lâu.
(View: 6866)
Này các Tỳ-khưu, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta.
(View: 6607)
Người có trí gấp làm việc thiện, tránh ác gian như tránh vực sâu. Việc lành, lần lữa, không mau, tâm tà dành chỗ, khổ đau tới liền.
(View: 6272)
Thế nào là Tỳ-khưu giới hạnh cụ túc? Ở đây, Tỳ-khưu từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót...
(View: 7199)
Các pháp, tư tác dẫn đầu, tư tác, chủ ý bắc cầu đưa duyên, nói, làm lành tốt, thiện hiền, như hình dọi bóng, vui liền theo sau.
(View: 7090)
Bài kinh không những chỉ dành riêng cho người cao tuổi mà cho tất cả những ai muốn tu tập, nhằm mang lại cho mình một tâm thức an bìnhtrong sáng.
(View: 7844)
Bài kinh được xem là tinh hoa tâm linh của người xuất gia, như ngón tay chỉ mặt trăng và như chiếc bè đưa sang bờ giải thoát.
Quảng Cáo Bảo Trợ